Zakwaterowanie w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie.

Dz.U.2020.1104
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie
Na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356 oraz z 2019 r. poz. 1726) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) sposób ustalania opłat za zajmowanie miejsca w kwaterze internatowej lub w internacie oraz terminy i sposób pobierania tych opłat;
2) tryb przydzielania miejsc w internacie lub kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę przydzielania miejsca w internacie lub kwaterze internatowej;
3) standard oraz wyposażenie kwater internatowych i internatów;
4) tryb i sposób przyjmowania oraz zdawania kwatery internatowej i pokoju w internacie;
5) tryb wyrażania zgody na pobyt opiekuna lub najbliższego członka rodziny, o którym mowa w art. 4 pkt 12 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726), wraz z weteranem uprawnionym oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o zgodę;
6) tryb wyrażania zgody na przedłużenie zakwaterowania, o którym mowa w art. 51 ust. 3a ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą", w internacie lub kwaterze internatowej oraz wzory dokumentów stanowiących podstawę ubiegania się o zgodę.
§  2. 
1.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego, zwanej dalej "Agencją", na wniosek o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej złożony przez żołnierza, o którym mowa w art. 51 ust. 1 i 2 ustawy lub w art. 53a ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaje żołnierzowi skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej.
2.  Wniosek żołnierza o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej poświadcza dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę wojskową.
3.  Wzór wniosku o przydzielenie żołnierzowi zawodowemu miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4.  Wzór skierowania do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej żołnierza, o którym mowa w art. 51 ust. 1 i 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
5.  Wzór skierowania do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej żołnierza, o którym mowa w art. 53a ust. 1 pkt 2 ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji na wniosek o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej złożony przez pracownika, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy, wydaje pracownikowi skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej.
2.  Wniosek pracownika o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej poświadcza pracodawca.
3.  Wzór wniosku o przydzielenie pracownikowi miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
4.  Wzór skierowania do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej pracownika jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji na wniosek o przydzielenie dziecku miejsca w internacie albo kwaterze internatowej złożony przez żołnierza albo pracownika, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy, w przypadkach, o których mowa w art. 53a ust. 1 pkt 1 i art. 51 ust. 1a ustawy, wydaje dziecku żołnierza albo pracownika skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej.
2.  Wzór wniosku o przydzielenie dziecku miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
3.  Wzór skierowania do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej dziecka żołnierza albo pracownika jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Weteran uprawniony składa do dyrektora oddziału regionalnego Agencji wniosek o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej wraz z kopią legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego.
2.  Wzór wniosku weterana uprawnionego o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
3.  W przypadku ubiegania się o zakwaterowanie w internacie albo kwaterze internatowej wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny weteran uprawniony składa do dyrektora oddziału regionalnego wniosek o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej wraz z kopią legitymacji weterana lub weterana poszkodowanego.
4.  Wzór wniosku weterana uprawnionego o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
5.  W przypadku ubiegania się o przedłużenie zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej na okres powyżej trzech miesięcy w roku kalendarzowym weteran uprawniony składa do dyrektora oddziału regionalnego Agencji wniosek o przydzielenie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej wraz z kopią legitymacji weterana albo weterana poszkodowanego i oświadczeniem o okresach korzystania z zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej w danym roku kalendarzowym oraz potwierdza konieczność przedłużenia zakwaterowania, w tym okres tego przedłużenia.
6.  Wzór oświadczenia o okresach korzystania z zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej w danym roku kalendarzowym jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
§  6. 
1.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji rozpoznaje wnioski, o których mowa w § 5, w terminie 7 dni od dnia ich złożenia do dyrektora oddziału regionalnego Agencji.
2.  W przypadku wniosku, który nie zawiera dokumentów określonych w § 5, dyrektor oddziału regionalnego Agencji wzywa do jego uzupełnienia w terminie do 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu sprawę pozostawia bez rozpoznania.
§  7. 
1.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji wydaje weteranowi uprawnionemu odpowiednio skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej albo skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny.
2.  Wzór skierowania do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej weterana uprawnionego jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
3.  Wzór skierowania do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej weterana uprawnionego wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
4.  Dyrektor oddziału regionalnego Agencji, wyrażając zgodę na przedłużenie zakwaterowania w internacie albo w kwaterze internatowej, o którym mowa w art. 51 ust. 3a ustawy, wydaje weteranowi uprawnionemu skierowanie do zamieszkiwania w internacie albo kwaterze internatowej.
§  8. 
1.  Pokój w internacie i kwaterze internatowej wyposaża się co najmniej w tapczan, szafę ubraniową, regał lub komodę, krzesło, stół, szafkę przyłóżkową, lampkę nocną, żyrandol, kosz na śmieci i lustro, pościel i bieliznę pościelową oraz firany i zasłony lub żaluzje albo rolety.
