Przekształcenie instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i w instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Dz.U.2020.1358
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lipca 2020 r.
w sprawie przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i w instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk
Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa kryteria i szczegółowe warunki oraz tryb przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej "PAN", i w instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, zwane dalej "instytutami Sieci Łukasiewicz", oraz włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych PAN, w tym:
1) komisyjny tryb ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu badawczego;
2) uregulowanie zobowiązań;
3) zabezpieczenie roszczeń pracowniczych;
4) zagospodarowanie mienia.
§  2.  Przy przekształcaniu instytutów badawczych w instytuty naukowe PAN i w instytuty Sieci Łukasiewicz oraz przy włączaniu instytutów badawczych do instytutów naukowych PAN stosuje się następujące kryteria:
1) wpływ przekształcenia albo włączenia na:
a) rozwój potencjału badawczego PAN, Sieci Badawczej Łukasiewicz albo instytutu naukowego PAN, do którego planuje się włączyć instytut badawczy,
b) kierunki oraz jakość badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w PAN, w Sieci Badawczej Łukasiewicz albo w instytucie naukowym PAN, do którego planuje się włączyć instytut badawczy,
c) możliwości i warunki podejmowania przez instytut naukowy PAN albo przez instytut Sieci Łukasiewicz, w który planuje się przekształcić instytut badawczy, albo przez instytut naukowy PAN, do którego planuje się włączyć instytut badawczy, współpracy z innymi podmiotami w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, w tym na możliwości i warunki realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczych,
d) możliwość realizacji przez ministra nadzorującego instytut badawczy, zwanego dalej "ministrem nadzorującym", zleconych temu instytutowi zadań, o których mowa w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, albo zadań zleconych na podstawie przepisów odrębnych;
2) zasadność przekształcenia albo włączenia pod względem organizacyjno-prawnym i ekonomicznym, w tym przewidywane oszczędności z tym związane.
§  3. 
1.  Minister nadzorujący - w przypadku planowanego:
1) przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo w instytut Sieci Łukasiewicz, albo włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN - występuje do dyrektora i do rady naukowej tego instytutu badawczego o wydanie opinii w tej sprawie;
2) przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy PAN - występuje do Prezesa PAN o podjęcie uchwały w tej sprawie przez Prezydium PAN, zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2019 r. poz. 1183, 1655 i 2227 oraz z 2020 r. poz. 695 i 1086);
3) włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN - uzgadnia planowane włączenie z dyrektorem tego instytutu naukowego i z Prezesem PAN;
4) przekształcenia instytutu badawczego w instytut Sieci Łukasiewicz - występuje do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o wydanie opinii w tej sprawie.
2.  Opinie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 2, i uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dotyczą zasadności dokonywania danego procesu w oparciu o kryteria, o których mowa w § 2, i o ocenę:
1) zbieżności zakresu działalności instytutu naukowego PAN albo instytutu Sieci Łukasiewicz, w który planuje się przekształcić instytut badawczy, z zakresem działalności naukowej PAN albo z celami i z zakresem działalności naukowej Sieci Badawczej Łukasiewicz, albo
2) wpływu włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN na dotychczasową strukturę i na zakres działalności naukowej tego instytutu naukowego.
§  4. 
1.  W celu ustalenia stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego instytutu badawczego minister nadzorujący powołuje komisję, w skład której wchodzą:
1) dwaj przedstawiciele tego ministra,
2) przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki,
3) dyrektor instytutu badawczego,
4) przedstawiciel rady naukowej instytutu badawczego,
5) przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych działających w instytucie badawczym,
6) przedstawiciel Prezesa PAN - w przypadku planowanego:
a) przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo
b) włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN,
7) dyrektor instytutu naukowego PAN - w przypadku planowanego włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN,
8) przedstawiciel Prezesa Centrum Łukasiewicz - w przypadku planowanego przekształcenia instytutu badawczego w instytut Sieci Łukasiewicz

- i wyznacza jej przewodniczącego.

