Rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów.

Dz.U.2020.1155
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 29 czerwca 2020 r.
w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów
Na podstawie art. 80cf ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa rodzaj i zakres danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów na podstawie art. 80c i art. 80cc-80ce ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą".
§  2.  Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Komendantowi Służby Ochrony Państwa, Inspektorowi Nadzoru Wewnętrznego, sądom, prokuraturze, organom Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy.
§  3.  Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Polskiemu Biuru Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, organom właściwym w sprawach rejestracji pojazdów, strażom gminnym (miejskim), Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, komornikom sądowym, administracyjnym organom egzekucyjnym, organom podatkowym, ministrowi właściwemu do spraw klimatu, ministrowi właściwemu do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 ustawy.
§  4.  Organom Inspekcji Ochrony Środowiska udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5 ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 8-8b ustawy, art. 80b ust. 1 pkt 10 ustawy w zakresie terminu badania technicznego, art. 80b ust. 1 pkt 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji pojazdu, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji, art. 80b ust. 1 pkt 16, 17 ustawy w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu oraz art. 80b ust. 1 pkt 18 ustawy w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
§  5.  Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8, 8b, 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju, roku produkcji pojazdu, pojemności skokowej silnika, maksymalnej mocy netto silnika, maksymalnej mocy netto silnika elektrycznego i rodzaju paliwa, art. 80b ust. 1 pkt 14, 17 i 20 ustawy.
§  6.  Wojskowym komendantom uzupełnień udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. a, b, d, e, pkt 3 lit. a, b, d, e, pkt 4 lit. a, b, d, e, pkt 8b, pkt 10 ustawy w zakresie terminu badania technicznego i wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, art. 80b ust. 1 pkt 13 ustawy w zakresie marki, kategorii pojazdu, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu i roku produkcji, art. 80b ust. 1 pkt 14 ustawy w zakresie daty albo przedziału dat kradzieży i daty odnotowania odnalezienia pojazdu albo daty odwołania poszukiwań oraz art. 80b ust. 1 pkt 18 ustawy w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
§  7.  Zakładom ubezpieczeń udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-8b, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 21 i 22 ustawy.
§  8.  Stacjom kontroli pojazdów udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 8 ustawy z wyłączeniem danych osobowych, pkt 8b, 9-13, 15, 15a, 17, 18, 21 i 22 ustawy.
§  9.  Dyrektorowi Transportowego Dozoru Technicznego udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8, 10, 13, 16, 17 i 18 ustawy.
§  10.  Organom właściwym w sprawach realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem stref płatnego parkowania udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8-8b, 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji pojazdu oraz art. 80b ust. 1 pkt 14, 17 ustawy w zakresie wyrejestrowania pojazdu.
§  11.  Ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego, kierownikowi ośrodka pomocy społecznej albo dyrektorowi centrum usług społecznych, pracownikowi socjalnemu udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8, 8b, 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji pojazdu oraz art. 80b ust. 1 pkt 14, 16 i 17 ustawy.
§  12.  Organowi prowadzącemu Rejestr Zastawów Skarbowych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 7, 8, 8b i 20 ustawy.
§  13.  Organom administracji miar udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 13 ustawy w zakresie marki, kategorii, typu, modelu (nazwy handlowej), wariantu, wersji, rodzaju pojazdu, roku produkcji pojazdu, daty pierwszej rejestracji w kraju, daty pierwszej rejestracji za granicą, daty pierwszej rejestracji, art. 80b ust. 1 pkt 16, 17 ustawy w zakresie daty i przyczyny wyrejestrowania pojazdu oraz art. 80b ust. 1 pkt 18 ustawy w zakresie numeru świadectwa homologacji typu WE pojazdu, świadectwa homologacji typu pojazdu, dopuszczenia jednostkowego pojazdu, dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu lub dopuszczenia do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji.
§  14.  Krajowemu ośrodkowi bilansowania i zarzadzania emisjami udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 13 i 18 ustawy.
§  15.  Ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy.
§  16.  Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 13 ustawy w zakresie marki, modelu (nazwy handlowej), kategorii, roku produkcji, dopuszczalnej masy całkowitej, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów, poziomu emisji zanieczyszczeń (normy EURO), rodzaju paliwa, rodzaju pierwszego paliwa alternatywnego, rodzaju drugiego paliwa alternatywnego, pojemności skokowej silnika i maksymalnej mocy netto silnika.
§  17.  Właścicielowi pojazdu, posiadaczowi pojazdu powierzonego przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną oraz użytkownikowi pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu, o rejestrację którego wnioskował leasingodawca (właściciel pojazdu), udostępnia się dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-16, 17, 18 i 20-22 ustawy, dotyczące ich pojazdów.
§  18.  Podmiotom, o których mowa w art. 80cd ust. 1 ustawy, mogą być udostępnione dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-16, 17, 18 i 20-22 ustawy.
§  19.  Do ponownego wykorzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych mogą być udostępnione dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 2-4 lub pkt 8a ustawy - w zakresie identyfikatora jednostki podziału terytorialnego i nazwy miejscowości z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT oraz numeru identyfikacyjnego REGON, art. 80b ust. 1 pkt 6 ustawy z wyłączeniem imienia i nazwiska (nazwy lub firmy) ubezpieczonego i jego adresu zamieszkania (siedziby), daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serii, numeru i nazwy dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwy państwa, które wydało ten dokument, oraz cech identyfikujących dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, art. 80b ust. 1 pkt 8b ustawy z wyłączeniem numeru VIN oraz numeru nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu, oznaczenia podmiotu wprowadzającego dane oraz daty i godziny wprowadzenia danych, art. 80b ust. 1 pkt 10 ustawy w zakresie rodzaju badania technicznego, rodzaju dodatkowego badania technicznego oraz wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu w momencie badania technicznego wraz z jednostką miary, art. 80b ust. 1 pkt 12-14, pkt 17 ustawy w zakresie wyrejestrowania pojazdu, art. 80b ust. 1 pkt 21 ustawy w zakresie przyczyny wymiany drogomierza, wartości odczytu wskazania drogomierza pojazdu wraz z jednostką miary oraz wyniku odczytu wskazania drogomierza, art. 80b ust. 1 pkt 22 ustawy w zakresie wartości odczytu wskazania drogomierza w momencie kontroli wraz z jednostką miary.
§  20. 
1.  Podmiotom wskazanym w § 2, § 3, § 5, § 7, § 11, § 12, § 17 i § 18 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 7 ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957 oraz z 2019 r. poz. 730).
2.  Podmiotom wskazanym w § 2 i § 3 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 16a ustawy, udostępnia się od dnia określonego w komunikacie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
3.  Podmiotom wskazanym w § 2-8, § 10-12, § 17 i § 18 dane, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 8b ustawy, udostępnia się po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw informatyzacji informacji, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 79, 650 i 957 oraz z 2019 r. poz. 53).
§  21.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. 2
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 2270).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych udostępnianych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. poz. 2525), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1087).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020