Zmiana ustawy budżetowej na rok 2020.

Dz.U.2020.1919
USTAWA
z dnia 28 października 2020 r.
o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020
Art.  1. 

W ustawie budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz. U. poz. 571) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. 1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 398 671 644 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 508 019 293 tys. zł.

3. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2020 r. na kwotę nie większą niż 109 347 649 tys. zł.";

2) w art. 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 3, łączną kwotę prognozowanych dochodów budżetu środków europejskich w wysokości 72 944 052 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 4, łączną kwotę planowanych wydatków budżetu środków europejskich w wysokości 89 897 933 tys. zł.";

3) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 547 392 015 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 421 090 485 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 126 301 530 tys. zł.";

4) w art. 5 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2020 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 180 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:";

5) art. 6 otrzymuje brzmienie:

"Art. 6. Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa do łącznej kwoty 500 000 000 tys. zł.";

6) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 557 935 tys. zł.";

7) w art. 17 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) środki na wynagrodzenia - w wysokości 10 021 524 tys. zł;

3) środki na szkolenia - w wysokości 52 157 tys. zł.";

8) art. 18 i art. 19 otrzymują brzmienie:

"Art. 18. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 103,3%.

Art. 19. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,8%.";

9) art. 25 otrzymuje brzmienie:

"Art. 25. Prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 5 088 zł.";

10) załącznik nr 1 do ustawy "Dochody budżetu państwa w 2020 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;
11) załącznik nr 2 do ustawy "Wydatki budżetu państwa na rok 2020" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;
12) załącznik nr 3 do ustawy "Dochody budżetu środków europejskich w 2020 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;
13) załącznik nr 4 do ustawy "Wydatki budżetu środków europejskich na 2020 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy;
14) załącznik nr 5 do ustawy "Plan przychodów i rozchodów budżetu państwa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy;
15) załącznik nr 6 do ustawy "Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2020 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy;
16) załącznik nr 7 do ustawy "Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy;
17) załącznik nr 8 do ustawy "Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe, oraz kwoty tych dotacji w 2020 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej ustawy;
18) załącznik nr 9 do ustawy "Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2020 r." otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy;
19) w załączniku nr 10 do ustawy "Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym":
a) w programie wieloletnim "Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030" w kolumnie 13:
kwotę "213 000" zastępuje się kwotą "92 800",
kwotę "174 500" zastępuje się kwotą "92 800",
kwotę "38 500" zastępuje się kwotą "0",
b) w programie wieloletnim "Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (COSME) oraz w instrumentach finansowych programów UE wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w latach 2015-2021" w kolumnie 13:
kwoty "10 035" zastępuje się kwotami "9 546",
kwotę "23 435" zastępuje się kwotą "22 946",
c) w programie wieloletnim "Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju w Państwie Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w latach 2019-2021" w kolumnie 13:
kwotę "33 500" zastępuje się kwotą "30 000",
kwotę "26 500" zastępuje się kwotą "23 000",
d) po programie wieloletnim " "Niepodległa" na lata 2017-2022" dodaje się program wieloletni "Budowa kampusu Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy" w brzmieniu określonym w załączniku nr 10 do niniejszej ustawy,
e) w programie wieloletnim "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022" w kolumnie 13 kwoty "880 689" zastępuje się kwotami "752 974",
f) program wieloletni "Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.)" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej ustawy,
g) program wieloletni "Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej ustawy,
h) program wieloletni "Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej ustawy,
i) program wieloletni "Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy,
j) po programie wieloletnim "Program na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024" dodaje się program wieloletni "Budowa siedziby Europejskiego Centrum Filmowego CAMERIMAGE" w brzmieniu określonym w załączniku nr 15 do niniejszej ustawy;
20) w załączniku nr 11 do ustawy "Plany finansowe agencji wykonawczych" "Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa", ustalony w tabeli 7, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszej ustawy;
21) w załączniku nr 13 do ustawy "Plany finansowe państwowych funduszy celowych":
a) "Plan finansowy Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych", ustalony w tabeli 9, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 17 do niniejszej ustawy,
b) "Plan finansowy Funduszu Emerytalno-Rentowego", ustalony w tabeli 24, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 18 do niniejszej ustawy,
c) "Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych", ustalony w tabeli 28, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 19 do niniejszej ustawy,
d) "Plan finansowy Funduszu Solidarnościowego", ustalony w tabeli 29, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 20 do niniejszej ustawy;
22) w załączniku nr 14 do ustawy "Plany finansowe państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych":
a) "Plan finansowy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie", ustalony w tabeli 10, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 21 do niniejszej ustawy,
b) "Plan finansowy Babiogórskiego Parku Narodowego", ustalony w tabeli 39, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 22 do niniejszej ustawy,
c) "Plan finansowy Biebrzańskiego Parku Narodowego", ustalony w tabeli 41, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 23 do niniejszej ustawy,
d) "Plan finansowy Gorczańskiego Parku Narodowego", ustalony w tabeli 45, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 24 do niniejszej ustawy,
e) "Plan finansowy Ojcowskiego Parku Narodowego", ustalony w tabeli 51, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 25 do niniejszej ustawy,
f) "Plan finansowy Pienińskiego Parku Narodowego", ustalony w tabeli 52, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 26 do niniejszej ustawy,
g) "Plan finansowy Roztoczańskiego Parku Narodowego", ustalony w tabeli 54, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 27 do niniejszej ustawy,
h) "Plan finansowy Słowińskiego Parku Narodowego", ustalony w tabeli 55, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 28 do niniejszej ustawy,
i) "Plan finansowy Tatrzańskiego Parku Narodowego", ustalony w tabeli 57, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 29 do niniejszej ustawy,
j) "Plan finansowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych", ustalony w tabeli 62, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 30 do niniejszej ustawy;
23) załącznik nr 15 do ustawy "Planowane dochody i wydatki budżetu środków europejskich oraz budżetu państwa w latach 2020-2022 w zakresie programów finansowanych z udziałem środków europejskich, programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 31 do niniejszej ustawy;
24) w załączniku nr 16 do ustawy "Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich" tabela 2 "Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2020-2022" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 32 do niniejszej ustawy.
Art.  2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2020 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

