Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa.

Dz.U.20.1266
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa
Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników zatrudnionych w:
1) Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie i okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych;
2) Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt.
2.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 12 i 13 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Ustala się:
1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, która jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  3.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o najniższym wynagrodzeniu zasadniczym, rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o której mowa w § 2 pkt 1.
§  4.  Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  5.  Godzinową stawkę:
1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz
2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§  6. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2.  Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w tabelach, o których mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.
§  7. 
1.  Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2.  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3.  Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
§  8. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu stale w systemie pracy zmianowej przysługuje dodatek w wysokości 10 % godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego za każdą godzinę pracy na II zmianie.
2.  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
§  9. 
1.  Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2.  Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2a.  W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.
3.  (uchylony).
4.  Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5.  Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§  10. 
1.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.
2.  Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
§  11.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§  12. 
1.  Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75 % miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2) 100 % miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3) 150 % miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4) 200 % miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5) 300 % miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.  Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.  W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
4.  Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
5.  Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
6.  Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
7.  W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8.  Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
9.  Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10.  Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
11.  Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.
12.  Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
§  13. 
1.  Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2.  Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3.  Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4.  Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§  14. 
1.  Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
2.  Pracownik zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, który nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§  15.  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§  16.  Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§  17.  Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej (Dz. U. poz. 457, z późn. zm.), z wyjątkiem § 4 ust. 2a, § 8, 14 i 15, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.
§  18.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowania Kwota w złotych
1 2
I 1 530 -2 600
II 1 540 -2 700
III 1 550 -2 800
IV 1 560 -2 900
V 1 570 -3 000
VI 1 580 -3 100
VII 1 590 -3 200
VIII 1 600 -3 300
IX 1 610 -3 400
X 1 620 -3 500
XI 1 630 -3 700
XII 1 640 -4 000
XIII 1 660 -4 300
XIV 1 680 -4 600
XV 1 710 -5 000
XVI 1 740 -5 400
XVII 1 770 -5 800
XVIII 1 810 -6 400
XIX 1 850 -7 000
ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnego Kwota w złotych do
1 220
2 440
3 650
4 880
5 1 080
6 1 300
7 1 520
8 1 730
9 1 950
ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I.

Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Dyrektor - - wyższe 7
2 Zastępca dyrektora - - wyższe 7
3 Główny księgowy - - według odrębnych przepisów
4 (uchylona)
II.

Pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
I. Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
1 Starszy inspektor nadzoru ds. hodowli, oceny lub rozrodu, selekcjoner XII-XVI - wyższe odpowiedniej specjalności 5
2 Starszy specjalista ds. hodowli, oceny lub rozrodu XI-XVI - 3
3 Inspektor nadzoru, specjalista ds. hodowli, oceny lub rozrodu XI-XV - wyższe odpowiedniej specjalności 1
X-XI średnie zawodowe 3
4 Zootechnik oceny zwierząt X-XV - wyższe odpowiedniej specjalności -
średnie zawodowe 1
5 Młodszy zootechnik IX-XIII - średnie zawodowe -
II. (uchylona)
III.

Pozostałych pracowników

Lp. Stanowisko Kategoria zaszeregowania Stawka dodatku funkcyjnego do Wymagane kwalifikacje*)
wykształcenie liczba lat pracy
1 2 3 4 5 6
1 Kierownik: oddziału, biura, zakładu XV-XIX 9 wyższe 7
2 Zastępca głównego księgowego XIV-XVIII 8 wyższe

średnie

3

6

3 Szef produkcji XV-XVII 9 wyższe 7
4 Główny specjalista XII-XVII 7 wyższe 7
5 Radca prawny,

audytor wewnętrzny

XIV-XVII 7 według odrębnych przepisów
6 Główny technolog XIII-XVI 8 wyższe 7
7 Główny księgowy: biura, oddziału XIII-XVI 7 według odrębnych przepisów
8 Kierownik: działu, pracowni, wydziału, laboratorium XI-XVI 6 wyższe 6
9 Starszy: specjalista, programista, projektant X-XV - wyższe 5
10 Specjalista,

starszy: inspektor, rewident, asystent

IX-XIV - wyższe 2
11 Inspektor, rewident, asystent, programista, projektant IX-XIII - wyższe

średnie

-

2

12 Kierownik magazynu VIII-XIII 4 średnie 3
13 Starszy: księgowy, referent VIII-XII - średnie 3
14 Starszy magazynier VII-XI - średnie 3
15 Starszy laborant VI-XI - średnie 2
16 Magazynier VI-IX - zasadnicze 2
17 Laborant V-X - średnie 1
18 Kierownik: kancelarii, archiwum VIII-IX 2 średnie 3
19 Księgowy, kasjer VII-IX - średnie 1
20 Starsza maszynistka VI-VIII - średnie 3
21 Referent, sekretarka IV-VIII - średnie -
22 Telefonistka, teletypistka IV-VI - zasadnicze -
23 Pomoc biurowa I-II - umiejętność wykonywania prac
24 Kierowca autobusu X-XI - według odrębnych przepisów
25 Kierowca samochodu ciężarowego VIII-X -
26 Kierowca samochodu dostawczego VII-IX -
27 Kierowca samochodu osobowego VI-VIII -
28 Konserwator aparatury laboratoryjnej IX-XI - średnie i uprawnienia specjalistyczne 3
29 Starszy rzemieślnik (np. betoniarz, cieśla, elektromechanik, stolarz, murarz, spawacz, tokarz, dekarz, mechanik warsztatowy) VII-XI - średnie lub zasadnicze i tytuł mistrza 3
30 Operator ciągników i maszyn rolniczych VII-X - według odrębnych przepisów
31 Rolnik hodowca VII-X - zasadnicze -
32 Robotnik szklarniowy VI-X - zasadnicze -
33 Konserwator urządzeń i instalacji VI-X - zasadnicze 2
34 Szef kuchni VIII-IX - średnie lub zasadnicze i tytuł mistrza 4
35 Kucharz, intendent - zaopatrzeniowiec IV-VI - zasadnicze 1
36 Starszy introligator VII-IX - zasadnicze 3
37 Introligator VII-VIII - zasadnicze -
38 Palacz c.o. V-IX - podstawowe i kurs dla palaczy c.o. -
39 Operator urządzeń powielających V-VIII - podstawowe -
40 Robotnik budowlany V-VIII - umiejętność wykonywania prac -
41 Robotnik gospodarczy, wozak IV-VII umiejętność wykonywania prac -
42 Rzemieślnik (np. betoniarz, cieśla, elektromonter konserwator, ślusarz, malarz, murarz, spawacz, tokarz, rymarz, monter, mechanik warsztatowy) V-IX zasadnicze lub odpowiednie wyszkolenie w zawodzie -
43 Robotnik polowy IV-V umiejętność wykonywania prac -
44 Sprzątaczka laboratoryjna IV-VI podstawowe -
45 Portier, szatniarz, dozorca III-V podstawowe -
46 Sprzątaczka III-IV umiejętność wykonywania prac -
47 Goniec II-IV umiejętność wykonywania prac -
______

*) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

1 Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy iPolityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. wsprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2019.2267).

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1266 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie rolnictwa.
Data aktu: 30/04/2008
Data ogłoszenia: 20/07/2020
Data wejścia w życie: 14/05/2008, 01/01/2008, 01/06/2008