Kryteria oceny zabezpieczenia upraw maku i konopi.

Dz.U.20.2163
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 23 listopada 2020 r.
w sprawie kryteriów oceny zabezpieczenia upraw maku i konopi
Na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2050) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe kryteria oceny zabezpieczenia upraw maku i konopi, zwanych dalej "uprawami", prowadzonych po uzyskaniu zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego przez jednostkę naukową oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych w ramach działalności statutowej, a także przez podmiot zajmujący się hodowlą roślin i stosujący konopie włókniste w celach izolacyjnych.
§  2. 
1.  Ocenę zabezpieczenia upraw maku i konopi przeprowadza się na podstawie następujących kryteriów:
1) prawidłowości lokalizacji miejsca uprawy;
2) przygotowania do prawidłowego oznakowania upraw;
3) przygotowania do prowadzenia i weryfikacji wykazów osób i pojazdów uprawnionych do wejścia i wjazdu na teren upraw;
4) skuteczności monitorowania upraw;
5) skuteczności zabezpieczenia upraw przed dostępem osób nieuprawnionych.
2.  Zabezpieczenie uprawy uznaje się za prawidłowe, jeżeli ocena wykazuje spełnienie kryteriów wskazanych w ust. 1, a w przypadku upraw konopi włóknistych i maku niskomorfinowego - kryteriów wskazanych w ust. 1 pkt 1-3.
§  3.  Za spełnienie kryterium prawidłowości lokalizacji miejsca uprawy uznaje się zgodność planowanego miejsca prowadzenia uprawy z lokalizacją wskazaną we wniosku na podstawie art. 49 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii oraz wniosku Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wydanie opinii, o której mowa w art. 49 ust. 4 tej ustawy.
§  4.  Za spełnienie kryterium przygotowania do prawidłowego oznakowania upraw uznaje się posiadanie przez wnioskodawcę przygotowanych oznaczeń miejsca prowadzenia uprawy, które zawierają informacje o zakazie wstępu osób nieuprawnionych, w szczególności w postaci tablic ostrzegawczych.
§  5.  Za spełnienie kryterium przygotowania do prowadzenia wykazów osób i pojazdów uprawnionych do wejścia i wjazdu na teren upraw uznaje się posiadanie przez podmiot prowadzący uprawę środków do prowadzenia wykazów, o których mowa w art. 49 ust. 4 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz możliwości bieżącego weryfikowania zawartych w nich danych.
§  6.  Za spełnienie kryterium skuteczności monitorowania upraw uznaje się zastosowanie środków sygnalizujących naruszenie zabezpieczeń przed nieuprawnionym dostępem osób oraz środków służących do nieprzerwanego obserwowania całego obszaru planowanej uprawy, w szczególności do rejestrowania obrazu.
§  7.  Za spełnienie kryterium skuteczności zabezpieczenia upraw przed dostępem osób nieuprawnionych uznaje się zastosowanie środków technicznych uniemożliwiających wejście osób nieuprawnionych na teren planowanej uprawy, w szczególności:
1) wydzielenie odrębnego pomieszczenia wyposażonego w drzwi zamykane na co najmniej dwa zamki mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne - w przypadku upraw prowadzonych w budynku;
2) zastosowanie ogrodzenia o wysokości co najmniej 1,5 m, wyposażonego w instalację alarmową oraz bramkę lub furtkę zamykaną co najmniej na dwa zamki mechaniczne, elektryczne lub elektroniczne - w przypadku upraw prowadzonych poza budynkiem.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Zmiany w prawie

Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Prawo przewiduje możliwość zastrzeżenia zamówienia publicznego dla spółdzielni socjalnych

Nowe prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany związane z aspektami społecznymi. Oprócz możliwości zastrzeżenia zamówienia dla spółdzielni socjalnych, rozszerzono katalog osób społecznie marginalizowanych. Wprowadza też zasadę efektywności - zamawiający nie będzie kierował się jedynie najniższą ceną, ale ma uwzględniać aspekty społeczne czy znaczenie dla środowiska.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.01.2021