Wykaz stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników tego Urzędu.

Dz.U.20.1536
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 sierpnia 2020 r.
w sprawie wykazu stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wymaganych kwalifikacji oraz zasad wynagradzania pracowników tego Urzędu
Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 (Dz. U. poz. 1820 oraz z 2020 r. poz. 875 i 1086) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, zwanym dalej "Urzędem Komisji";
2) wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników Urzędu Komisji, w tym stawki uposażenia zasadniczego dla poszczególnych stanowisk.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o Przewodniczącym Komisji, należy przez to rozumieć Przewodniczącego Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.
§  3.  Ustala się następujący wykaz stanowisk obowiązujący w Urzędzie Komisji:
1) dyrektor generalny;
2) dyrektor;
3) główny księgowy;
4) zastępca dyrektora;
5) naczelnik;
6) kierownik;
7) koordynator;
8) audytor wewnętrzny;
9) inspektor ochrony danych osobowych;
10) radca prawny;
11) główny specjalista;
12) starszy specjalista;
13) specjalista;
14) inspektor bhp;
15) informatyk;
16) starszy referendarz;
17) referendarz;
18) kierowca.
§  4.  Ustala się tabelę wymaganych kwalifikacji i stawek uposażenia zasadniczego pracowników, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5.  Pracownikowi przysługuje uposażenie zasadnicze ustalane na podstawie wykazu, o którym mowa w § 3, i tabeli kwalifikacji i stawek uposażenia zasadniczego pracowników, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6.  Godzinową stawkę uposażenia zasadniczego wynikającą z zaszeregowania pracownika określonego stawką miesięczną ustala się, dzieląc miesięczną stawkę uposażenia zasadniczego przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§  7.  Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy uposażenie zasadnicze i inne składniki uposażenia przysługują w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  8. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym przysługuje dodatek funkcyjny ustalany zgodnie z tabelą stawek dodatku funkcyjnego odpowiadającym odpowiednim stanowiskom, określoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  Wysokość dodatku funkcyjnego przysługującą pracownikowi określa Przewodniczący Komisji.
§  9.  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do uposażenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej uposażenia zasadniczego nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
§  10.  Przewodniczący Komisji, w ramach posiadanych środków na uposażenia, może przyznać pracownikowi dodatek specjalny w wysokości do 50% uposażenia zasadniczego. Przyznanie i wysokość dodatku specjalnego uzależnione są od charakteru, złożoności i efektów pracy.
§  11. 
1.  Pracownikowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego uposażenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego uposażenia zasadniczego.
2.  Do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się udokumentowane przez pracownika, wszystkie poprzednie, zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.  Pracownikowi, który jednocześnie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się również okres zatrudnienia u innego pracodawcy - do dnia poprzedzającego nawiązanie stosunku pracy z Urzędem Komisji.
4.  Pracownikowi, który wykonuje pracę w Urzędzie Komisji w ramach urlopu bezpłatnego udzielonego przez innego pracodawcę w celu wykonywania tej pracy, do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wieloletnią pracę wlicza się również okres zatrudnienia u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego - do dnia rozpoczęcia tego urlopu.
5.  Dodatek za wieloletnią pracę przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje uposażenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu uposażenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6.  Dodatek za wieloletnią pracę jest wypłacany w terminie wypłaty uposażenia. Jeżeli nabycie prawa do dodatku za wieloletnią pracę lub prawa do tego dodatku w wyższej wysokości nastąpiło:
1) pierwszego dnia miesiąca - dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty uposażenia za dany miesiąc;
2) w ciągu miesiąca - dodatek jest wypłacany w terminie wypłaty uposażenia, począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku.
§  12. 
1.  Tworzy się fundusz nagród dla pracowników, z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, w wysokości 3% planowanych uposażeń osobowych, pozostający w dyspozycji Przewodniczącego Komisji.
2.  Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższany przez Przewodniczącego Komisji, w ramach posiadanych środków na uposażenia.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

TABELA KWALIFIKACJI I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW

Lp. Stanowisko Wymagane kwalifikacje Uposażenie zasadnicze (kwota w złotych)
wykształcenie staż pracy (w latach)
1 2 3 4 5
1 dyrektor generalny wyższe magisterskie 8 7000-11 000
2 dyrektor wyższe magisterskie 5 6000-11 000
3 radca prawny według przepisów odrębnych - 4000-11 000
4 główny księgowy według przepisów odrębnych - 5500-9000
5 zastępca dyrektora wyższe magisterskie 3 5000-9000
6 audytor wewnętrzny według przepisów odrębnych - 3000-9000
7 naczelnik wyższe 2 4500-8500
8 kierownik wyższe 2 4000-8000
9 inspektor bhp według przepisów odrębnych - 3000-8000
10 inspektor ochrony danych osobowych według przepisów odrębnych - 3000-8000
11 informatyk wyższe lub zawodowe

o profilu informatycznym

1 2500-8000
12 główny specjalista wyższe 2 3000-7500
13 kierowca zawodowe

i prawo jazdy kategorii B

3 2300-7500
14 koordynator wyższe 1 4000-7000
15 starszy specjalista wyższe 1 2500-7000
16 specjalista wyższe - 2300-6500
17 starszy referendarz średnie 1 2300-6500
18 referendarz średnie - 2200-5500
ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO ODPOWIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIM STANOWISKOM

Lp. Stanowisko Stawka dodatku funkcyjnego (kwota w złotych)
1 2 3
1 dyrektor generalny 2000-6000
2 dyrektor 1000-4000
3 główny księgowy 500-1500
4 zastępca dyrektora 300-1500
5 naczelnik 250-1000
6 kierownik 200-1000
7 koordynator 150-500

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1536

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz stanowisk w Urzędzie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wymagane kwalifikacje oraz zasady wynagradzania pracowników tego Urzędu.
Data aktu: 18/08/2020
Data ogłoszenia: 04/09/2020
Data wejścia w życie: 04/09/2020