Wykaz pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Dz.U.2020.1034
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1
z dnia 10 czerwca 2020 r.
w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór i sposób prowadzenia oraz aktualizacji wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą, zwanego dalej "wykazem".
§  2. 
1.  Konsul prowadzi i aktualizuje wykaz odrębnie dla każdej komisji wyborczej w obwodzie właściwym do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
2.  Wykaz prowadzi się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym, a w uzasadnionych przypadkach - w postaci papierowej.
3.  Wzór wykazu jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Przygotowanie pakietu wyborczego potwierdza się przez umieszczenie danych wyborcy, dla którego pakiet jest przeznaczony, w kolumnach nr 1-5 wykazu.
2.  Wysłanie pakietu wyborczego odnotowuje się przez umieszczenie w kolumnie nr 6a wykazu daty nadania przesyłki.
3.  Osobiste odebranie pakietu wyborczego odnotowuje się przez umieszczenie w kolumnie nr 6b wykazu daty odbioru, ustalonej na podstawie pisemnego pokwitowania odbioru pakietu wyborczego przez wyborcę.
4.  Jeżeli wyborca nie może pisemnie pokwitować odbioru pakietu wyborczego, konsul odnotowuje w kolumnie nr 6b wykazu datę wydania pakietu wyborczego oraz umieszcza w kolumnie nr 7 wykazu wyjaśnienie przyczyny braku pisemnego pokwitowania odbioru pakietu wyborczego przez wyborcę.
§  4.  Nieodebranie przez wyborcę lub niedoręczenie na wskazany przez niego adres pakietu wyborczego odnotowuje się w kolumnie nr 7 wykazu.
§  5.  Aktualizację wykazu konsul realizuje na bieżąco, uzupełniając odpowiednie rubryki niezwłocznie po podjęciu czynności lub uzyskaniu informacji wymagających odnotowania w wykazie.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK
WZÓR

(pieczęć nagłówkowa urzędu konsularnego)*

 Obwód głosowania nr ......

 w ......................................

 Okręg wyborczy nr ..........

w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego zarządzonych na ...............................................

 (data wyborów)

1. Lp. 2. Nazwisko wyborcy 3. Imię (imiona) wyborcy 4. Nr PESEL 5. Adres wyborcy 6. Potwierdzenie wysłania (6a) albo odbioru (6b) pakietu wyborczego 7. Uwagi
6a 6b

(podpis konsula, z podaniem imienia,

nazwiska i tytułu konsularnego

lub stopnia dyplomatycznego)*

* Umieszcza się na każdej karcie wykazu.

1 Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 2260 oraz z 2020 r. poz. 362).

Zmiany w prawie

Ustawa uwolni powiaty od kosztów w związku z usuniętymi z drogi pojazdami

Umożliwienie wyrejestrowania pojazdu usuniętego z drogi, gdy nie jest odbierany przez właściciela, przed rozpatrzeniem przez sąd wniosku starosty o przepadek takiego pojazdu na rzecz powiatu – to cel projektu nowelizacji Prawa o ruchu drogowym. Od momentu wyrejestrowania pojazdu starosta nie będzie już zobowiązany do ponoszenia kosztów ubezpieczenia za taki pojazd.

Katarzyna Kubicka-Żach 29.10.2020
Więcej mieszkań na wynajem dla osób o niższych dochodach w ramach pakietu mieszkaniowego

Sejm uchwalił ustawy, które wprowadzą zmiany w budownictwie społecznym, czynszowym i komunalnym. Pakiet mieszkaniowy zakłada zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, dopłaty do czynszu dla podnajemców, wakacje czynszowe w TBS oraz większe wsparcie na budowę i zwiększoną pomoc dla gmin.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Rząd przyjął uchwałę w sprawie I etapu programu Centralny Port Komunikacyjny

Inwestycja, która ma dotyczyć budowy centralnego lotniska, obejmie także sieć 1800 km linii kolejowych oraz 400 km nowych dróg ekspresowych. Rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023”.

Katarzyna Kubicka-Żach 28.10.2020
Zwolnienie podatkowe także przy dziedziczeniu w pieczy zastępczej

Od 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Objęci nim zostaną również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Krzysztof Sobczak 26.10.2020
Następne rozliczenie VAT już po nowemu, ale pełne wątpliwości

W poniedziałek firmy po raz ostatni rozliczają VAT według dotychczasowych zasad. Za miesiąc będą już musiały wysłać nowy jednolity plik kontrolny, który zastąpi też deklaracje vatowskie. Problem jednak w tym, że nowe zasady zamiast upraszczać, tylko komplikują sytuację. Niejasne są chociażby nowe kody dla towarów i usług. Za błędy w raportowaniu będą groziły dotkliwe kary finansowe.

Krzysztof Koślicki 26.10.2020
Ustawa o Funduszu Medycznym podpisana przez prezydenta

Ustawa o Funduszu Medycznym została podpisana przez prezydenta. Pracodawcy RP zwracali się do Kancelarii Prezydenta i do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o dialog i rozważenie poprawek, które doprowadziłyby do doprecyzowywania zapisów ustawy. Niestety, apele organizacji pozostały bez żadnego odzewu.

Katarzyna Nowosielska 20.10.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2020.1034

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykaz pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą w wyborach powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.
Data aktu: 10/06/2020
Data ogłoszenia: 12/06/2020
Data wejścia w życie: 13/06/2020