Zmiana ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Dz.U.2020.1486
USTAWA
z dnia 14 sierpnia 2020 r.
o zmianie ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Art.  1. 

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 443) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w pkt 15 lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) dostarczania publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych,";

2) w art. 35b:
a) w ust. 1 po pkt 21 dodaje się pkt 21a-21c w brzmieniu:

"21a) adres miejsca, w którym znajduje się zakończenie sieci udostępnione abonentowi publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej;

21b) adres miejsca zamieszkania abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;

21c) adres do korespondencji abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;",

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Przekazanie służbom statystyki publicznej danych osobowych z katalogu danych, o których mowa w ust. 1, przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych nie stanowi naruszenia tajemnicy komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875).";

3) w art. 35c w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Głównego Inspektora Weterynarii, Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - z systemów i rejestrów związanych z ich działalnością ustawową, ".

Art.  2. 

W ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Użytkownik gospodarstwa rolnego w ramach spisu rolnego przekazuje dane w formie:

1) samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej "samospisem internetowym";

2) bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego, zwanego dalej "bezpośrednim wywiadem";

3) wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem:

a) zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu rolnego lub

b) urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego - zwanego dalej "wywiadem telefonicznym".";

2) po art. 8 dodaje się art. 8a-8f w brzmieniu:

"Art. 8a. 1. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy.

2. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

Art. 8b. 1. W celu umożliwienia użytkownikom gospodarstw rolnych nieposiadającym we własnym zakresie techniczno-materialnych warunków umożliwiających przeprowadzenie samospisu internetowego gminni komisarze spisowi zapewniają im bezpłatny dostęp do stanowisk komputerowych wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego.

2. Na wniosek użytkownika gospodarstwa rolnego właściwy gminny komisarz spisowy zapewnia w czasie przeprowadzania samospisu internetowego na stanowisku komputerowym, o którym mowa w ust. 1, niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji, o której mowa w art. 8 pkt 1.

3. Stanowiska komputerowe, o których mowa w ust. 1, udostępnia się w urzędach obsługujących wójtów (burmistrzów, prezydentów miast).

4. Stanowiska komputerowe, o których mowa w ust. 1, powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Art. 8c. 1. Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, o którym mowa w art. 8a ust. 1, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

2. Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

3. Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Art. 8d. 1. Bezpośrednie wywiady i wywiady telefoniczne przeprowadzają rachmistrze spisowi, którymi są:

1) pracownicy jednostek służb statystyki publicznej, w tym ankieterzy statystyczni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, wyznaczeni przez zastępców właściwych wojewódzkich komisarzy spisowych do zebrania danych w ramach spisu rolnego od użytkowników gospodarstw rolnych;

2) osoby fizyczne powołane przez zastępców właściwych wojewódzkich komisarzy spisowych w wyniku naborów przeprowadzonych na zasadach i w trybie określonych w ustawie do zebrania danych w ramach spisu rolnego od użytkowników gospodarstw rolnych, z którymi jest nawiązywana współpraca na warunkach określonych w ustawie.

2. Rachmistrze spisowi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą również pełnić dyżury przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawianiu bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych.

Art. 8e. Zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego decyduje o sposobie, miejscu i czasie wykonywania przez rachmistrzów spisowych czynności spisowych, o których mowa w art. 8d, w zależności od aktualnych potrzeb.

Art. 8f. Za wykonywanie czynności spisowych, o których mowa w art. 8d, rachmistrze spisowi otrzymują:

1) w przypadku rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 8d ust. 1 pkt 1 - dodatek spisowy, którego sposób ustalania oraz wysokość są określone w art. 23 ust. 5-11;

2) w przypadku rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 8d ust. 1 pkt 2 - wynagrodzenie, którego sposób ustalania oraz wysokość są określone w art. 21 ust. 4-4c.";

3) w art. 19 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zapewnia w siedzibie gminy stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego oraz zapewnia niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji, o której mowa w art. 8 pkt 1;";

