Litwa-Polska. Umowa w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską. Wilno.2018.02.17.

Dz.U.2020.317
UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską,
podpisana w Wilnie dnia 17 lutego 2018 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 17 lutego 2018 r. w Wilnie została podpisana Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską, w następującym brzmieniu:

Umowa

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Litewskiej, zwane dalej "Stronami"

- kierując się zasadami poszanowania suwerenności, integralności terytorialnej państw i nienaruszalności granicy państwowej,

- realizując zobowiązania wynikające z Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych, sporządzonej w Wilnie dnia 5 marca 1996 r., zwanej dalej "Umową z 1996 r."

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1
1.  Przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską określa, zgodnie z postanowieniami Umowy z 1996 r., dokumentacja graniczna opracowana na podstawie wyników pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-litewskiej granicy państwowej, przeprowadzonej przez Polsko-Litewską Komisję Graniczną. Dokumentacja graniczna określa również istniejący system oznakowania granicy państwowej.
2.  Dokumentację graniczną, o której mowa w ustępie 1, będącą integralną częścią niniejszej Umowy, stanowią:
1) Opis protokolarny przebiegu linii granicy państwowej;
2) Mapa granicy państwowej;
3) Protokoły znaków granicznych;
4) Wykaz współrzędnych znaków granicznych oraz punktów matematycznych wyznaczających przebieg granicy państwowej;
5) Protokół końcowy pierwszej wspólnej kontroli przebiegu polsko-litewskiej granicy państwowej, przeprowadzonej przez Polsko-Litewską Komisję Graniczną.
Artykuł  2

Dokumenty wymienione w artykule 1 ustęp 2, mogą być aktualizowane stosownie do postanowień Umowy z 1996 r. przez Polsko-Litewską Komisję Graniczną. Taka zmiana odpowiedniej części obowiązującej dokumentacji granicznej nie jest uważana za zmianę niniejszej Umowy, chyba że Strony postanowią inaczej.

Artykuł  3

Niniejsza Umowa podlega ratyfikacji i wejdzie w życie z dniem otrzymania ostatniej noty stwierdzającej wykonanie przez każdą ze Stron niezbędnych procedur wewnątrzpaństwowych.

Niniejszą Umowę sporządzono w Wilnie dnia 17 lutego 2018 roku w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w językach polskim i litewskim, przy czym obydwa teksty posiadają jednakową moc.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

- została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

- jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

- będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 13 grudnia 2019 r.

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.317

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Litwa-Polska. Umowa w sprawie dokumentacji granicznej określającej przebieg linii granicy państwowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską. Wilno.2018.02.17.
Data aktu: 17/02/2018
Data ogłoszenia: 27/02/2020
Data wejścia w życie: 23/12/2019