Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 sierpnia 2009 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz oraz warunki realizacji świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego, zwanych dalej "świadczeniami gwarantowanymi";
2)
poziom finansowania przejazdu środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej "ustawą".
§  2.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
dostęp - zapewnienie realizacji świadczeń gwarantowanych w innym miejscu udzielania świadczeń lub lokalizacji niż ta, w której świadczenia te są udzielane;
2)
hospitalizacja - całodobowe udzielanie świadczeń gwarantowanych w trybie planowym albo nagłym, obejmujące proces diagnostyczno-terapeutyczny oraz proces pielęgnowania i rehabilitacji, od chwili przyjęcia świadczeniobiorcy do chwili jego wypisu albo zgonu;
3)
hospitalizacja planowa - hospitalizację wykonywaną w trybie planowym;
4)
leczenie jednego dnia - udzielanie świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy z zamiarem zakończenia ich udzielania w okresie nieprzekraczającym 24 godzin;
5)
lekarz specjalista - lekarza, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w podstawowej lub szczegółowej dziedzinie medycyny;
6)
lekarz w trakcie specjalizacji - lekarza, który ukończył co najmniej:
a)
pierwszy rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w szczegółowej dziedzinie medycyny, pod warunkiem posiadania specjalizacji II stopnia lub tytułu specjalisty w odpowiedniej podstawowej dziedzinie medycyny, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz uzyskał potwierdzenie przez kierownika specjalizacji wiedzy i umiejętności umożliwiających samodzielną pracę,
b)
drugi rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w pozostałych dziedzinach medycyny,
c)
trzeci rok specjalizacji - w przypadku specjalizacji w dziedzinie okulistyki lub dermatologii i wenerologii;
7)
lokalizacja - budynek lub zespół budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń;
8)
poziom referencyjny - potencjał wykonawczy oddziału szpitalnego świadczeniodawcy, uwzględniający w szczególności liczbę i kwalifikację personelu medycznego, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz możliwości diagnostyczno-terapeutyczne w określonej dziedzinie medycyny, zapewniające łącznie jakość i bezpieczeństwo udzielanych świadczeń gwarantowanych;
9)
miejsce udzielania świadczeń - pomieszczenie lub zespół pomieszczeń w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń gwarantowanych;
10)
pielęgniarka albo położna specjalista - pielęgniarkę albo położną, która ukończyła specjalizację w danej dziedzinie pielęgniarstwa;
11)
pielęgniarka albo położna po kursie kwalifikacyjnym - pielęgniarkę albo położną, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w danej dziedzinie pielęgniarstwa.
§  3.
1.
Świadczenia gwarantowane obejmują:
1)
świadczenia gwarantowane, których wykaz określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
badania diagnostyczne oraz leki, wyroby medyczne i środki pomocnicze w zakresie niezbędnym do wykonania świadczeń gwarantowanych, o których mowa w pkt 1;
3)
świadczenia w chemioterapii;
4)
świadczenia wykonywane w celu realizacji programów lekowych przysługujących świadczeniobiorcy na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 15 ustawy.
2.
Zabiegi chirurgii plastycznej lub zabiegi kosmetyczne są świadczeniami gwarantowanymi określonymi w części I załącznika nr 1 wyłącznie, jeżeli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
3.
Świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej.
§  4.
1.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej, z wyłączeniem świadczeń realizowanych w szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć oraz wyjazdowym zespole sanitarnym typu "N", powinien spełniać następujące warunki:
1)
posiadać w strukturze organizacyjnej szpitala oddział anestezjologii i intensywnej terapii, zwany dalej "OAiIT";
2)
w przypadku braku w strukturze organizacyjnej OAiIT:
a) 2
posiadać co najmniej jedno stanowisko intensywnej terapii oraz zapewniać prawidłowość leczenia pacjentów i ciągłość postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii u innego świadczeniodawcy, zlokalizowanego nie dalej niż w sąsiednim powiecie, który udziela świadczeń w tym zakresie, pod warunkiem zapewnienia przez świadczeniodawcę transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania, w składzie odpowiadającym specjalistycznemu zespołowi ratownictwa medycznego,
b)
określać szczegółowy sposób zapewnienia przez świadczeniodawcę leczenia pacjentów i ciągłości postępowania w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w wewnętrznych aktach regulujących funkcjonowanie świadczeniodawcy, określających warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;
3)
zapewniać całodobowy dostęp do badań:
a)
laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,
b)
tomografii komputerowej (TK),
c)
rezonansu magnetycznego (RM),
d)
endoskopowych, zgodnych z profilem udzielanych świadczeń gwarantowanych,
e)
radiologicznych (RTG) w przypadku jednoprofilowych szpitali dermatologicznych albo okulistycznych,
f)
(uchylona);
4)
zapewniać całodobowo w lokalizacji realizację badań:
a)
radiologicznych (RTG),
b)
ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;
5)
zapewniać co najmniej dostęp do badań histopatologicznych i cytologicznych;
6)
świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych wyłącznie w ramach hospitalizacji planowej powinien zapewniać realizację badań, o których mowa w pkt 4, co najmniej przez zapewnienie do nich dostępu;
7) 3
zapewniać co najmniej dostęp do środka transportu sanitarnego, z uwzględnieniem wskazań medycznych i ciągłości postępowania oraz w przypadkach uzasadnionych medycznie dostępu do opieki lekarskiej porównywalnej z udzielaną przez specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego.