2.  Obsługę prac komisji, o której mowa w ust. 1, zapewnia instytut badawczy.
3.  Komisja, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy od dnia powołania, przekazuje ministrowi nadzorującemu informacje o instytucie badawczym dotyczące:
1) stanu majątkowego, określonego na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego za ostatni rok obrotowy i analizy sytuacji finansowej tego instytutu na dzień powołania komisji, w tym:
a) wykaz składników mienia, w tym praw własności intelektualnej, ze wskazaniem ich wartości bilansowej,
b) wykaz zobowiązań, w tym spornych, warunkowych i niewymagalnych, wykaz obciążeń na majątku oraz wykaz należności, w tym spornych,
c) wykaz przyznanych środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze wskazaniem stopnia ich wykorzystania i stopnia zaawansowania realizacji zadań, na które środki te zostały przyznane,
d) wykaz niezaspokojonych, w tym spornych, roszczeń pracowniczych;
2) stanu organizacyjno-prawnego na dzień powołania komisji, w tym:
a) stanu kadrowego,
b) wykaz uprawnień i obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych,
c) wykaz zawartych umów cywilnoprawnych, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu i terminu obowiązywania,
d) wykaz zrealizowanych projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dla których nie upłynął okres trwałości,
e) prowadzonego kształcenia doktorantów, ze wskazaniem liczby doktorantów w podziale na dyscypliny naukowe albo dziedziny nauki, w których przygotowują rozprawy doktorskie, i stanu realizacji kształcenia,
f) wykaz niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego, ze wskazaniem stanu ich zaawansowania,
g) wykaz toczących się postępowań sądowych, ze wskazaniem ich stron, przedmiotu i stanu zaawansowania.
§  5. 
1.  Warunkami przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo w instytut Sieci Łukasiewicz, albo włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN są:
1) pozytywna ocena:
a) wpływu przekształcenia albo włączenia na obszary wskazane w § 2 pkt 1 lit. a-c,
b) zasadności przekształcenia albo włączenia pod względem organizacyjno-prawnym i ekonomicznym;
2) istnienie możliwości realizacji przez ministra nadzorującego zadań, o których mowa w § 2 pkt 1 lit. d, bez udziału tego instytutu badawczego;
3) uprzednie uregulowanie przez instytut badawczy wymagalnych zobowiązań, w tym zaspokojenie roszczeń pracowniczych, albo zapewnienie możliwości ich uregulowania.
2.  Warunkiem włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN jest uprzednia pozytywna ocena możliwości uregulowania zobowiązań instytutu badawczego, w tym zaspokojenia roszczeń pracowniczych, dokonana przez dyrektora instytutu naukowego PAN, do którego planuje się włączenie.
§  6. 
1.  W przypadku gdy przekształcenie instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo w instytut Sieci Łukasiewicz, albo włączenie instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN odbywa się z inicjatywy Rady Ministrów, minister nadzorujący przedstawia jej analizę informacji przygotowanych przez komisję, o której mowa w § 4, zawierającą:
1) rekomendację dokonania przekształcenia albo włączenia ze wskazaniem nazwy i siedziby instytutu naukowego PAN, który powstanie w wyniku przekształcenia albo do którego nastąpi włączenie, albo instytutu Sieci Łukasiewicz, który powstanie w wyniku przekształcenia, albo
2) opinię o braku zasadności dokonywania przekształcenia albo włączenia

- z uwzględnieniem oceny spełnienia warunków, o których mowa w § 5.

