Rodzaj opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposób ich zabezpieczania oraz szczegółowy sposób etykietowania i plombowania.

Dz.U.2020.1269
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 3 lipca 2020 r.
w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania 2
Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568 oraz z 2020 r. poz. 425 i 875) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaje opakowań materiału siewnego dla poszczególnych gatunków lub grup roślin rolniczych i warzywnych, a także

materiału siewnego zaprawianego, oraz sposoby zabezpieczania tych opakowań;

2) jakie opakowania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych uznaje się za małe opakowania WE;
3) maksymalną wielkość opakowań dla mieszanek odmianowych roślin warzywnych;
4) szczegółowy sposób etykietowania i plombowania materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, z uwzględnieniem:
a) rozmiarów i koloru etykiet ustalonych dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego, rodzajów materiału siewnego oraz mieszanek dla ochrony środowiska,
b) treści informacji zamieszczanych na etykietach oraz w dokumencie towarzyszącym,
c) małych opakowań WE;
5) sposób nadawania numerów etykiet przez prowadzącego obrót.
§  2. 
1.  W przypadku wszystkich gatunków i grup roślin rolniczych i warzywnych stosuje się, ze względu na sposób zamykania, następujące rodzaje opakowań:
1) samozamykające się;
2) zszywane;
3) zaklejane;
4) hermetyczne;
5) zawiązywane;
6) zgrzewane.
2.  Opakowanie materiału siewnego zaprawianego powinno zabezpieczać przed kontaktem z zastosowanymi pestycydami.
§  3.  Materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych pakuje się w nowe opakowania, a w przypadku sadzeniaków ziemniaka w kontenery lub skrzyniopalety, które powinny być czyste i odkażone.
§  4.  Opakowanie materiału siewnego powinno być wykonane w sposób umożliwiający:
1) trwałe zaopatrzenie w etykietę odpowiednią dla materiału siewnego poszczególnych gatunków lub grup roślin rolniczych i warzywnych, a także kategorii i stopni kwalifikacji;
2) zastosowanie zabezpieczenia zamknięcia opakowania, które w przypadku otwarcia ulega zniszczeniu.
§  5.  Każdy rodzaj opakowania materiału siewnego powinien:
1) być wytrzymały odpowiednio do masy zapakowanego materiału siewnego;
2) zapewniać utrzymanie jakości materiału siewnego zgodnej ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi wytwarzania i jakości materiału siewnego określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;
3) chronić otoczkę materiału siewnego - w przypadku materiału siewnego otoczkowanego.
§  6. 
1.  Opakowania materiału siewnego zabezpiecza się przez:
1) plombowanie bezpośrednie polegające w szczególności na:
a) założeniu na zamknięciu opakowania plomby:
zaciskanej,
zatrzaskowej,
strunowej,
b) naklejeniu na zamknięciu opakowania etykiety samoprzylepnej,
c) przeszyciu etykiety szwem zamykającym opakowanie;
2) plombowanie pośrednie polegające na:
a) stosowaniu opakowań samozamykających się (worków wentylowych),
b) zamknięciu opakowania, w szczególności przez:
zaklejenie,
zgrzanie,
mechaniczne zszycie opakowania, jeżeli opakowanie posiada oznaczenie wykluczające powtórne zszycie.
2.  W przypadku worków wentylowych, jeżeli długość rękawa (wentyla) stanowi mniej niż 20% szerokości opakowania lub w opakowaniu znajdują się nasiona mniejsze od nasion pszenicy, stosuje się plombowanie bezpośrednie.
§  7. 
1.  Za małe opakowania WE uznaje się opakowania materiału siewnego, którego masa netto nie przekracza - w przypadku:
1) materiału siewnego roślin warzywnych kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany:
a) gatunków roślin strączkowych - 5,0 kg,
b) cebuli, trybuli, szparaga, buraka ćwikłowego, buraka liściowego, rzepy, arbuza, dyni olbrzymiej lub dyni zwyczajnej, marchwi, szpinaku, skorzonery, roszponki, rzodkiewki - 0,5 kg,
c) pozostałych gatunków roślin warzywnych - 0,1 kg;
2) materiału siewnego buraka cukrowego albo buraka pastewnego kategorii kwalifikowany, po odjęciu masy substancji otoczkujących, granulowanych pestycydów i innych dodatków, zawierającego:
a) nasiona jednokiełkowe albo przeznaczone do siewu punktowego - 2,5 kg, co stanowi jedną jednostkę siewną, która odpowiada 100 tys. kłębków,
