Szczegółowe zasady oraz tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego dokumentowania, wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz termin jej sporządzania.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 24 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania

Na podstawie art. 57b ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
Ubezpieczony, który uległ wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy, zwany dalej "poszkodowanym", zawiadamia niezwłocznie lub po ustaniu przeszkód uniemożliwiających niezwłoczne zawiadomienie o wypadku pracodawcę lub podmiot określony w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, z późn. zm.).
§  2. 
Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy następuje na podstawie:
1)
oświadczenia poszkodowanego, członka jego rodziny lub świadków co do czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia;
2)
informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających poszkodowanemu pierwszej pomocy;
3)
ustaleń sporządzającego kartę.
§  3. 
1. 
Ustalenie okoliczności wypadku w drodze do pracy lub z pracy jest dokonywane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
2. 
Wzór karty wypadku stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. 
Kartę wypadku, o której mowa w § 3, pracodawca i podmiot określony w § 1 sporządzają po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.
§  5. 
Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

...................................................

...................................................

(nazwa i adres podmiotu

sporządzającego kartę wypadku

lub pieczątka, jeżeli ją posiada)

Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy

I. DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK*

1. Imię i nazwisko lub nazwa i adres płatnika składek na ubezpieczenia społeczne

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

2. NIP ......................................................... 3. REGON ..........................................................

4. PESEL .................................................................................................................................

5. Dokument tożsamości (dowód osobisty albo paszport)

..............................................................................................................................................

(rodzaj dokumentu) (seria) (numer)

II. DANE IDENTYFIKACYJNE POSZKODOWANEGO

1. Imię i nazwisko poszkodowanego

..............................................................................................................................................

2. PESEL .................................................................................................................................

3. Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport)

..............................................................................................................................................

(rodzaj dokumentu) (seria) (numer)

4. Data i miejsce urodzenia poszkodowanego .........................................................................

..............................................................................................................................................

5. Adres zamieszkania poszkodowanego ................................................................................

..............................................................................................................................................

6. Tytuł ubezpieczenia rentowego/chorobowego**

..............................................................................................................................................

III. INFORMACJE O WYPADKU

1. Data wypadku ......................................................................................................................

2. W dniu wypadku poszkodowany:

1) miał rozpocząć pracę o godz. .......................................................................................

2) zakończył pracę o godz. ...............................................................................................

3. Wypadek zdarzył się**:

1) w drodze z domu do pracy/w drodze z pracy do domu;

2) w drodze do/z miejsca:

a) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,

b) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

c) zwykłego spożywania posiłków,

d) odbywania nauki lub studiów.

4. Szczegółowy opis okoliczności, miejsca i przyczyn wypadku:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

5. W sprawie wypadku były/nie były** podjęte czynności przez odpowiednie organy

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

6. Wypadek spowodował niezdolność do pracy od ................................ do .....................***

Wypadek spowodował zgon ................................................................................................

7. Świadkowie wypadku:

1) .......................................................................................................................................

2) .......................................................................................................................................

3) .......................................................................................................................................

(imię i nazwisko) (adres zamieszkania)

8. Wypadek jest wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy TAK/NIE**

9. Uzasadnienie nieuznania wypadku za wypadek w drodze do pracy lub z pracy**:

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

IV. POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Kartę wypadku sporządzono w dniu ...................................................................................

..............................................................................................................................................

(imię i nazwisko sporządzającego kartę wypadku, podpis i pieczątka, jeżeli ją posiada)

2. Miejscowość sporządzenia karty wypadku .........................................................................

3. Przeszkody i trudności uniemożliwiające sporządzenie karty wypadku w wymaganym terminie 14 dni: ....................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

4. Kartę wypadku odebrano w dniu ......................................................................................

(podpis uprawnionego)

______

* Nie wypełniają podmioty niebędące płatnikami składek na ubezpieczenie rentowe/chorobowe.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Podać okres niezdolności do pracy objęty zaświadczeniem lekarskim, które zostało przedłożone przed sporządzeniem karty wypadku. Podmiot sporządzający kartę wypadku, niebędący płatnikiem składek, wpisuje okres niezdolności do pracy na podstawie oświadczenia poszkodowanego lub członka jego rodziny.

1 Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

Zmiany w prawie

Lipcowe zmiany w PIT pozwolą niektórym zmienić formę opodatkowania

W piątek wejdzie w życie duża nowelizacja Polskiego Ładu. Poza obniżeniem stawki PIT z 17 do 12 procent, wprowadzona zostanie również możliwość zmiany formy opodatkowania PIT. Na podstawie przepisów przejściowych, będzie można przejść na skalę podatkową do 22 sierpnia lub po zakończeniu roku. Niektórzy podatnicy będą musieli jednak złożyć dwa roczne PIT-y.

Krzysztof Koślicki 28.06.2022
Od 1 lipca część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na PIT

Lipcowe zmiany w Polskim Ładzie mogą spowodować, że część podatników może zapłacić wyższe zaliczki na podatek dochodowy. W rezultacie ich wynagrodzenie będzie niższe. Chodzi np. o zarabiających do 12,8 tys. zł miesięcznie brutto, którzy nie złożyli PIT-2. Potwierdza to Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie.

Krzysztof Koślicki 27.06.2022
Grupy VAT pół roku później i z dodatkowymi obowiązkami

Rewolucyjne zmiany w VAT, które pozwolą tworzyć grupy VAT, wejdą w życie pół roku później. Niedawna nowelizacja przepisów spowodowała, że z korzyści płynących ze wspólnych rozliczeń VAT firmy skorzystają dopiero w przyszłym roku. To dodatkowy czas na analizy i podjęcie decyzji, czy nowe rozwiązania będą opłacalne – zwłaszcza że pojawią się nowe obowiązki i ewidencje do wypełniania.

Krzysztof Kaźmierski 15.06.2022
Obniżka PIT z 17 do 12 proc. korzystna prawie dla wszystkich

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Polskiego Ładu. Jej przepisy wejdą w życie 1 lipca br. Wśród zmian jest m.in. obniżka stawki PIT z 17 do 12 proc. dla osób rozliczających podatek według zasad ogólnych o dochodach do 120 tys. rocznie. Wyższa stawka, dla zarabiających ponad tę wartość, pozostaje niezmieniona stawka w wysokości 32 proc.

Krzysztof Koślicki 14.06.2022
Ustawa podpisana - automatyzacja załatwiania niektórych spraw przez KAS coraz bliżej

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy dotyczącej zautomatyzowania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Nowe przepisy mają umożliwić podatnikom załatwianie spraw online. System e-Urząd Skarbowy ma zastąpić dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal Podatkowy.

Krzysztof Koślicki 13.06.2022
Wakacje kredytowe już od sierpnia, potem zmiany w oprocentowaniu

Sejm przyjął w czwartek ustawę wprowadzającą wakacje kredytowe i wydłużającą działanie tarcz antyinflacyjnych. Dodatkowo, do budżetu Funduszu Wsparcia Kredytobiorców trafi 1,4 mld zł. WIBOR z kolei zostanie zastąpiony przez inny, korzystniejszy – zdaniem rządu - dla kredytobiorców wskaźnik.

Krzysztof Koślicki 11.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2013.924 t.j.

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady oraz tryb uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego dokumentowania, wzór karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz termin jej sporządzania.
Data aktu: 24/12/2002
Data ogłoszenia: 13/08/2013
Data wejścia w życie: 01/01/2003