Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.

Dz.U.2020.1585
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 4 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, 568, 695, 1087 i 1106) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 413) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) okresu pełnienia służby lub zatrudnienia w szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

3) zajmowanego stanowiska i posiadanego stopnia służbowego w dniu zwolnienia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego, wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy;

4) podstawy prawnej zwolnienia ze służby, wygaśnięcia stosunku służbowego, wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy;",

b) w pkt 5 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) dni urlopu wypoczynkowego oraz urlopu dodatkowego przysługującego i wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy,

b) dni urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek służbowy, za które funkcjonariuszowi wypłacono ekwiwalent pieniężny, ";

2) w § 5:
a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby albo którego stosunek służbowy przekształcił się w stosunek pracy świadectwo służby wydaje się w dniu zwolnienia ze służby albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1, wydanie świadectwa służby nie jest możliwe, świadectwo służby przesyła się w terminie 7 dni od dnia zwolnienia ze służby albo przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy w sposób określony w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298).";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do spraw w zakresie wydania, sprostowania świadectwa służby lub wydania jego odpisu rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

ŚWIADECTWO SŁUŻBY

.......................................... .............................................

(pieczęć nagłówkowa) (miejscowość i data)

.....................................................

(nr REGON-PKD 2007)

ŚWIADECTWO SŁUŻBY

1. Stwierdza się, że

....................................................................................................................................................................

(imię (imiona) i nazwisko)

urodzony(-na)

....................................................................................................................................................................

(data i miejsce urodzenia)

imiona rodziców

....................................................................................................................................................................

pełnił(a) służbę w

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(nazwa jednostki lub jednostek organizacyjnych, w których funkcjonariusz pełnił służbę,

oraz okresy pełnienia służby)

lub by(a)zatrudniony(-na) w

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(nazwa jednostki lub jednostek organizacyjnych, w których funkcjonariusz był zatrudniony,

oraz okresy zatrudnienia)

w okresie od dnia ........................................... do dnia .................................. – służba przygotowawcza;

w okresie od dnia ............................................ do dnia................................. – służba stała.

2. Pełnił(a) służbę lub był(a) zatrudniony(-na) w szczególnym charakterze

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

(okresy pełnienia służby/zatrudnienia w szczególnym charakterze, zajmowane stanowiska)

3. W dniu zwolnienia ze służby/wygaśnięcia stosunku służbowego/wydalenia ze Służby Celno-

-Skarbowej/przekształcenia stosunku służbowego w stosunek pracy*:

1) zajmował(a) stanowisko .....................................................................................................................................

2) posiadał(a) stopień służbowy .............................................................................................................................

4. Stosunek służbowy ustał w wyniku zwolnienia ze służby/wygaśnięcia stosunku służbowe-

go/wydalenia ze Służby Celno-Skarbowej/przekształcenia stosunku służbowego w stosunek

pracy*:

.....................................................................................................................................................................................

(podstawa prawna)

5. W roku, w którym ustał stosunek służbowy:

a) wykorzystał(a) urlop wypoczynkowy w wymiarze:

przysługiwał w wymiarze: ............... dni, wykorzystał(a) w wymiarze: ..................................... dni,

(liczba dni urlopu wypoczynkowego przysługującego i wykorzystanego)

wykorzystał(a) urlop dodatkowy w wymiarze:

przysługiwał w wymiarze: ............... dni, wykorzystał(a) w wymiarze: .................................... dni,

(liczba dni urlopu dodatkowego przysługującego i wykorzystanego)

b) wypłacono ekwiwalent pieniężny za ........................... dni przysługującego urlopu wypoczynkowego,

c) wykorzystał(a) zwolnienie przewidziane w art. 188 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)

.........................................................................................................................................................

(liczba dni lub godzin wykorzystanego zwolnienia)

6. W okresie służby:

a) korzystał(a) z urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie .............................................................

(podstawa prawna)

w okresie .................................................................,

b) wykorzystał(a) urlop macierzyński udzielony na podstawie ................................................................

(podstawa prawna)

w wymiarze ................................................ w okresie .................................................................................,

c) wykorzystał(a) urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego udzielony na podstawie

................................................................................................................................................................................

(podstawa prawna)

w wymiarze .......................................... w okresie ....................................................................................,

d) wykorzystał urlop ojcowski udzielony w wymiarze ........ w ....... częściach,

e) wykorzystał(a) urlop rodzicielski udzielony na podstawie .......................................................................,

(podstawa prawna)

w wymiarze ...... w ......... częściach, w tym na podstawie art. 1821c § 3 ustawy z dnia 26 czerwca

1974 r. – Kodeks pracy w ............. częściach,

f) korzystał(a) z urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie ..........................................................

(podstawa prawna)

w wymiarze ........................ w okresie (okresach) ...................... w ................ częściach

7. Okresy nieskładkowe przypadające w okresie/okresach*, których dotyczy świadectwosłużby,

uwzględniane przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty:

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

8. Informacje o wypłacie odprawy emerytalnej albo rentowej:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

9. Potrącenia z uposażenia, o których mowa w art. 249 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Kra-

jowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505, z późn. zm.):

..................................................................................................................................................................

(tytuł prawny)

..................................................................................................................................................................

(wysokość potrąconych kwot)

10. Informacje na temat przywrócenia funkcjonariusza do służby określone w art. 184 ust. 3 i 4,

art. 185 ust. 1 i 3 oraz art. 187 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji

Skarbowej:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

11. Pozostałe informacje zamieszczane na wniosek funkcjonariusza:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

(dotyczy informacji, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz. U. poz. 413, z późn. zm.))

.......................................................................

(pieczęć i podpis kierownika jednostki organizacyjnej)

POUCZENIE

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie świadectwa służby

funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej odpowiednio funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej albo osoba,

o której mowa w art. 251 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, może

wystąpić w terminie 7 dni od dnia otrzymania świadectwa służby z żądaniem jego sprostowania do:

................................................................................................................................................................

(wpisać właściwego kierownika jednostki organizacyjnej)

* Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).

Zmiany w prawie

Wkrótce zmiany w dowodach osobistych - będą pobierane odciski palców

Odciski palców będą pobierane przy składaniu wniosków o dowód osobisty. Ograniczona zostanie więc możliwość składania wniosku online. To zmiany, które Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Ministerstwem Cyfryzacji planują dla zwiększenia bezpieczeństwa dokumentów tożsamości.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.09.2020
Nowa forma rozliczania VAT i kody GTU już od 1 października

W przyszły czwartek nowy jednolity plik kontrolny (JPK_VAT) zastąpi dokumenty wysyłane obecnie. Od października nie trzeba będzie też wysyłać deklaracji podatkowych dla potrzeb VAT. Zmiany wymuszą jednak podawanie szczegółowych informacji o transakcjach. Konieczne będzie też nadanie nowych kodów GTU dla towarów i usług.

Krzysztof Koślicki 23.09.2020
Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1585

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej.
Data aktu: 04/09/2020
Data ogłoszenia: 15/09/2020
Data wejścia w życie: 30/09/2020