2.  Do analizy, o której mowa w ust. 1, minister nadzorujący dołącza opinię dyrektora i opinię rady naukowej instytutu badawczego oraz:
1) uchwałę podjętą zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk albo
2) informację o uzgodnieniu włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN z dyrektorem tego instytutu naukowego i z Prezesem PAN, albo
3) opinię ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie przekształcenia instytutu badawczego w instytut Sieci Łukasiewicz.
3.  W przypadku przyjęcia przez Radę Ministrów rekomendacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, Rada Ministrów wskazuje planowaną datę przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo w instytut Sieci Łukasiewicz, albo włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN i zobowiązuje ministra nadzorującego do sporządzenia:
1) na podstawie informacji przygotowanych przez komisję, o której mowa w § 4:
a) wykazu składników mienia, z uwzględnieniem tytułów prawnych do nieruchomości, aparatury badawczej, sprzętu laboratoryjnego i innych urządzeń, które zostaną przejęte przez instytut naukowy PAN, który powstanie w wyniku przekształcenia albo do którego nastąpi włączenie, albo przez instytut Sieci Łukasiewicz, który powstanie w wyniku przekształcenia,
b) informacji o sposobie przejęcia i zagospodarowania mienia, o którym mowa w lit. a;
2) analizy skutków finansowych przekształcenia albo włączenia, w tym wpływu na sektor finansów publicznych;
3) analizy wpływu przekształcenia albo włączenia na:
a) konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,
b) rynek pracy,
c) inne obszary istotne dla funkcjonowania państwa, związane z działalnością instytutu naukowego PAN, który powstanie w wyniku przekształcenia albo do którego nastąpi włączenie, albo instytutu Sieci Łukasiewicz, który powstanie w wyniku przekształcenia.
§  7. 
1.  W przypadku gdy przekształcenie instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo w instytut Sieci Łukasiewicz, albo włączenie instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN odbywa się na wniosek ministra nadzorującego, wniosek ten zawiera:
1) dane instytutu badawczego:
a) nazwę i siedzibę,
b) numer identyfikacyjny REGON,
c) numer identyfikacji podatkowej NIP;
2) wskazanie nazwy i siedziby instytutu naukowego PAN, który powstanie w wyniku przekształcenia albo do którego nastąpi włączenie, albo instytutu Sieci Łukasiewicz, który powstanie w wyniku przekształcenia;
3) analizę informacji przygotowanych przez komisję, o której mowa w § 4, z uwzględnieniem oceny spełnienia warunków, o których mowa w § 5.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, minister nadzorujący dołącza dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 2.
3.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Radę Ministrów wniosku, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy § 6 ust. 3.
§  8. 
1.  Dyrektor instytutu badawczego sporządza, według stanu na dzień poprzedzający przekształcenie instytutu badawczego w instytut naukowy PAN albo w instytut Sieci Łukasiewicz, albo włączenie instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN:
1) wykaz składników mienia, w tym praw własności intelektualnej;
2) wykaz zobowiązań, w tym spornych, warunkowych i niewymagalnych, wykaz obciążeń na majątku oraz wykaz należności, w tym spornych;
3) informację na temat niewykorzystanych lub nierozliczonych środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, obejmującą:
a) numery umów, na podstawie których środki te zostały przekazane, albo numery decyzji administracyjnych, na podstawie których środki te zostały przyznane,
b) wysokość przyznanych środków,
c) przeznaczenie przyznanych środków,
d) stopień zaawansowania realizacji zadań, na które środki te zostały przyznane, ze wskazaniem ewentualnych ryzyk w ich realizacji,
e) stan wykorzystania tych środków;
4) wykaz zrealizowanych projektów finansowanych ze środków publicznych, w tym pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dla których nie upłynął okres trwałości;
5) wykaz niezaspokojonych, w tym spornych, roszczeń pracowniczych określający:
a) osoby uprawnione,
b) tytuły roszczeń,
c) wysokość roszczeń,
d) terminy wymagalności roszczeń,
e) źródła zaspokojenia roszczeń;
6) informację na temat działań podjętych w związku z niezakończonym kształceniem doktorantów i niezakończonymi postępowaniami w sprawie nadania stopnia naukowego obejmującą:
a) w przypadku przekształcenia w instytut naukowy PAN albo włączenia do instytutu naukowego PAN:
wykaz doktorantów, którym zapewniono możliwość kontynuowania kształcenia w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, w której przygotowują rozprawę doktorską, w instytucie naukowym PAN,
wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego, którym zapewniono możliwość kontynuowania postępowań w tej sprawie w instytucie naukowym PAN,
b) w przypadku przekształcenia w instytut Sieci Łukasiewicz:
wykaz doktorantów, którym zapewniono możliwość kontynuowania kształcenia w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, w której przygotowują rozprawę doktorską, w innym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
wykaz doktorantów, którym nie zapewniono możliwości kontynuowania kształcenia w dyscyplinie naukowej albo w dziedzinie nauki, w której przygotowują rozprawę doktorską, w innym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, wraz z informacją o wysokości kosztów postępowań w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym,
wykaz osób ubiegających się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie eksternistycznym, którym zapewniono możliwość kontynuowania postępowań w tej sprawie w innym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, wraz z informacją o wysokości kosztów tych postępowań.
2.  Dyrektor instytutu badawczego przekazuje wykazy i informacje, o których mowa w ust. 1:
1) Prezesowi PAN - w przypadku przekształcenia instytutu badawczego w instytut naukowy PAN;
2) Prezesowi Centrum Łukasiewicz - w przypadku przekształcenia instytutu badawczego w instytut Sieci Łukasiewicz;
3) dyrektorowi instytutu naukowego PAN i Prezesowi PAN - w przypadku włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN.
3.  W przypadku włączenia instytutu badawczego do instytutu naukowego PAN wykazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, sporządza się w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie w zakresie dotyczącym przekształcania instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. poz. 1512), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695, 875 i 1086).

