Zmiana rozporządzenia w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego.

Dz.U.2020.1374
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 6 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego
Na podstawie art. 75e ust. 12 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513, 1673 i 2020) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji adwokackiej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1837) w § 5:
1) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy komisja kwalifikacyjna, o której mowa w art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, została powołana:

1) nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej niebędącego pracownikiem administracji rządowej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 1600 zł, a wysokość miesięcznego ryczałtu wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego - 3200 zł;

2) nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej niebędącego pracownikiem administracji rządowej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 3200 zł.";

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób:

1) wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 1a pkt 2, wynosi 1920 zł;

2) wysokość miesięcznego ryczałtu przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, wypłacanego jednorazowo za miesiąc poprzedzający miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 960 zł, a wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego - 1920 zł.";

3) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku gdy komisja kwalifikacyjna, o której mowa w art. 75a ust. 1a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, została powołana:

1) nie wcześniej niż 60 dni i nie później niż 31 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla członka komisji kwalifikacyjnej niebędącego pracownikiem administracji rządowej, który został wyznaczony na zastępcę przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 1200 zł, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 720 zł;

2) nie wcześniej niż 30 dni przed terminem egzaminu wstępnego, wysokość miesięcznego ryczałtu dla członka komisji kwalifikacyjnej niebędącego pracownikiem administracji rządowej, który został wyznaczony na zastępcę przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, wypłacanego jednorazowo za miesiąc przeprowadzenia egzaminu wstępnego, wynosi 800 zł, a w przypadku gdy do egzaminu wstępnego na obszarze właściwości komisji kwalifikacyjnej złoży zgłoszenie mniej niż 50 osób, wysokość miesięcznego ryczałtu wynosi 480 zł.";

4) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku odwołania dotychczasowego członka albo wygaśnięcia członkostwa i powołania nowego przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej albo zastępcy przewodniczącego, niebędącego pracownikiem administracji rządowej, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, ust. 1a, ust. 2, ust. 3 pkt 1 i ust. 3a, przysługuje w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.".

§  2.  Przepisy § 5 ust. 1a, ust. 2, ust. 3a i ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się do wynagrodzeń przewodniczących komisji kwalifikacyjnych i ich zastępców powołanych po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.

Krzysztof Sobczak 08.09.2020
Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.

Krzysztof Koślicki 31.08.2020