2.  Pomieszczenia wspólnego użytkowania wyposaża się co najmniej:
1) kuchnię w internacie - w kuchnię gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, lodówkę, kuchenkę mikrofalową i komplet naczyń kuchennych, w tym garnki, patelnie, czajniki;
2) kuchnię w kwaterze internatowej - w kuchnię gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, lodówkę i komplet naczyń kuchennych, w tym garnki, patelnie, czajniki;
3) świetlicę w internacie - w telewizor, radioodbiornik, stolik pod telewizor, stół albo stolik, fotel lub krzesła;
4) pralnię w internacie - w pralkę automatyczną, miejsce do suszenia, deskę do prasowania i żelazko.
§  9. 
1.  Przyjęcie albo zdanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej następuje na podstawie protokołu przyjęcia albo zdania miejsca w internacie albo kwaterze internatowej sporządzonego przez upoważnionego przedstawiciela dyrektora oddziału regionalnego Agencji i podpisanego przez osobę przyjmującą albo zdającą miejsce.
2.  Osobą przyjmującą albo zdającą miejsce przydzielone dziecku:
1) żołnierza na podstawie art. 51 ust. 1a ustawy - jest żołnierz zawodowy;
2) pracownika na podstawie art. 53a ust. 1 pkt 1 ustawy - jest pracownik.
3.  Wzór protokołu przyjęcia albo zdania miejsca w internacie albo kwaterze internatowej, zwanego dalej "protokołem", jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
4.  W protokole określa się przedmioty wyposażenia pokoju w internacie albo kwaterze internatowej, a także stan techniczny wyposażenia pokoju w internacie albo kwatery internatowej oraz znajdujących się w nich urządzeń.
5.  Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
6.  O zamiarze zwolnienia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej osoba, która zajmuje to miejsce, inna niż weteran uprawniony, zawiadamia na piśmie dyrektora oddziału regionalnego Agencji co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zwolnienia, a weteran uprawniony - co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem zwolnienia.
7.  W dniu sporządzenia protokołu zwalniane miejsce w internacie albo kwaterze internatowej oraz pomieszczenia przynależne opróżnia się ze wszystkich rzeczy niestanowiących ich wyposażenia.
8.  Jeżeli w trakcie sporządzania protokołu w internacie albo kwaterze internatowej stwierdzono pozostawienie rzeczy, uszkodzenie elementów i wyposażenia lub urządzeń technicznych, przedstawiciel Agencji, który sporządza protokół, informuje osobę, która zwalnia miejsce w internacie albo kwaterze internatowej, o obowiązku usunięcia rzeczy lub pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2020 r. poz. 231 i 284).
9.  W dniu sporządzenia protokołu przedstawiciel Agencji przyjmuje od osoby, która zwalnia miejsce w internacie albo kwaterze internatowej, klucze do tego miejsca.
10.  Za datę zwolnienia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu.
§  10. 
1.  Stawkę opłat za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej określa dyrektor oddziału regionalnego Agencji do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego, z mocą od dnia 1 kwietnia danego roku, według kalkulacji rocznej. W przypadku zmiany wysokości poniesionych kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej stawka opłat może być korygowana częściej niż raz w roku, z tym że nowa stawka opłat obowiązuje od pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca następującego po dacie skorygowania stawki opłat. O zmianie wysokości stawki opłat zawiadamia się osoby zajmujące miejsca w internacie nie później niż w terminie 30 dni przed planowaną datą zmiany stawki opłat. Jeżeli z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że stawka opłat będzie niższa od dotychczas obowiązującej, osoby te można zawiadomić o tym fakcie wcześniej.
2.  Kalkulację kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej:
1) miejsca w internatach - ustala się na podstawie kosztów utrzymania wszystkich internatów oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego;
2) kwaterach internatowych - ustala się na podstawie kosztów utrzymania wszystkich kwater internatowych oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego;;
3) kwater internatowych położonych w budynkach wspólnot/spółdzielni mieszkaniowych, budynkach pochodzących z najmu lub leasingu od osób trzecich - kalkuluje się oddzielnie dla każdej wspólnoty/spółdzielni, każdego budynku lub każdej grupy budynków.
3.  Do powierzchni użytkowej wlicza się powierzchnię pokoju, przedpokoju, łazienki i innych pomieszczeń przynależnych do tego pokoju. Jeżeli pokój, przedpokój, łazienka i inne pomieszczenia przynależne są przeznaczone do użytkowania przez kilka osób, powierzchnię użytkową ustala się proporcjonalnie do liczby miejsc w pokoju.
4.  W przypadku remontu w internacie przy kalkulacji kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej koszty remontu rozkłada się w równych częściach na pięć lat następujących po roku kalendarzowym, w którym przeprowadzono remont.
§  11. 
1.  Dzienną opłatę za zajmowanie miejsca w internacie przez osoby, o których mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3, art. 53a ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 53c ustawy, oraz dziecko, o którym mowa w art. 51 ust. 1a ustawy, ustala się:
1) w pokoju jednoosobowym - w wysokości dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w danym internacie pomnożonego przez powierzchnię użytkową zajmowanego miejsca;
2) w pokoju dwuosobowym lub wieloosobowym - w wysokości dziennego kosztu utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej miejsca w danym internacie pomnożonego przez powierzchnię użytkową przypadającą proporcjonalnie do zajmowanego miejsca.
2.  Opłatę za zajmowanie miejsca w internacie przez osoby, o których mowa w ust. 1, stanowi iloczyn dziennej opłaty za zajmowanie miejsca w internacie oraz liczby dni zajmowania miejsca w internacie w danym miesiącu.
§  12.  Opłatę za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej pobiera się od dnia protokolarnego przyjęcia miejsca w internacie albo kwaterze internatowej do dnia protokolarnego zdania tego miejsca.
§  13.  Opłaty za zajmowanie miejsca w internacie albo kwaterze internatowej uiszcza się do piętnastego dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący lub w przypadku korzystania krócej niż miesiąc - w terminie 3 dni od dnia zdania miejsca. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy Agencji.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1
WZÓR

