Dokumentacja prowadzona przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych.

Dz.U.2020.273
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 stycznia 2010 r.
w sprawie dokumentacji prowadzonej przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych
Na podstawie art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki prowadzenia ksiąg:
a) obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry,
b) obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne,
c) eksploatacji automatu do gier;
2) warunki prowadzenia i wzory:
a) ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnej,
b) rejestru napiwków w kasynie gry;
3) zakres dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wyniku finansowego urządzanej loterii fantowej lub gry bingo fantowe.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o dokumentacji - należy przez to rozumieć księgę obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry, księgę obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne, księgę eksploatacji automatu do gier, ewidencje podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier w grach hazardowych, z wyłączeniem loterii promocyjnych, oraz rejestr napiwków w kasynie gry.
§  3. 
1.  Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający identyfikację zdarzeń i przeprowadzonych operacji gospodarczych, zwłaszcza czynności lub zdarzeń związanych z urządzaniem i prowadzeniem gier hazardowych, przy zachowaniu ciągłości zapisów i bezbłędności stosowanych procedur obliczeniowych.
2.  Wpisów do dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w sposób trwały i czytelny. Zmian i poprawek w dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokonuje się w taki sposób, aby przekreślony tekst pierwotny pozostał czytelny, a każdą zmianę lub poprawkę potwierdza się podpisem osoby dokonującej zmiany lub poprawki, z podaniem daty ich wprowadzenia, oraz w razie potrzeby opisuje się je w rubryce "uwagi".
3.  Wpisów do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej dokonuje się przy wykorzystaniu programu komputerowego, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi tego programu, w taki sposób, aby:
1) umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz zapewniała ochronę zapisanych danych przed zniszczeniem lub utratą, z zachowaniem zasad poufności, integralności i dostępności;
2) zapewniała ochronę przed nieuprawnionym dostępem, w szczególności poprzez zastosowanie mechanizmów uwierzytelniania i autoryzacji;
3) umożliwiała wydruk wpisów i raportów z dokonanych wpisów, wraz z dokonanymi zmianami, w porządku chronologicznym;
4) zapewniała identyfikację osoby dokonującej zmiany w dokumentacji wraz z datą dokonania tej zmiany;
5) uniemożliwiała usuwanie wpisów;
6) uniemożliwiała zmianę zapisanych danych bez wykrycia tego zdarzenia przez program.
4.  Podmiot prowadzący dokumentację w postaci elektronicznej przechowuje jej kopię zapisaną na informatycznym nośniku danych w sposób zapewniający ochronę zapisanych danych przed zniszczeniem lub utratą lub w postaci wydruku.
§  4.  Dokumentacja powinna być zarejestrowana przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego. W przypadku dokumentacji prowadzonej w postaci papierowej dokumentacja powinna być również zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, a poszczególne karty dokumentacji - kolejno ponumerowane.
§  5. 
1.  Księga obrotu żetonami i pieniądzem gotówkowym w kasynie gry powinna zawierać określenie podmiotu prowadzącego kasyno gry, lokalizację kasyna gry, datę dokonania wpisu, bilans żetonów do gier na stołach (w złotych) z podziałem na niedobór i nadwyżkę, bilans żetonów do gier na automatach (w złotych) z podziałem na niedobór i nadwyżkę oraz wynik dzienny kasyna z podziałem na wygraną i przegraną.
2.  Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się codziennie, bezpośrednio po obliczeniu końcowego rezultatu gier w kasynie gry.
§  6. 
1.  Księga obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne powinna zawierać określenie podmiotu prowadzącego salon gry bingo pieniężne, lokalizację tego salonu, datę dokonania wpisu oraz, dla każdej wartości nominalnej kartonów, przychody i rozchody kartonów do gry z uwzględnieniem ich cech identyfikacyjnych (numerów i serii) oraz aktualną liczbę kartonów do gry.
2.  Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się codziennie, bezpośrednio po zakończeniu pracy salonu gry bingo pieniężne.
§  7. 
1.  Księga eksploatacji automatu do gier, prowadzona odrębnie dla każdego automatu, powinna zawierać określenie podmiotu urządzającego gry na automatach, cechy identyfikacyjne automatu, datę i numer jego rejestracji, datę dokonania wpisu, opis zdarzenia, wskazanie liczników przed i po zdarzeniu oraz czytelne podpisy pozwalające na identyfikację osób uprawnionych przez podmiot do dokonywania wpisów.
2.  W księdze, o której mowa w ust. 1, podmiot zamieszcza w szczególności informacje o: rozpoczęciu eksploatacji automatu, zmianie miejsca eksploatacji automatu, awarii automatu, ponownym włączeniu automatu do eksploatacji, zmianie zaprogramowanej wartości wygranych, o której mowa w art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, zerowaniu liczników oraz uszkodzeniu i nałożeniu wymaganych plomb zabezpieczających.
3.  Wpisów do księgi, o której mowa w ust. 1, dokonuje się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia podlegającego wpisowi.
§  8. 
1.  Podmioty urządzające gry hazardowe są obowiązane prowadzić:
1) ewidencję podstaw opodatkowania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
2) ewidencję obliczania wysokości podatku od gier, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia

- odpowiednio odrębnie dla każdego ośrodka gier albo odrębnie dla każdej strony internetowej albo łącznie dla pozostałych gier hazardowych.

