Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 sierpnia 2014 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686 i 888 oraz z 2014 r. poz. 1101) zarządza się, co następuje:
§  1.
Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.
Wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zarządzenia i decyzje określające organizację i zadania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz udzielone pełnomocnictwa zachowują moc do czasu wydania nowych, na podstawie statutu, stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§  3.
Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1999 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 29, poz. 274, z późn. zm.).
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

§  1.
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zwany dalej "Głównym Inspektoratem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej "Głównym Inspektorem", działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§  2.
1.
Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy Zastępcy Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.
2.
Zakresy czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Główny Inspektor.
3.
Główny Inspektor może upoważniać osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Głównego Inspektoratu, do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.
§  3.
Główny Inspektor może powoływać komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze doraźnym, określając nazwę, skład osobowy, cel powołania, zakres zadań i tryb działania tych organów.
§  4.
1. 1
W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
1)
Departament Inspekcji i Orzecznictwa;
2)
Departament Kontroli Rynku;
3)
Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku;
4)
Departament Strategii i Komunikacji;
5)
Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące z siedzibą w Krakowie;
6)
Wydział Administracyjny;
7)
Wydział Finansowy;
8)
Wydział Informatyzacji Inspekcji;
9)
Wydział Kadr i Rozwoju Zawodowego;
10)
Wydział Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Finansowych;
11)
Stanowisko do spraw Kontroli i Audytu Wewnętrznego.
2.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora na wniosek dyrektora generalnego.
3.
Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Główny Inspektor.
1 Załącznik § 4 ust. 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2015 r. (Dz.U.2015.897) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2015 r.

Zmiany w prawie

Samo niepłacenie alimentów to za mało, by wykluczyć z dziedziczenia

Już za kilka dni - 15 listopada - wchodzą w życie zmiany rozszerzające katalog przyczyn prowadzących do niegodności dziedziczenia. Objęte mają zostać nim osoby, które uporczywie uchylają się wobec spadkodawcy od obowiązku alimentacyjnego oraz od wykonywania obowiązku pieczy. Co ważne, stwierdzić musi to sąd, a podstawą będą choćby skazania za niealimentację. Trzeba będzie też sprawdzić, czy nie było przebaczenia.

Aleksandra Partyk 13.11.2023
Spółka z o.o. już nie zaoferuje udziałów przez internetowe platformy

Nawet pół roku pozbawienia wolności - na taką karę mogą narazić się przedsiębiorcy, którzy nie zastosują się do nowego zakazu crowdfundingu udziałowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Taka sama odpowiedzialność może spotkać tych, którzy zdecydowaliby się na promowanie nabycia udziałów w spółce np. podczas śniadań biznesowych. Eksperci oceniają, że polski ustawodawca podszedł do regulacji nadzwyczaj surowo.

Inga Stawicka 10.11.2023
Od 1 listopada zmiany w pomocy społecznej

Praca socjalna w zakładzie karnym, mieszkania treningowe i wspomagane, usługi sąsiedzkie i bezpłatna ochrona prawna dla pracownika socjalnego w określonych sytuacjach, to tylko niektóre zmiany, które wchodzą w życie 1 listopada. Przed jednostkami pomocy społecznej stoją więc zupełnie nowe wyzwania i obowiązki.

Beata Dązbłaż 02.11.2023
Strategiczne inwestycje wbrew woli mieszkańców wchodzą w życie

Kontrowersyjne zasady realizacji strategicznych inwestycji już obowiązują. Można je realizować bez zgody gmin i lokalnych społeczności. Wystarczy uznaniowa decyzja Rady Ministrów. Takimi inwestycjami są m.in. Centralny Port Komunikacyjny, Pałac Saski czy odbudowa kamienic przy ul. Królewskiej w Warszawie. W poniedziałek, 16 października, wchodzi w życie ostatnia pula przepisów w ramach tzw. lex knebel.

Renata Krupa-Dąbrowska 16.10.2023
Przepisy o systemie kaucyjnym wchodzą w życie, są problemy z wdrażaniem

Przepisy o kaucjach wchodzą w życie, choć cały system ruszy dopiero w 2025 roku. Jest jednak wiele niejasności i niedomówień. Nie wiadomo, czy już od 13 października na butelce powinna się znaleźć etykieta z wysokością kaucji, ani w jaki sposób sklep internetowy może rozliczać zwracane butelki. Firmy nie mają też pewności, czy muszą już prowadzić rozszerzoną o system kaucyjny ewidencję opakowań, czy jeszcze nie.

Zofia Jóźwiak 13.10.2023
Od 16 października nowe rozporządzenie KE w sprawie międzynarodowych standardów rachunkowości

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości. Nowe rozporządzenie stanowi uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości. Wejdzie w życie 16 października 2023 r. - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Monika Pogroszewska 05.10.2023
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2014.1174

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska.
Data aktu: 22/08/2014
Data ogłoszenia: 03/09/2014
Data wejścia w życie: 18/09/2014