Zmiana rozporządzenia w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2020.1479
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 25 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów 2
Na podstawie art. 80b ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 2547) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w pkt 13 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f-k w brzmieniu:

"f) serię i numer pokwitowania wydanego w związku z zatrzymaniem dokumentu,

g) datę wydania pokwitowania,

h) stwierdzone w toku kontroli usterki, w tym oznaczenie usterki skutkującej uznaniem stanu technicznego pojazdu za niezadowalający oraz opis usterki, jeżeli dotyczy,

i) informację o wydaniu skierowania na dodatkowe badanie techniczne, jeżeli dotyczy,

j) warunki używania pojazdu, jeżeli dotyczy,

k) datę, do kiedy zezwolono na używanie pojazdu, jeżeli dotyczy;",

b) w pkt 14 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e-j w brzmieniu:

"e) serię i numer pokwitowania wydanego w związku z zatrzymaniem dokumentu,

f) datę wydania pokwitowania,

g) stwierdzone w toku kontroli usterki, w tym oznaczenie usterki skutkującej uznaniem stanu technicznego pojazdu za niezadowalający oraz opis usterki, jeżeli dotyczy,

h) informację o wydaniu skierowania na dodatkowe badanie techniczne, jeżeli dotyczy,

i) warunki używania pojazdu, jeżeli dotyczy,

j) datę i godzinę, do kiedy zezwolono na używanie pojazdu, jeżeli dotyczy;";

2) w § 3:
a) po pkt 19 dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

"19a) datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej;",

b) uchyla się pkt 25,
c) po pkt 26 dodaje się pkt 26a i 26b w brzmieniu:

"26a) Masę pojazdu hybrydowego (elektrycznego);

26b) informację, że pojazd jest napędzany wyłącznie energią elektryczną;",

d) w pkt 71 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 72 w brzmieniu:

"72) zasięg pojazdu, w przypadku pojazdu elektrycznego lub hybrydowego (OVC-HEV), jeżeli dotyczy.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r., z wyjątkiem:
1) § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 r.;
2) § 1 pkt 2 lit. b-d, które wchodzą w życie z dniem 30 listopada 2020 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2270).
2 Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 13 oraz Dz. Urz. UE L 8 z 14.01.2020, str. 2).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1479

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie katalogu danych gromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów.
Data aktu: 25/08/2020
Data ogłoszenia: 28/08/2020
Data wejścia w życie: 30/11/2020, 01/09/2020, 01/11/2020