4) użyte w art. 19 w ust. 1 w pkt 4-6 i w ust. 2 w pkt 1, w art. 20 w ust. 1-5, 8 i 10 oraz w art. 21 w ust. 1 i 2 oraz w ust. 3 w pkt 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "rachmistrz terenowy" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 8d ust. 1 pkt 2";
5) w art. 20:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b) w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu oraz wywiadu telefonicznego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.";

6) w art. 21:
a) w ust. 3:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wskazanie terenu województwa, terminu i zakresu czynności wykonywanych w ramach przeprowadzania bezpośredniego wywiadu lub wywiadu telefonicznego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego;",

pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) urządzenia techniczne powierzane rachmistrzowi spisowemu, o którym mowa w art. 8d ust. 1 pkt 2, na czas wykonywania czynności spisowych w ramach bezpośredniego wywiadu lub wywiadu telefonicznego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, a także postanowienia dotyczące udostępnienia rachmistrzowi tych urządzeń oraz warunków i terminu ich zwrotu po zakończeniu czynności spisowych lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy;",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wynagrodzenie rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 8d ust. 1 pkt 2, ustala się, w zależności od formy przekazywania danych przez użytkowników gospodarstw rolnych, jako iloczyn stawki w wysokości:

1) 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;

2) 20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

"4a. W przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 8d ust. 1 pkt 2, który z użytkownikami gospodarstw rolnych przeprowadza zarówno bezpośrednie wywiady, jak i wywiady telefoniczne, jego wynagrodzenie stanowi suma ustalonych na podstawie ust. 4 wynagrodzeń za przeprowadzenie tych wywiadów.

4b. Jeżeli rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 8d ust. 1 pkt 2, rozpoczyna zbieranie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie:

1) bezpośredniego wywiadu, a kończy zbieranie tych danych w formie wywiadu telefonicznego,

2) wywiadu telefonicznego, a kończy zbieranie tych danych w formie bezpośredniego wywiadu

- wynagrodzenie przysługuje tylko za tę formę wywiadu, w której nastąpiło zakończenie przekazywania danych przez użytkownika gospodarstwa rolnego, skutkujące prawidłowym spisaniem tego gospodarstwa.

4c. Do wynagrodzenia rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 8d ust. 1 pkt 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).",

d) w ust. 5:
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przy zbieraniu danych rachmistrz spisowy posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem, zawierającym:",

pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) imię i nazwisko oraz zdjęcie tego rachmistrza spisowego;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) określenie województwa, na obszarze którego rachmistrz spisowy jest upoważniony do przeprowadzania bezpośrednich wywiadów lub wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych;",

uchyla się pkt 5,
e) uchyla się ust. 7,
f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Rachmistrzowi spisowemu, o którym mowa w art. 8d ust. 1 pkt 2, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności w ramach bezpośredniego wywiadu lub wywiadu telefonicznego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny tego rachmistrza, przysługują świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2020 r. poz. 984).";

7) w art. 23:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stawka dodatku spisowego, z wyłączeniem dodatku spisowego przyznawanego rachmistrzom spisowym, o których mowa w art. 8d ust. 1 pkt 1, wynosi od 5% do 120% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku spisowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568 i 1222), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", za miesiąc kalendarzowy wykonywania prac spisowych. W przypadku okresowego niewykonywania prac spisowych stawka dodatku spisowego jest ustalana w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu.",

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dodatek spisowy lub nagroda spisowa, z wyłączeniem rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 8d ust. 1 pkt 1, są przyznawane przy uwzględnieniu:",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dodatek spisowy rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 8d ust. 1 pkt 1, ustala się, w zależności od formy przekazywania danych przez użytkowników gospodarstw rolnych, jako iloczyn stawki w wysokości:

1) 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;

2) 20 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw.",

d) dodaje się ust. 6-11 w brzmieniu:

"6. W przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 8d ust. 1 pkt 1, który z użytkownikami gospodarstw rolnych przeprowadza zarówno bezpośrednie wywiady, jak i wywiady telefoniczne, jego dodatek spisowy stanowi suma ustalonych na podstawie ust. 5 dodatków spisowych za przeprowadzenie tych wywiadów.

