Przeznaczanie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po jego odwołaniu środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie przeznaczania w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po jego odwołaniu środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Na podstawie art. 89 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695, 875, 979 i 1086) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki uzyskiwania wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów przez polskie związki sportowe, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polską Agencję Antydopingową, Centralny Ośrodek Sportu, Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy oraz Polskie Laboratorium Antydopingowe, zwanych dalej "wnioskodawcą";
2)
rodzaj wydatków objętych wsparciem;
3)
dane, które wniosek o przyznanie wsparcia powinien zawierać;
4)
tryb składania wniosków;
5)
tryb przekazywania środków;
6)
dane, które umowa o finansowanie lub dofinansowanie powinna zawierać.
§  2. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
koszt bezpośredni - część kosztów, która jest bezpośrednio przeznaczona na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 4, oraz zadania wynikającego z obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zwanego dalej "zadaniem z zakresu zwalczania epidemii", o którym mowa w § 7;
2)
koszt pośredni - część kosztów, która nie jest bezpośrednio przeznaczona na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w zakresie realizacji programu, o którym mowa w § 4, oraz zadania z zakresu zwalczania epidemii, o którym mowa w § 7;
3)
Fundusz - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej lub Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Rozdział  2

Rodzaje wydatków objętych wsparciem

§  3. 
1. 
W ramach realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej objęte wsparciem są wydatki przeznaczone na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej, w szczególności dotyczące szkolenia sportowego, zwalczania dopingu w sporcie, upowszechniania i promocji sportu.
2. 
W ramach realizacji zadania z zakresu zwalczania epidemii objęte wsparciem są wydatki ponoszone w związku z realizacją zadań wynikających z obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w szczególności dotyczące badań epidemicznych i zakupów materiałów ochrony osobistej oraz środków dezynfekujących.

Rozdział  3

Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej objętych wsparciem

§  4. 
W celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej objętych wsparciem minister właściwy do spraw kultury fizycznej, zwany dalej "ministrem", ogłasza programy z zakresu kultury fizycznej.
§  5. 
1. 
Ogłoszenie programu z zakresu kultury fizycznej zawiera, w szczególności, informacje o:
1)
rodzaju zadań z zakresu kultury fizycznej objętych finansowaniem lub dofinansowaniem w ramach programu;
2)
wnioskodawcach uprawnionych do uzyskania finansowania lub dofinansowania w ramach programu;
3)
wysokości środków przeznaczonych na realizację programu;
4)
warunkach udzielania finansowania lub dofinansowania i jego wysokości;
5)
terminach i warunkach realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej;
6)
terminie i miejscu składania wniosków o finansowanie lub dofinansowanie;
7)
terminie rozpatrzenia wniosków o finansowanie lub dofinansowanie;
8)
kryteriach oceny wniosków o finansowanie lub dofinansowanie;
9)
środkach uzyskanych w ramach finansowania lub dofinansowania, które można przeznaczyć na pokrycie kosztów pośrednich, w wysokości nieprzekraczającej 10% równowartości kwoty kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania z zakresu kultury fizycznej objętego wsparciem, ustalanej z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki tego zadania;
10)
możliwości finansowania lub dofinansowania większej liczby wnioskodawców w sytuacji, gdy zostaną zwiększone środki na realizację programu, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia.
2. 
Minister zamieszcza ogłoszenie programu z zakresu kultury fizycznej w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
§  6. 
1. 
W celu uzyskania finansowania lub dofinansowania realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej objętego wsparciem wnioskodawca składa wniosek.
2. 
Wniosek składa się w terminie określonym w ogłoszeniu programu z zakresu kultury fizycznej.
3. 
Wniosek zawiera:
1)
nazwę programu z zakresu kultury fizycznej, w ramach którego wniosek jest składany;
2)
nazwę i adres wnioskodawcy wraz ze wskazaniem jego formy organizacyjnej;
3)
nazwę zadania z zakresu kultury fizycznej wraz z zakresem i charakterystyką tego zadania, w szczególności terminem i miejscem realizacji;
4)
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej;
5)
wysokość wnioskowanego finansowania lub dofinansowania;
6)
liczbę uczestników oraz inne informacje istotne dla wykazania celowości realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej;
7)
informację o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy zadanie z zakresu kultury fizycznej;
8)
informację o posiadanych przez wnioskodawcę zasobach rzeczowych i kadrowych niezbędnych do zrealizowania zadania z zakresu kultury fizycznej objętego wsparciem oraz o planowanej wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł, które mają zostać przeznaczone na jego realizację;
9)
kwoty środków publicznych otrzymanych w poprzednim roku oraz przyznanych na podstawie umów zawartych w roku bieżącym;
10)
wskazanie rachunku, na który finansowanie lub dofinansowanie ma być przekazane;
11)
informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz o jego zaległych zobowiązaniach finansowych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych i innych podmiotów;
12)
inne informacje związane z realizacją zadania z zakresu kultury fizycznej wskazane we właściwym programie z zakresu kultury fizycznej.
4. 
Do wniosku dołącza się:
1)
preliminarz kosztów bezpośrednich oraz pośrednich;
2)
regulamin lub inne niezbędne informacje związane ze specyfiką planowanego zadania z zakresu kultury fizycznej objętego wsparciem;
3)
zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;
4)
statut, umowę lub akt założycielski dotyczące prowadzenia działalności przez wnioskodawcę;
5)
inne dokumenty związane z realizacją zadania z zakresu kultury fizycznej wskazane we właściwym programie z zakresu kultury fizycznej.