2.  Wpisów do ewidencji, o których mowa w ust. 1, dokonuje się za okresy miesięczne, bezpośrednio po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego wpis dotyczy.
§  9. 
1.  Podmioty urządzające gry w kasynach gry są obowiązane prowadzić rejestr napiwków, według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia, odrębnie dla każdego kasyna gry.
2.  Wpisów do rejestru, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się codziennie, bezpośrednio po obliczeniu końcowego rezultatu gier na stołach.
§  10.  Podmioty urządzające loterie fantowe lub gry bingo fantowe, w dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wyniku finansowego, określają kwoty przychodów ze sprzedaży losów, kartonów do gry lub innych dowodów udziału w grze z podziałem na okresy miesięczne, wartość otrzymanych lub zakupionych nagród oraz wartość wydanych nagród.
§  11. 
1.  Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych mogą dokonywać wpisów w księgach kontroli: obrotu żetonami i gotówką w kasynie gry, obrotu kartonami do gry w salonie gry bingo pieniężne i eksploatacji automatu oraz w rejestrach napiwków w kasynie gry prowadzonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (Dz. U. poz. 1459) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz. U. poz. 1408).
2.  Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane do uzupełnienia wpisów do ksiąg, o których mowa w § 5-7, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, w oparciu o posiadane dokumenty.
3.  Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych są obowiązane dostosować prowadzoną w dniu wejścia w życie rozporządzenia dokumentację, która nie jest zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, do wymogu określonego w § 4, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§  12.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 
.............................................................

(nazwa, adres, NIP podmiotu)

Ewidencja podstaw opodatkowania ..........................................................1) zarok.............

(adres ośrodka gier albo adres strony internetowej)

Lp. Data wpisu Podstawa dochodowa Uwagi Podstawa przychodowa Uwagi
Rodzaj gry: ......................................... Rodzaj gry: ..................
Przychód* Rozchód** Podstawa opodatkowania (przychód – rozchód) Podstawa opodatkowania***

1) Pola nie wypełnia się w przypadku ewidencji prowadzonej łącznie dla pozostałych gier hazardowych.

*1)dla gier cylindrycznych, gier w kości oraz gier w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – suma wpłaconych stawek,
2)dla gry pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – wypłacone wygrane,
3)dla gier na automatach – suma wpłaconych stawek.

** 1) dla gier cylindrycznych, gier w kości oraz gier w karty, z wyjątkiem pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – suma wypłaconych wygranych,

2)dla gry pokera rozgrywanego w formie turnieju gry pokera – kwota wpisowego za udział w turnieju,
3)dla gier na automatach – suma wygranych uzyskanych przez uczestników gry.

*** 1) dla gier liczbowych i zakładów wzajemnych – suma wpłaconych stawek,

2)dla gry bingo pieniężne – wartość nominalna kartonów zakupionych przez podmiot urządzający grę,
3)dla loterii pieniężnych, gry telebingo, loterii fantowych lub gry bingo fantowe – suma wpływów ze sprzedaży losów lub innych dowodów udziału w grze lub wartość nominalna kartonów użytych do gry,
4)dla loterii audioteksowych – przychód, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, organizatora loterii audioteksowej uzyskany z tej loterii.
ZAŁĄCZNIK Nr  2 
.......................................................

(nazwa, adres, NIP podmiotu)

Ewidencja obliczania wysokości podatku od gier ...........................................1) zarok.............

(adres ośrodka gier albo adres strony internetowej)

Lp. Data wpisu Okres rozliczeniowy Rodzaj gry: ................................. Uwagi Rodzaj gry: .................................... Uwagi
Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku Podstawa opodatkowania Stawka podatku Kwota podatku

1) Pola nie wypełnia się w przypadku ewidencji prowadzonej łącznie dla pozostałych gier hazardowych.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 
WZÓR

………………………………………………………………..

(nazwa, adres, NIP podmiotu)

REJESTR NAPIWKÓW w ………………………………. za rok……… .

miejscowość, ulica, numer)

Lp. Data wpisu Wartość zgromadzonych napiwków

/w zł/

Imię i nazwisko pracownika kasyna Wartość wypłaconych napiwków

/w zł/

Data wypłaty napiwków Podpis odbierającego Uwagi
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Zakres spraw uregulowany niniejszym rozporządzeniem był poprzednio częściowo uregulowany w rozporządzeniach Ministra Finansów:

1) z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier i zakładów wzajemnych (Dz.U.2009.188.1459), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540);

2) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry (Dz.U.2009.181.1408), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych;

3) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz.U.2003.102.948), które, w części dotyczącej warunków prowadzenia ewidencji w celu ustalenia podstawy opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 143 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.273 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dokumentacja prowadzona przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gier hazardowych.
Data aktu: 04/01/2010
Data ogłoszenia: 20/02/2020
Data wejścia w życie: 19/01/2010