Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

Dz.U.20.300
USTAWA
z dnia 23 stycznia 2020 r.
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
Art.  1. 

W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 w ust. 1 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) dobrostan zwierząt;";

2) w art. 23 w ust. 1 w pkt 2, w art. 25 w ust. 1, w art. 26 w ust. 2 w pkt 2, w art. 28, w art. 30 w ust. 1 i 3, w art. 32 w ust. 1, w art. 33 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 2 w części wspólnej, w art. 38 w ust. 2, w art. 38a w ust. 1, w ust. 2 w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3, w art. 39 w ust. 1 i 2, w art. 42 w ust. 2 i 3a, w art. 45 w ust. 3 oraz w art. 48a w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "10-12" zastępuje się wyrazami "10-12a";
3) w art. 26 w ust. 1 oraz w art. 29 w ust. 3 wyrazy "8-12" zastępuje się wyrazami "8-12a";
4) art. 31 otrzymuje brzmienie:

"Art. 31. Decyzja administracyjna w sprawie o przyznanie pomocy w ramach:

1) poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12, jest wydawana w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy;

2) działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a, jest wydawana w terminie do dnia 1 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy.";

5) w art. 42:
a) w ust. 4 wyraz "oraz" zastępuje się wyrazem "lub",
b) w ust. 6 w pkt 2 wyraz "wnioski" zastępuje się wyrazami "wniosek o przyznanie pomocy lub wniosek o płatność";
6) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu:

"Art. 42a. Za objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a, uznaje się, zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia nr 809/2014, zwierzęta spełniające warunki przyznania tej pomocy, co potwierdzają dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.";

7) w art. 51 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Doradzać podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a, i beneficjentom tego działania w zakresie sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę doradców rolniczych.".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1853 oraz z 2019 r. poz. 1824) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 w ust. 3 w pkt 6 wyrazy "8-12" zastępuje się wyrazami "8-12a";
2) w art. 12 w ust. 4b w pkt 2 wyrazy "10-12" zastępuje się wyrazami "10-12a".
Art.  3. 

W ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 1149 i 1824) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 ust. 3b i 3c otrzymują brzmienie:

"3b. Posiadacz lochy, która została oznakowana kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy na podstawie ustawy, realizujący działanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), zwanej dalej "ustawą o PROW 2014-2020", zgłasza kierownikowi biura w terminie 7 dni kupno, sprzedaż lub przemieszczenie do innej siedziby stada, ubój, zabicie lub padnięcie zwierzęcia oznakowanego.

3c. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz lochy, która została oznakowana kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy na podstawie ustawy, realizujący działanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy o PROW 2014-2020, zgłasza kierownikowi biura zdarzenia, o których mowa w ust. 3b, w terminie 2 dni.";

2) w art. 17a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Posiadacz lochy, na potrzeby realizacji działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy o PROW 2014-2020, oznakowuje ją dodatkowo przez założenie na małżowinę uszną kolczyka zawierającego indywidualny numer identyfikacyjny lochy.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku utraty przez lochę kolczyka z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy lub uszkodzenia tego kolczyka w sposób uniemożliwiający identyfikację lochy, posiadacz lochy realizujący działanie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy o PROW 2014-2020, znakuje tę lochę kolczykiem z innym indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy.";

3) w art. 20 ust. 2d otrzymuje brzmienie:

"2d. W przypadkach, o których mowa w art. 17a ust. 1 lub 3, posiadacz lochy, na potrzeby realizacji działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a ustawy o PROW 2014-2020, jest obowiązany zgłosić oznakowanie lochy kolczykiem z indywidualnym numerem identyfikacyjnym lochy kierownikowi biura w terminie 7 dni od dnia jej oznakowania wraz z podaniem indywidualnego numeru identyfikacyjnego tej lochy.".

Art.  4. 

W ustawie z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1312 oraz z 2019 r. poz. 1824) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 22 w ust. 2 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) działania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", w zakresie rocznych premii, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz działań, o których mowa w art. 28, art. 29, art. 31 i art. 33 rozporządzenia nr 1305/2013, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,";

2) w art. 25 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) działań, o których mowa w art. 28, art. 29, art. 31 i art. 33 rozporządzenia nr 1305/2013".

Art.  5. 

W ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311 oraz z 2019 r. poz. 201) po art. 6d dodaje się art. 6e-6g w brzmieniu:

"Art. 6e. 1. W 2020 r. zamiast wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, rolnik, który w 2019 r. ubiegał się wyłącznie o jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz lub płatność niezwiązaną do tytoniu, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2019 r. wynosiła mniej niż 10 ha, może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian, o którym mowa w art. 72 ust. 3 akapit drugi lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, jeżeli w 2019 r. nie ubiegał się o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 28 i art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że rolnik złożył na 2020 r. wniosek o przyznanie tych płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, o które ubiegał się w 2019 r.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia 2020 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, skutkuje potwierdzeniem braku zmian, o którym mowa w art. 72 ust. 3 akapit drugi lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, również w odniesieniu do złożonego w poprzednim roku wniosku o:

1) przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w zakresie rocznych premii, o których mowa w art. 22 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz działania, o którym mowa w art. 31 tego rozporządzenia, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

2) wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 36 lit. b pkt i oraz iii rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie rocznych premii.

5. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie podlega przywróceniu.

Art. 6f. 1. W 2020 r. zamiast wniosku o wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15 ustawy zmienianej w art. 2, rolnik, który w 2019 r. ubiegał się wyłącznie o wypłatę tej pomocy, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2019 r. wynosiła mniej niż 10 ha, może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian, o którym mowa w art. 72 ust. 3 akapit drugi lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, jeżeli w 2019 r. nie ubiegał się o przyznanie:

1) płatności dla młodych rolników, płatności związanej do powierzchni upraw: roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, truskawek, lnu, konopi włóknistych, płatności do bydła oraz płatności do krów, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1;

2) pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 28 i art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że rolnik złożył na ten rok wniosek o wypłatę pomocy, o którą ubiegał się w 2019 r.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia 2020 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, skutkuje potwierdzeniem braku zmian, o którym mowa w art. 72 ust. 3 akapit drugi lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, również w odniesieniu do złożonego w 2019 r. wniosku o przyznanie:

1) jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności związanej do powierzchni uprawy chmielu, płatności do owiec, płatności do kóz lub płatności niezwiązanej do tytoniu, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1;

2) pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, w zakresie rocznych premii, o których mowa w art. 22 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz działania, o którym mowa w art. 31 tego rozporządzenia, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie podlega przywróceniu.

Art. 6g. 1. W 2020 r. zamiast wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy zmienianej w art. 3, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, lub wniosku w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy zmienianej w art. 3, rolnik, który w 2019 r. ubiegał się wyłącznie o przyznanie pomocy w ramach tych działań, a powierzchnia gruntów ornych zawarta we wniosku złożonym w 2019 r. wynosiła mniej niż 10 ha, może złożyć oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian, o którym mowa w art. 72 ust. 3 akapit drugi lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, jeżeli w 2019 r. nie ubiegał się o przyznanie płatności dla młodych rolników, płatności związanej do powierzchni upraw: roślin strączkowych na ziarno, roślin pastewnych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, truskawek, lnu, konopi włóknistych, płatności do bydła oraz płatności do krów, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1.

2. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że rolnik złożył na ten rok wniosek o przyznanie pomocy, o którą ubiegał się w 2019 r.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w terminie od dnia 1 marca do dnia 15 kwietnia 2020 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

4. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, skutkuje potwierdzeniem braku zmian, o którym mowa w art. 72 ust. 3 akapit drugi lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008, również w odniesieniu do złożonego w 2019 r. wniosku o:

1) przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dodatkowej, płatności związanej do powierzchni uprawy chmielu, płatności do owiec, płatności do kóz lub płatności niezwiązanej do tytoniu, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1;

2) wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 36 lit. b pkt i oraz iii rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w zakresie rocznych premii.

5. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie podlega przywróceniu.".

Art.  6. 

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 42 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane lub uchylane na podstawie art. 42 ust. 6 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art.  7. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2020 r., z wyjątkiem art. 5, który wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

Zmiany w prawie

Odmrażanie także w muzeum, ale decyzję podejmie dyrektor

Ministerstwo kultury informuje, że decyzje dotyczące zmiany form udostępniania instytucji kultury, takich jak muzea należą do dyrektora instytucji. Ma on działać w porozumieniu z organizatorem oraz właściwym oddziałem sanepidu. Odmrażanie nie oznacza też, że nie będzie obowiązku noszenia maseczki w budynku, parku czy na parkingu.

Katarzyna Kubicka-Żach 31.05.2020
Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.300

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.
Data aktu: 23/01/2020
Data ogłoszenia: 25/02/2020
Data wejścia w życie: 01/03/2020, 15/03/2020