Konkurs ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego.

Dz.U.2020.1595
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego
Na podstawie art. 6d ust. 26 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2168) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wymogi dotyczące ogłoszenia o konkursie ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, zwanym dalej "konkursem";
2) elementy ofert i sposób ich oceny;
3) czynności komisji konkursowej;
4) maksymalną stawkę opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego.
§  2. 
1.  Ogłoszenie o konkursie podaje się do publicznej wiadomości w drodze:
1) wywieszenia w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej "dyrektorem regionalnego zarządu";
2) umieszczenia na stronie internetowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej.
2.  W ogłoszeniu o konkursie podaje się informacje o:
1) adresie siedziby dyrektora regionalnego zarządu;
2) nazwie i numerze obwodu rybackiego, który jest przedmiotem konkursu;
3) sposobie, terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z:
a) wymaganiami co do formy, treści i zakresu oferty,
b) operatem rybackim opracowanym przez dyrektora regionalnego zarządu,
c) wzorem umowy o oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego, zwanej dalej "umową";
4) wysokości wadium oraz formie, terminie i miejscu jego wniesienia, wraz z pouczeniem o przypadkach, w których wadium nie podlega zwrotowi;
5) sposobie, miejscu i terminie składania ofert;
6) miejscu i terminie publicznego otwarcia ofert;
7) przewidywanym terminie zakończenia konkursu;
8) dacie jego wywieszenia w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu.
3.  Wyznaczony przez dyrektora regionalnego zarządu termin:
1) w którym udostępnia się informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być krótszy niż 3 miesiące,
2) wniesienia wadium, o którym w ust. 2 pkt 4, nie może być krótszy niż 3 miesiące,
3) składania ofert, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie może być krótszy niż 3 miesiące,
4) zakończenia konkursu, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy

- licząc od dnia wywieszenia ogłoszenia o konkursie w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu.

4.  Jeżeli przeprowadzony konkurs nie doprowadził do zawarcia umowy, dyrektor regionalnego zarządu, przeprowadzając ponownie konkurs, może wyznaczyć krótsze terminy niż określone w ust. 3, przy czym termin:
1) w którym udostępnia się informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 3, nie może być krótszy niż 2 miesiące,
2) wniesienia wadium, o którym w ust. 2 pkt 4, nie może być krótszy niż 2 miesiące,
3) składania ofert, o którym mowa w ust. 2 pkt 5, nie może być krótszy niż 2 miesiące,
4) zakończenia konkursu, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, nie może być dłuższy niż 4 miesiące

- licząc od dnia wywieszenia ogłoszenia o ponownym konkursie w siedzibie dyrektora regionalnego zarządu.

