Szczegółowe zasady wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Dz.U.2020.1824
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 stycznia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1637) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wynagrodzenie osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe ustala się na podstawie kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa, i mnożników kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu.
§  2.  Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek funkcyjny ustala się przy zastosowaniu następujących mnożników kwoty bazowej:
1)
Lp. Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 2 3 4
1 Prezes Rady Ministrów 6,2 2,0
2 Wiceprezes Rady Ministrów, Prezes Najwyższej Izby Kontroli 5,7 1,6
3 Szef Kancelarii Prezydenta, minister, Rzecznik Praw Obywatelskich, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli 5,6 1,5
4 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Prezes Polskiej Akademii Nauk 5,0 1,3
4a Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu 4,96 1,6
5 Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta, zastępca Szefa Kancelarii Sejmu, zastępca Szefa Kancelarii Senatu, sekretarz stanu, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Zastępca Rzecznika Praw Dziecka, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, kierownik Krajowego Biura Wyborczego, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 4,9 1,2
5a Wicemarszałek Sejmu, wicemarszałek Senatu 4,56 1,28
6 Główny Inspektor Pracy, zastępca Prokuratora Generalnego, podsekretarz stanu (wiceminister), wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Rzecznik Finansowy, wojewoda 4,4 1,2
7 Zastępca Głównego Inspektora Pracy, Zastępca Rzecznika Finansowego, wicewojewoda 4,0 1,2
1a)
Lp. Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 Prezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, wiceprezes Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, kierownik urzędu centralnego, zastępca kierownika urzędu centralnego, Szef Służby Cywilnej 1,0-6,5 1,0-2,0
2) (uchylona)
3)
Lp. Stanowisko Mnożnik kwoty bazowej
wynagrodzenia zasadniczego dodatku funkcyjnego
1 2 3 4
1 Prezes Narodowego Banku Polskiego 6,2 2,0
2 Pierwszy zastępca Prezesa Narodowego Banku Polskiego 5,7 1,6
3 Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego 5,6 1,5
§  3.  Kwoty wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego zaokrągla się do 10 groszy w górę.
§  4.  Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu stałej dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego w szkole wyższej, pracownika naukowego w instytucie naukowo-badawczym lub pracownika naukowo-badawczego w placówce naukowej Polskiej Akademii Nauk dla osób wymienionych w § 2, posiadających tytuł profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego, wynosi połowę stawki wynagrodzenia zasadniczego, które przysługiwałoby w razie zatrudnienia w wymienionym instytucie lub placówce w pełnym wymiarze czasu pracy.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. poz. 556 i 875 oraz z 2001 r. poz. 87).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020