WNIOSEK O PRZYDZIELENIE ŻOŁNIERZOWI ZAWODOWEMU MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2
WZÓR

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego

w …………………………………

……………………………………

 .....................................

 (miejscowość i data)

Skierowanie nr ..........

z dnia ...................

do zamieszkiwania w internacie / kwaterze internatowej1) żołnierza służby stałej / żołnierza służby kontraktowej / żołnierza pełniącego okresową służbę wojskową1)

Na podstawie art ........... 2) ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356, z późn. zm.) od dnia ..................... kieruję Panią/Pana1) .....................................................................................................................

 (stopień wojskowy1), imię i nazwisko)

pełniącą(-cego) służbę w ..............................................................................................................

 (miejscowość)

do internatu / kwatery internatowej1) w ............................ przy ul. ............................................

nr .......... do pokoju / lokalu mieszkalnego1) ................ osobowego nr ......................................

o powierzchni użytkowej ............. m2 przypadającej na osobę skierowaną.

Na wniosek żołnierza zawodowego dyrektor oddziału regionalnego przydzielił powierzchnię

użytkową podstawową większą niż powierzchnia maksymalna o .......... m2, za którą na podstawie art. 53 ust. 2 pkt 2 ustawy jest Pani/Pan1) zobowiązana(-ny) ponosić opłaty w pełnej wysokości.

