Sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 22 lipca 2014 r.
w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji 2

Na podstawie art. 43 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
działce ewidencyjnej - rozumie się przez to działkę ewidencyjną w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454 oraz z 2013 r. poz. 1551);
2)
istniejącej sieci kanalizacyjnej - rozumie się przez to sieć w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zm.);
3)
planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej - rozumie się przez to sieć, o którą planuje się rozbudować istniejącą sieć kanalizacyjną, lub budowę sieci kanalizacyjnej w celu skanalizowania wyznaczonej aglomeracji;
4)
obciążeniu oczyszczalni ścieków - rozumie się przez to maksymalny średni tygodniowy ładunek zanieczyszczenia wyrażonego wskaźnikiem pięciodniowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5) dopływającego do oczyszczalni ścieków w ciągu roku, z wyłączeniem sytuacji nietypowych, w szczególności wynikających z intensywnych opadów;
5)
wskaźniku koncentracji - rozumie się przez to stosunek przewidywanej do obsługi przez planowaną do budowy sieć kanalizacyjną liczby mieszkańców aglomeracji do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych;
6)
systemie kanalizacji zbiorczej - rozumie się przez to istniejącą sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończoną oczyszczalniami ścieków komunalnych albo końcowymi punktami zrzutu ścieków komunalnych;
7)
stałych mieszkańcach aglomeracji - rozumie się przez to liczbę osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt stały oraz liczbę osób zameldowanych na obszarze aglomeracji na pobyt czasowy trwający nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.);
8)
osobach czasowo przebywających w aglomeracji - rozumie się przez to liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w aglomeracji;
9)
mieszkańcach - rozumie się przez to stałych mieszkańców aglomeracji oraz osoby czasowo przebywające w aglomeracji.
§  2.
Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji (RLM aglomeracji) wyznaczana jest na podstawie ładunku zanieczyszczeń w aglomeracji. RLM aglomeracji uwzględnia ścieki pochodzące od stałych mieszkańców aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 stały mieszkaniec aglomeracji), ścieki pochodzące z przemysłu, a także ścieki od osób czasowo przebywających w aglomeracji (w przeliczeniu: 1 RLM aglomeracji = 1 zarejestrowane miejsce noclegowe), odbierane systemem kanalizacji zbiorczej lub dostarczane w inny sposób do oczyszczalni ścieków w aglomeracji.
§  3.
1.
Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji stanowią:
1)
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
2)
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego;
3)
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
4)
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
2.
Obszar i granice aglomeracji wyznacza się, uwzględniając wskaźnik koncentracji, zasięg systemu istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz zasięg systemu planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.
3.
Granica aglomeracji powinna przebiegać wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę, skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania.
4.
Przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji bierze się pod uwagę, że realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji z doprowadzeniem do oczyszczalni ścieków albo końcowego punktu zrzutu ścieków komunalnych powinna być uzasadniona finansowo i technicznie, przy czym wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej.
5.
Przepisu ust. 4 nie stosuje się w przypadku, gdy planowana do budowy sieć kanalizacyjna będzie zlokalizowana na terenie:
1)
o przynajmniej jednoprocentowym średnim spadku w kierunku istniejącej lub przewidywanej do budowy oczyszczalni ścieków, na którym planuje się budowę tej sieci kanalizacyjnej, przy zastosowaniu grawitacyjnego systemu odbioru ścieków, a planowana do budowy sieć kanalizacyjna jest uzasadniona technicznie i ekonomicznie z uwagi na dostępne rozwiązania techniczne, sposób zagospodarowania terenu, wpływ na środowisko oraz uwarunkowania ekonomiczne;
2)
stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej;
3)
obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych;
4)
objętym przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.) lub obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
6.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5, przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji wskaźnik koncentracji nie może być mniejszy niż 90 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej.
§  4.
1.
Wyznaczenie przez sejmik województwa obszaru i granic aglomeracji poprzedza się skierowaniem przez marszałka województwa wniosku do zainteresowanych gmin o przedstawienie w wyznaczonym terminie propozycji planu aglomeracji, przygotowanej z wykorzystaniem dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1.
2.
Propozycja planu aglomeracji obejmuje:
1)
część graficzną zawierającą:
a)
oznaczenie granic obszaru objętego lub przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej gminy lub jej obszaru współtworzącego aglomerację na mapie w skali 1:10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000,
b)
oznaczenie przez gminę znajdujących się na jej terenie istniejących i planowanych do budowy oczyszczalni ścieków lub końcowych punktów zrzutu ścieków komunalnych, do których odprowadzane są ścieki komunalne,
c)
oznaczenie granic administracyjnych zgodne z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
d)
oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej,
e)
oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych,
f)
oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy,
g)
określenie skali planu aglomeracji w formie liczbowej i liniowej;
2)
część opisową zawierającą:
a)
informację o długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwanym przez istniejącą sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków,
b)
informację o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych informację, do jakiej aglomeracji będą te ścieki odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażonego RLM aglomeracji,
c)
opis gospodarki ściekowej zawierający:
informację o średniej dobowej ilości ścieków komunalnych powstających na terenie planowanej aglomeracji oraz ich składzie jakościowym,
informację o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej,
informację o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane,
uzasadnienie określonej RLM aglomeracji,
informację o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam co systemy kanalizacji zbiorczej poziom ochrony środowiska,
d)
informację o strefach ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierającą oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach,
e)
informację o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierającą oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach,
f)
informację o formach ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierającą nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody, oraz informację o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.
3.
Propozycja planu aglomeracji może być sporządzona z wykorzystaniem mapy zasadniczej.
4.
Zweryfikowana przez marszałka województwa propozycja planu aglomeracji podlega uzgodnieniu i zaopiniowaniu, zgodnie z art. 43 ust. 2b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne.
5.
W przypadku konieczności aktualizacji RLM aglomeracji uzasadnionej zmianą koncentracji zaludnienia lub zmianą wielkości ładunku zanieczyszczeń pochodzącego z przemysłu, przy braku wpływu tych zmian na obszar i granice aglomeracji oraz zakres planowanych inwestycji, propozycja planu aglomeracji obejmuje wyłącznie informacje dotyczące projektowanej zmiany.
§  5.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 3
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. Nr 137, poz. 922), które na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 850) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2014.995

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Sposób wyznaczania obszaru i granic aglomeracji.
Data aktu: 22/07/2014
Data ogłoszenia: 28/07/2014
Data wejścia w życie: 29/07/2014