Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji

Na podstawie art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Określa się wzory zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych:
1)
ogłoszenia o koncesji, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
wstępnego ogłoszenia informacyjnego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
ogłoszenia o zawarciu umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
ogłoszenia o zmianie umowy koncesji, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  2. 
1. 
W postępowaniach o zawarcie umowy koncesji wszczętych na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113) i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, do ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych przepisów niniejszego rozporządzenia nie stosuje się.
2. 
W postępowaniach o zawarcie umowy koncesji, wszczętych na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zamieszczenie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o koncesji na usługi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia jest skuteczne.
§  3. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

OGŁOSZENIE O KONCESJI

wzór

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZĘŚCI PRZEDMIOTU UMOWY KONCESJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE

wzór

ZAŁĄCZNIK I

INFORMACJE DOTYCZĄCE CZĘŚCI PRZEDMIOTU UMOWY KONCESJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY KONCESJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY KONCESJI

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZÓR

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY KONCESJI

wzór

1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie wzoru ogłoszenia o koncesji na usługi zamieszczanego w Biuletynie Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 311), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920).

Zmiany w prawie

Ruszył pilotaż opasek telemedycznych

Do przychodni rodzinnych we wrześniu trafią teleopaski medyczne. Ma z nich skorzystać co najmniej tysiąc pacjentów. Wybiorą ich lekarze spośród tych, którzy przebywali w szpitalu z powodu zakażenia koronawirusem lub u których rentgen wykrył zmiany świadczące o kontakcie z wirusem. Taka opaska zwykle mierzy puls, przebyte kroki i temperaturę, a dane przekazuje do platformy cyfrowej.

Jolanta Ojczyk 21.07.2021
Biura rachunkowe czekają trudne obowiązki

Już od 31 lipca biura rachunkowe muszą sprawdzać transakcje swoich klientów i te podejrzane zgłaszać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Nowe obowiązki wynikają z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Problem w tym, że nie są one zbyt precyzyjnie określone – a trzeba wdrożyć wiele szczegółowych procedur. Za ich brak grożą milionowe kary.

Krzysztof Koślicki 21.07.2021
Karta lokalizacji podróżnego w końcu elektroniczna, ale niedoskonała

Osoby przylatujące do Polski z zagranicy muszą wypełniać kartę lokalizacji podróżnego. Dotychczas były one w formie papierowej. Po ponad roku pandemii Główny Inspektorat Sanitarny w końcu przygotował KLP online. Będzie ona dostępna od soboty 17 lipca. Niestety na stronie, gdzie można wypełnić KLP, brak jest aktualnych danych o wymaganiach dla podróżnych w związku z Covid-19.

Jolanta Ojczyk 17.07.2021
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego zyskał status państwowego

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny za sprawą rozporządzenia prezesa Rady Ministrów zmienił nazwę i status. Obecnie jest to już Państwowy Instytut Badawczy, z nowymi zadaniami i większym finansowaniem. Będzie on prowadził kompleksowe badania epidemiologiczne, laboratoryjne ośrodki referencyjne oraz laboratorium bezpieczeństwa żywności.

Jolanta Ojczyk 13.07.2021
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o Kołach Gospodyń Wiejskich. Nowe przepisy mają zapewnić kompleksową regulację kwestii związanych z tworzeniem, organizacją i funkcjonowaniem takich kół. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Katarzyna Kubicka-Żach 05.07.2021
Ustawa podpisana - minister finansów przejmie prokuratorskie depozyty

Depozyty uzyskane w związku z postępowaniami prowadzonymi lub nadzorowanymi przez prokuraturę oraz związane z bieżącym funkcjonowaniem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury nie będą przechowywane na rachunkach poszczególnych jednostek prokuratury tylko na rachunkach depozytowych ministra finansów, prowadzonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Krzysztof Sobczak 05.07.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2017.1017

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.
Data aktu: 28/04/2017
Data ogłoszenia: 25/05/2017
Data wejścia w życie: 09/06/2017