§  3.  Dyrektor regionalnego zarządu udostępnia zainteresowanym podmiotom w swojej siedzibie oraz przez umieszczenie na stronie internetowej regionalnego zarządu gospodarki wodnej aktualne informacje o:
1) cenach materiału zarybieniowego, na podstawie których jest ustalana wartość ofertowa i referencyjna materiału zarybieniowego;
2) sposobie rozliczenia obciążeń publicznoprawnych związanych z przedmiotem użytkowania oraz nakładów rzeczowych określonych w operacie rybackim;
3) zasadach udostępniania przez uprawnionego do rybactwa wód obwodu rybackiego do celów badań naukowych, w tym w szczególności monitoringu ichtiofauny;
4) sposobie przekazywania przez uprawnionego do rybactwa danych na temat wyników prowadzonej gospodarki rybackiej w danym obwodzie rybackim;
5) ograniczeniach związanych z korzystaniem z wód obwodu rybackiego wynikających z oddania w użytkowanie gruntów pod tymi wodami.
§  4. 
1.  W konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zdolne do czynności prawnych, jeżeli wniosą wadium w wysokości, formie, terminie i miejscu, które zostały określone w ogłoszeniu o konkursie.
2.  Wysokość wadium ustala się z uwzględnieniem kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu, w tym opracowaniem operatu rybackiego, a także wielkością, położeniem i typem wody w obwodzie rybackim.
3.  Wadium zwraca się niezwłocznie oferentom, z którymi nie została zawarta umowa.
4.  Wadium nie podlega zwrotowi oferentowi, który uchylił się od zawarcia umowy.
5.  Wadium wniesione przez oferenta, z którym zawarto umowę, może zostać zaliczone na poczet kosztów opracowania operatu rybackiego oraz opłaty rocznej.
§  5. 
1.  Oferent składa ofertę na piśmie, w zamkniętej i nieoznaczonej kopercie, za potwierdzeniem odbioru, w sposób, miejscu i terminie, które zostały określone w ogłoszeniu o konkursie.
2.  Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
3.  Oferent jest związany ofertą do dnia zawarcia umowy.
§  6. 
1.  Oferta zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres oferenta;
2) datę jej sporządzenia;
3) proponowane średnioroczne minimalne nakłady rzeczowo-finansowe przewidziane na zarybienia, zwane dalej "nakładami rzeczowo-finansowymi", w ujęciu rzeczowym, wskazującym gatunki materiału zarybieniowego, i finansowym, z uwzględnieniem cen, o których mowa w § 3 pkt 1;
4) proponowaną stawkę opłaty rocznej za dany obwód rybacki wyrażoną w dt żyta i jej równowartości pieniężnej, zwaną dalej "stawką opłaty rocznej";
5) wskazanie osoby, której kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie rybactwa śródlądowego będą gwarantowały prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim;
6) wykaz środków trwałych i wyposażenia służącego prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, w tym wylęgami ryb lub raków, wraz z ich opisem zawierającym ilość, rodzaj, dane i stan techniczny oraz aktualne albo planowane miejsce ich położenia lub składowania.
2.  Do oferty dołącza się:
1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami konkursu i przyjęciu tych warunków;
2) zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego i właściwej instytucji ubezpieczenia społecznego o niezaleganiu przez oferenta z wypełnianiem zobowiązań wobec Skarbu Państwa i instytucji ubezpieczenia społecznego;
3) kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie rybactwa śródlądowego osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 5;
4) oświadczenie osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 5, że w przypadku zawarcia przez dyrektora regionalnego zarządu umowy z oferentem będzie ona gwarantowała prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej tylko w 1 obwodzie rybackim, jeżeli jego powierzchnia przekracza 5000 ha, albo maksymalnie 10 obwodach rybackich, których łączna powierzchnia nie przekracza 5000 ha;
5) oświadczenie oferenta, że jest posiadaczem lub w terminie 60 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 6d ust. 20 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym, wejdzie w posiadanie środków trwałych i wyposażenia służącego prowadzeniu racjonalnej gospodarki rybackiej w obwodzie rybackim, w tym wylęgami ryb lub raków, zgodnie z wykazem, o którym mowa w ust. 1 pkt 6;
6) oświadczenie oferenta o możliwości korzystania z nieruchomości lub urządzeń wodnych innych niż posiadane przez oferenta, niezbędnych do wykonywania rybactwa w obwodzie rybackim, albo oświadczenie oferenta o braku konieczności korzystania z takich nieruchomości lub urządzeń wodnych;
7) oświadczenie oferenta, że nie jest objęty sądowym zakazem składania oferty, o którym mowa w art. 27 ust. 3 lub art. 27c ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.
§  7. 
1.  Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu, dokonuje kolejno następujących czynności:
1) oblicza liczbę otrzymanych ofert;
2) sprawdza nienaruszalność kopert;
3) dokonuje publicznego otwarcia ofert;
4) sprawdza zawartość kopert;
5) ustala, czy oferta zawiera elementy, o których mowa w § 6 ust. 1;
6) ustala kompletność i prawidłowość sporządzenia dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 2;
7) odrzuca oferty, które nie spełniają warunków, o których mowa w § 5 ust. 1;
8) odrzuca oferty oferentów, którzy złożyli więcej niż jedną ofertę;
9) odrzuca oferty, które nie zawierają elementów, o których mowa w § 6 ust. 1;
10) odrzuca oferty, które nie zawierają kompletnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji, o której mowa w § 6 ust. 2;
11) podaje do wiadomości oferentom informacje o:
a) liczbie złożonych ofert,
b) liczbie ofert odrzuconych z przyczyn określonych w pkt 7-10, wraz z uzasadnieniem przyczyn odrzucenia ofert,
c) liczbie ofert przyjętych do oceny;
12) zwraca się do jednostki uprawnionej do opiniowania operatów rybackich, zwanej dalej "jednostką uprawnioną", z wnioskiem o przedstawienie opinii w sprawie ekonomicznie uzasadnionej wartości referencyjnej nakładów na użytkowanie obwodu rybackiego, z podziałem na stawkę opłaty rocznej i nakłady rzeczowo-finansowe;
13) dokonuje oceny ofert, zgodnie z art. 6d ust. 14-16 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym;
14) wskazuje oferenta, którego oferta została wybrana na podstawie dokonanej oceny;
