Przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020.

Dz.U.20.1067
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 czerwca 2020 r.
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Na podstawie art. 180a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa przeniesienie planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020, między częściami budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: częścią 21 - Gospodarka morska, częścią 22 - Gospodarka wodna oraz częścią 69 - Żegluga śródlądowa, i działami w części 21 - Gospodarka morska, w podziale na części i działy budżetu państwa.
§  2. 
1.  Przenosi się planowane wydatki budżetowe, określone w ustawie budżetowej na rok 2020, z części 22 - Gospodarka wodna do części 21 - Gospodarka morska i części 69 - Żegluga śródlądowa oraz między działami w ramach części 21 - Gospodarka morska, w łącznej kwocie 16 520 000 zł.
2.  Szczegółowy podział planowanych wydatków budżetowych, o których mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK

PRZENIESIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Część Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie
w zł
1 2 3 4 5 6 7
21 GOSPODARKA MORSKA 3 020 000 14 520 000
600 Transport i łączność 12 520 000
60095 4590 Pozostała działalność 12 520 000
730 Szkolnictwo wyższe i nauka 2 000 000
73014 2520 Działalność dydaktyczna i badawcza 2 000 000
750 Administracja publiczna 3 020 000
75001 4000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 606 000
75001 4170 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 70 000
75001 4190 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 994 000
75001 4420 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 350 000
22 GOSPODARKA WODNA 13 500 000
750 Administracja publiczna 8 500 000
75080 4540 Działalność badawczo-rozwojowa 8 500 000
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 000 000
90025 2800 Działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 5 000 000
69 ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA 2 000 000
801 Oświata i wychowanie 2 000 000
80115 6050 Technika 2 000 000
RAZEM 16 520 000 16 520 000

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020