Zmiana rozporządzenia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Dz.U.2020.1515
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych
Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (Dz. U. poz. 1441 oraz z 2020 r. poz. 705) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Posiedzenia Krajowej Rady zwołuje przewodniczący Krajowej Rady co najmniej raz w miesiącu.

2. Posiedzenia Krajowej Rady odbywają się w formie zdalnego trybu obradowania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności zapewniających kontrolę ich przebiegu i umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.

3. Posiedzenia Krajowej Rady mogą być zwoływane również na wniosek co najmniej 3 członków Krajowej Rady, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym; we wniosku określa się przedmiot posiedzenia Krajowej Rady.

4. Zawiadomienie o posiedzeniu Krajowej Rady wraz z porządkiem obrad przekazuje się w postaci elektronicznej członkom Krajowej Rady oraz osobom uczestniczącym w posiedzeniu, o których mowa w art. 57 ust. 5 ustawy, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

5. Pierwsze posiedzenie Krajowej Rady nowej kadencji zwołuje minister właściwy do spraw zdrowia i przewodniczy mu do czasu wyboru przewodniczącego Krajowej Rady.";

2) w § 5:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Krajowa Rada wydaje opinie i przedstawia wnioski w formie uchwał sporządzonych w postaci dokumentu elektronicznego.

2. Uchwała Krajowej Rady zostaje uznana za przyjętą, gdy wszyscy członkowie Krajowej Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa jej członków wzięła udział w podejmowaniu uchwały. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Krajowej Rady.",

b) w ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) kwalifikowany podpis elektroniczny osoby przewodniczącej posiedzeniu.",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje się wraz z protokołami określonymi w § 6 w systemie elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zdrowia.";

3) w § 6:
a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Z posiedzenia Krajowej Rady sporządza się protokół w postaci dokumentu elektronicznego.

2. Osoba przewodnicząca posiedzeniu i sekretarz podpisują protokół, opatrując go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Do protokołu załącza się, w postaci dokumentu elektronicznego, listę osób uczestniczących w posiedzeniu zawierającą imię i nazwisko danej osoby oraz jej kwalifikowany podpis elektroniczny.";

4) w § 7 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Przewodniczący Krajowej Rady może, w zakresie zadań Krajowej Rady, zlecać członkom Krajowej Rady wykonywanie ekspertyz oraz analiz, które będą przygotowywane w postaci dokumentu elektronicznego.

3. Osoba przewodnicząca posiedzeniu może, w zakresie spraw rozpatrywanych na posiedzeniu Krajowej Rady, zlecać członkom Krajowej Rady wykonywanie ekspertyz oraz analiz, które będą przygotowywane w postaci dokumentu elektronicznego.";

5) w § 8 w ust. 3 w pkt 5 skreśla się wyraz "pisemną";
6) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wszczęcie postępowania akredytacyjnego następuje na wniosek szkoły o przeprowadzenie oceny niezbędnej do udzielenia i utrzymania akredytacji, zwany dalej "wnioskiem", składany wraz z dołączonymi do niego dokumentami odrębnie dla kierunku pielęgniarstwo albo położnictwo, w postaci dokumentu elektronicznego sporządzonego w formacie PDF i opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym rektora, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw zdrowia.";

7) w § 13:
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wizytację szkoły, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się w szkole osobiście lub za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, lub systemów łączności. Decyzję o sposobie przeprowadzenia wizytacji podejmuje osoba przewodnicząca posiedzeniu.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Po zakończeniu wizytacji szkoły jest sporządzany protokół w postaci dokumentu elektronicznego, w którym zamieszcza się:

1) datę jego sporządzenia;

2) okres trwania wizytacji szkoły;

3) informacje dotyczące:

a) sposobu i czynności związanych z przeprowadzeniem wizytacji szkoły,

b) dokonanej oceny spełniania przez szkołę standardów kształcenia,

c) zaleceń powizytacyjnych, ze wskazaniem terminów ich realizacji,

d) zgłoszonych uwag szkoły;

4) imiona i nazwiska oraz kwalifikowane podpisy elektroniczne osób wizytujących szkołę.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020