Warunki i tryb planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.

Dz.U.2020.1911
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb planowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa, zwanych dalej "zadaniami obronnymi", przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego;
2) warunki i tryb finansowania zadań obronnych;
3) sposób nakładania zadań obronnych oraz właściwość organów w tych sprawach.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
2) Siłach Zbrojnych - należy przez to rozumieć Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej;
3) celach NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej - należy przez to rozumieć Cele Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Wymagania dla Rzeczypospolitej Polskiej, okresowo przyjmowane przez Radę Północnoatlantycką Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego;
4) zadaniach operacyjnych - należy przez to rozumieć tę część zadań obronnych, które są realizowane w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
5) zestawie zadań operacyjnych - należy przez to rozumieć usystematyzowane zadania operacyjne przewidziane do realizacji przez określonego ministra kierującego działem administracji rządowej, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, albo też określoną grupę tych podmiotów, przy pomocy podległych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych, a w przypadku wojewodów również przy pomocy marszałków województw, starostów, prezydentów miast, wójtów i burmistrzów oraz jednostek organizacyjnych utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;
6) planowaniu obronnym - należy przez to rozumieć ustalanie sposobów wykonywania zadań obronnych przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego oraz wykorzystania w tym celu niezbędnych sił i środków, obejmujące planowanie operacyjne i programowanie obronne;
7) planowaniu operacyjnym - należy przez to rozumieć ustalanie czynności dotyczących przygotowania i działania organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, ujętych w formie zestawów zadań operacyjnych, a także ustalanie sił i środków niezbędnych do ich wykonania;
8) programowaniu obronnym - należy przez to rozumieć ustalanie zadań obronnych realizowanych w czasie pokoju na piętnastoletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, ujętych w formie przedsięwzięć rzeczowo-finansowych, w celu utrzymania i rozwoju potencjału obronnego państwa oraz przygotowania Sił Zbrojnych, organów administracji rządowej i organów samorządu terytorialnego do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, a także projektowanie środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;
9) planach operacyjnych - należy przez to rozumieć dokumenty planistyczne wykonywane w ramach planowania operacyjnego;
10) karcie realizacji zadania operacyjnego - należy przez to rozumieć część składową planu operacyjnego, określającą szczegółową procedurę postępowania osoby lub komórki organizacyjnej bezpośrednio realizującej zadanie operacyjne oraz podmioty współuczestniczące w realizacji tego zadania i niezbędne do tego dokumenty;
11) programach obronnych - należy przez to rozumieć dokumenty planistyczne wykonywane w ramach programowania obronnego;
12) przeglądach obronnych - należy przez to rozumieć analizy, ankiety, raporty, sprawozdania i inne dokumenty wykonywane okresowo przez właściwe organy administracji rządowej, zawierające ocenę stanu przygotowań obronnych oraz kierunki doskonalenia systemu obronnego państwa i poszczególnych jego elementów;
13) zadaniach wynikających z obowiązków państwa-gospodarza - należy przez to rozumieć cywilną i wojskową pomoc udzielaną przez Rzeczpospolitą Polską w czasie pokoju, kryzysu i wojny sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom międzynarodowym, które są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez jej terytorium, realizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
14) organie sporządzającym - należy przez to rozumieć organ administracji rządowej, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, marszałka województwa, starostę, prezydenta miasta, wójta i burmistrza wykonującego, uzgadniającego i aktualizującego plan operacyjny, program obronny lub dokument sporządzany w ramach przeglądu obronnego.
§  3. 
1.  Planowanie obronne obejmuje wykonywanie, uzgadnianie i aktualizowanie planów operacyjnych, programów obronnych i dokumentów sporządzanych w ramach przeglądów obronnych.
2.  W planowaniu obronnym uwzględnia się wszystkie podmioty działające w sferach należących do właściwości organu sporządzającego.
§  4. 
1.  Planowanie operacyjne odbywa się na podstawie ustaleń przyjętych w:
1) strategii bezpieczeństwa narodowego, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy;
2) Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy.
2.  W planowaniu operacyjnym uwzględnia się infrastrukturę państwa, możliwości organizacyjno-finansowe wykonawców zadań operacyjnych, regulacje prawne oraz zadania określone w programie mobilizacji gospodarki, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669), według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym plan operacyjny zostaje przedłożony do zatwierdzenia.
§  5. 
1.  W ramach planowania operacyjnego sporządza się:
1) Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, który sporządza Minister Obrony Narodowej w uzgodnieniu z:
a) ministrami kierującymi działami administracji rządowej,
b) Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
c) Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
d) Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
e) Szefem Agencji Wywiadu