b) nasiona wielokiełkowe - 10,0 kg;
3) mieszanki pastewnej przeznaczonej na cele inne niż pastewne - 2,0 kg, po odjęciu masy substancji otoczkujących, granulowanych pestycydów i innych dodatków (opakowanie typu A);
4) materiału siewnego roślin pastewnych kategorii elitarny, kategorii kwalifikowany lub kategorii handlowy albo mieszanki pastewnej innej niż mieszanka, o której mowa w pkt 3 - 10,0 kg, po odjęciu masy substancji otoczkujących, granulowanych pestycydów i innych dodatków (opakowanie typu B).
2.  Opakowania mieszanek odmianowych roślin warzywnych kategorii standard nie mogą przekraczać dopuszczalnej masy netto określonej dla małych opakowań WE, o której mowa w ust. 1 pkt 1.
§  8.  Etykietę umieszcza się na opakowaniu materiału siewnego w sposób uniemożliwiający jej zdjęcie bez uszkodzenia; etykieta nie może być użyta powtórnie.
§  9.  Rozmiary i kolory etykiet przeznaczonych dla poszczególnych kategorii i stopni kwalifikacji materiału siewnego, rodzajów materiału siewnego oraz mieszanek dla ochrony środowiska są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  10.  Na etykietach zamieszcza się informacje w formie nadruku w sposób zapewniający trwałość i czytelność napisów.
§  11.  W dokumencie towarzyszącym zamieszcza się co najmniej następujące dane:
1) nazwę podmiotu, który złożył wniosek o dokonanie oceny polowej materiału siewnego;
2) nazwę gatunku w języku polskim;
3) łacińską nazwę gatunku, która może być podana w formie skróconej i bez nazwisk autorów;
4) nazwę odmiany zapisaną alfabetem łacińskim;
5) kategorię materiału siewnego;
6) stopień kwalifikacji materiału siewnego;
7) numer partii materiału siewnego użytego do obsiania plantacji, z której pochodzi ten materiał;
8) oznaczenie państwa przeprowadzającego ocenę polową;
9) numer pola lub numer partii materiału siewnego;
10) powierzchnię plantacji nasiennej;
11) masę nasion zebranych i liczbę opakowań;
12) informację, że materiał ten spełnia wymagania dotyczące wytwarzania materiału siewnego;
13) wyniki wstępnych analiz laboratoryjnych, jeżeli były wykonane;
14) kolejny numer seryjny wydanego dokumentu.
§  12. 
1.  Na etykietach przeznaczonych dla materiału siewnego zamieszcza się informacje określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, a ponadto informacje o:
1) masie tysiąca nasion w przypadku gatunków, dla których taki wymóg został określony w szczegółowych wymaganiach dotyczących wytwarzania i jakości materiału siewnego określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie;
2) aktualnej zdolności kiełkowania materiału siewnego:
a) dopuszczonego do obrotu na podstawie art. 104 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 9 listopada 2013 r. o nasiennictwie,
b) który nie spełnia wymagań w zakresie zdolności kiełkowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ustawy z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie, dopuszczonego do obrotu w drodze decyzji ministra właściwego do spraw rolnictwa.
2.  Na etykietach przeznaczonych dla materiału siewnego lub na opakowaniach materiału siewnego umieszcza się informację o otwarciu opakowania materiału siewnego w celu pobrania próby, dokonania oceny lub kontroli, a także podaje się datę i numer próbobiorcy lub kwalifikatora.
3.  W przypadku materiału siewnego odmian gatunków roślin rolniczych i warzywnych tradycyjnie uprawianych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na etykietach nie umieszcza się informacji o jakości WE.
§  13.  Prowadzący obrót upoważniony przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do wydawania etykiet urzędowych nadaje każdej etykiecie numer składający się z wielkiej litery "U", a następnie dwóch ostatnich cyfr roku wydania etykiety oraz kolejnego numeru etykiety wydanej w danym roku.
§  14.  Materiał siewny roślin rolniczych i warzywnych zaetykietowany i zaplombowany przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami może znajdować się w obrocie do wyczerpania tego materiału.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ROZMIARY I KOLORY ETYKIET PRZEZNACZONYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII I STOPNI KWALIFIKACJI MATERIAŁU SIEWNEGO, RODZAJÓW MATERIAŁU SIEWNEGO ORAZ MIESZANEK DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

