Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

Dz.U.2020.2048
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 18 listopada 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020
Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23, 374 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020 (Dz. U. poz. 2446) w załączniku po ust. 7 dodaje się ust. 7a-7d w brzmieniu:

"7a. Całkowita kwota części oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, ustalona w sposób określony w ust. 7, ulega zwiększeniu o środki, zwane dalej "ogólną kwotą korygującą".

Ogólna kwota korygująca, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, KK jest dzielona między jednostki samorządu terytorialnego. Kwota korygująca KKi dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana według wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KKi - kwota korygująca dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego, po zaokrągleniu w dół do pełnych złotych;

2) KK - ogólna kwota korygująca, po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;

3)Ln,i - liczba nauczycieli oraz osób, o których mowa w art. 15 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zatrudnionych w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 2-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, lub zespołach szkół lub placówek, w skład których wchodzi co najmniej jedna ze szkół lub placówek, o których mowa w art. 2 pkt 2-11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe:

a) prowadzonych przez /'-tę jednostkę samorządu terytorialnego, lub

b) dla których /'-ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029) - w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego

- z wyjątkiem nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych lub w innych formach wychowania przedszkolnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 2 listopada 2020 r., w i-tej jednostce samorządu terytorialnego;

4) Ln - suma liczby Ln,i dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, obliczana według wzoru:

gdzie Ln,i jest obliczane w sposób określony w pkt 3.

7b. Nauczycieli oraz osoby, o których mowa w ust. 7a pkt 3, pozostających jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkole, placówce lub zespole, o których mowa w ust. 7a pkt 3, wlicza się do liczby tylko w szkole, placówce lub zespole:

1) prowadzonych przez i-tę jednostkę samorządu terytorialnego, lub

2) dla których i-ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, o którym mowa w art. 2 pkt 16 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - w przypadku jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego

- w których są uprawnieni do otrzymania dofinansowania zgodnie z § 10c ust. 6-8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm. 2 ).

7c. Do ustalania liczby Ln i nie wlicza się nauczycieli oraz osób, o których mowa w ust. 7a pkt 3, pozostających jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy w szkole, placówce lub zespole, którzy są uprawnieni do otrzymania dofinansowania, o którym mowa w §10c ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w ust. 7b, w szkole, placówce lub zespole tych szkół lub placówek prowadzonych przez właściwych ministrów, albo w szkole artystycznej lub zespole tych szkół prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego.

7d. Do ustalania liczby Ln,i nie wlicza się:

1) nauczycieli i osób, o których mowa w ust. 7a pkt 3, którzy w dniu 7 grudnia 2020 r.:

a) pozostawali w stanie nieczynnym lub przebywali na urlopie: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego, chyba że w tym czasie świadczyli również pracę w szkole, placówce lub zespole, o których mowa w ust. 7a pkt 3,

b) byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263),

c) byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela;

2) nauczycieli i osób, o których mowa w ust. 7a pkt 3, którzy od dnia 2 listopada 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. przebywali nieprzerwanie na urlopie bezpłatnym.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 listopada 2020 r.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. poz. 1848).
2 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone wDz. U. z 2020 r. poz. 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539 i 2047.

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020