- stosownie do ich właściwości;

2) plany operacyjne funkcjonowania działów administracji rządowej, które sporządzają ministrowie kierujący działami administracji rządowej w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej;
3) plany operacyjne funkcjonowania centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, które sporządzają te organy i kierownicy tych jednostek, o ile zostały im przydzielone zadania operacyjne, w uzgodnieniu z:
a) Ministrem Obrony Narodowej - w przypadku planów sporządzanych przez centralne organy administracji rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów,
b) właściwym ministrem kierującym działem administracji rządowej - w przypadku planów sporządzanych przez centralne organy administracji rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez tego ministra;
4) plany operacyjne funkcjonowania województw, które sporządzają wojewodowie w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw administracji publicznej i spraw wewnętrznych;
5) plany operacyjne funkcjonowania urzędów marszałkowskich, które sporządzają marszałkowie województw w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami;
6) plany operacyjne funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatów, które sporządzają starostowie i prezydenci miast w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami;
7) Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy, który sporządza Prezydent miasta stołecznego Warszawy w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim;
8) plany operacyjne funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta, które sporządzają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami.
2.  W ramach planowania operacyjnego sporządza się również plany operacyjne Sił Zbrojnych oraz plany szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także plany osłony technicznej, których zasady i tryb sporządzania określają odrębne przepisy.
3.  Plany operacyjne sporządza się zgodnie z:
1) Planem Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku planów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4;
2) odpowiednim planem operacyjnym funkcjonowania działu administracji rządowej - w przypadku planów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b;
3) odpowiednim planem operacyjnym funkcjonowania województwa - w przypadku planów, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, a w przypadku planów operacyjnych funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta - również z odpowiednim planem operacyjnym funkcjonowania powiatu.
§  6. 
1.  W planach operacyjnych ujmuje się:
1) w przypadku planów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4:
a) przekazane przez Ministra Obrony Narodowej wypisy z planu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, zawierające:
ocenę zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa,
zamiar reagowania obronnego państwa,
zestaw lub zestawy zadań operacyjnych przeznaczonych do wykonania przez organ sporządzający, terminy realizacji poszczególnych zadań operacyjnych oraz podmioty wiodące i podmioty współuczestniczące w ich realizacji,
przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej państwa,
przedsięwzięcia i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym obroną państwa, zwanego dalej "systemem kierowania", określone w odrębnych przepisach,
b) ocenę zagrożeń w sferze właściwości organu sporządzającego,
c) zamiar realizacji zadań operacyjnych organu sporządzającego, przeznaczonych do wykonania przez ten organ, a także zadań operacyjnych przeznaczonych do wykonania przez podległe i nadzorowane przez niego organy administracji rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych, a w przypadku gdy organem sporządzającym jest wojewoda - również przez marszałków województw, starostów, prezydentów miast, wójtów i burmistrzów,
d) przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej:
działu administracji rządowej - w przypadku planu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2,
centralnego organu administracji rządowej lub jednostki organizacyjnej, podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów - w przypadku planu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. a,
województwa - w przypadku planu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4,
e) zasady współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami sporządzającymi oraz Siłami Zbrojnymi, sojuszniczymi siłami zbrojnymi i organizacjami międzynarodowymi,
f) inne zagadnienia wynikające z właściwości organu sporządzającego, które organ ten uzna za niezbędne dla właściwej realizacji zadań operacyjnych,
g) przedsięwzięcia i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania w sferze właściwości organu sporządzającego;
2) w przypadku planów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b:
a) przekazane przez właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej wypisy z planu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, zawierające:
ocenę zagrożeń w dziale administracji rządowej,
zamiar realizacji zadań operacyjnych właściwego ministra kierującego działem administracji rządowej,
zadania operacyjne przeznaczone do wykonania przez organ sporządzający, sposób i terminy realizacji poszczególnych zadań operacyjnych oraz siły i środki przewidziane do wykorzystania w tym celu,
przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz kierowania działem administracji rządowej,
zasady współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami sporządzającymi oraz Siłami Zbrojnymi, sojuszniczymi siłami zbrojnymi i organizacjami międzynarodowymi,
b) ocenę zagrożeń w sferze właściwości organu sporządzającego,
c) zamiar realizacji zadań operacyjnych organu sporządzającego, przeznaczonych do wykonania przez ten organ,
d) karty realizacji zadań operacyjnych,
e) inne zagadnienia wynikające z właściwości organu sporządzającego, które organ ten uzna za niezbędne dla właściwej realizacji zadań operacyjnych,
f) przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej państwa oraz systemu kierowania w sferze właściwości organu sporządzającego;
3) w przypadku planów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5-8:
a) przekazane przez właściwego wojewodę wypisy z planu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4, zawierające:
ocenę zagrożeń województwa,
zamiar realizacji zadań operacyjnych właściwego wojewody,
zadania operacyjne przeznaczone do wykonania przez organ sporządzający, sposób i terminy realizacji poszczególnych zadań operacyjnych oraz siły i środki przewidziane do wykorzystania w tym celu,
przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej oraz kierowania województwem,
zasady współdziałania w realizacji zadań operacyjnych z innymi organami sporządzającymi oraz Siłami Zbrojnymi, sojuszniczymi siłami zbrojnymi i organizacjami międzynarodowymi,
b) ocenę zagrożeń na terenie objętym właściwością organu sporządzającego,
c) zamiar realizacji zadań operacyjnych organu sporządzającego, przeznaczonych do wykonania przez ten organ,
d) karty realizacji zadań operacyjnych,
e) inne zagadnienia wynikające z właściwości organu sporządzającego, które organ ten uzna za niezbędne dla właściwej realizacji zadań operacyjnych,
f) przedsięwzięcia i procedury dotyczące podwyższania gotowości obronnej państwa oraz systemu kierowania w sferze właściwości organu sporządzającego.
2.  W planach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-4 i 6-8, uwzględnia się zadania urzędu obsługującego organ sporządzający, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  W przypadku gdy minister kieruje kilkoma działami administracji rządowej, zadania obsługującego go urzędu ujmuje się w jednym z planów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, sporządzanych przez tego ministra.
4.  W przypadku gdy wykonanie zadania operacyjnego wymaga współdziałania:
1) co najmniej dwóch ministrów, centralnych organów administracji rządowej, wojewodów, kierowników jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra,
2) ministrów, centralnych organów administracji rządowej, kierowników jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, z wojewodami,
3) ministrów, centralnych organów administracji rządowej, wojewodów, kierowników jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, z Siłami Zbrojnymi, sojuszniczymi siłami zbrojnymi lub organizacjami międzynarodowymi