Przekazanie miejsca nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia/zdania1) miejsca w internacie / kwaterze internatowej1).

 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO

 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

 mp. ...............................................................................

 (podłużna pieczęć imienna i własnoręczny podpis)

________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Należy wpisać właściwą podstawę prawną wynikającą z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Pouczenie

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356, z późn. zm.) żołnierz zawodowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawo do zakwaterowania. Skutki braku powiadomienia organów Agencji Mienia Wojskowego o zaistniałych zmianach obciążają żołnierza.

ZAŁĄCZNIK Nr  3
WZÓR

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego

w …………………………………

……………………………………

 .....................................

 (miejscowość i data)

Skierowanie nr .........

z dnia ...................

do zamieszkiwania w internacie / kwaterze internatowej1) żołnierza zawodowego2) / pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej / dziecka żołnierza / dziecka pracownika1)

Na podstawie art ........... 3) ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356, z późn. zm.) kieruję Panią/Pana1) .......................................................................................................................................................

 (stopień wojskowy 1), imię i nazwisko)

pełniącą(-cego) służbę / zatrudnioną(-nego) / pobierającą(-cego) naukę1) w .............................

 (miejscowość)

do internatu / kwatery internatowej1) w ..................................... przy ul. ...................................

nr ........ do pokoju / lokalu mieszkalnego1) ..................... osobowego nr ........ o powierzchni

użytkowej ................. m2 przypadającej na osobę skierowaną.

Za korzystanie z internatu / kwatery internatowej1) jest Pani/Pan1) obowiązana(-ny) uiszczać opłaty w pełnej wysokości za zajmowaną powierzchnię użytkową zgodnie z art. 53a ust. 2 / art. 51 ust. 1a1)ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przekazanie miejsca nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia/zdania1) miejsca w internacie / kwaterze internatowej1).

Brak możliwości zapewnienia zakwaterowania żołnierzom zawodowym, o których mowa w art. 51 ust. 1 i 2 ustawy, może spowodować obowiązek zwolnienia zajmowanego miejsca. Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji może zakwaterować osoby wymienione w art. 51 ust. 1 pkt 3 oraz art. 53a ust. 1 ustawy pod warunkiem zaspokojenia potrzeb żołnierzy zawodowych.

 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO

 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

 mp. ................................................................................

 (podłużna pieczęć imienna i własnoręczny podpis)

Pouczenie

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356, z późn. zm.) żołnierz zawodowy jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na prawo do zakwaterowania. Skutki braku powiadomienia organów Agencji Mienia Wojskowego o zaistniałych zmianach obciążają żołnierza.

_________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Żołnierz zawodowy, którego prawo do zakwaterowania, o którym mowa w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zostało zrealizowane w miejscowości pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej.

3) Należy wpisać właściwą podstawę prawną decyzji wynikającą z ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK Nr  4
WZÓR

WNIOSEK O PRZYDZIELENIE PRACOWNIKOWI MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5
WZÓR

WNIOSEK O PRZYDZIELENIE DZIECKU MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6
WZÓR

WNIOSEK WETERANA UPRAWNIONEGO O PRZYDZIELENIE MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7
WZÓR

WNIOSEK WETERANA UPRAWNIONEGO O PRZYDZIELENIE MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ WRAZ Z OPIEKUNEM LUB NAJBLIŻSZYM CZŁONKIEM RODZINY

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  8
WZÓR

 ......................................

 (miejscowość i data)

DYREKTOR

ODDZIAŁU REGIONALNEGO

AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

w ................................................................

OŚWIADCZENIE

o okresach korzystania z zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej

Oświadczam, że korzystałam(-łem) w okresie 12 miesięcy bieżącego roku kalendarzowego z zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej w okresach:

od ........................................... do ......................................;

od ........................................... do ......................................;

od ........................................... do ......................................;

od ........................................... do ......................................;

od ........................................... do ......................................; łącznie ........... miesięcy

W związku z tym proszę o przedłużenie okresu zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej w okresie od …........…. do …........…. w miejscowości ………………………..

oraz informuję, że dołączam wniosek o przydział miejsca w internacie albo kwaterze

internatowej.

