Informacja przekazywana organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności.

Dz.U.20.1313
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 lipca 2020 r.
w sprawie informacji przekazywanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności
Na podstawie art. 70 § 2b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy zakres informacji niezbędnych do prawidłowego rozliczenia środków pieniężnych przekazanych organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności;
2) sposób przekazywania organowi egzekucyjnemu informacji, o których mowa w pkt 1.
§  2. 
1.  Przekazując środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, dłużnik zajętej wierzytelności podaje w poleceniu przelewu:
1) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo numer identyfikacji podatkowej (NIP), albo numer identyfikacji w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON), albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym zobowiązanego, albo jego numer w innym rejestrze lub ewidencji, podany przez organ egzekucyjny w zawiadomieniu o zajęciu wierzytelności lub prawa majątkowego;
2) imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego - w przypadku braku danych, o których mowa w pkt 1;
3) numer co najmniej jednego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, z którego realizacją związane jest przekazanie środków pieniężnych, przesłanego przez organ egzekucyjny, do którego przekazywane są środki pieniężne;
4) skrót "ZBIEG" - w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych.
2.  Jeżeli ze względu na liczbę zobowiązanych nie jest możliwe podanie w poleceniu przelewu wszystkich informacji, o których mowa w ust. 1, dłużnik zajętej wierzytelności:
1) podaje w poleceniu przelewu:
a) informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2, dotyczące co najmniej jednego zobowiązanego,
b) numer co najmniej jednego zawiadomienia o zajęciu wierzytelności lub innego prawa majątkowego, z którego realizacją związane jest przekazanie środków pieniężnych, przesłanego przez organ egzekucyjny, do którego przekazywane są środki pieniężne,
c) skrót "ZBIEG" - w przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej albo zbiegu egzekucji administracyjnych,
d) skrót "ZI" - informujący o przekazywaniu zawiadomienia, o którym mowa w pkt 2, jeżeli nie podaje skrótu "ZBIEG";
2) niezwłocznie przekazuje organowi egzekucyjnemu zawiadomienie zawierające informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo 2 oraz pkt 3, dotyczące wszystkich zobowiązanych, wraz z informacją o wysokości środków pieniężnych przekazanych poleceniem przelewu.
3.  Przekazując środki pieniężne organowi egzekucyjnemu, dłużnik zajętej wierzytelności będący bankiem albo spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową dodatkowo podaje w poleceniu przelewu informację o realizacji zajęcia wierzytelności poprzez podanie skrótu "RZ", a w przypadku przekazywania środków pieniężnych z rachunku VAT, o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321 i 1086) oraz w art. 3b ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2412 oraz z 2020 r. poz. 288 i 321), poprzez podanie skrótu "rVAT".
4.  Przekazując środki pieniężne organowi egzekucyjnemu w przypadku blokady rachunku, o której mowa w art. 119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), dłużnik zajętej wierzytelności będący bankiem albo spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową dodatkowo podaje w poleceniu przelewu informację, że realizacja zajęcia następuje w okresie trwania blokady, poprzez podanie skrótu "rBLO".
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 lipca 2020 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2265).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 1501, 1553, 1579, 1798, 1901 i 2070 oraz z 2020 r. poz. 288.

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1313

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Informacja przekazywana organowi egzekucyjnemu przez dłużnika zajętej wierzytelności.
Data aktu: 23/07/2020
Data ogłoszenia: 29/07/2020
Data wejścia w życie: 30/07/2020