Rozdział  4

Finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań z zakresu zwalczania epidemii objętych wsparciem

§  7. 
W celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań z zakresu zwalczania epidemii objętych wsparciem minister ogłasza programy z zakresu zwalczania epidemii.
§  8. 
1. 
Ogłoszenie programu z zakresu zwalczania epidemii zawiera, w szczególności, informacje o:
1)
rodzaju zadań z zakresu zwalczania epidemii objętych finansowaniem lub dofinansowaniem w ramach programu;
2)
wnioskodawcach uprawnionych do uzyskania finansowania lub dofinansowania w ramach programu;
3)
wysokości środków przeznaczonych na realizację programu;
4)
warunkach udzielania finansowania lub dofinansowania i jego wysokości;
5)
terminach i warunkach realizacji zadań z zakresu zwalczania epidemii;
6)
terminie i miejscu składania wniosków o finansowanie lub dofinansowanie;
7)
terminie rozpatrzenia wniosków o finansowanie lub dofinansowanie;
8)
kryteriach oceny wniosków o finansowanie lub dofinansowanie;
9)
środkach uzyskanych w ramach finansowania lub dofinansowania, które można przeznaczyć na pokrycie kosztów pośrednich, w wysokości ustalanej z uwzględnieniem rodzaju i specyfiki zadania z zakresu zwalczania epidemii;
10)
możliwości finansowania lub dofinansowania większej liczby wnioskodawców, w sytuacji gdy zostaną zwiększone środki na realizację programu, bez konieczności publikowania nowego ogłoszenia.
2. 
Minister zamieszcza ogłoszenie programu z zakresu zwalczania epidemii w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej.
§  9. 
1. 
W celu uzyskania finansowania lub dofinansowania realizacji zadania z zakresu zwalczania epidemii objętego wsparciem wnioskodawca składa wniosek.
2. 
Wniosek składa się w terminie określonym w ogłoszeniu programu z zakresu zwalczania epidemii.
3. 
Wniosek zawiera:
1)
nazwę programu z zakresu zwalczania epidemii, w ramach którego wniosek jest składany;
2)
nazwę i adres wnioskodawcy wraz ze wskazaniem jego formy organizacyjnej;
3)
nazwę zadania z zakresu zwalczania epidemii wraz z zakresem i charakterystyką tego zadania, w szczególności terminem i miejscem realizacji;
4)
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zakresu zwalczania epidemii;
5)
wysokość wnioskowanego finansowania lub dofinansowania;
6)
liczbę uczestników oraz inne informacje istotne dla wykazania celowości realizacji zadania z zakresu zwalczania epidemii objętego wsparciem;
7)
informację o posiadanych przez wnioskodawcę zasobach rzeczowych i kadrowych niezbędnych do zrealizowania zadania z zakresu zwalczania epidemii oraz o planowanej wysokości środków finansowych pochodzących z innych źródeł, które mają zostać przeznaczone na jego realizację;
8)
kwoty środków publicznych otrzymanych w poprzednim roku oraz przyznanych na podstawie umów zawartych w roku bieżącym;
9)
wskazanie rachunku, na który ma być przekazane finansowanie lub dofinansowanie;
10)
informację o sytuacji finansowej wnioskodawcy oraz o jego zaległych zobowiązaniach finansowych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych i innych podmiotów;
11)
inne informacje związane z realizacją zadania z zakresu zwalczania epidemii objętego wsparciem wskazane we właściwym programie z zakresu zwalczania epidemii.
4. 
Do wniosku dołącza się:
1)
preliminarz kosztów bezpośrednich oraz pośrednich;
2)
regulamin lub inne niezbędne informacje związane ze specyfiką planowanego zadania z zakresu zwalczania epidemii;
3)
zaświadczenie lub informację sporządzoną na podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i aktualność danych na dzień składania wniosku;
4)
statut, umowę lub akt założycielski dotyczące prowadzenia działalności przez wnioskodawcę;
5)
inne dokumenty związane z realizacją zadania z zakresu zwalczania epidemii wskazane we właściwym programie z zakresu zwalczania epidemii.

