Dotacja przedmiotowa do krajowych przewozów pasażerskich.

Dz.U.20.1265
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 września 2010 r.
w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich
Na podstawie art. 130 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa stawkę dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich, wyrównującej przewoźnikom kolejowym utracone przychody z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, zwanej dalej "dotacją", szczegółowy sposób i tryb udzielania i rozliczania dotacji, w tym formę składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunki przekazywania i rozliczania dotacji oraz termin zwrotu dotacji.
§  2.  Dotowaniem objęte są przejazdy osób uprawnionych do ulgowych przejazdów na podstawie:
1) art. 16 ust. 3-5 oraz art. 41 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 203 i 252);
2) art. 12 ust. 1, 1a i 2 oraz art. 20 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 517);
3) ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 295).
§  3. 
1.  Podstawę obliczenia należnej dotacji stanowi wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu stosowania ulg przejazdowych, przy zrealizowanej, udokumentowanej i zewidencjonowanej sprzedaży biletów:
1) jednorazowych z ulgą 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%, 95% i 100%,
2) miesięcznych imiennych z ulgą 33%, 37%, 49%, 51%, 78%, 93%

- skorygowanej o zwroty biletów niewykorzystanych i anulowanych.

2.  Z podstawy obliczenia należnej dotacji wyłącza się wartość pobranych przez przewoźnika kolejowego:
1) dopłat za zmianę przez podróżnego klasy wagonu lub kategorii pociągu, wydanych w przypadku braku uprawnień do ulgi ustawowej;
2) jednorazowych dopłat do pociągów objętych dopłatą;
3) innych należności związanych z wykonaniem usług przewozu osób, inkasowanych przez konduktorów w pociągach.
§  4.  Ustala się stawkę dotacji w wysokości 100% podstawy obliczenia należnej dotacji.
§  5.  Ogólna kwota dotacji, stanowiąca iloczyn stawki dotacji określonej w § 4 oraz łącznej wartości utraconych wpływów taryfowych przy sprzedaży ulgowych biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych, o której mowa w § 3, nie może przekroczyć kwoty określonej w ustawie budżetowej w danym roku.
§  6.  Przewoźnik kolejowy sporządza rozliczenie dotacji na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§  7. 
1.  W przypadku zaniechania w ciągu roku działalności objętej dotowaniem przewoźnik kolejowy powiadamia właściwy urząd skarbowy i ministra właściwego do spraw transportu oraz dokonuje ostatecznego rozliczenia dotacji, w tym pobranej raty dotacji, przy rozliczeniu dotacji za ostatni miesiąc, w którym dotacja przysługiwała.
2.  Właściwym urzędem skarbowym jest urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce wykonywania przewozów, które są podstawą rozliczeń z tytułu dotacji przedmiotowej, a jeżeli przewozy te są wykonywane na terenie właściwości dwóch lub więcej urzędów skarbowych - urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania przewoźnika kolejowego.
§  8.  W sprawach dotyczących szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji, w tym formy składania wniosków, informowania o ich przyjęciu lub odrzuceniu, warunków przekazywania i rozliczania dotacji oraz terminu zwrotu dotacji stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 667 oraz z 2019 r. poz. 1722).
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 1
ZAŁĄCZNIK
…………………………..

(nazwa przedsiębiorcy)

ROZLICZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ

od 1 stycznia do …………. r.

Lp. Rodzaj przejazdów wg uprawnień wynikających z ustaw wymienionych w § 2 rozporządzenia,

zrealizowanych na podstawie biletów:

Liczba przewiezionych pasażerów z ulgą ustawową Wartość utraconych wpływów taryfowych z tytułu ulg przejazdowych skorygowana

o zwroty niewykorzystanych

i anulowanych biletów, w danym miesiącu

Wartość utraconych wpływów określona w rubr. 4 (narastająco od 1 stycznia) Stawka dotacji w % Należna kwota dotacji w zł Kwota należnego podatku od towarów i usług w zł
za dany miesiąc narastająco od 1 stycznia od kwoty dotacji określonej

w rubr. 7

od kwoty dotacji określonej

w rubr. 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I jednorazowych - razem 100
z tego z ulgą:

* 33%

100
* 37% - dla rodziców lub ich małżonków, będących członkami rodzin wielodzietnych, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny 100
- dla pozostałych uprawnionych 100
* 49% 100
* 51% 100
* 78% 100
* 93% 100
* 95% 100
* 100% 100
II miesięcznych imiennych - razem 100
z tego z ulgą:

* 33%

100
* 37% 100
* 49% - dla rodziców lub ich małżonków, będących członkami rodzin wielodzietnych, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny 100
- dla pozostałych uprawnionych 100
* 51% 100
* 78% 100
* 93% 100
III Ogółem (I+II) 100
Sporządził:
…………………………………………….
(nazwisko i imię oraz nr telefonu) …………………………………………………….
(nazwisko i imię kierownika jednostki)
…………………………, dnia ………. r.
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2007 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich (Dz.U.2007.27.179).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020