Dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Dz.U.2020.1318
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 marca 2015 r.
w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych
Na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie:
1) ustala stawkę dotacji przedmiotowej do dotowanych posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, zwanej dalej "dotacją";
2) określa szczegółowy sposób oraz tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczenia tych dotacji oraz termin zwrotu dotacji.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) przedsiębiorcy prowadzącym bar mleczny - rozumie się przez to przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w postaci samoobsługowych, bezalkoholowych, ogólnodostępnych zakładów masowego żywienia, sprzedających całodziennie posiłki mleczno-nabiałowo-jarskie;
2) surowcach - rozumie się przez to surowce zużyte do sporządzania dotowanych posiłków w barach mlecznych, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
3) dotowanym posiłku - rozumie się przez to przetworzoną i gotową do spożycia potrawę mleczno-nabiałowo-jarską przyrządzoną wyłącznie z surowców lub wody, sprzedawaną w barze mlecznym konsumentom spożywającym posiłki na miejscu lub na wynos, zaewidencjonowaną przy zastosowaniu kas rejestrujących lub poprzez wystawienie faktury w sposób umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie dotowanego posiłku, z tym że przetworzeniem potrawy jest proces przyrządzania potrawy wchodzącej w skład dotowanego posiłku, w wyniku którego zakupione przez przedsiębiorcę prowadzącego bar mleczny surowce otrzymują nowy kształt, wygląd, postać, formę, cechy lub właściwości;
4) narzucie - rozumie się przez to kwotę, o którą powiększa się wartość surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do przyrządzania dotowanych posiłków w barach mlecznych, w celu ustalenia ceny dotowanego posiłku;
5) izbie administracji skarbowej - rozumie się przez to izbę administracji skarbowej, przy pomocy której właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego bar mleczny, dyrektor izby administracji skarbowej wykonuje swoje zadania;
6) urzędzie skarbowym - rozumie się przez to urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę przedsiębiorcy prowadzącego bar mleczny, naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.
§  2a.  Dotacja stanowi pomoc publiczną, o której mowa w decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 7 z 11.01.2012, str. 3).
§  3. 
1.  Dotacja może być przekazana na dotowane posiłki przedsiębiorcy prowadzącemu bar mleczny, który:
1) stosuje stawkę narzutu nieprzekraczającą 56% wartości surowców zużytych do przyrządzania dotowanych posiłków;
2) sprzedaje dotowane posiłki w lokalu oznaczonym jako "bar mleczny";
3) spełnił warunki, o których mowa w § 5, § 6 i § 10;
4) złożył wniosek, o którym mowa w § 7.
2.  Korzystanie z dotacji pozostaje bez wpływu na sprzedaż posiłków niedotowanych w barze mlecznym oraz na zużywanie surowców do przyrządzania posiłków niedotowanych.
3.  W przypadku wykorzystania środków określonych w ustawie budżetowej na dotację przedsiębiorca prowadzący bar mleczny nie jest zobowiązany do stosowania ograniczenia wysokości stawki narzutu, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
§  4.  Stawkę dotacji ustala się w wysokości 40% wartości zakupionych surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do sporządzania dotowanych posiłków, powiększonej o narzut.
§  5. 
1.  Przedsiębiorca, który zamierza skorzystać z dotacji, składa do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej zgłoszenie zamiaru skorzystania w danym roku z dotacji w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok, którego zgłoszenie dotyczy. W treści zgłoszenia przedsiębiorca wskazuje prognozowaną kwotę dotacji, o jaką będzie wnioskował, i sposób jej obliczenia.
2.  Przedsiębiorca, który zamierza rozpocząć korzystanie z dotacji w ciągu roku, składa zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie później niż 30 dni przed miesiącem, za który przedsiębiorca będzie ubiegał się o dotację.
§  6. 
1.  Do 10 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, którego ma dotyczyć dotacja, przedsiębiorca składa do dyrektora izby administracji skarbowej informację o prognozowanej kwocie dotacji na kolejny miesiąc i sposobie jej obliczenia.
2.  Dyrektor izby administracji skarbowej w terminie do 25 dnia miesiąca, w którym złożono informację o prognozowanej kwocie dotacji na kolejny miesiąc, zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej izby administracji skarbowej informację zawierającą nazwę przedsiębiorcy prowadzącego bar mleczny oraz prognozowaną kwotę dotacji przypadającą na tego przedsiębiorcę na dany miesiąc.
§  7. 
1.  Przedsiębiorca składa do izby administracji skarbowej, za pośrednictwem urzędu skarbowego, wniosek o wypłatę dotacji za poprzedni miesiąc, zwany dalej "wnioskiem", w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za który przedsiębiorca ubiega się o dotację.
2.  Wniosek zawiera:
1) datę sporządzenia wniosku;