Rozdział  5

Umowa, płatności i rozliczenie

§  10. 
1. 
Wniosek o finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej objętego wsparciem, zaakceptowany przez ministra, stanowi podstawę do zawarcia umowy o finansowanie lub dofinansowanie z wnioskodawcą.
2. 
Umowa o finansowanie lub dofinansowanie zawiera, w szczególności:
1)
określenie jej stron;
2)
nazwę i szczegółowy opis zadania objętego wsparciem z zakresu kultury fizycznej, w tym cel, na jaki zostało przyznane finansowanie lub dofinansowanie;
3)
wysokość finansowania lub dofinansowania oraz sposób i terminy przekazywania środków;
4)
termin wykorzystania finansowania lub dofinansowania;
5)
sposób rozliczenia finansowania lub dofinansowania obejmujący, w szczególności:
a)
obowiązek przedstawienia ministrowi rozliczenia finansowania lub dofinansowania, w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania z zakresu kultury fizycznej objętego wsparciem;
b)
termin zatwierdzenia przez ministra rozliczenia finansowania lub dofinansowania, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania finansowania lub dofinansowania,
c)
obowiązek realizacji zaleceń ministra w wyznaczonym terminie w przypadku stwierdzenia, że rozliczenie zawiera istotne błędy lub jest niekompletne;
6)
warunki i sposób zwrotu finansowania lub dofinansowania na rachunek odpowiednio urzędu obsługującego ministra lub Funduszu, w terminie 15 dni od upływu terminu realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej objętego wsparciem - w przypadku jego niewykonania;
7)
warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej części finansowania lub dofinansowania na rachunek urzędu obsługującego ministra lub Funduszu, w terminie15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej objętego wsparciem;
8)
warunki i tryb zmiany zakresu rzeczowego i finansowego zadania z zakresu kultury fizycznej objętego wsparciem w trakcie obowiązywania umowy o finansowanie lub dofinansowanie;
9)
klauzulę o niedopuszczalności przenoszenia praw i obowiązków na osoby trzecie bez zgody ministra;
10)
zobowiązanie wnioskodawcy, który uzyskał finansowanie lub dofinansowanie, do wykorzystania finansowania lub dofinansowania wyłącznie na cele określone w umowie o finansowanie lub dofinansowanie;
11)
obowiązki sprawozdawcze wnioskodawcy, który uzyskał finansowanie lub dofinansowanie;
12)
zobowiązanie wnioskodawcy, który uzyskał finansowanie lub dofinansowanie, do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla finansowania lub dofinansowania i wydatków dokonywanych z udziałem finansowania lub dofinansowania w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych;
13)
określenie sposobu rozliczenia albo zagospodarowania dochodów osiągniętych przez wnioskodawcę, który uzyskał finansowanie lub dofinansowanie, przy realizacji zadania z zakresu kultury fizycznej;
14)
określenie sposobu przeprowadzania kontroli wykonania zadania;
15)
określenie wysokości kosztów pośrednich.
3. 
W przypadku stwierdzenia wykorzystania finansowania lub dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w odniesieniu do zwrotu niewykorzystanego finansowania lub dofinansowania stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w zakresie dotyczącym dotacji udzielanych z budżetu państwa.
§  11. 
Finansowanie lub dofinansowanie jest przekazywane przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy w wysokości i na warunkach wynikających z umowy o finansowanie lub dofinansowanie.
§  12. 
W przypadku zmniejszenia rzeczywistych przychodów Funduszu lub wydatków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister w stosunku do założonego planu, minister może zmniejszyć przyznane finansowanie lub dofinansowanie.
§  13. 
Do zadania z zakresu zwalczania epidemii § 10-12 stosuje się odpowiednio, z tym że termin, o którym mowa w § 10 ust. 2 pkt 5 lit. b, wynosi nie więcej niż 60 dni.

