Graniczna kontrola fitosanitarna drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzana w sposób wyrywkowy.

Dz.U.20.1063
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 2 czerwca 2020 r.
w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy 2
Na podstawie art. 81 ust. 5 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wykaz innych przedmiotów, które są poddawane granicznej kontroli fitosanitarnej w sposób wyrywkowy;
2) częstotliwość przeprowadzania kontroli, o której mowa w pkt 1.
§  2.  Wykazem, o którym mowa w § 1 pkt 1, jest objęty drewniany materiał opakowaniowy w formie:
1) skrzyń, pudeł, klatek, bębnów lub innych podobnych opakowań,
2) palet, palet skrzyniowych lub innych platform ładunkowych lub nadstawek paletowych, lub drewna sztauerskiego

- niezależnie od tego, czy jest on wykorzystywany do transportu towarów, z wyjątkiem drewnianego materiału opakowaniowego przetworzonego uzyskanego przy zastosowaniu klejów, wysokiej temperatury lub ciśnienia, lub wytworzonego z drewna o grubości wynoszącej 6 mm lub mniejszej, zwany dalej "drewnianym materiałem opakowaniowym".

§  3.  Graniczną kontrolę fitosanitarną przeprowadza się ze średnioroczną częstotliwością nie mniejszą niż 1 przesyłka na każde 100 przesyłek, w transporcie których został użyty drewniany materiał opakowaniowy, wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:
1) 25 przesyłek na każde 100 przesyłek pochodzących z państw trzecich, w których stwierdzono występowanie Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Bührer) Nickle et al;
2) 1 przesyłkę na każde 100 przesyłek towarów określonych w załączniku I do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1137 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych stosowanych w transporcie towarów pochodzących z niektórych państw trzecich (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 54) pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej albo Republiki Białorusi.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Niniejsze rozporządzenie wdraża decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2018/1137 z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie nadzoru, kontroli zdrowia roślin i środków, które należy podejmować w odniesieniu do drewnianych materiałów opakowaniowych stosowanych w transporcie towarów pochodzących z niektórych państw trzecich (Dz. Urz. UE L 205 z 14.08.2018, str. 54).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie granicznej kontroli fitosanitarnej drewna opakowaniowego przeprowadzanej w sposób wyrywkowy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1253 oraz z 2018 r. poz. 162), które zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. poz. 424 i 695) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Minister określił nowe zasady funkcjonowania uczelni

W strefie żółtej w szkołach wyższych nauczanie będzie się odbywać w sposób hybrydowy, a w strefie czerwonej - głównie w formie zdalnej - takie nowe zasady działania określił w opublikowanym w sobotę rozporządzeniu minister nauki i szkolnictwa wyższego. Będą one obowiązywać od poniedziałku 19 października.

Krzysztof Sobczak 17.10.2020
Ustawa podpisana - zmiany w szkoleniach dla pracowników ratownictwa

Prezydent podpisał w czwartek nowelę ustawy z 17 września 2020 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Wprowadza ona m.in. zmiany mające na celu reorganizację systemu szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego. Ustawa zmienia też zasady zatrudniania personelu centrów powiadamiania ratunkowego.

Katarzyna Nowosielska 15.10.2020
Czystość Plus - jest projekt zmian w ustawach „śmieciowych”

Obliczanie wskaźnika poziomu recyklingu odpadów od czterech frakcji, brak ograniczenia wskaźnika masy odpadów komunalnych które mogą spalone, na rzecz budowy niewielkich lokalnych instalacji pełniących rolę lokalnych ciepłowni – to niektóre z zapisów projektowanych przez resort klimatu. Projekt nowelizacji zakłada też zmiany terminów w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach.

Katarzyna Kubicka-Żach 12.10.2020
UE już monitoruje zagraniczne inwestycje

Monitorowanie bezpośrednich zagranicznych inwestycji w Unii Europejskiej pod kątem zagrożenia strategicznych interesów członków Unii - to cel obowiązujących od niedzieli 11 października przepisów. Chodzi m.in. o wykup europejskich firm, dysponujących krytycznymi technologiami.

Krzysztof Sobczak 11.10.2020
Zmiany w działach administracji - łączność do ministra aktywów

Ministerstwo Aktywów Państwowych przejmuje od resortu infrastruktury komórki organizacyjne oraz pracowników obsługujących dział łączność - wynika z opublikowanych w sobotę rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ustawą o działach administracji rządowej z 1997 roku, dział łączność obejmuje sprawy poczty.

Krzysztof Sobczak 10.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1063

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Graniczna kontrola fitosanitarna drewnianego materiału opakowaniowego przeprowadzana w sposób wyrywkowy.
Data aktu: 02/06/2020
Data ogłoszenia: 19/06/2020
Data wejścia w życie: 04/07/2020