- podmiot wiodący i podmioty współuczestniczące w realizacji tego zadania określa plan, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1.

5.  Podmiot wiodący uzgadnia procedury współdziałania z podmiotami współuczestniczącymi w realizacji określonego zadania operacyjnego.
6.  Wzór karty realizacji zadania operacyjnego określa załącznik do rozporządzenia.
§  7.  Plany operacyjne zatwierdza:
1) Prezes Rady Ministrów - w przypadku planów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a oraz pkt 4;
2) właściwy minister kierujący działem administracji rządowej - w przypadku planów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 lit. b;
3) wojewoda - w przypadku planów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 5-8.
§  8.  Programowanie obronne odbywa się na podstawie ustaleń przyjętych:
1) w strategii bezpieczeństwa narodowego, o której mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy;
2) w wytycznych Rady Ministrów do programowania przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na piętnastoletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym, których projekt sporządza raz na cztery lata Minister Obrony Narodowej, z dwuletnim wyprzedzeniem w stosunku do początkowego roku ich obowiązywania, oraz przedkłada Radzie Ministrów do dnia 30 września w roku nieparzystym.
§  9. 
1.  W ramach programowania obronnego, co cztery lata, na piętnastoletni okres planistyczny rozpoczynający się w roku nieparzystym sporządza się:
1) Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, który sporządza Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii organów sporządzających programy, o których mowa w pkt 3;
2) Program Doskonalenia Obrony Cywilnej, który sporządza Szef Obrony Cywilnej Kraju po zasięgnięciu opinii organów sporządzających programy, o których mowa w pkt 4;
3) programy pozamilitarnych przygotowań obronnych:
a) działów administracji rządowej, które sporządzają ministrowie kierujący działami administracji rządowej,
b) urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej będące dysponentami części budżetowych, które sporządzają te organy,
c) województw, które sporządzają wojewodowie