Rozdział  6

Przepis końcowy

§  14. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).

Zmiany w prawie

Sprawozdania finansowe podatników CIT wkrótce trafią do Szczecina

Minister finansów wydał rozporządzenie, z którego wynika, że wykonywaniem zadań szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) w zakresie przyjmowania i obsługi sprawozdań finansowych zajmie się naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

Krzysztof Koślicki 18.05.2022
Jeśli sprzedawca przyjmie za dużo gotówki, zapłaci podwójny podatek

Od stycznia przepisy podatkowe przewidują ulgi dla przedsiębiorców, którzy kupią terminal płatniczy i będą przyjmować płatności kartą. Pierwsze miesiące obowiązywania tych regulacji pokazują jednak, że z zachęt trudno skorzystać. Mimo rozliczeń bezgotówkowych, sprzedawcy nie mogą rezygnować z przyjmowania gotówki – ale jeśli przyjmą jej za dużo, podatek od tej wpłaty wkrótce zapłacą dwa razy.

Krzysztof Koślicki 17.05.2022
Budynek do rozbiórki - gmina przez trzy lata ma zapewnić lokal zastępczy

Gmina do końca 2024 roku ma obowiązek zapewniania lokalu zamiennego w związku z koniecznością opróżnienia budynku z powodu jego remontu lub rozbiórki najemcy – wynika z podpisanej przez Prezydenta nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Robert Horbaczewski 09.05.2022
Już obowiązuje nowelizacja ułatwiająca uprawę konopi i maku

Od 7 maja br. zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Zmiany w przepisach umożliwiają uprawę konopi innych niż włókniste, prowadzoną w instytutach badawczych w celu uzyskania surowca przeznaczonego do sporządzania leków. Ustawa przenosi też obowiązek monitorowania upraw maku i konopi włóknistych z organów samorządu na Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Grażyna J. Leśniak 07.05.2022
Wojsko zasponsoruje studia, w zamian na pięć lat w kamasze

Od soboty obowiązuje nowa ustawa o obronie Ojczyzny, która ma na celu m.in. zwiększenie liczebności polskiej armii. Realizacji tego planu służyć mają m.in. zwiększone wydatki na armię i szereg zachęt mających przyciągnąć do niej rekrutów. W tym tych z wyższym wykształceniem.

Monika Sewastianowicz 23.04.2022
Zmiany w obliczaniu składki zdrowotnej z podpisem prezydenta

Podpisana przez prezydenta nowelizacja kodeksu spółek handlowych zmienia również zasady odliczania składki zdrowotnej. Chodzi m.in. o umożliwienie uwzględniania różnic remanentowych. Możliwe będzie więc rozliczenie zakupów z lat poprzednich. Dzięki temu przedsiębiorcy będą obliczać dochód dla celów składki zdrowotnej na zbliżonych zasadach jak w podatku dochodowym.

Krzysztof Koślicki 05.04.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1107

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Przeznaczanie w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w terminie 6 miesięcy po jego odwołaniu środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej, środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.
Data aktu: 19/06/2020
Data ogłoszenia: 25/06/2020
Data wejścia w życie: 26/06/2020