Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych.

Dz.U.20.1642
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 22 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych
Na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 2328) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) laureacie konkursu - należy przez to rozumieć ucznia, który biorąc udział w konkursie samodzielnie lub w zespole uczniów, został finalistą tego konkursu i uzyskał nagrodę główną lub pierwsze, drugie lub trzecie miejsce;";

2) w § 6 w ust. 1 wyrazy "W terminie do dnia 30 czerwca" zastępuje się wyrazami "W terminie do dnia 31 maja";
3) w § 8 uchyla się ust. 2;
4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. 1. Organizator konkursu w celu przeprowadzenia konkursu powołuje komisję konkursową i opracowuje regulamin konkursu.

2. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1, jednostka opracowuje regulamin konkursu, który zatwierdza organizator konkursu.

3. Organizator konkursu, a w przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 1, także jednostka, podaje regulamin konkursu do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej.";

5) w § 10 w ust. 1 wyrazy "co najmniej 5" zastępuje się wyrazami "od 3 do 5";
6) w § 11:
a) w ust. 1:
pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) tryb zgłaszania uczestników do konkursu;",

pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) program merytoryczny konkursu zawierający zakres tematyczny lub wymagany repertuar;

9) kryteria kwalifikowania uczestników, a w przypadku konkursów wieloetapowych, także kryteria kwalifikowania uczestników do poszczególnych etapów konkursu i wyłaniania jego finalistów;",

uchyla się pkt 10,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Program merytoryczny, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, może zawierać także wskazanie materiałów i źródeł objętych zakresem tematycznym konkursu.",

c) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Zgłoszenie do konkursu zawiera:";

7) w § 13 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) organizator konkursu lub osoba przez niego upoważniona;".

§  2.  Jednostka, która przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia złożyła wniosek, o którym mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, uzupełnia i dostosowuje złożony wniosek oraz dołączony projekt regulaminu, o których mowa w§ 6 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w§ 1, do przepisów rozporządzenia zmienianego w§ 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu dzia-łania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2254).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1642

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów dla uczniów publicznych szkół i placówek artystycznych.
Data aktu: 22/09/2020
Data ogłoszenia: 24/09/2020
Data wejścia w życie: 25/09/2020