ZAŁĄCZNIK Nr  3

DOCHODY BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W 2020 R

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA 2020 r.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2020 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

ZAŁĄCZNIK Nr  8

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE, ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2020 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2020 R.

ZAŁĄCZNIK Nr  10
ZAŁĄCZNIK Nr  11
ZAŁĄCZNIK Nr  12
ZAŁĄCZNIK Nr  13
ZAŁĄCZNIK Nr  14
ZAŁĄCZNIK Nr  15
ZAŁĄCZNIK Nr  16

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  17

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  18

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO - RENTOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  19

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  20

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  21

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY POLSKIE

ZAŁĄCZNIK Nr  22

PLAN FINANSOWY BABIOGÓRSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  23

PLAN FINANSOWY BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  24

PLAN FINANSOWY GORCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  25

PLAN FINANSOWY OJCOWSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  26

PLAN FINANSOWY PIENIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  27

PLAN FINANSOWY ROZTOCZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  28

PLAN FINANSOWY SŁOWIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  29

PLAN FINANSOWY TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  30

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIĘDZYNARODOWYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  31

PLANOWANE DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2020-2022 W ZAKRESIE PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ORAZ PROGRAMÓW EUROPEJSKIEGO INSTRUMENTU SĄSIEDZTWA

ZAŁĄCZNIK Nr  32

Tabela 2. Limity kwot wydatków w ramach wspólnej polityki rolnej w latach 2020-2022

Zmiany w prawie

Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy - maksymalnie 30 zł

Organizatorzy turystyki uiszczać będą na rzecz Turystycznego Funduszu Pomocowego składki z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej w maksymalnej wysokości 30 zł. Składki mają być określone w zależności od miejsca realizacji imprezy, sposobu transportu i rodzaju zapewnianego środka transportu. Mają umożliwić w przyszłości realną pomoc dla organizatorów turystyki

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Pilotaż centrów zdrowia psychicznego będzie wydłużony – przewiduje projekt rozporządzenia

Pilotaż działalności centrów zdrowia psychicznego ma zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia. Pierwotnie miał trwać nie dłużej niż do 30 czerwca 2021 roku. Zmiana uzasadniona jest sytuacją związaną z pandemią COVID, która zaburzyła proces testowania rozwiązań przygotowanych w ramach programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Specustawa funduszowa zostanie wydłużona do 31 grudnia 2023 roku

Specustawa funduszowa, która miała obowiązywać do końca tego roku, wprowadziła szczególne przepisy, dzięki którym możliwa jest płynna realizacja i rozliczenie projektów dofinansowanych z UE w warunkach kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Patrycja Rojek-Socha 01.12.2020
Rząd przyjął projekt o wjeździe, pobycie i wyjeździe z RP obywateli państw UE i ich rodzin

Rząd przyjął projekt dostosowujący polskie prawo do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w zakresie praw obywateli UE i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich. Wprowadza też instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny obywatela UE.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.12.2020
Brak maseczki w pracy, może pozbawić każdej pomocy - i covidowej, i unijnej

Od niedzieli, 29 listopada, obowiązuje bardzo niebezpieczny dla przedsiębiorców przepis. Za jego sprawą przez złamanie jakiegokolwiek nakazu, np. obowiązku zasłania nosa i ust w zakładach pracy, firmy mogą zostać pozbawione wszelkiej pomocy publicznej - np. zwolnienia ze składek ZUS czy subwencji z tarczy finansowej 2.0, ale też dotacji unijnych.

Jolanta Ojczyk 01.12.2020
Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020