Turnusy leczniczo-profilaktyczne dla pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa.

Dz.U.2020.1122
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie turnusów leczniczo-profilaktycznych dla pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa
Na podstawie art. 9b ust. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510 oraz z 2019 r. poz. 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb kierowania pracownika wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny;
2) podmiot kierujący na turnus leczniczo-profilaktyczny;
3) ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego;
4) podmiot prowadzący turnus leczniczo-profilaktyczny;
5) rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus leczniczo-profilaktyczny.
§  2. 
1.  Podmiotem kierującym na turnus leczniczo-profilaktyczny, zwanym dalej "podmiotem kierującym", jest dowódca, dyrektor, kierownik, szef jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej albo Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, który jest pracodawcą pracownika.
2.  Podmiotem prowadzącym turnus leczniczo-profilaktyczny, zwanym dalej "podmiotem prowadzącym turnus", jest wojskowy szpital uzdrowiskowo-rehabilitacyjny.
§  3. 
1.  Pracownik składa wniosek o skierowanie pracownika lub pracownika z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny do właściwego podmiotu kierującego.
2.  Podmiot kierujący wydaje pracownikowi za pokwitowaniem druk skierowania na turnus leczniczo-profilaktyczny, z wypełnioną częścią dotyczącą danych pracownika, celem uzyskania wskazań lekarza, o których mowa w art. 9b ust. 1 lub ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa.
3.  Podmiot kierujący po otrzymaniu druku skierowania na turnus leczniczo-profilaktyczny, który zawiera wskazania lekarza do udziału w tym turnusie, oraz po ustaleniu, w uzgodnieniu z pracownikiem oraz z podmiotem prowadzącym turnus, terminu i miejsca turnusu leczniczo-profilaktycznego, kieruje pracownika lub pracownika wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny.
4.  Podmiot kierujący przekazuje do podmiotu prowadzącego turnus odpis wydanego pracownikowi skierowania na turnus leczniczo-profilaktyczny.
5.  Pracownik przekazuje oryginał skierowania na turnus leczniczo-profilaktyczny podmiotowi prowadzącemu turnus, w dniu stawiennictwa na turnusie leczniczo-profilaktycznym.
6.  Wzór skierowania na turnus leczniczo-profilaktyczny jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
7.  Ramowy program turnusu leczniczo-profilaktycznego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
8.  Podmiot kierujący sporządza i przekazuje do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw zdrowia pisemną informację o skierowaniu pracownika lub pracownika wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus leczniczo-profilaktyczny, w formie wykazu, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

SKIEROWANIE NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

………………………………………….…………. ……………., dnia …..……………………….

(nazwa i adres podmiotu kierującego) (miejscowość) (data wystawienia skierowania)

SKIEROWANIE NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

numer ……..

Dane pracownika1)

U Pani/Pana ................................................................................................... numer PESEL ………………….....……

(imię i nazwisko)

zam. ............................................................................................................ numer telefonu ............................................

(adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu lub lokalu)

zatrudnionej(-ego) w: .................................................................................................................................................

(nazwa i adres jednostki organizacyjnej)

……………………………………..

(data, pieczęć i podpis osoby wydającej druk skierowania)

po uzyskaniu wpisu o wskazaniach lekarza:

po przeprowadzeniu badania w dniu ………………… stwierdzam istnienie/nieistnienie* wskazań do skierowania pracownika na turnus leczniczo-profilaktyczny

…………………………………..

(data, pieczęć i podpis lekarza)

wraz z:

pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny2)

………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

data urodzenia: ……………………………………… stopień pokrewieństwa .……………...……………………

kieruję na:

turnus leczniczo-profilaktyczny w wojskowym szpitalu uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym

(wskazanie podmiotu prowadzącego turnus oraz terminu pobytu3))

………………………………………………………… w terminie od ……………… do …………

(numer wojskowego szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego i miejscowość)

*Niepotrzebne skreślić.

.…………………………..………………

(data, pieczęć i podpis organu podmiotu kierującego)

__________________________________________

1)Wypełnia komórka kadrowa podmiotu kierującego.
2)Wypełnić w przypadku objęcia wnioskiem także pełnoletniego najbliższego członka rodziny.

3) Termin pobytu należy uzgodnić z biurem obsługi kuracjusza wojskowego szpitala uzdrowiskowo-rehabilitacyjnego, po uzyskaniu wpisu,

o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie turnusów leczniczo-

-profilaktycznych dla pracowników wykonujących zadania poza granicami państwa, przed podpisaniem i wydaniem skierowania przez właściwy podmiot kierujący.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

RAMOWY PROGRAM TURNUSU LECZNICZO-PROFILAKTYCZNEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

WYKAZ PRACOWNIKÓW ORAZ NAJBLIŻSZYCH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY SKIEROWANYCH NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

WYKAZ PRACOWNIKÓW ORAZ NAJBLIŻSZYCH PEŁNOLETNICH CZŁONKÓW RODZINY SKIEROWANYCH NA TURNUS LECZNICZO-PROFILAKTYCZNY

Lp. Imię

i nazwisko pracownika

Imię

i nazwisko najbliższego pełnoletniego członka rodziny pracownika

Podmiot kierujący na turnus leczniczo-

-profilaktyczny (nazwa jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej albo Ministerstwo Obrony Narodowej)

Termin turnusu Podmiot prowadzący turnus leczniczo-

-profilaktyczny (nazwa wojskowego szpitala uzdrowiskowo-

-rehabilitacyjnego)

Data skierowania Imię

i nazwisko lekarza stwierdzającego wskazanie do udziału w turnusie leczniczo-

-profilaktycznym

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020