 ....................................................................

 (czytelny podpis weterana uprawnionego)

ZAŁĄCZNIK Nr  9
WZÓR

 ......................................

 (miejscowość i data)

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego

w ......................................................

..........................................................

 ....................................................................

 (imię i nazwisko weterana uprawnionego

 / numer PESEL)

Skierowanie nr .............

z dnia ...................

do zamieszkiwania w internacie / kwaterze internatowej2) weterana uprawnionego

Na podstawie art ........ 1) ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356, z późn. zm.) kieruję Panią/Pana2) ....................................................................... od dnia ....................... do dnia .......................

do internatu / kwatery internatowej2) w przy ul. ......................................... nr ........ do pokoju / lokalu mieszkalnego2) osobowego nr o powierzchni użytkowej ....... m2 i powierzchni użytkowej podstawowej ............ m2 przypadającej na osobę skierowaną.

Na podstawie art. 53c ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest Pani/Pan2) zobowiązana(-ny) uiszczać opłaty za korzystanie z internatu lub kwatery internatowej w pełnej wysokości za zajmowaną powierzchnię użytkową.

Przekazanie miejsca nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia/zdania2) miejsca w internacie / kwaterze internatowej2).

 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO

 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

 mp. ................................................................................

 (podłużna pieczęć imienna i własnoręczny podpis)

_________

1) Wpisać podstawę prawną.

2) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  10
WZÓR

 ......................................

 (miejscowość i data)

Dyrektor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego

w ........................................................

Skierowanie nr ...........

z dnia ...................

do zamieszkiwania w internacie / kwaterze internatowej2) weterana uprawnionego wraz z opiekunem lub najbliższym członkiem rodziny

Na podstawie art .......1) ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2356, z późn. zm.) kieruję Panią/Pana2) .......................................................................................................................................................

wraz z Panią/Panem2) .................................. tj. opiekunem / najbliższym członkiem rodziny2), od dnia .............................. do dnia .............................. do internatu / kwatery internatowej2) w ............................... przy ul. ............................... nr .......... do pokoju / lokalu mieszkalnego2) ................. osobowego nr .............. o powierzchni użytkowej ....... m2 i powierzchni użytkowej podstawowej .................. m2) przypadającej na osobę skierowaną.

Na podstawie art. 53c ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Pani/Pan2) i Pani/Pana2) opiekun lub najbliższy członek rodziny są zobowiązani uiszczać opłaty w pełnej wysokości za zajmowaną powierzchnię użytkową.

Przekazanie miejsca nastąpi na podstawie protokołu przyjęcia/zdania2) miejsca w internacie / kwaterze internatowej2).

 DYREKTOR ODDZIAŁU REGIONALNEGO

 AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

 mp. ................................................................................

 (podłużna pieczęć imienna i własnoręczny podpis)

_________

1) Wpisać podstawę prawną.

2) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  11
WZÓR

 ...................................................................................

 (podłużna pieczęć imienna i własnoręczny podpis)

PROTOKÓŁ PRZYJĘCIA ALBO ZDANIA1) MIEJSCA W INTERNACIE ALBO KWATERZE INTERNATOWEJ1)

Sporządzony w dniu ............ w sprawie przyjęcia/zdania1) kwatery internatowej / miejsca w internaci1) przez Panią/Pana1) .................................... na podstawie skierowania nr ............. dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Mienia Wojskowego w ................... z dnia ......................, znajdującej(-cego) się w budynku położonym w ................ przy ul. ...................

nr ................ mieszkanie/pokój1) nr ...................

Kwatera internatowa / miejsce w internacie1) o powierzchni użytkowej ............ m2, w tym powierzchni użytkowej podstawowej ........ m2, składa się z ......... pokoi/pokoju1), kuchni, przedpokoju, łazienki, WC oraz ma instalację zimnej wody, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, ciepłej wody, centralnego ogrzewania1).