2.
Świadczeniodawca, o którym mowa w ust. 1, może wyodrębniać, spośród łóżek oddziału specjalistycznego szpitala, łóżka intensywnej opieki medycznej (wzmożonego nadzoru), będące stanowiskami intensywnej opieki medycznej, przeznaczone dla chorych wymagających wzmożonego nadzoru i niespełniających kryteriów medycznych przyjęcia do OAiIT, przy czym:
1)
stanowisko intensywnej opieki medycznej składa się z łóżka szpitalnego ze sztywnym, mobilnym podłożem, umożliwiającym zmianę położenia pacjenta (unoszenie nóg, głowy), wraz z niezbędnym wyposażeniem, spełniającym wymagania określone w pkt 2 i 3, znajdującym się w wyodrębnionym pomieszczeniu z zapewnionym przyłączem tlenu, próżni i sprężonego powietrza;
2)
w pomieszczeniu ze stanowiskami intensywnej opieki medycznej, zapewniającym swobodny dostęp ze wszystkich stron, z pozostawieniem miejsca na manipulację aparatami przyłóżkowymi, znajdują się:
a)
kardiowerter-defibrylator - co najmniej jeden,
b)
elektryczne lub próżniowe urządzenie do ssania - co najmniej dwa,
c)
zestaw do intubacji - co najmniej jeden,
d)
worek samorozprężalny - co najmniej jeden,
e)
kardiomonitor umożliwiający indywidualne, ciągłe monitorowanie co najmniej dwóch odprowadzeń EKG, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar saturacji - na każde stanowisko,
f)
pompy infuzyjne - co najmniej dwie na jedno stanowisko;
3)
dla stanowisk intensywnej opieki medycznej jest zapewniona wyodrębniona opieka pielęgniarska całodobowa z możliwością stałej obserwacji każdego pacjenta ze stanowiska pielęgniarki.
3.
Wymagania określone w ust. 2 nie dotyczą stanowisk intensywnej terapii, stanowisk intensywnego nadzoru kardiologicznego, intensywnej opieki oparzeń, intensywnej opieki toksykologicznej i intensywnej opieki medycznej dla dzieci.
4.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, w trybie leczenia jednego dnia, powinien spełniać łącznie następujące warunki:
1)
w zakresie kwalifikacji personelu:
a)
równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - lekarz specjalista w dziedzinie odpowiedniej do zakresu udzielanych świadczeń,
b)
równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - pielęgniarka;
2)
w przypadku udzielania świadczeń gwarantowanych - chirurgii jednego dnia lub dokonywania znieczulenia do zabiegów diagnostycznych w trybie leczenia jednego dnia, świadczeniodawca zapewnia dodatkowo następujące warunki:
a)
równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - lekarz posiadający specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii bezpośrednio nadzorowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub anestezjologii i reanimacji lub anestezjologii i intensywnej terapii,
b)
równoważnik co najmniej części wymiaru etatu odpowiadający czasowi udzielania świadczeń określonemu w harmonogramie pracy - pielęgniarka specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki lub pielęgniarka po kursie kwalifikacyjnym w zakresie anestezjologii i intensywnej opieki;
3)
zapewniać co najmniej dostęp do badań:
a)
laboratoryjnych, w tym mikrobiologicznych,
b)
tomografii komputerowej (TK),
c)
rezonansu magnetycznego (RM),
d)
radiologicznych (RTG),
e)
ultrasonograficznych (USG), zgodnych z profilem udzielanych świadczeń;
4)
w przypadku chirurgii jednego dnia zapewniać również co najmniej dostęp do badań cytologicznych i histopatologicznych;
5)
zapewniać w miejscu udzielania świadczeń co najmniej:
a)
gabinet diagnostyczno-zabiegowy,
b)
punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim,
c)
co najmniej 1 pokój dla świadczeniobiorców wyposażony w łóżka lub fotele wypoczynkowe,
d)
w przypadku opieki dziennej dla dzieci dodatkowo fotele dla opiekunów;
6)
w ramach zespołu chirurgii jednego dnia zapewniać w miejscu udzielania świadczeń blok operacyjny, w skład którego wchodzą:
a)
co najmniej jedna sala operacyjna, mająca bezpośrednie połączenie z częścią brudną bloku operacyjnego dla usuwania zużytego materiału, z zachowaniem ruchu jednokierunkowego,
b)
śluza dla pacjenta, przez którą pacjent jest dowożony do bloku operacyjnego,
c)
śluza szatniowa, przez którą przechodzą pracownicy,
d)
śluza materiałowa przeznaczona do dostarczania oraz krótkotrwałego przechowywania czystych i sterylnych materiałów,