- w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej;

4) programy doskonalenia obrony cywilnej:
a) działów administracji rządowej, które sporządzają ministrowie kierujący działami administracji rządowej,
b) urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej będące dysponentami części budżetowych, które sporządzają te organy,
c) województw, które sporządzają szefowie obrony cywilnej województw

- w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

2.  W ramach programowania obronnego sporządza się również:
1) program rozwoju Sił Zbrojnych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1453 i 2020),
2) program mobilizacji gospodarki, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców

- których zasady i tryb opracowania określają odrębne przepisy.

3.  Uzgodnienia programów obronnych przeprowadza się w terminie:
1) określonym przez organ sporządzający - w przypadku programów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2) do dnia 28 lutego w roku nieparzystym rozpoczynającym obowiązywanie programów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4.
4.  Programy obronne są sporządzane zgodnie z:
1) Programem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku programów, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
2) Programem Doskonalenia Obrony Cywilnej - w przypadku programów, o których mowa w ust. 1 pkt 4.
§  10. 
1.  W programach obronnych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 3, ujmuje się:
1) wymagania wobec pozamilitarnych przygotowań obronnych na piętnastoletni okres obowiązywania programu;
2) przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe w zakresie utrzymywania i doskonalenia struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa, dotyczące:
a) przygotowania systemu kierowania, w tym:
inwestycji lub budowy, przebudowy, remontu oraz wyposażania stanowisk kierowania, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978, z 2016 r. poz. 917 oraz z 2018 r. poz. 474) w sprzęt niezbędny do wykonywania zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
obronnych systemów łączności, w tym systemu łączności specjalnej, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. poz. 1855 oraz z 2016 r. poz. 964),
b) zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych, w tym realizacji przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego:
celów NATO dla Rzeczypospolitej Polskiej,
zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza,
inwestycji na drogach o znaczeniu obronnym oraz ich utrzymania, a także przygotowania środków transportu na potrzeby Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych,
przygotowania zaplecza materiałowo-technicznego do zabezpieczenia przewozów Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych zgodnie z planami osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym,
inwestycji na liniach kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym oraz ich utrzymania, a także utrzymywania w gotowości taboru kolejowego i przygotowania zaplecza materiałowo-technicznego do zabezpieczenia przewozów Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych zgodnie z planami osłony technicznej sieci kolejowej,
inwestycji na śródlądowych drogach wodnych na potrzeby obronne,
przygotowania zaplecza materiałowo-technicznego oraz barek do zabezpieczenia przewozów Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych zgodnie z planami osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych,
przygotowania infrastruktury lotniskowej na potrzeby Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych,
przygotowania infrastruktury portów morskich na potrzeby Sił Zbrojnych i sojuszniczych sił zbrojnych,
utrzymania w gotowości na potrzeby Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych punktów dostępowych do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,
innych przedsięwzięć umożliwiających mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych,
c) militaryzacji, w tym:
przygotowania do objęcia militaryzacją jednostek organizacyjnych wykonujących zadania szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa,
przygotowania środków transportu oraz gromadzenia i utrzymania sprzętu przeznaczonego na potrzeby jednostek zmilitaryzowanych,
d) przygotowania ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
e) organizacji szkolenia obronnego, w tym dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na organizację szkolenia obronnego,
f) organizacji kontroli wykonywania zadań obronnych;
3) projektowane nakłady na pozamilitarne przygotowania obronne w piętnastoletnim okresie obowiązywania programu, usystematyzowane według:
a) planowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych,
b) części, działów i rozdziałów budżetu państwa.
2.  W programach obronnych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 lit. a i b, ujmuje się:
1) kierunki doskonalenia i przekształceń systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na piętnastoletni okres obowiązywania programu;
2) przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe w zakresie doskonalenia obrony cywilnej, dotyczące:
a) kierowania obroną cywilną, w tym:
inwestycji lub budowy, przebudowy, remontu oraz wyposażania centrów zarządzania kryzysowego w sprzęt niezbędny do wykonywania zadań w ramach zarządzania kryzysowego,
zakupu i utrzymania zapasowych źródeł energii elektrycznej,
zakupu i utrzymania ruchomych stanowisk kierowania obroną cywilną,
budowy, modernizacji i utrzymania systemów alarmowania i powiadamiania,
budowy, modernizacji i utrzymania ośrodków wykrywania i analizy skażeń oraz zakażeń,
prac nad rozwojem i wdrożeniem systemów teleinformatycznych,
budowy, modernizacji i utrzymania krajowej bazy danych o dostępnych zasobach sił i środków możliwych do użycia w sytuacjach zagrożeń,
budowy, modernizacji i utrzymania systemu wymiany informacji o zagrożeniach,
wdrażania map cyfrowych terenu,
budowy, modernizacji i utrzymania systemu łączności radiowej,
organizacji narad i konferencji oraz badań naukowych w dziedzinie ochrony ludności i obrony cywilnej,
b) formacji obrony cywilnej, w tym:
finansowania służby w formacjach obrony cywilnej,
przygotowania środków transportu oraz gromadzenia i utrzymania sprzętu przeznaczonego na potrzeby formacji obrony cywilnej,
utrzymania magazynów sprzętu obrony cywilnej,
c) organizacji zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności, w tym:
utrzymania budowli ochronnych,
budowy i utrzymania awaryjnych ujęć wody pitnej,
ewakuacji ludności,
doraźnych miejsc przebywania dla poszkodowanej ludności,
zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
pomocy medycznej i psychologicznej dla osób poszkodowanych,
zapewnienia źródeł energii elektrycznej oraz wody pitnej w miejscach przebywania poszkodowanej ludności,
dostaw energii oraz wody pitnej dla wyznaczonych przedsiębiorców przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,
ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych, w przypadku wystąpienia zagrożenia,
zakupu i utrzymania sprzętu obrony cywilnej,
d) działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie samoobrony ludności,
e) szkolenia, w tym:
podstawowego z zakresu obrony cywilnej,
formacji obrony cywilnej,
organizacji i udziału w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych.
3.  W programach obronnych, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 4 lit. c, ujmuje się:
1) kierunki doskonalenia systemu ochrony ludności i obrony cywilnej na piętnastoletni okres obowiązywania programu;
2) przedsięwzięcia rzeczowo-finansowe w zakresie doskonalenia obrony cywilnej, dotyczące:
a) kierowania obroną cywilną, w tym:
inwestycji lub budowy, przebudowy, remontu oraz wyposażania centrów zarządzania kryzysowego w sprzęt niezbędny do wykonywania zadań w ramach zarządzania kryzysowego,
zakupu i utrzymania zapasowych źródeł energii elektrycznej,
budowy, modernizacji i utrzymania systemów alarmowania i powiadamiania,
budowy, modernizacji i utrzymania ośrodków wykrywania i analizy skażeń oraz zakażeń,
prac nad rozwojem i wdrożeniem systemów teleinformatycznych,
budowy, modernizacji i utrzymania krajowej bazy danych o dostępnych zasobach sił i środków możliwych do użycia w sytuacjach zagrożeń,
budowy, modernizacji i utrzymania systemu wymiany informacji o zagrożeniach,
wdrażania map cyfrowych terenu,
budowy, modernizacji i utrzymania systemu łączności radiowej,
organizacji narad i konferencji oraz badań naukowych w dziedzinie ochrony ludności i obrony cywilnej,
b) formacji obrony cywilnej, w tym:
finansowania służby w formacjach obrony cywilnej,
przygotowania środków transportu oraz gromadzenia i utrzymania sprzętu przeznaczonego na potrzeby formacji obrony cywilnej,
utrzymania magazynów sprzętu obrony cywilnej,
c) organizacji zbiorowej i indywidualnej ochrony ludności, w tym:
utrzymania budowli ochronnych,
budowy i utrzymania awaryjnych ujęć wody pitnej,
ewakuacji ludności,
doraźnych miejsc przebywania dla poszkodowanej ludności,
zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
pomocy medycznej i psychologicznej dla osób poszkodowanych,
ewakuacji dóbr kultury i innego mienia w przypadku wystąpienia zagrożenia,
ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych, w przypadku wystąpienia zagrożenia,
zakupu i utrzymania sprzętu obrony cywilnej,
d) działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie samoobrony ludności,
e) szkolenia, w tym:
podstawowego z zakresu obrony cywilnej,
formacji obrony cywilnej,
organizacji i udziału w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych.
4.  (uchylony).
§  11.  Programy obronne zatwierdza:
1) Prezes Rady Ministrów - w przypadku programów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 - w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku parzystego;
2) organ sporządzający - w przypadku programów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 i 4 - niezwłocznie po ich uzgodnieniu w trybie określonym w § 9 ust. 3.
§  12. 
1.  W ramach planowania obronnego przeprowadza się okresowe przeglądy obronne, które obejmują:
