Szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Dz.U.15.1963
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 10 listopada 2015 r.
w sprawie szkoleń dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
Na podstawie art. 11j ust. 19 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór zawiadomienia, którym rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych informuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o szkoleniach dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w których brał udział;
2) wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
3) sposób i tryb wnoszenia opłaty za szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
§  2.  Wzór zawiadomienia, którym rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych informuje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o szkoleniach dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§  3.  Wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  4.  Opłatę za szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych wnosi się na rachunek bankowy jednostki prowadzącej szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2015 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1  2  
WZÓR

ZAWIADOMIENIE o szkoleniach dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

grafika

ZAŁĄCZNIK Nr  2  3  
WZÓR

ZAŚWIADCZENIE NR ...........

grafika

1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).
2 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.142) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lutego 2020 r.
3 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.142) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 lutego 2020 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020