Wzory dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych przez Policję.

Dz.U.2020.169
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie wzorów dokumentów obowiązujących przy przetwarzaniu danych przez Policję
Na podstawie art. 20 ust. 1n ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa następujące wzory dokumentów obowiązujące przy przetwarzaniu danych przez Policję:
1) wzór protokołu likwidacji systemu, zbioru danych lub zestawu zbiorów danych, zestawu zbiorów informacji, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór protokołu usunięcia danych osobowych z systemu, zbioru danych, zestawu zbiorów danych, zestawu zbiorów informacji, który jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 7 lutego 2020 r. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
Protokół

likwidacji systemu / zbioru danych / zestawu zbiorów danych / zestawu zbiorów informacji*

………………………………. ……..…………...…...…………………………..
(numer ewidencyjny) (miejsce i data sporządzenia)

Komisja w składzie:

1. ………………………………………………………………………………...……………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………...……………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………...……………………..

(dane członków komisji; w przypadku policjanta – stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe; w przypadkupracownika Policji – imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

działająca na podstawie decyzji nr ……………………………………………………………...……………………..

(oznaczenie decyzji kierownika jednostki organizacyjnej Policji w sprawie likwidacji systemu / zbioru danych / zestawu zbiorów danych / zestawu zbiorów informacji*)

w dniu ………………………………………………… 20……. r. przeprowadziła likwidację systemu / zbioru danych / zestawu zbiorów danych / zestawu zbiorów informacji*

………………………………………………………………………...………………………………………………..

(rodzaj i nazwa likwidowanego systemu / zbioru danych / zestawu zbiorów danych / zestawu zbiorów informacji*)

przez ………………………………………………………………………...………………………………………… ……………………………………………………………………………………...………………………………….. ……………………………………………………………………………………………...………………………….. ……………………………………………………………………………………………………...………………….. ……………………………………………………………………………………………………...………………….. ……………………………………………………………………………………………………………...………….. …………………………………………………………………………………………………………...……………..

…………………………………………………………………………………………………………...……………..

(opis sposobu likwidacji systemu / zbioru danych / zestawu zbiorów danych / zestawu zbiorów informacji*)

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

3. ………………………………………………

(podpisy członków komisji)

Uwaga do wzoru:

Dopuszcza się sporządzenie protokołu z zastosowaniem procesora tekstu z zachowaniem zawartości protokołu, przy czym można pominąć te elementy, które służą jedynie wskazaniu miejsca i sposobu wypełnienia protokołu, oraz te, które podlegają skreśleniu jako niepotrzebne.

____________________

* Niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2
Protokół

usunięcia danych osobowych z systemu / zbioru danych / zestawu zbiorów danych / zestawu zbiorów informacji*

………………………………. ……..…………...…...…………………………..
(numer ewidencyjny) (miejsce i data sporządzenia)

Komisja w składzie:

1. ………………………………………………………………………………...……………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………...……………………………..

3. ………………………………………………………………………………………………...……………………..

(dane członków komisji; w przypadku policjanta – stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe; w przypadkupracownika Policji – imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe)

wyznaczona przez ………………………………………………………..…… w dniu …………… 20…… r.

(nazwa administratora danych osobowych lub osoby przez niego upoważnionej)

na podstawie …………………………………………………………………………………………………… (podstawa prawna usunięcia danych)

biorąc pod uwagę zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), usunęła z systemu / zbioru danych / zestawu zbiorów danych / zestawu zbiorów informacji*

……………….………………………………………………………………………….……………………............

…………………………………………………………………………………………………………………..........

(nazwa systemu / zbioru danych / zestawu zbiorów danych / zestawu zbiorów informacji*)

dane osobowe ………………………………………………………………………………......…………………..

......…………………………………………………………………………………………………………………..

…......………………………………………………………………………………………………………………..

(opis usuniętych danych osobowych)

1. ………………………………………………

2. ………………………………………………

3. ………………………………………………

(podpisy członków komisji)

Uwaga do wzoru:

Dopuszcza się sporządzenie protokołu z zastosowaniem procesora tekstu z zachowaniem zawartości protokołu, przy czym można pominąć te elementy, które służą jedynie wskazaniu miejscai sposobu wypełnienia protokołu.

____________________

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1636 oraz z 2019 r. poz. 180), które utraciło moc na podstawie art. 105 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125).

Zmiany w prawie

Zaliczki na PIT później

Przepisy tarczy antykryzowej przesunęły termin wpłaty przez płatników zaliczek na PIT za marzec i kwiecień na 1 czerwca. Jak się właśnie okazało, resort finansów daje na rozliczenie PIT jeszcze więcej czasu. Rządowe Centrum Legislacji opublikowało w piątek projekt specjalnego rozporządzenia.

Krzysztof Koślicki 29.05.2020
Obowiązuje już nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Zarejestrowane koło gospodyń wiejskich może otrzymać od 3 do 5 tysięcy złotych na działalność w tym roku. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Katarzyna Kubicka-Żach 27.05.2020
Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020