15) sporządza protokół z przebiegu konkursu.
2.  Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1-11, komisja konkursowa wykonuje na posiedzeniu jawnym, w miejscu i terminie publicznego otwarcia ofert podanych w ogłoszeniu o konkursie.
§  8. 
1.  Jednostka uprawniona w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku wydaje opinię, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 12, i przekazuje ją komisji konkursowej.
2.  W trakcie prac komisji konkursowej jej członkowie, a także osoby, które brały udział w wydaniu opinii, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 12, są zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych i informacji, w posiadanie których wejdą odpowiednio w trakcie prac komisji konkursowej lub wydawania opinii, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 12, na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443 i 1486) dla tajemnicy statystycznej.
§  9. 
1.  Komisja konkursowa, dokonując oceny:
1) przygotowania i doświadczenia zawodowego oferenta, przyznaje sumę punktów od 0 do 35 za kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w zakresie rybactwa śródlądowego osoby, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 5, zgodnie ze sposobem przyznawania punktów określonym w pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2) wysokości zaproponowanej stawki opłaty rocznej, porównuje zaproponowaną przez oferentów stawkę opłaty rocznej wyrażoną pieniężnie z referencyjną stawką opłaty rocznej za dany obwód rybacki i przyznaje punkty od 0 do 30, z postąpieniem co 5 punktów, zgodnie z zasadą, że największa liczba punktów przypada oferentowi, który zaproponował stawkę opłaty rocznej najbliższą referencyjnej stawce tej opłaty; w przypadku gdy oferenci zaproponowali stawkę opłaty rocznej w tej samej wysokości, otrzymują tę samą liczbę punktów;
3) wysokości zaproponowanych nakładów rzeczowo-finansowych, porównuje zaproponowaną przez oferentów wartość pieniężną nakładów rzeczowo-finansowych z referencyjną wartością pieniężną nakładów rzeczowo-finansowych i przyznaje punkty od 0 do 30, z postąpieniem co 5 punktów, zgodnie z zasadą, że największa liczba punktów przypada oferentowi, który zaproponował wartość pieniężną nakładów rzeczowo-finansowych najbliższą referencyjnej wartości pieniężnej tych nakładów; w przypadku gdy oferenci zaproponowali wartość pieniężną nakładów rzeczowo - finansowych w tej samej wysokości, otrzymują tę samą liczbę punktów;
4) gatunków materiału zarybieniowego zaproponowanych w nakładach rzeczowo-finansowych, przyznaje sumę punktów za wskazane w ofercie gatunki, uwzględniając typ wody w obwodzie rybackim, zgodnie ze sposobem przyznawania punktów określonym w pkt 11 załącznika nr 1 do rozporządzenia.
2.  Komisja konkursowa sumuje punkty za poszczególne elementy oferty przyznane w ramach dokonanej oceny i przyznaje ocenę końcową.
3.  Jeżeli w ramach oceny końcowej oferty otrzymały tę samą liczbę punktów, o wyłonieniu oferenta decyduje kolejno większa liczba punktów przyznanych za:
1) przygotowanie i doświadczenie zawodowe oferenta;
2) wysokość zaproponowanych nakładów rzeczowo-finansowych;
3) wysokość zaproponowanej stawki opłaty rocznej.
§  10. 
1.  Komisja konkursowa prowadzi swoje czynności również w przypadku, gdy do ogłoszonego konkursu lub do ponownie ogłoszonego konkursu została złożona jedna oferta.
2.  Komisja konkursowa uznaje konkurs za nierozstrzygnięty, jeżeli:
1) w terminie składania ofert do konkursu nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty zostały odrzucone przez komisję.
§  11.  W protokole z przebiegu konkursu komisja konkursowa zamieszcza:
1) oznaczenie miejsca przeprowadzenia konkursu;
2) imiona i nazwiska członków komisji;
3) liczbę złożonych ofert;
4) wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem przyczyn ich odrzucenia;
5) wskazanie ofert, które komisja poddała ocenie punktowej, wraz z podaniem liczby uzyskanych punktów;
6) listę ofert sporządzoną według przyznanej ofertom łącznej liczby punktów w kolejności malejącej;
7) wskazanie oferenta, którego oferta została wybrana, albo podanie przyczyn uznania konkursu za nierozstrzygnięty;
8) czytelne podpisy członków komisji.
§  12.  Czynności komisji konkursowej nie są powtarzane, jeżeli po zakończeniu procedury przewidzianej w art. 6d ust. 20-25 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy. W takim przypadku dyrektor regionalnego zarządu może zawrzeć umowę z kolejnym z oferentów z listy, o której mowa w § 11 pkt 6.
§  13. 
1.  Maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego rzekę, odcinek rzeki, jezioro lub zbiornik zaporowy jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Jeżeli w załączniku nr 2 do rozporządzenia nie wymieniono danej rzeki, to maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego taką rzekę odpowiada maksymalnej stawce opłaty rocznej określonej w tym załączniku za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego rzekę lub jej odcinek, z którymi dana rzeka ma połączenie. Jeżeli dana rzeka ma połączenie z dwiema lub więcej rzekami lub ich odcinkami wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego odpowiada maksymalnej stawce opłaty rocznej określonej w tym załączniku dla rzeki lub jej odcinka niższego rzędu. Jeżeli dana rzeka nie ma połączenia z innymi rzekami lub jej odcinkami wymienionymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia, maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego wynosi 0,35 dt żyta.
3.  Maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego starorzecze odpowiada maksymalnej stawce opłaty rocznej określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla rzeki lub jej odcinka, które to starorzecze utworzyły.
4.  Maksymalna stawka opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego obejmującego rzeki, odcinki rzek, jeziora lub zbiorniki zaporowe położone w jednym obwodzie rybackim odpowiada maksymalnej stawce opłaty rocznej określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia dla rzeki, odcinka rzeki, jeziora lub zbiornika zaporowego, które zajmują największą część powierzchni zasadniczego obwodu rybackiego.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