2) nazwę przedsiębiorcy, miejsce prowadzenia działalności oraz dane kontaktowe przedsiębiorcy;
3) informację o wartości zakupionych surowców, które zostały zużyte do sporządzenia dotowanych posiłków;
4) obliczenie kwoty dotacji, wraz z podaniem sposobu jej obliczenia, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
5) numer rachunku bankowego, na który dotacja ma być przekazana.
§  8. 
1.  Dyrektor izby administracji skarbowej lub naczelnik urzędu skarbowego może wystąpić do przedsiębiorcy o udzielenie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku.
2.  Naczelnik urzędu skarbowego, po sprawdzeniu prawidłowości obliczenia przez przedsiębiorcę kwoty dotacji, przekazuje wniosek do dyrektora izby administracji skarbowej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
3.  Dyrektor izby administracji skarbowej podejmuje decyzję w sprawie udzielenia dotacji w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek, i informuje przedsiębiorcę o wyniku rozpatrzenia wniosku.
4.  W przypadku przyznania dotacji dyrektor izby administracji skarbowej przekazuje kwotę należnej dotacji na rachunek przedsiębiorcy niezwłocznie, nie później jednak niż ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony został wniosek.
5.  Przedsiębiorca otrzymuje kwotę należnej dotacji bezpośrednio z rachunku izby administracji skarbowej, w granicach środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.
6.  Dyrektor izby administracji skarbowej w terminie miesiąca od dnia przekazania dotacji zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej izby administracji skarbowej informacje o wysokości dotacji przekazanej poszczególnym przedsiębiorcom prowadzącym bary mleczne.
§  9. 
1.  Zgłoszenie i informacje, o których mowa w § 5 ust. 1 i § 6 ust. 1, oraz wniosek składa się w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą naczelnika urzędu skarbowego lub dyrektora izby administracji skarbowej albo bezpośrednio do urzędu skarbowego lub izby administracji skarbowej.
2.  Dokumenty składane w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
§  10. 
1.  Przedsiębiorca korzystający z dotacji prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową zakupionych surowców zużytych do sporządzenia dotowanych posiłków w barach mlecznych oraz sporządza i gromadzi karty recepturowe dotowanych posiłków.
2.  Przedsiębiorca ustala w formie pisemnej z dyrektorem izby administracji skarbowej właściwy sposób prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1, oraz sporządzania i gromadzenia kart recepturowych dotowanych posiłków, w terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 albo 2.
3.  Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w sposób umożliwiający określenie ilości zakupionych surowców zużytych do sporządzania dotowanych posiłków, ceny zakupu poszczególnych surowców, wartości zakupionych surowców zużytych do sporządzania dotowanych posiłków oraz kwot należnych dotacji.
4.  Karta, o której mowa w ust. 1, zawiera wykaz surowców, wyrażonych w określonych jednostkach, używanych do sporządzenia dotowanego posiłku.
§  11. 
1.  Jeżeli nastąpiła korekta ilości lub wartości zakupionych surowców zużytych do sporządzania dotowanych posiłków albo wystąpiły inne nieprawidłowości w obliczeniu dotacji, przedsiębiorca zwraca dotację na rachunek izby administracji skarbowej.
2.  Korekta należnej dotacji jest dokonywana w terminie 15 dni od dnia ujawnienia okoliczności uzasadniających dokonanie korekty wraz z odsetkami w wysokości przewidzianej jak dla zaległości podatkowych. Odsetki nalicza się od dnia stwierdzenia nieprawidłowości w obliczeniu dotacji.
§  12.  Przy ustalaniu wysokości dotacji podstawę dotowania oraz kwotę należnych dotacji zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki wynoszące:
1) mniej niż 50 groszy pomija się;
2) 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
§  13.  Do dotacji należnych za okres do dnia 31 marca 2015 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  14. 
1.  Przedsiębiorca, który korzystał z dotacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową surowców zużytych do sporządzenia posiłków w barach mlecznych zgodnie z dotychczasowymi przepisami do czasu ustalenia z dyrektorem izby skarbowej sposobu prowadzenia ewidencji, o którym mowa w § 10 ust. 2, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.  Przedsiębiorca, który korzystał z dotacji przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, rozpoczyna sporządzanie i gromadzenie kart recepturowych dotowanych posiłków po ustaleniu z dyrektorem izby skarbowej sposobu ich sporządzania i gromadzenia, o którym mowa w § 10 ust. 2, nie później jednak niż z dniem 1 czerwca 2015 r.
§  15.  Do dotacji za miesiąc kwiecień i maj 2015 r. nie stosuje się § 6.
§  16.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. poz. 1705 oraz z 2014 r. poz. 1820).
§  17.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r., z wyjątkiem § 3 ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WYKAZ SUROWCÓW DO SPORZĄDZANIA POSIŁKÓW W BARACH MLECZNYCH, DO KTÓRYCH MOGĄ BYĆ UDZIELANE DOTACJE