7. Jeżeli rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 8d ust. 1 pkt 1, rozpoczyna zbieranie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie:

1) bezpośredniego wywiadu, a kończy zbieranie tych danych w formie wywiadu telefonicznego,

2) wywiadu telefonicznego, a kończy zbieranie tych danych w formie bezpośredniego wywiadu

- dodatek spisowy przysługuje tylko za tę formę wywiadu, w której nastąpiło zakończenie przekazywania danych przez użytkownika gospodarstwa rolnego, skutkujące prawidłowym spisaniem tego gospodarstwa.

8. Rachmistrzowi spisowemu, o którym mowa w art. 8d ust. 1 pkt 1, który jest wyznaczony do pełnienia dyżurów przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawianiu bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych, przysługuje dodatek spisowy z tytułu pełnienia dyżurów.

9. Dodatek spisowy z tytułu pełnienia dyżurów, o którym mowa w ust. 8, jest ustalany jako iloczyn stawki w wysokości 12 zł brutto i liczby dni pełnienia dyżuru przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawianiu bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych.

10. Rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 8d ust. 1 pkt 1, pełniący dyżur, o którym mowa w ust. 8, nie może w trakcie dyżuru przeprowadzać wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych.

11. Do dodatków spisowych nie stosuje się przepisów:

1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537);

2) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).";

8) po art. 26 dodaje się art. 26a w brzmieniu:

"Art. 26a. W razie przeprowadzania bezpośrednich wywiadów lub wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych przez rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 8d ust. 1 pkt 1, dysponent części 58 - Główny Urząd Statystyczny może dokonać odpowiedniego przeniesienia środków określonych w lp. 3 załącznika nr 4 do ustawy, dokonując zmiany w planie wydatków polegającej na odpowiednim zmniejszeniu środków przewidzianych na wynagrodzenia bezosobowe i zwiększeniu o tę kwotę środków na wynagrodzenia osobowe.";

9) załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy.
Art.  3. 

W ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przekazanie Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego danych, o których mowa w ust. 22 załącznika nr 2 do ustawy, przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych nie stanowi naruszenia tajemnicy komunikowania się w sieciach telekomunikacyjnych, o której mowa w art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.";

2) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym w ramach spisu powszechnego przekazuje dane metodami:

1) samospisu internetowego, przeprowadzanego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej "samospisem internetowym";

2) wywiadu bezpośredniego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu powszechnego, zwanego dalej "wywiadem bezpośrednim";

3) wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego z wykorzystaniem:

a) zainstalowanego na komputerze oprogramowania dedykowanego do przeprowadzenia spisu powszechnego lub

b) urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu powszechnego

- zwanego dalej "wywiadem telefonicznym".";

3) w art. 15:
a) uchyla się ust. 2 i 4,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym, która nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tej osoby, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 maja 2021 r.";

4) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Na wniosek osoby fizycznej objętej spisem powszechnym Generalny Komisarz Spisowy, zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego lub właściwy gminny komisarz spisowy zapewnia w czasie przeprowadzania samospisu internetowego w pomieszczeniu, o którym mowa w ust. 1, niezbędną pomoc w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji, o której mowa w art. 14a pkt 1.";

5) uchyla się art. 17;
6) po art. 17 dodaje się art. 17a-17e w brzmieniu:

"Art. 17a. 1. Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego.

2. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu powszechnego z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego.

3. Przekazanie przez osobę fizyczną objętą spisem powszechnym danych z zastosowaniem metody wywiadu bezpośredniego lub metody wywiadu telefonicznego zwalnia ją z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Art. 17b. 1. Wywiady bezpośrednie i wywiady telefoniczne przeprowadzają rachmistrze spisowi, którymi są:

1) pracownicy jednostek służb statystyki publicznej, w tym ankieterzy statystyczni, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, wyznaczeni przez zastępców właściwych wojewódzkich komisarzy spisowych do zebrania danych w ramach spisu powszechnego od osób fizycznych objętych tym spisem;

2) osoby fizyczne powołane przez zastępców właściwych wojewódzkich komisarzy spisowych w wyniku naborów przeprowadzonych na zasadach i w trybie określonych w ustawie do zebrania danych w ramach spisu powszechnego od osób fizycznych objętych tym spisem, z którymi jest nawiązywana współpraca na warunkach określonych w ustawie.