Kwatera internatowa / miejsce w internacie1) jest wyposażona(-ne) w następujące sprzęty i urządzenia:

1) w zakresie instalacji elektrycznej
Lp. Wyszczególnienie sprzętu i urządzeń Jednostki miary Liczba w dniu przyjęcia Liczba w dniu zdania
1 Licznik elektryczny .................. ......................... .......................
- stan licznika .................. ......................... .......................
2 Oprawa oświetleniowa .................. ......................... .......................
- sufitowa .................. ......................... .......................
- ścienna .................. ......................... .......................
3 Gniazda wtykowe .................. ......................... .......................
4 Wyłączniki .................. ......................... .......................
5 Kuchnia elektryczna

z piekarnikiem / bez piekarnika1)

.................. ......................... .......................
............................................................... .................. ......................... .......................
............................................................... .................. ......................... .......................
6 Podgrzewacz wody .................. ......................... .......................
7 Wentylator łazienkowy .................. ......................... .......................
8 Dzwonek elektryczny .................. ......................... .......................
9 Inne urządzenia: .................. ......................... .......................
.......................................................................... .................. ......................... .......................
.......................................................................... .................. ......................... .......................

______

1) Niepotrzebne skreślić.

2) w zakresie instalacji ogrzewczej
Lp. Wyszczególnienie sprzętu i urządzeń Jednostki miary Liczba w dniu przyjęcia Liczba w dniu zdania
1 Grzejniki c.o. .................. ......................... ......................
- liczba członów .................. ......................... ......................
2 Inne urządzenia: ........................................ .................. ......................... ......................
...................................................................... .................. ......................... ......................
3) w zakresie instalacji gazowej
Lp. Wyszczególnienie sprzętu i urządzeń Jednostki miary Liczba w dniu przyjęcia Liczba w dniu zdania
1 Gazomierz .................. ......................... .......................
- stan licznika .................. ......................... .......................
2 Kuchnia gazowa .................. ......................... .......................
3 Grzejniki wody przepływowe .................. ......................... .......................
4 Inne urządzenia: ...................................... .................. ......................... .......................
...................................................................... .................. ......................... .......................
...................................................................... .................. ......................... .......................
...................................................................... .................. ......................... .......................
...................................................................... .................. ......................... .......................
4) w zakresie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej
Lp. Wyszczególnienie sprzętu i urządzeń Jednostki miary Liczba w dniu przyjęcia Liczba w dniu zdania
1 Wanna kąpielowa (obudowa) .................. ......................... .......................
2 Brodzik (obudowa) .................. ......................... .......................
3 Umywalka (postument) .................. ......................... .......................
4 Bateria wannowa lub prysznicowa .................. ......................... .......................
5 Bateria umywalkowa .................. ......................... .......................
6 Komplet klozetowy (muszla, deska sedesowa, zbiornik płuczący) .................. ......................... .......................
7 Zlewozmywak .................. ......................... .......................
8 Bateria zlewozmywakowa .................. ......................... .......................
9 Inne urządzenia: .................. ......................... .......................
10 ..................................................................... .................. ......................... .......................
11 ..................................................................... .................. ......................... .......................
12 ..................................................................... .................. ......................... .......................
13 ..................................................................... .................. ......................... .......................
14 ..................................................................... .................. ......................... .......................
5) w zakresie elementów budowlanych
Lp. Wyszczególnienie sprzętu i urządzeń Jednostki miary Stan w dniu przyjęcia Stan w dniu zdania
1 Okna (okucia) .................. ......................... ......................
2 Drzwi zewnętrzne (okucia, zamki) .................. ......................... ......................
3 Drzwi wewnętrzne (okucia, zamki) .................. ......................... ......................
4 Podłoga .................. ......................... ......................
5 Tynki .................. ......................... ......................
6 Okładziny .................. ......................... ......................
7 Inne urządzenia: .......................................... .................. ......................... ......................
8 ...................................................................... .................. ......................... ......................
9 ...................................................................... .................. ......................... ......................
6) w zakresie wyposażenia
Lp. Wyszczególnienie sprzętu i urządzeń Jednostki miary Liczba w dniu przyjęcia Liczba w dniu zdania
1 Biurko .................. ......................... ......................
2 Dywan (chodnik, wykładzina) .................. ......................... ......................
3 Firanki i zasłony .................. ......................... ......................
4 Fotel 1-osobowy rozkładany .................. ......................... ......................
5 Fotel klubowy .................. ......................... ......................
6 Fotel gabinetowy .................. ......................... ......................
7 Kanapa .................. ......................... ......................
8 Karnisze .................. ......................... ......................
9 Kosz na śmieci (plastikowy) .................. ......................... ......................
10 Krzesło wyściełane .................. ......................... ......................
11 Kuchnia gazowa lub elektryczna .................. ......................... ......................
12 Lampka nocna .................. ......................... ......................
13 Lodówka .................. ......................... ......................
14 Lustro łazienkowe (komplet łazienkowy) .................. ......................... ......................
15 Okap kuchenny .................. ......................... ......................
16 Pralka .................. ......................... ......................
17 Puf .................. ......................... ......................
18 Radioodbiornik .................. ......................... ......................
19 Regał gabinetowy .................. ......................... ......................
20 Sejf .................. ......................... ......................
21 Stolik pod komputer .................. ......................... ......................
22 Stolik pod RTV .................. ......................... ......................
23 Stół (ława) .................. ......................... ......................
24 Stół kuchenny .................. ......................... ......................
25 Stół gabinetowy .................. ......................... ......................
26 Stół kwadratowy .................. ......................... ......................
27 Szafa na akta .................. ......................... ......................
28 Szafa ubraniowa .................. ......................... ......................
29 Szafka kuchenna .................. ......................... ......................
30 Szafka przyłóżkowa .................. ......................... ......................
31 Taboret kuchenny .................. ......................... ......................
32 Tapczan .................. ......................... ......................
33 Telewizor .................. ......................... ......................
34 Wieszak z lustrem .................. ......................... ......................
35 Żaluzje wertykalne .................. ......................... ......................
36 Żyrandol .................. ......................... ......................
37 Inne urządzenia: ......................................... .................. ......................... ......................
38 ..................................................................... .................. ......................... ......................
39 ..................................................................... .................. ......................... ......................
7) w zakresie oceny stanu technicznego lokalu mieszkalnego (kwatery internatowej) i znajdujących się w nim urządzeń technicznych oraz zużycia elementów wyposażenia
Lp. Elementy wyposażenia i urządzenia techniczne Procent zużycia Rzeczywisty okres