Lp. Symbol

PKWiU

Nazwa surowca
1 01.11.61.0 Fasola - świeża
2 01.11.62.0 Groch - świeży
3 01.11.69.0 Pozostałe warzywa strączkowe, świeże
4 01.11.71.0 Fasola - suszona
5 01.11.73.0 Ciecierzyca (cieciorka) - suszona
6 01.11.74.0 Soczewica - suszona
7 01.11.75.0 Groch - suszony
8 01.13.12.0 Kapusta - świeża
9 01.13.13.0 Kalafiory i brokuły - świeże
10 01.13.14.0 Sałata - świeża
11 01.13.15.0 Cykoria - świeża
12 01.13.16.0 Szpinak - świeży
13 ex01.13.31.0 Papryka - świeża
14 01.13.32.0 Ogórki - świeże
15 01.13.34.0 Pomidory - świeże
16 01.13.41.0 Marchew i rzepa - świeże
17 01.13.42.0 Czosnek - świeży
18 01.13.43.0 Cebula - świeża
19 ex01.13.44.0 Pory, szczypior świeży
20 ex01.13.49.0 Pietruszka korzeniowa, seler, buraki sałatkowe, rzodkiewka - świeże
21 01.13.51.0 Ziemniaki - świeże
22 ex01.13.80.0 Pieczarki - świeże
23 ex01.13.19.0 ex01.13.49.0 Natka pietruszki naciowej, koperek zielony - świeże

Natka pietruszki korzeniowej - świeża

24 ex01.23.12.0 Cytryny - świeże
25 01.24.10.0 Jabłka - świeże
26 01.24.27.0 Śliwki - świeże
27 ex01.25.12.0 Maliny i jeżyny - świeże
28 01.25.13.0 Truskawki i poziomki - świeże
29 ex01.25.19.0 Porzeczki, agrest, borówki czarne - świeże
30 01.27.12.0

10.83.13.0

Herbata

Herbata czarna, zielona w bezpośrednich opakowaniach o zawartości do 3 kg (np. w torebkach)

31 01.28.17.0 Imbir surowy, suszony
32 ex01.28.19.0

ex10.84.23.0

ex10.39.13.0

Tymianek - świeży, suszony metodą naturalną, nierozgniatany ani niemielony

Tymianek - suszony metodą przemysłową, lub rozgniatany, lub mielony

Koperek, natka pietruszki - suszone

33 ex01.28.30.0

ex10.39.13.0

Rozmaryn świeży lub suszony metodą naturalną, nierozgniatany ani niemielony

Rozmaryn suszony metodą przemysłową, rozgniatany lub mielony

34 01.47.21.0 Jaja kurze, świeże w skorupkach
35 01.49.21.0 Miód naturalny
36 10.31.13.0 Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek
37 10.32.11.0 Sok pomidorowy
38 10.32.12.0 Sok pomarańczowy
39 10.32.16.0 Sok jabłkowy
40 10.32.17.0 Mieszaniny soków z owoców i warzyw
41 ex10.32.19.0 Koncentrat buraczany
42 10.39.11.0 Warzywa zamrożone
43 ex01.13.19.0

