Równoważnik pieniężny otrzymywany w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.

Dz.U.15.603
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 17 kwietnia 2015 r.
w sprawie równoważnika pieniężnego otrzymywanego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu
Na podstawie art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2014 r. poz. 170, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) przypadki otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, zwanego dalej "równoważnikiem pieniężnym";
2) wysokość równoważnika pieniężnego;
3) sposób wypłacania równoważnika pieniężnego;
4) przypadki zwiększania równoważnika pieniężnego;
5) przypadki niewypłacania równoważnika pieniężnego.
§  2. Funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, zwany dalej "funkcjonariuszem", któremu rodzaj i warunki pełnienia służby lub względy techniczno-organizacyjne uniemożliwiają korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze, otrzymuje w zamian za wyżywienie równoważnik pieniężny w wysokości określonej w § 3.
§  3.
1. Wysokość równoważnika pieniężnego wynosi:
1) za podstawową normę wyżywienia "P" - 14,83 zł;
2) za dodatkową uzupełniającą normę wyżywienia, zwaną dalej "DU":
a) "DU" - 6,64 zł,
b) 150% "DU" - 9,96 zł,
c) 50% "DU" - 3,32 zł.
2. Równoważnik pieniężny podwyższa się w przypadkach, gdy funkcjonariuszowi przysługuje "DU".
§  4. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu za okresy miesięczne.
§  5. Równoważnika pieniężnego nie wypłaca się, jeśli funkcjonariusz nie skorzystał z wyżywienia przysługującego w naturze z przyczyn niezawinionych przez organizatora wyżywienia.
§  6. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie przypadków otrzymywania przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie oraz wysokości tego równoważnika (Dz. U. Nr 144, poz. 1215).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2015.603

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Równoważnik pieniężny otrzymywany w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
Data aktu: 17/04/2015
Data ogłoszenia: 04/05/2015
Data wejścia w życie: 19/05/2015