2. Rachmistrze spisowi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą również pełnić dyżury przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawianiu wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym.

Art. 17c. Zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego decyduje o sposobie, miejscu i czasie wykonywania przez rachmistrzów spisowych czynności spisowych, o których mowa w art. 17b, w zależności od aktualnych potrzeb.

Art. 17d. Za wykonywanie czynności spisowych, o których mowa w art. 17b, rachmistrze spisowi otrzymują:

1) w przypadku rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1 - dodatek spisowy, którego sposób ustalania oraz wysokość są określone w art. 38 ust. 5-11;

2) w przypadku rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 - wynagrodzenie, którego sposób ustalania oraz wysokość są określone w art. 36 ust. 4-4c.

Art. 17e. Osoba fizyczna objęta spisem powszechnym przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego może zweryfikować tożsamość tego rachmistrza przez kontakt telefoniczny lub osobisty z gminnym lub wojewódzkim biurem spisowym. Informacja o sposobie weryfikacji tożsamości rachmistrza spisowego jest udostępniana na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych oraz w materiałach informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych popularyzujących spis powszechny.";

7) w art. 23 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) uzyskane od osób fizycznych metodami, o których mowa w art. 14a.";

8) w art. 24 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zapewnienie pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji, o której mowa w art. 14a pkt 1;";

9) użyte w art. 24 w ust. 1 w pkt 4 i 6-8 oraz w ust. 2 w pkt 1, w art. 35 w ust. 1-4, 8 i 10 oraz w art. 36 w ust. 1 i 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "rachmistrz terenowy" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, ";
10) w art. 35:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,
b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W ramach szkolenia, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 7, kandydat na rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, uzyskuje informacje i wiedzę z zakresu funkcjonowania statystyki publicznej, w tym o istocie tajemnicy statystycznej, czynnościach objętych metodami zbierania danych, o których mowa w art. 14a pkt 2 i 3, oraz zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu powszechnego.",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Szkolenie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 7, kończy się egzaminem testowym sprawdzającym wiedzę i przygotowanie do wykonywania czynności objętych metodami zbierania danych, o których mowa w art. 14a pkt 2 i 3, przeprowadzanym przez osoby prowadzące szkolenie.";

11) w art. 36:
a) w ust. 3:
w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) teren województwa, termin i zakres wykonywania czynności objętych metodami zbierania danych, o których mowa w art. 14a pkt 2 i 3, ",

pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wskazuje urządzenia techniczne powierzane rachmistrzowi spisowemu, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, na czas wykonywania czynności spisowych objętych metodami zbierania danych, o których mowa w art. 14a pkt 2 i 3, a także zawiera postanowienia dotyczące udostępnienia rachmistrzowi tych urządzeń oraz warunków i terminu ich zwrotu po zakończeniu czynności spisowych lub po wcześniejszym rozwiązaniu umowy.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wynagrodzenie rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, ustala się, w zależności od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości:

1) 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób;

2) 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.",

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4c w brzmieniu:

"4a. W przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, który z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym przeprowadza zarówno wywiady bezpośrednie, jak i wywiady telefoniczne, jego wynagrodzenie stanowi suma ustalonych na podstawie ust. 4 wynagrodzeń za przeprowadzenie tych wywiadów.

4b. Jeżeli rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, rozpoczyna zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą:

1) wywiadu bezpośredniego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu telefonicznego,

2) wywiadu telefonicznego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu bezpośredniego

- wynagrodzenie przysługuje tylko za tę metodę wywiadu, w której nastąpiło zakończenie przekazywania danych przez osobę fizyczną objętą spisem powszechnym, skutkujące prawidłowym spisaniem tej osoby.