Zmiany w prawie

Od soboty nowe prawo budowlane - proces inwestycyjny będzie prostszy

Już jutro, w sobotę 19 września wejdzie w życie duża nowelizacja prawa budowlanego. Eksperci mają wątpliwości jedynie co do podziału projektu budowlanego na trzy części oraz legalizacji ponad dwudziestoletnich samowoli budowlanych. Pozostałe przepisy chwalą. Mówią, że powinny ułatwić i przyspieszyć prowadzenie inwestycji.

Jolanta Ojczyk 18.09.2020
Przepisy obowiązują - lekarz rodzinny może zlecić test na koronawirusa

Lekarz rodzinny będzie mógł zlecić test na obecność SARS-CoV-2 również w ramach teleporady, gdy u pacjenta występuje gorączka powyżej 38 st. C, kaszel i duszności oraz utrata węchu lub smak. Taką zmianę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane we wtorek po południu w Dzienniku Ustaw i wchodzące w środę w życie.

Krzysztof Sobczak 09.09.2020
Zadania w programie Maluch plus będą mogły być kontynuowane w 2021 roku

Zgodnie z projektem zmian przedłużony zostanie termin realizacji rozpoczętych w tym roku zadań dofinansowanych w ramach programu Maluch+. Będzie można je dokończyć do dnia 30 listopada 2021 roku, a nie do końca 2020 roku.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Będą zmiany w Funduszu Dróg Samorządowych, projekt w Sejmie

Rząd przekaże w 2020 roku dodatkowe środki budżetowe do Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie inwestycji na drogach zarządzanych przez samorządy. Dotacja z budżetu państwa zostanie zwiększona o 3,8 mld zł.

Katarzyna Kubicka-Żach 08.09.2020
Przepisy o zdalnym nauczaniu już obowiązują

Indywidualne nauczanie można prowadzić bez bezpośredniego kontaktu uczeń – nauczyciel, do tego lekcja zdalna może trwać od 30 do 60 minut, a nauczyciel może zmodyfikować tygodniowy rozkład zajęć – takie możliwości przewidują rozwiązania prawne wprowadzone na ten rok szkolny, pomocne w organizowaniu kształcenia w czasie pandemii.

Krzysztof Sobczak 08.09.2020
Do 31 sierpnia trzeba zarejestrować urządzenia grzewcze

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia. Obowiązek dotyczy także osób prywatnych.

Krzysztof Koślicki 31.08.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1358

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przekształcenie instytutów badawczych w instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i w instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz włączania instytutów badawczych do instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Data aktu: 20/07/2020
Data ogłoszenia: 10/08/2020
Data wejścia w życie: 11/08/2020