I. SPOSÓB PRZYZNAWANIA PUNKTÓW ZA PRZYGOTOWANIE I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE OFERENTA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAKSYMALNA STAWKA OPŁATY ROCZNEJ ZA 1 HA POWIERZCHNI OBWODU RYBACKIEGO OBEJMUJĄCEGO RZEKĘ LUB ODCINEK RZEKI

1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2262).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie konkursu ofert na oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego (Dz. U. poz. 181), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r. zgodnie z art. 566 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378).

Zmiany w prawie

Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

Już w czwartek, 1 października, nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 01.10.2020
Ustawa ułatwiająca wypłatę odszkodowań w związku z reprywatyzacją podpisana

Prezydent podpisał ustawę przyznającą prawo do odszkodowania lub zadośćuczynienia lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji, gdy nieruchomość nie może przejść na następców prawnych uprawnionego, który zmarł. Regulacja m.in. zakazuje reprywatyzacji budynków z lokatorami.

Patrycja Rojek-Socha 30.09.2020
Będą zmiany w dzierżawie, wynajęciu czy użyczeniu nieruchomości Skarbu Państwa

Powrót do sporządzania na szczeblu lokalnym przez starostów planów wykorzystania zasobu nieruchomości zatwierdzanych przez wojewodów, więcej kompetencji nadzorczych wojewody i uelastycznienie procedur dzierżawy, wynajęcia czy użyczenia nieruchomości Skarbu Państwa - to rozwiązania proponowane przez ministra rozwoju w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Katarzyna Kubicka-Żach 30.09.2020
Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Wzajemne uznawanie towarów - będzie kara za fałszywe oświadczenia

W czwartek 10 września wchodzą przepisy, która pozwalają administracji nałożyć do 100 tysięcy złotych kary za błędy w oświadczeniach o wzajemnym uznawaniu towarów w ramach Unii Europejskiej. Chodzi o ustawę o odpowiedzialności za naruszenie przepisów rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania towarów

Jolanta Ojczyk 10.09.2020