Tryb przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia rybaków na statku rybackim.

Dz.U.20.20
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 18 grudnia 2019 r.
w sprawie trybu przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia rybaków na statku rybackim
Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o pracy na statkach rybackich (Dz. U. poz. 2197) zarządza się, co następuje:
§  1.  Inspekcja wstępna, pośrednia i odnowieniowa jest przeprowadzana na wniosek armatora statku rybackiego, nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku przez tego armatora.
§  2.  Inspekcja doraźna jest przeprowadzana z urzędu.
§  3. 
1.  Inspektor, przed podjęciem czynności inspekcyjnych na statku rybackim, zgłasza swoją obecność kapitanowi statku rybackiego.
2.  W przypadku zgłoszenia swojej obecności kapitanowi statku rybackiego, przed przystąpieniem do inspekcji, inspektor okazuje kapitanowi statku rybackiego dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1452, 1702, 2197 i 2303), w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie jego danych osobowych.
§  4.  Kapitan statku rybackiego zapewnia inspektorowi warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia inspekcji, w szczególności niezwłocznie przedstawia żądane dokumenty i materiały oraz udostępnia urządzenia techniczne, a w miarę możliwości, udostępnia oddzielne pomieszczenie w celu przygotowania protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 1.
§  5. 
1.  Ustalenia z inspekcji są dokumentowane w formie protokołu.
2.  Protokół z inspekcji zawiera:
1) nazwę i siedzibę armatora statku rybackiego oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) datę rozpoczęcia działalności przez armatora statku rybackiego;
3) numer IMO statku rybackiego nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), a w razie jego braku, numer rejestrowy statku rybackiego;
4) imię i nazwisko kapitana statku rybackiego;
5) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora;
6) oznaczenie dni, w których przeprowadzano inspekcję;
7) opis stwierdzonych naruszeń oraz inne informacje wynikające z zakresu inspekcji mające istotne znaczenie dla wyników tej inspekcji;
8) treść zaleceń dla kapitana statku rybackiego lub armatora statku rybackiego oraz informację o ich realizacji;
9) wyszczególnienie załączników stanowiących składową część protokołu;
10) wzmiankę o wniesieniu lub niewniesieniu przez kapitana statku rybackiego zastrzeżeń do treści protokołu oraz ewentualnym usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości przed zakończeniem inspekcji;
11) datę i miejsce podpisania protokołu przez inspektora i kapitana statku rybackiego.
3.  Protokół podpisuje inspektor prowadzący inspekcję oraz kapitan statku rybackiego.
4.  Kapitanowi statku rybackiego przysługuje prawo zgłoszenia inspektorowi, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. W protokole zamieszcza się pouczenie o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń.
5.  Zastrzeżenia zgłasza się inspektorowi pisemnie, w postaci papierowej lub elektronicznie, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu, jednak nie później niż przed dniem opuszczenia portu przez statek rybacki.
6.  W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, inspektor jest obowiązany je rozpatrzyć, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu przez dokonanie stosownej adnotacji na jego końcu, informującej o wprowadzeniu zmiany i wskazaniu, na czym ta zmiana polega.
7.  W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kapitana statku rybackiego, inspektor wpisuje w protokole adnotację o odmowie złożenia podpisu przez kapitana statku rybackiego i jej przyczynie, jeżeli jest ona znana.
8.  Odmowa podpisania protokołu przez kapitana statku rybackiego nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń zawartych w protokole.
9.  Inspektor sporządza protokół, w którym nie może dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje.
10.  Inspektor sporządza protokół w języku polskim i angielskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kapitan statku rybackiego, drugi - przedstawiciel załogi, a trzeci - organ inspekcyjny.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.20

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Tryb przeprowadzania inspekcji warunków pracy i życia rybaków na statku rybackim.
Data aktu: 18/12/2019
Data ogłoszenia: 08/01/2020
Data wejścia w życie: 23/01/2020