4c. Do wynagrodzenia rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564).",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Przy zbieraniu danych rachmistrz spisowy posługuje się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem.",

e) w ust. 6:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) imię i nazwisko oraz zdjęcie rachmistrza spisowego;",

pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) określenie województwa, na obszarze którego rachmistrz spisowy jest upoważniony do przeprowadzania wywiadów bezpośrednich lub wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym;",

uchyla się pkt 5,
f) uchyla się ust. 7,
g) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Rachmistrzowi spisowemu, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2, który uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności w ramach wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego z osobą fizyczną objętą spisem powszechnym, a w razie wypadku śmiertelnego - członkom rodziny tego rachmistrza, przysługują świadczenia przewidziane w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2020 r. poz. 984).";

12) w art. 38:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Stawka dodatku spisowego, z wyłączeniem dodatku spisowego przyznawanego rachmistrzom spisowym, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, wynosi od 5% do 120% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kwartale poprzedzającym przyznanie dodatku spisowego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53, 252, 568 i 1222), zwanego dalej "przeciętnym wynagrodzeniem", za miesiąc kalendarzowy wykonywania prac spisowych. W przypadku okresowego niewykonywania prac spisowych stawka dodatku spisowego jest ustalana w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu.",

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Dodatek spisowy lub nagroda spisowa, z wyłączeniem rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, są przyznawane przy uwzględnieniu:",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Dodatek spisowy rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, ustala się, w zależności od metody przeprowadzania przez niego wywiadów z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, jako iloczyn stawki w wysokości:

1) 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób;

2) 4 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób.",

d) dodaje się ust. 6-11 w brzmieniu:

"6. W przypadku rachmistrza spisowego, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, który z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym przeprowadza zarówno wywiady bezpośrednie, jak i wywiady telefoniczne, jego dodatek spisowy stanowi suma ustalonych na podstawie ust. 5 dodatków spisowych za przeprowadzenie tych wywiadów.

7. Jeżeli rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, rozpoczyna zbieranie danych od osoby fizycznej objętej spisem powszechnym metodą:

1) wywiadu bezpośredniego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu telefonicznego,

2) wywiadu telefonicznego, a kończy zbieranie tych danych metodą wywiadu bezpośredniego

- dodatek spisowy przysługuje tylko za tę metodę wywiadu, w której nastąpiło zakończenie przekazywania danych przez osobę fizyczną objętą spisem powszechnym, skutkujące prawidłowym spisaniem tej osoby.

8. Rachmistrzowi spisowemu, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, który jest wyznaczony do pełnienia dyżurów przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawianiu wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, przysługuje dodatek spisowy z tytułu pełnienia dyżurów.

9. Dodatek spisowy z tytułu pełnienia dyżurów, o którym mowa w ust. 8, jest ustalany jako iloczyn stawki w wysokości 12 zł brutto i liczby dni pełnienia dyżuru przy udzielaniu informacji w trybie infolinii spisowej i umawianiu wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym.

10. Rachmistrz spisowy, o którym mowa w art. 17b ust. 1 pkt 1, pełniący dyżur, o którym mowa w ust. 8, nie może w trakcie dyżuru przeprowadzać wywiadów telefonicznych z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym.

11. Do dodatków spisowych nie stosuje się przepisów:

1) ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537);

2) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285).";

13) w załączniku nr 2 ust. 22 otrzymuje brzmienie:

"22. Dostawcy publicznie dostępnych usług telefonicznych przekazują Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.), gromadzone na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2460 oraz z 2020 r. poz. 374, 695 i 875) następujące dane jednostkowe o abonentach publicznie dostępnych usług telefonicznych, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub nieprowadzącymi takiej działalności:

1) imię lub imiona i nazwisko;

2) numer PESEL - w przypadku obywatela polskiego;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) - w przypadku obywatela polskiego prowadzącego działalność gospodarczą, jeżeli jest dostępny;

4) przydzielony numer abonenta z planu numeracji krajowej dla publicznych sieci telekomunikacyjnych związany ze świadczoną usługą połączeń głosowych (numer abonencki);

5) numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest dostępny;

6) w przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - adres miejsca, w którym znajduje się zakończenie sieci udostępnione temu abonentowi:

a) kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa województwa,

b) kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa powiatu,

c) kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa gminy,

d) kod pocztowy, jeżeli jest dostępny,

e) identyfikator TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa miejscowości,

f) identyfikator TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa ulicy,

g) numer budynku,

h) numer lokalu;

7) w przypadku abonenta publicznie dostępnej usługi telefonicznej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej - adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania:

a) kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa województwa,

b) kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa powiatu,

c) kod TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa gminy,

d) kod pocztowy, jeżeli jest dostępny,

e) identyfikator TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa miejscowości,

f) identyfikator TERYT, jeżeli jest dostępny, i nazwa ulicy,

g) numer budynku,

h) numer lokalu.";

14) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy.
Art.  4. 
1.  Programy badań statystycznych statystyki publicznej ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc do dnia zakończenia realizacji określonych w nich badań statystycznych i mogą być zmieniane.
2.  W przypadku zmiany programów badań statystycznych statystyki publicznej, o których mowa w ust. 1, dotyczącej zakresu danych osobowych, które przekazywane są w badaniach statystycznych określonych w tych programach, stosuje się zakres danych osobowych z katalogu określonego w art. 35b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  5. 
1.  Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rachmistrze terenowi, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, stają się rachmistrzami spisowymi, o których mowa w art. 8d ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dyrektorzy urzędów statystycznych jako zastępcy wojewódzkich komisarzy spisowych dostosowują umowy zawarte z rachmistrzami terenowymi, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, do wymagań określonych w art. 21 ust. 3-4c ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  6. 
1.  Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rachmistrze terenowi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym, stają się rachmistrzami spisowymi, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dyrektorzy urzędów statystycznych jako zastępcy wojewódzkich komisarzy spisowych dostosowują umowy zawarte z rachmistrzami terenowymi, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym, do wymagań określonych w art. 36 ust. 3-4c ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  7. 
1.  Nabory kandydatów na rachmistrzów terenowych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są kontynuowane jako nabory kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 8d ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
2.  Nabory kandydatów na rachmistrzów terenowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są kontynuowane jako nabory kandydatów na rachmistrzów spisowych, o których mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art.  8. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Załącznik nr 4

