Szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposób prowadzenia baz danych.

Dz.U.20.151
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 stycznia 2020 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych
Na podstawie art. 25d ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1557) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych, a także sposób prowadzenia:
1) centralnej bazy danych prowadzonej przez krajowe laboratoria referencyjne, zwanej dalej "centralną bazą danych";
2) lokalnych baz danych prowadzonych w zakładach higieny weterynaryjnej przeprowadzających badania laboratoryjne dla celów kontroli urzędowych, zwanych dalej "lokalnymi bazami danych".
§  2.  Ilekroć w niniejszym rozporządzeniu jest mowa o laboratoriach, bez ich bliższego określenia, należy przez to rozumieć laboratoria, o których mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej.
§  3. 
1.  Dane dotyczące wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych w zakresie określonym w art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwane dalej "danymi", przekazywane do lokalnych baz danych i centralnej bazy danych są gromadzone, przetwarzane i przekazywane przy użyciu systemu teleinformatycznego centralnej bazy danych.
2.  Laboratorium przekazuje dane do centralnej bazy danych po uzyskaniu kodu dostępu.
3.  Kodu dostępu udziela się na wniosek.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera nazwę, siedzibę i adres laboratorium, numer telefonu oraz adres e-mail, a także sposób przekazywania danych.
§  4. 
1.  W lokalnych bazach danych gromadzi się dane obejmujące informacje dotyczące próbki, w tym jej pobierania, oraz wynik przeprowadzonego badania laboratoryjnego.
2.  Laboratorium niezwłocznie przekazuje dane, o których mowa w ust. 1, z lokalnej bazy danych do centralnej bazy danych.
3.  W przypadku wykrycia błędów w przekazanych danych, o których mowa w ust. 1, laboratorium, które przekazało dane, niezwłocznie dokonuje ich korekty.
§  5. 
1.  Laboratorium nieposiadające lokalnej bazy danych przekazuje niezwłocznie dane, o których mowa w § 4 ust. 1, do centralnej bazy danych, przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej krajowego laboratorium referencyjnego. Przepis § 4 ust. 3 stosuje się odpowiednio.
§  6. 
1.  Przetwarzanie danych odbywa się na wniosek po uzyskaniu kodu dostępu.
2.  Kodu dostępu udziela krajowe laboratorium referencyjne.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko oraz numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (numer PESEL) osoby, której mają zostać przekazane dane, albo nazwę oraz siedzibę i adres podmiotu wnioskującego o przekazanie danych;
2) zakres danych objętych wnioskiem;
3) cel, w jakim mają zostać wykorzystane dane objęte wnioskiem.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposobu prowadzenia baz danych (Dz. U. poz. 597), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2019 r. zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. poz. 1961).

Zmiany w prawie

Finanse samorządów w tarczy 4 – rozluźnienie rygorów, większe zadłużanie

Możliwość nierównowagi strony bieżącej budżetu JST o ubytek w dochodach będący skutkiem epidemii, złagodzenie w 2020 roku reguły fiskalnej ograniczającej zadłużenie – to niektóre rozwiązania tarczy antykryzysowej 4. Projekt, który trafił właśnie do Sejmu, ma wesprzeć budżety samorządów.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
Wójt przesunie urzędnika do innej pracy bez jego zgody – projekt tarczy 4 w Sejmie

Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje możliwość przesunięcia pracownika samorządowego do innej pracy, jeśli jego szef uzna to za stosowne, bo na przykład wystąpią braki kadrowe jakiejś jednostki w czasie epidemii przy zwiększeniu jej zadań. Pracownik nie będzie miał nic do powiedzenia, ale przesunięcie będzie czasowe.

Katarzyna Kubicka-Żach 22.05.2020
UE: Zakaz sprzedaży papierosów mentolowych już obowiązuje

Od środy w Unii Europejskiej obowiązuje zakaz sprzedaży papierosów mentolowych i z kapsułką smakową. Nowe regulacje zostały wprowadzone na mocy unijnej dyrektywy tytoniowej, która została przyjęta w UE w 2014 roku i przewiduje także ostrzeżenia przed skutkami nałogu w postaci np. zdjęć chorych organów muszą zajmować dwie trzecie powierzchni paczki.

Krzysztof Sobczak 20.05.2020
Więcej czasu na złożenie raportu o stanie samorządu

Raport o stanie samorządu wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu i zarząd województwa będzie składał w tym roku później - w kolejnej wersji tarczy antykryzysowej parlament zdecydował o przesunięciu terminu o 60 dni. Normalnie organy wykonawcze miałyby na to czas do 31 maja.

Katarzyna Kubicka-Żach 15.05.2020
Ustawa gotowa - koła gospodyń wiejskich dostaną więcej pieniędzy

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, która umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł, może już trafić do podpisu prezydenta. Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do niej, ale odrzucił dwie inne. Ta przyjęta stanowi, że dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Senat za rozwiązaniem problemów organizacji pozarządowych podczas pandemii

Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów z możliwością umorzenia, urealnienie wyliczania spadku przychodów czy zwolnienie z obowiązku opłacenia należności – to niektóre regulacje, które mają pomóc organizacjom pozarządowym w ich problemach z powodu stanu epidemii.

Katarzyna Kubicka-Żach 14.05.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.151

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania oraz przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych oraz sposób prowadzenia baz danych.
Data aktu: 24/01/2020
Data ogłoszenia: 31/01/2020
Data wejścia w życie: 15/02/2020