użytkowania w latach

Ocena techniczna
naprawa1) wymiana1)
1 Kuchnia gazowa
2 Kuchnia elektryczna
3 Gazowe grzejniki wody przepływowej:

kuchnia

4 łazienka
5 Urządzenie dwufunkcyjne
6 Elektryczne podgrzewacze wody:

kuchnia

7 łazienka
8 WC
9 Baterie:

kuchenna

10 WC, umywalkowa
11 łazienkowa, umywalkowa
12 łazienkowa, wannowa (prysznicowa)
13 Zawory czerpalne
14 Wanna (brodzik) emaliowana(-ny)
15 Wanna (brodzik) z tworzyw sztucznych
16 Kabina natryskowa
17 Zlewozmywak emaliowany
18 Zlewozmywak stalowy
19 Umywalka:

łazienka

20 WC
21 Misa klozetowa:

łazienka

22 WC
23 Zbiornik płuczący:

łazienka

24 WC
25 Bidet fajansowy
26 Szafka zlewozmywakowa
27 Meble wbudowane
28 Inne
29 ........................................................
30 ........................................................

Uwagi

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla zdającego i przyjmującego.

Podpisy:

Data i czytelny podpis zdającego .................................................................................................

Data i czytelny podpis przyjmującego .........................................................................................

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zakwaterowania w internatach i kwaterach internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie (Dz. U. poz. 1600), które na podstawie art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1726) utraciło moc z dniem 10 marca 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020