SPECYFIKACJA WYDATKÓW SPISOWYCH
Lp. Grupy wydatków Koszt ogółem brutto w zł Koszt brutto według lat wydatkowania w zł
2019 2020 2021 2022-2028
1 Przygotowanie operatów spisowych, wykazów adresowych, w tym zasobów mapowych
Oprogramowanie tworzenia operatu na podstawie rejestrów administracyjnych 147 900,00 147 900,00 0,00 0,00 0,00
Aktualizacja wojewódzkiego operatu spisowego w urzędach statystycznych (US) 111 780,00 0,00 111 780,00 0,00 0,00
Razem 259 680,00 147 900,00 111 780,00 0,00 0,00
2 Szkolenia rachmistrzów spisowych, pracowników jednostek służb statystyki publicznej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego 457 533,00 27 533,00 430 000,00 0,00 0,00
Szkolenia rachmistrzów spisowych 162 000,00 0,00 162 000,00 0,00 0,00
Szkolenia informatyczne 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00
Razem 719 533,00 27 533,00 692 000,00 0,00 0,00
3 Rachmistrze spisowi, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bezosobowe i osobowe z funduszu wynagrodzeń
Rachmistrze spisowi, pochodzący z naboru dokonywanego przez gminne biura spisowe - wydatki bezosobowe z funduszu wynagrodzeń 33 142 000,00 0,00 33 142 000,00 0,00 0,00
Pozostali rachmistrze spisowi, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego - wydatki osobowe z funduszu wynagrodzeń 91 001 211,00 1 145 954,00 88 672 067,04 1 183 189,96 0,00
Razem 124 143 211,00 1 145 954,00 121 814 067,04 1 183 189,96 0,00
4 Aplikacje spisowe i materiały wykorzystywane w ramach spisu rolnego
Opracowanie aplikacji elektronicznej do zbierania danych w ramach spisu rolnego 42 208,00 42 208,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie materiałów szkoleniowych do nauki drogą elektroniczną (e-learning) 105 489,00 105 489,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie i wydanie instrukcji, wytycznych, materiałów szkoleniowych, materiałów popularyzacyjnych oraz dystrybucja listów Prezesa GUS do użytkowników gospodarstw rolnych 5 756 296,66 956 296,00 4 800 000,66 0,00 0,00
Razem 5 903 993,66 1 103 993,00 4 800 000,66 0,00 0,00
5 Urządzenia mobilne do zbierania danych w ramach spisu rolnego oraz dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby tego spisu
Urządzenia mobilne do zbierania danych w ramach spisu rolnego oraz dostosowanie infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby tego spisu (inwestycje) 67 127 320,00 56 437 620,00 10 689 700,00 0,00 0,00
Razem 67 127 320,00 56 437 620,00 10 689 700,00 0,00 0,00
6 Popularyzacja spisu rolnego
Działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne 28 400 000,00 6 400 000,00 21 000 000,00 1 000 000,00 0,00
Razem 28 400 000,00 6 400 000,00 21 000 000,00 1 000 000,00 0,00
7 Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników spisu rolnego
Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników spisu rolnego 4 309 162,04 0,00 2 592 352,00 1 716 810,04 0,00
Razem 4 309 162,04 0,00 2 592 352,00 1 716 810,04 0,00
8 Pozostałe wydatki
Utworzenie i funkcjonowanie wojewódzkich biur spisowych - wydatki rzeczowe 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00
Utworzenie i funkcjonowanie gminnych biur spisowych - wydatki rzeczowe 2 000 000,00 200 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00
Wydatki związane z przeprowadzaniem wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych - wydatki rzeczowe 56 000,00 14 000,00 42 000,00 0,00 0,00
Delegacje, tłumaczenia, transport 2 300 000,00 600 000,00 1 700 000,00 0,00 0,00
Wydatki inne niż przewidziane powyżej 5 781 100,30 1 723 000,00 2 958 100,30 1 100 000,00 0,00
Razem 12 137 100,30 2 737 000,00 8 300 100,30 1 100 000,00 0,00
OGÓŁEM 243 000 000,00 68 000 000,00 170 000 000,00 5 000 000,00 0,00
"
ZAŁĄCZNIK Nr  2

"Załącznik nr 3

do ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. (poz. 1775)