1) analizę danych liczbowych i opisowych ocen stanu przygotowań obronnych, które sporządzają dysponenci części budżetowych w formie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych, odpowiednio: działu administracji rządowej, centralnego organu administracji rządowej albo województwa, według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku;
2) ocenę Sił Zbrojnych, którą sporządza Minister Obrony Narodowej, zawierającą diagnozę stanu Sił Zbrojnych oraz możliwości realizacji przez nie zadań;
3) ocenę pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, którą sporządza Minister Obrony Narodowej na podstawie analizy, o której mowa w pkt 1, zawierającą diagnozę stanu przygotowania struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa do realizacji zadań obronnych oraz propozycje kierunków dalszych działań na okres czterech kolejnych lat;
4) ocenę przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej, którą sporządza Szef Obrony Cywilnej Kraju i przedkłada do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zawierającą diagnozę stanu przygotowania organów i formacji obrony cywilnej, innych podmiotów, a także ludności, do realizacji zadań w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, wraz z wnioskami;
5) raport o stanie obronności Rzeczypospolitej Polskiej, który sporządza Minister Obrony Narodowej we współpracy z ministrami i centralnymi organami administracji rządowej, z uwzględnieniem treści dokumentów, o których mowa w pkt 2-4, zawierający analizę i ocenę stanu przygotowań obronnych państwa oraz propozycje kierunków dalszych działań na kolejne cztery lata.
2.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1, organy sporządzające przedkładają:
1) Radzie Ministrów:
a) do dnia 30 września w latach parzystych - w przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4,
b) do dnia 30 września w latach nieparzystych - w przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5;
2) Ministrowi Obrony Narodowej:
a) do dnia 28 lutego każdego roku - w przypadku dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w celu ich wykorzystania w procesie opracowania oceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3,
b) do dnia 31 maja w latach nieparzystych - w przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w celu jego wykorzystania w procesie opracowania raportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.
3.  Raport, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, po jego zaakceptowaniu przez Radę Ministrów, Prezes Rady Ministrów przedkłada Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
§  13. 
1.  Plany operacyjne i programy obronne w przypadku zatwierdzenia nowej strategii bezpieczeństwa narodowego lub wydania nowej Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej obowiązują do czasu zatwierdzenia nowych planów operacyjnych i programów obronnych oraz mogą być aktualizowane.
2.  Plany operacyjne i programy obronne podlegają aktualizacji w przypadku zmian w strategii bezpieczeństwa narodowego, Polityczno-Strategicznej Dyrektywie Obronnej Rzeczypospolitej Polskiej lub w innych uzasadnionych przypadkach.
3.  Aktualizacji, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w formie aneksu do istniejącego planu operacyjnego lub programu obronnego, jeżeli wprowadzone korekty nie spowodują zmiany struktury tego dokumentu lub trudności w korzystaniu z niego.
4.  W razie braku możliwości aktualizacji w sposób określony w ust. 3 opracowuje się nowy dokument.
5.  Aktualizację przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych dla opracowywania planów operacyjnych i programów obronnych.
6.  W przypadku gdy aktualizacja planów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. a oraz pkt 4, wynika tylko ze zmiany stanu prawnego polegającej na zmianie właściwości organów sporządzających i jest przeprowadzana w trybie określonym w ust. 2, aneks wymaga uzgodnienia z Ministrem Obrony Narodowej, a przepisu § 7 pkt 1 nie stosuje się.
§  14. 
1.  Przedsięwzięcia w zakresie planowania obronnego są finansowane z budżetu państwa oraz planowane w części budżetowej organu sporządzającego, w ramach zaplanowanych na dany rok wydatków budżetowych, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  Finansowanie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, realizowanych przez organy niebędące dysponentami części budżetowych, jest planowane w części budżetowej organu sprawującego nadzór nad organem sporządzającym.
3.  Przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 2, mające charakter administracyjno-biurowy, są finansowane ze środków własnych organów sporządzających.
§  15. 
1.  Zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa, ujęte w planach operacyjnych i programach obronnych, są nakładane na ich wykonawców przez organy określone w odrębnych przepisach.
2.  Sposób nakładania zadań, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
§  16.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