ex10.39.13.0

Majeranek suszony metodą naturalną

Majeranek suszony metodą przemysłową, stosowany jako przyprawa

44 10.39.15.0 Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem dań z warzyw
45 10.39.16.0 Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
46 10.39.17.0 Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw
47 ex10.39.21.0 Owoce zamrożone, gotowane lub nie
48 ex10.39.22.0 Dżemy, galaretki owocowe
49 10.41.24.0 Olej słonecznikowy surowy
50 10.41.26.0 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy
51 10.41.54.0 Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
52 10.41.56.0 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
53 10.41.60.0 Oleje i tłuszcze roślinne oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone
54 10.42.10.0 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne
55 ex10.51.11.0 Mleko płynne przetworzone
56 10.51.12.0 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6%, niezagęszczone i niesłodzone
57 ex10.51.21.0 Mleko odtłuszczone w proszku
58 ex10.51.22.0 Mleko pełne w proszku
59 10.51.30.0 Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania
60 10.51.40.0 Sery i twarogi
61 10.51.51.0 Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego
62 10.51.52.0 Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany
63 10.61.11.0 Ryż łuskany
64 10.61.21.0 Mąka pszenna lub żytnio-pszenna
65 ex10.61.22.0 Mąka kukurydziana
66 10.61.31.0 Kasze i mączki z pszenicy
67 10.61.32.0 Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane
68 10.61.33.0 Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych
69 10.71.11.0 Pieczywo świeże
70 10.72.11.0 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby
71 ex10.72.19.0 Bułka tarta
72 10.73.11.0

10.73.12.0

Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne

Kuskus

73 ex10.81.12.0 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany
74 ex10.81.13.0 Cukier waniliowy
75 10.82.22.0

10.82.13.0

10.82.14.0

Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao

Kakao w proszku bez dodatku cukru

Kakao w proszku słodzone

76 ex10.83.12.0 Substytuty kawy: ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy
77 10.84.11.0 Ocet winny, ocet spirytusowy
78 ex10.84.12.0 Majonez, musztarda, sos sojowy, mieszanki przypraw
79 (skreślona)
80 10.84.21.0 Pieprz z rodzaju Piper przetworzony
81 01.28.12.0

10.84.22.0

Papryka słodka i ostra, suszona, cała lub w kawałkach

Papryka słodka i ostra - suszona, rozgniatana, mielona

82 ex10.84.23.0 Przetworzony (rozgniatany, mielony) - cynamon, kminek, liść laurowy, ziele angielskie, oregano, bazylia,
ex10.39.13.0 Ziele lubczyka suszone metodą przemysłową, lub rozgniatane, lub mielone
ex01.28.19.0 Ziele lubczyka suszone, nierozgniatane ani niemielone
01.28.12.0 Ziele angielskie w ziarnach suszone
83 10.84.30.0 Sól spożywcza
84 ex10.89.13.0 Proszki do pieczenia gotowe
85 ex10.89.19.0

ex10.89.11.0

Barszcz biały, żurek - w proszku

Barszcz biały, żurek - w płynie

86 11.07.11.0 Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodkich i aromatyzowanych
87 ex20.13.43.0 Soda oczyszczona (kwaśny węglan sodu)
88 ex20.14.34.0 Kwasek cytrynowy
89 ex10.62.11.0 Skrobia ziemniaczana z kodem (CN 1108) (Mąka ziemniaczana)
90 ex10.89.19.0 Kisiel, budyń, galaretka z żelatyną roślinną - w proszku
91 ex10.81.13.0 Cukier wanilinowy
92 ex10.89.11.0 Zakwas na żur - w płynie
93 ex01.13.14.0 Sałata lodowa
94 ex10.28.23.0

ex10.84.23.0

Nasiona kolendry, nierozgniatane ani niemielone,

Nasiona kolendry, rozgniatane lub mielone

95 ex01.13.39.0 Cukinia, dynia, kabaczek, patison
Uwagi dodatkowe:
- ad. poz. 76 - grupowanie PKWiU 10.83.12.0 obejmuje również ekstrakty, esencje i koncentraty z substytutów kawy,
- oznaczenie "ex" - przy symbolach grupowań PKWiU oznacza, że zakres grupowania jest szerszy niż wymienione w kolumnie 3 produkty.
ZAŁĄCZNIK Nr  2 
WZÓR

wzór

Zmiany w prawie

Wracają ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1318 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Dotacja przedmiotowa do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.
Data aktu: 30/03/2015
Data ogłoszenia: 30/07/2020
Data wejścia w życie: 01/05/2015, 01/04/2015