SPECYFIKACJA KOSZTÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ

Lp. Grupy wydatków Koszt ogółem brutto w zł Koszt brutto w zł według lat wydatkowania
2019 2020 2021 2022 2023-2028
1 Przygotowanie operatów spisowych, wykazów adresowych, w tym zasobów mapowych
Oprogramowanie tworzenia operatu spisowego na podstawie rejestrów urzędowych oraz systemów informacyjnych administracji publicznej 147 900,00 147 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktualizacja wojewódzkiego operatu spisowego w urzędach statystycznych 111 780,00 0,00 111 780,00 0,00 0,00 0,00
Pozyskanie map cyfrowych i przystosowanie ich do potrzeb statystyki publicznej 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Razem 359 680,00 247 900,00 111 780,00 0,00 0,00 0,00
2 Szkolenia rachmistrzów spisowych, pracowników jednostek służb statystyki publicznej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego
Szkolenia pracowników jednostek służb statystyki publicznej i pracowników jednostek samorządu terytorialnego 460 032,80 0,00 27 532,80 432 500,00 0,00 0,00
Szkolenia rachmistrzów spisowych 390 500,00 0,00 0,00 390 500,00 0,00 0,00
Szkolenia informatyczne 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00
Razem 1 050 532,80 0,00 27 532,80 1 023 000,00 0,00 0,00
3 Rachmistrze spisowi, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej oraz pracownicy jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bezosobowe i osobowe
Rachmistrze spisowi, pochodzący z naboru dokonywanego przez gminne biura spisowe - wydatki bezosobowe 94 509 760,00 0,00 0,00 94 509 760,00 0,00 0,00
Pozostali rachmistrze spisowi, pracownicy jednostek służb statystyki publicznej i pracownicy jednostek samorządu terytorialnego - wydatki osobowe 111 813 580,00 3 735 764,00 5 184 371,20 98 946 876,80 3 946 568,00 0,00
Razem 206 323 340,00 3 735 764,00 5 184 371,20 193 456 636,80 3 946 568,00 0,00
4 Aplikacje spisowe i materiały wykorzystywane w ramach narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
Opracowanie aplikacji elektronicznej do zbierania danych 91 890,00 30 630,00 61 260,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie centralnej aplikacji do zarządzania rachmistrzami spisowymi przy wykorzystaniu Geograficznego Systemu Informacyjnego (GIS) 306 300,00 91 890,00 214 410,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie materiałów do nauki i testowania drogą elektroniczną (e-learning) 306 300,00 91 890,00 214 410,00 0,00 0,00 0,00
Opracowanie i druk instrukcji, wytycznych, materiałów szkoleniowych, materiałów popularyzacyjnych oraz opracowanie i wysyłka listów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do respondentów 34 132 960,00 66 560,00 1 216 400,00 32 850 000,00 0,00 0,00
Razem 34 837 450,00 280 970,00 1 706 480,00 32 850 000,00 0,00 0,00
5 Urządzenia mobilne do masowego zebrania danych spisowych oraz dostosowanie infrastruktury na potrzeby narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
Urządzenia mobilne do masowego zebrania danych spisowych oraz dostosowanie infrastruktury (inwestycje) 12 026 200,00 1 094 200,00 1 332 000,00 9 600 000,00 0,00 0,00
Razem 12 026 200,00 1 094 200,00 1 332 000,00 9 600 000,00 0,00 0,00
6 Popularyzacja narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
Działania informacyjne, edukacyjne i promocyjne 50 000 000,00 3 300 000,00 5 500 000,00 41 000 000,00 200 000,00 0,00
Razem 50 000 000,00 3 300 000,00 5 500 000,00 41 000 000,00 200 000,00 0,00
7 Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań
Opracowanie, analiza i udostępnianie wyników narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 4 595 232,00 0,00 0,00 2 816 800,00 1 778 432,00 0,00
Razem 4 595 232,00 0,00 0,00 2 816 800,00 1 778 432,00 0,00
8 Pozostałe wydatki
Utworzenie i działanie wojewódzkich biur spisowych - wydatki rzeczowe 6 250 000,00 0,00 1 250 000,00 4 375 000,00 625 000,00 0,00
Utworzenie i działanie gminnych biur spisowych - wydatki rzeczowe 2 000 000,00 0,00 600 000,00 1 400 000,00 0,00 0,00
Wydatki związane z przeprowadzaniem wywiadów telefonicznych - wydatki rzeczowe, telefony 56 000,00 0,00 16 800,00 39 200,00 0,00 0,00
Spisy próbne (szkolenia, zebranie informacji, opracowanie wyników) 4 000 000,00 1 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00
Delegacje, tłumaczenia, transport 3 000 000,00 400 000,00 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00
Badania kontrolne i uzupełniające 42 881 260,00 0,00 0,00 42 881 260,00 0,00 0,00
Wydatki inne niż przewidziane powyżej 18 620 305,20 1 441 166,00 3 971 036,00 10 758 103,20 2 450 000,00 0,00
Razem 76 807 565,20 3 341 166,00 9 137 836,00 61 253 563,20 3 075 000,00 0,00
OGÓŁEM 386 000 000,00 12 000 000,00 23 000 000,00 342 000 000,00 9 000 000,00 0,00
"

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1486

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiana ustawy o statystyce publicznej, ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. oraz ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
Data aktu: 14/08/2020
Data ogłoszenia: 28/08/2020
Data wejścia w życie: 29/08/2020