KARTA REALIZACJI ZADANIA OPERACYJNEGO

wzór

Zmiany w prawie

Zmiany w podatkach na przyszły rok już w Dzienniku Ustaw

W poniedziałek późnym popołudniem w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane dwie duże nowelizacje przepisów o podatkach dochodowych. Nowe przepisy wprowadzają zmiany w opodatkowaniu spółek komandytowych od stycznia 2021 roku. Dotyczą również m.in. tzw. estońskiego CIT w Polsce, ograniczenia stosowania ulgi abolicyjnej i stawek ryczałtu od przychodów.

Krzysztof Koślicki 30.11.2020
Opłata mocowa: w 2021 r. od 1,87 do 10,46 zł na gospodarstwo domowe

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił w poniedziałek stawki opłaty mocowej dla energii elektrycznej na 2021 rok. Wynosić one mają dla gospodarstw domowych od 1,87 do 10,46 zł miesięcznie. Inni odbiorcy energii elektrycznej zapłacą 0,0762 zł za kWh energii pobranej między godzinami 7 i 22 w dni robocze.

Krzysztof Sobczak 30.11.2020
Za przemoc w rodzinie "na bruk" - już obowiązują przepisy

Od 30 listopada zaczyna obowiązywać nowe narzędzie dla policjantów i żandarmów wojskowych. W sytuacji stwierdzenia przemocy w rodzinie będą mogli nakazać sprawcy opuszczenie mieszkania lub zakazać zbliżania się do niego. I to nawet jeśli nie będzie go w domu, wtedy taka informacja - według przepisów - może zostać umieszczona na drzwiach.

Patrycja Rojek-Socha 30.11.2020
Jest nowa ustawa o dodatkach dla medyków, a "stara" wchodzi w życie

Sejm odrzucił w sobotę senackie weto, co oznacza że dodatki w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będą przysługiwały jedynie tym pracownikom medycznym, którzy są zaangażowani w leczenie chorych na COVID-19, ale zostali do tej pracy skierowani przez wojewodę. Także w sobotę nastąpiła wstrzymywana od prawie miesiąca publikacja ustawy dającej to uprawnienie szerszej grupie pracowników.

Krzysztof Sobczak 29.11.2020
Senat za wniesieniem do Sejmu projektu uszczelniającego ulgę w podatku od gruntów kolejowych

Senacki projekt ma usunąć problem luki, w wyniku której samorządy tracą na zwolnieniach z podatków od nieruchomości gruntów zajętych na działalność kolejową. Senatorowie zdecydowali w piątek o wniesieniu projektu do procedowania w Sejmie. Za podjęciem uchwały o wniesieniu go do Sejmu opowiedziało się 52 senatorów, 45 było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.11.2020
Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1911 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki i tryb planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.
Data aktu: 15/06/2004
Data ogłoszenia: 30/10/2020
Data wejścia w życie: 17/07/2004