Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.

Dz.U.20.323
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 21 lutego 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych
Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160 oraz z 2019 r. poz. 1318 i 1824) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. poz. 1351 i 1709 oraz z 2019 r. poz. 1422) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zaliczkę na realizację zadania, w przypadku wsparcia, o którym mowa w:

1) § 1 pkt 1 i 3, w wysokości do 40%,

2) § 1 pkt 2, w wysokości do 80%

- kwoty wsparcia określonej w decyzji o udzieleniu wsparcia, wypłaca się, jeżeli podmiot wystąpił o jej wypłatę we wniosku o udzielenie wsparcia.";

2) w § 10:
a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu:

"6a. Jeżeli wniosek o płatność za dany etap, niebędący ostatnim etapem zadania, został złożony po terminie, rozstrzygnięcie w sprawie wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia za realizację tego etapu następuje w decyzji w sprawie wypłaty środków finansowych z tytułu wsparcia za realizację ostatniego etapu zadania.

6b. Jeżeli wniosek o płatność nie został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, lecz został złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia upływu tego terminu, środki finansowe z tytułu wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3, dla danego zadania wypłaca się w wysokości pomniejszonej o 0,1% za każdy dzień opóźnienia.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu wsparcia, jeżeli wniosek o płatność nie został złożony:

1) przed upływem 3 miesięcy od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b - w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 3;

2) w terminie 90 dni od dnia zakończenia realizacji zadania, zgodnie z art. 15 rozporządzenia 2015/1831, albo w terminie określonym w umowie o przyznaniu pomocy finansowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra, po zrealizowaniu całego zadania - w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 1 pkt 2.".

§  2.  Do zaliczki w przypadku wsparcia finansowego, o którym mowa w § 1 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, o której wypłatę podmiot wystąpił we wniosku o udzielenie wsparcia złożonym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  Do wypłaty wsparcia finansowego, o którym mowa w § 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.323

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania wsparcia finansowego z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych.
Data aktu: 21/02/2020
Data ogłoszenia: 27/02/2020
Data wejścia w życie: 28/02/2020