ZAŁĄCZNIK Nr  2

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA ETYKIETACH PRZEZNACZONYCH DLA MATERIAŁU SIEWNEGO

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

1) dyrektywy Rady 66/401/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin pastewnych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2298, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 55, z późn. zm.);

2) dyrektywy Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (Dz. Urz. WE L 125 z 11.07.1966, str. 2309, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 1, str. 66, z późn. zm.);

3) dyrektywy Rady 2002/54/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym buraka (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 12, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 292, z późn. zm.);

4) dyrektywy Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 33, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 313, z późn. zm.);

5) dyrektywy Rady 2002/56/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu sadzeniakami ziemniaków (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 60, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 340, z późn. zm.);

6) dyrektywy Rady 2002/57/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin oleistych i włóknistych (Dz. Urz. WE L 193 z 20.07.2002, str. 74, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 36, str. 354, z późn. zm.);

7) decyzji Komisji 2004/842/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (Dz. Urz. UE L 362 z 09.12.2004, str. 21);

8) dyrektywy Komisji 2008/62/WE z dnia 20 czerwca 2008 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do rejestracji populacji miejscowych i odmian roślin rolniczych przystosowanych naturalnie do warunków lokalnych i regionalnych i zagrożonych erozją genetyczną oraz obrót materiałem siewnym i sadzeniakami ziemniaka tych populacji miejscowych i odmian (Dz. Urz. UE L 162 z 21.06.2008, str. 13, z późn. zm.);

9) dyrektywy Komisji 2009/145/WE z dnia 26 listopada 2009 r. przewidującej pewne odstępstwa w odniesieniu do zatwierdzania populacji miejscowych i odmian warzyw tradycyjnie uprawianych w poszczególnych miejscach i regionach i zagrożonych erozją genetyczną oraz odmian warzyw niemających wewnętrznej wartości dla plonów o przeznaczeniu handlowym, wyprodukowanych w celu uprawy w określonych warunkach, oraz wprowadzania do obrotu materiału siewnego tych populacji miejscowych i odmian (Dz. Urz. UE L 312 z 27.11.2009, str. 44, z późn. zm.);

10) dyrektywy Komisji 2010/60/UE z dnia 30 sierpnia 2010 r. przewidującej pewne odstępstwa dotyczące wprowadzania do obrotu mieszanek materiału siewnego roślin pastewnych przeznaczonych do wykorzystania w ramach ochrony środowiska naturalnego (Dz. Urz. UE L 228 z 31.08.2010, str. 10);

11) decyzji Komisji 2011/180/UE z dnia 23 marca 2011 r. wdrażającej dyrektywę Rady 2002/55/WE w odniesieniu do warunków zezwalania na wprowadzanie do obrotu małych opakowań mieszanek standardowego materiału siewnego różnych odmian roślin warzywnych tego samego gatunku (Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2011, str. 55).

3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 196), które zgodnie z art. 68 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. poz. 425, 695 i 1069) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1269

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rodzaj opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposób ich zabezpieczania oraz szczegółowy sposób etykietowania i plombowania.
Data aktu: 03/07/2020
Data ogłoszenia: 20/07/2020
Data wejścia w życie: 04/08/2020