Warunki wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości.

Dz.U.2020.1277
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1) niektórych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych więziennictwa, wymienionych w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową.
2.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem § 9 i 10 oraz wymagań kwalifikacyjnych, które są określone w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Ustala się:
1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  2a.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) pracowniku - rozumie się przez to pracownika zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych wymienionych w § 1 ust. 1;
2) pracowniku jednostki naukowej - rozumie się przez to pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącej działalność naukową i badawczo-rozwojową.
§  3. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
2.  Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§  3a. 
1.  Pracownikowi jednostki naukowej zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2.  Dodatek funkcyjny może być także przyznany pracownikowi jednostki naukowej innemu niż wymieniony w ust. 1, pełniącemu funkcje kierownicze.
§  4. 
1.  Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2.  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3.  Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
§  5.  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
§  6. 
1.  Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2.  Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2a.  W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.
3.  (uchylony).
4.  Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5.  Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§  7. 
1.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.
2.  Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
§  8.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§  9. 
1.  Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.  Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.  W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
4.  Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
5.  Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
6.  Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
7.  W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8.  Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
9.  Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10.  Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
11.  Przy ustaleniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce organizacyjnej więziennictwa w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.
12.  Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce organizacyjnej więziennictwa po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.
§  10. 
1.  Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2.  Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3.  Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4.  Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§  11.  Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, nie więcej niż o 1/3, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§  12.  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w cywilnej jednostce organizacyjnej więziennictwa, w dniu 1 maja 2008 r., ustalone z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§  13.  Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§  14.  Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa (Dz. U. poz. 430, z późn. zm.), z wyjątkiem § 3a i 5, które tracą moc z dniem 30 kwietnia 2008 r.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I. 

Dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1870-3100
II 1920-3150
III 1970-3200
IV 2020-3250
V 2070-3300
VI 2120-3350
VII 2170-3400
VIII 2220-3450
IX 2280-3500
X 2380-3600
XI 2480-3700
II. 

Dla pracowników jednostek organizacyjnych podległych ministrowi sprawiedliwości prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 2300-3050
II 2350-3150
III 2400-3270
IV 2500-3400
V 2600-3650
VI 2620-3900
VII 2640-4150
VIII 2660-4400
IX 2690-4800
X 2880-5200
XI 2950-5600
XII 3300-6000
XIII 3 650-6500
XIV 4000-7000
XV 4 350-7500
XVI 4 600-8000
XVII 5 300-9020
XVIII 6270-10050
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Kwota w złotych do
1 1900
2 2500
3 3200
ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Tabela I. Niektórych pracowników zatrudnionych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, okręgowych inspektoratach Służby Więziennej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodkach szkolenia Służby Więziennej, ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz aresztach śledczych i zakładach karnych
Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Wymagane kwalifikacje*)
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5
1 Kierownik kotłowni*) IX - XI wyższe

średnie

4

8

2 Szef kuchni VI - VIII średnie gastronomiczne -
3 Mechanik - operator spychacza

Konserwator*) Elektryk*)

V - VII zasadnicze o wymaganym profilu -
Technik*) średnie
Kucharz

Rzemieślnik

zasadnicze
Kierowca według odrębnych przepisów
4 Palacz kotłów wysokociśnieniowych*) III - VI zasadnicze o wymaganym profilu -
5 Aparaturowy stacji uzdatniania wody II - V zasadnicze o wymaganym profilu -
Wykwalifikowana pomoc kuchenna

Kelner

zasadnicze -
Kancelista

Operator urządzeń powielających

Młodszy kucharz

Robotnik gospodarczy

podstawowe -
6 Palacz c.o.*) I - IV podstawowe i kurs dla palaczy -
7 Pomoc kuchenna

Młodszy kelner

Dozorca

Sprzątaczka

I - III podstawowe -

*) Pracownicy zajmujący się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych określonych w przepisach odrębnych obowiązani są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

TABELA II. Pracowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku

funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni oraz pracownicy biblioteczni i dokumentacji naukowej
1 Profesor XVII - XVIII - według odrębnych przepisów
2 (uchylony)
3 Profesor instytutu XV - XVII -
4 Starszy kustosz dyplomowany

Starszy dokumentalista dyplomowany

XV - XVI -
5 Główny specjalista badawczo-techniczny XIV - XV -
6 Adiunkt XIII - XIV -
7 Kustosz dyplomowany

Dokumentalista dyplomowany

XIII - XIV -
8 Adiunkt: biblioteczny, dokumentacji naukowej XII - XIII -
9 Starszy specjalista badawczo-techniczny XII - XIII -
10 Asystent XI - XII -
11 Asystent: biblioteczny, dokumentacji naukowej XI - XII -
12 Specjalista badawczo-techniczny X - XI -
II. Pracownicy inni niż wymienieni w części I
1 Dyrektor - - wyższe 5
2 Zastępca dyrektora - - stopień lub tytuł naukowy 3 lata na

samodzielnym

stanowisku

3 Główny księgowy - - według odrębnych przepisów
4 Radca prawny XIV - XVI 1 według odrębnych przepisów
5 Kierownik: zakładu, działu, pracowni, wydziału, sekcji XIII - XVI 3 wyższe 7, w tym 2 lata na

samodzielnym

stanowisku

6 Główny specjalista inżynieryjno-techniczny XIII - XVI - wyższe 9
7 Zastępca głównego księgowego Zastępca kierownika: zakładu, działu, pracowni, wydziału, sekcji

Kierownik: kadr, sekretariatu

XI - XII 1 wyższe

średnie

5

9

8 Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny X - XII - wyższe 7
9 Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 8 X - XII - wyższe

średnie

5

9

10 Specjalista inżynieryjno-techniczny

Prawnik

Psycholog

Biolog

Chemik

Ekonomista

Informatyk

Kryminalistyk

Mechanik

VIII - XI - wyższe 1
11 Specjalista inny niż wymieniony w lp. 10

Asystent dyrektora

VIII - XI - wyższe

średnie

2

4

12 Specjalista ds. bhp VIII - XI - według odrębnych przepisów
13 Starszy referent: administracyjny,

ekonomiczny, finansowy

Technik analityk

Starszy laborant

Kasjer

Magazynier

Księgowy

Sekretarz

Sekretarka

VI - IX - wyższe

średnie

po

wstępnym stażu

2

14 Starszy inspektor ds. bhp VI - IX - według odrębnych przepisów
15 Konserwator VII - VIII - średnie zawodowe 5
16 Kierowca-mechanik VI - VII - według odrębnych przepisów
17 Referent: administracyjny, ekonomiczny, finansowy Laborant V - VI - średnie -
18 Inspektor ds. bhp V - VI - według odrębnych przepisów
19 Rzemieślnik: elektryk, stolarz, ślusarz i inni V - VI - zasadnicze zawodowe -
20 Maszynistka IV - V - średnie -
21 Pracownik:

administracyjno-gospodarczy, gospodarczy

IV - V - podstawowe -
22 Palacz c.o. IV - V - uprawnienia

palacza c.o.

-
23 Sprzątaczka

Dozorca

Portier

Telefonistka

III - IV - podstawowe -
24 Stażysta II - IV - wyższe

średnie

-
25 Goniec II - III - podstawowe -
1 Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2019.2267).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1277 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki wynagradzania za pracę i przyznawanie innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości.
Data aktu: 22/04/2008
Data ogłoszenia: 22/07/2020
Data wejścia w życie: 01/01/2008, 01/05/2008, 29/04/2008