Zmiana rozporządzenia w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1
z dnia 17 lutego 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym 2

Na podstawie art. 18e ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Transportu z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 60, poz. 407 oraz z 2009 r. Nr 91, poz. 744) wprowadza się następujące zmiany:
1)
uchyla się § 3;
2)
w § 4:
a)
po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) polityka bezpieczeństwa zatwierdzona przez kierownictwo zarządcy infrastruktury kolejowej lub przewoźnika kolejowego;",

b)
pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) plany umożliwiające realizację celów przyjętych w programach poprawy bezpieczeństwa oraz spełnienie warunków określonych w technicznych specyfikacjach interoperacyjności, przepisach Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa transportu kolejowego, krajowych przepisach bezpieczeństwa oraz właściwych decyzjach Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, zwanego dalej "Prezesem UTK";

3) procedury dotyczące utrzymania infrastruktury kolejowej, urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego oraz pojazdów kolejowych, na poziomie zgodnym z właściwymi standardami i warunkami obowiązującymi w zakresie bieżącego utrzymania oraz w okresie całego wieloletniego cyklu użytkowania;

4) procedury i metody dokonywania u zarządcy infrastruktury kolejowej lub przewoźnika kolejowego oceny ryzyka powstałego w związku z prowadzoną działalnością;",

c)
pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) rozwiązania stosowane u zarządcy infrastruktury kolejowej lub przewoźnika kolejowego zapewniające prawidłowy dostęp do informacji związanych z bezpieczeństwem w ramach przedsiębiorstwa oraz wymianę informacji pomiędzy uczestnikami procesu przewozowego na określonej infrastrukturze, a także sposób dokumentowania informacji oraz tryb sprawowania nadzoru nad ważnymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa;",

d)
pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

"9) stosowane u zarządcy infrastruktury kolejowej lub przewoźnika kolejowego postanowienie o częstotliwości i trybie wewnętrznych audytów oraz kontroli systemu bezpieczeństwa na różnych poziomach zarządzania w zakresie zagadnień związanych z bezpieczeństwem;

10) inne postanowienia wynikające z planów działania zarządcy infrastruktury kolejowej lub przewoźnika kolejowego, systemu alarmowania i informowania o niebezpieczeństwach, w tym wszelkie uzgodnienia z odpowiednimi władzami publicznymi.";

3)
§ 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Do wniosku przewoźnika kolejowego o wydanie sieciowej części certyfikatu bezpieczeństwa należy dołączyć odpowiednie dokumenty wymienione w pkt 8.1-8.10 załącznika III do rozporządzenia Komisji (WE) nr 653/2007 z dnia 13 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania wspólnego europejskiego wzoru certyfikatów bezpieczeństwa i wniosków o ich wydanie zgodnie z art. 10 dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz w sprawie okresu ważności certyfikatów bezpieczeństwa wydanych na mocy dyrektywy 2001/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. Urz. UE L 153 z 14.06.2007, str. 9, z późn. zm.).".

§  2.
Regulacje wewnętrzne złożone do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie dotychczasowych przepisów i niezaakceptowane przed tym dniem pozostawia się bez rozpoznania.
§  3.
Przewoźnicy kolejowi i zarządcy infrastruktury kolejowej, którzy prowadzą działalność na podstawie certyfikatów bezpieczeństwa albo autoryzacji bezpieczeństwa, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dostosują swoje systemy zarządzania bezpieczeństwem do zmian wynikających z niniejszego rozporządzenia nie później niż do dnia złożenia wniosku o przedłużenie ważności dotychczasowych certyfikatów bezpieczeństwa albo autoryzacji bezpieczeństwa.
§  4.
Postępowania w sprawie uzyskania autoryzacji bezpieczeństwa albo certyfikatu bezpieczeństwa w części sieciowej lub w części akceptującej system zarządzania bezpieczeństwem, wszczęte i niezakończone do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, prowadzi się na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.
1 Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).
2 Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża postanowienia dyrektywy 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych oraz zmieniającej dyrektywę Rady 95/18/WE w sprawie przyznawania licencji przedsiębiorstwom kolejowym, oraz dyrektywę 2001/14/WE w sprawie alokacji zdolności przepustowej infrastruktury kolejowej i pobierania opłat za użytkowanie infrastruktury kolejowej oraz certyfikację w zakresie bezpieczeństwa (Dz. Urz. UE L 164 z 30.04.2004, str. 44, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 8, str. 227).

Zmiany w prawie

Prezydent podpisał zmiany w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników

Rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Prezydent podpisał nowelizację noweli ustawy o emeryturach rolników. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innym terminie.

Grażyna J. Leśniak 26.05.2022
Nowa ustawa o wyrobach medycznych już obowiązuje

Od czwartku 26 maja obowiązuje ustawa o wyrobach medycznych. Dostosowuje ona polskie przepisy do unijnego rozporządzenia, które wprost obowiązuje już od 26 maja 2021 roku, ale nie tylko. Wprowadza też surowsze wymogi dotyczące reklamy. Więcej o tym w Legal Alercie.

Jolanta Ojczyk 26.05.2022
Kasy fiskalne w myjniach samochodowych nieco później

Ministerstwo Finansów zdecydowało przesunięciu o trzy miesiące terminu obowiązku fiskalizacji branży myjni samochodowych. Nowy termin wyznaczony został na 1 października 2022 roku. Odroczenie nie wyklucza jednak wcześniejszego, dobrowolnego, zainstalowania kas rejestrujących w tych zakładach.

Krzysztof Koślicki 23.05.2022
Międzynarodowe firmy transportowe muszą już mieć licencję

Wszedł w życie obowiązek uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz licencji wspólnotowej przez przedsiębiorców wykonujących międzynarodowy transport drogowy czyli Pakiet Mobilności I - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 lipca 2020 r. Licencji wspólnotowej udziela Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 21.05.2022
Nawet 12 tys. zł kary za każdą kontrolę drogową – wchodzą nowe przepisy dla busiarzy

Już od 21 maja br. firmy busiarskie, zajmujące się transportem międzynarodowym, będą musiały posiadać licencję wspólnotową oraz wypis na każdy pojazd. Za brak licencji, firma transportowa może otrzymać karę w wysokości nawet 12 tys. za każdą kontrolę drogową, a także utracić dobrą reputację.

Renata Krupa-Dąbrowska 20.05.2022
Nowe odznaczenie i zmiany proceduralne w nadawaniu tytułów - ustawa podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o szkolnictwie wyższym, która umożliwia m.in. wyznaczenie innego podmiotu uprawnionego przez Radę Doskonałości Naukowej w przypadku, gdy podmiot prowadzący postępowanie utraci uprawnienia w wyniku ewaluacji. Ustawa wprowadzi też nowe odznaczenie dla naukowców.

Monika Sewastianowicz 20.05.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2015.264

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zmiana rozporządzenia w sprawie systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.
Data aktu: 17/02/2015
Data ogłoszenia: 25/02/2015
Data wejścia w życie: 01/03/2015