e)
pomieszczenie przygotowawcze dla pracowników wyposażone w stanowisko chirurgicznego mycia rąk, przez które pracownicy wchodzą do sali operacyjnej,
f)
pomieszczenie przygotowania pacjenta,
g)
stanowisko znieczulenia ogólnego, wyposażone w:
aparat do znieczulenia ogólnego z respiratorem anestetycznym,
alarm nadmiernego ciśnienia w układzie oddechowym,
alarm rozłączenia w układzie oddechowym,
urządzenie ciągłego pomiaru częstości oddychania,
urządzenie ciągłego pomiaru objętości oddechowych,
worek samorozprężalny i rurki ustno-gardłowe,
źródło tlenu, podtlenku azotu, powietrza i próżni,
urządzenie do ssania, zestaw do intubacji dotchawiczej,
defibrylator z możliwością wykonania kardiowersji,
wyciąg gazów anestetycznych,
zasilanie elektryczne z systemem awaryjnym,
źródło światła,
sprzęt do dożylnego podawania leków,
fonendoskop lub dla dzieci stetoskop przedsercowy, aparat do pomiaru ciśnienia krwi,
monitor stężenia tlenu w układzie anestetycznym z alarmem wartości granicznych,
pulsoksymetr, kardiomonitor, kapnograf, monitor zwiotczenia mięśniowego, monitor gazów anestetycznych,
urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych, urządzenie do ogrzewania pacjenta,
sprzęt do szybkich oraz regulowanych przetoczeń płynów,
h)
sala wybudzeń, o ile nie została zorganizowana poza blokiem operacyjnym, wyposażona w:
źródła: tlenu, powietrza i próżni,
aparat do pomiaru ciśnienia krwi,
kardiomonitor,
pulsoksymetr,
i)
pomieszczenia dla pracowników z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym.
j)
magazyn sprzętu i aparatury,
k)
magazyn czystej bielizny,
l)
magazyn brudnej bielizny,
m)
pomieszczenie porządkowe.
7)
(uchylony).
§  4a.
1.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską lub położnych we wszystkie dni tygodnia.
2.
Liczba i kwalifikacje pracowników niezbędnych dla zapewnienia opieki, o której mowa w ust. 1, są ustalane przez świadczeniodawcę, z uwzględnieniem:
1)
profili i specyfiki oraz intensywności pracy komórek organizacyjnych;
2)
liczby i bieżącego wykorzystania łóżek;
3)
wielkości i warunków lokalowych komórek organizacyjnych.
3.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych jest obowiązany do spełnienia całodobowo warunków określonych odpowiednio w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia.
4.
Zapewnienie opieki pielęgniarskiej lub położnych, o której mowa w ust. 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozporządzeniu, następuje z uwzględnieniem minimalnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na podstawie przepisów o działalności leczniczej.
§  5.
(uchylony).
§  5a.
1.
Świadczeniodawca udzielający świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, przesiewowej ocenie stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002 - u dorosłych, na siatkach wzrastania u dzieci i młodzieży), zgodnie z zasadami określonymi w "Standardach żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego" Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego lub, w przypadku dzieci, zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci.
1a.
U świadczeniobiorców objętych powtarzalną hospitalizacją przesiewowa ocena stanu odżywienia, o której mowa w ust. 1, jest dokonywana w czasie pierwszej hospitalizacji, a następnie nie rzadziej niż co 14 dni.
1b.
U świadczeniobiorców poddanych hospitalizacji i hospitalizacji planowej trwającej jeden dzień przesiewowa ocena stanu odżywienia jest dokonywana w przypadku spadku masy ciała w okresie ostatnich 6 miesięcy przekraczającego 5% zwykłej masy ciała.
1c.
Przesiewowa ocena stanu odżywienia nie jest dokonywana w oddziałach okulistycznych, otorynolaryngologicznych, alergologicznych oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, jeżeli hospitalizacja pacjenta trwa krócej niż 3 dni.
2.
Świadczeniobiorcy, u których stwierdzono na podstawie oceny, o której mowa w ust. 1, zwiększone ryzyko związane ze stanem odżywienia, powinni być poddani ocenie żywieniowej.
3.
(uchylony).
4.
(uchylony).
§  6.
Przejazd środkami transportu sanitarnego w przypadkach niewymienionych w art. 41 ust. 1 i 2 ustawy jest finansowany w 40% ze środków publicznych w przypadku:
1)
chorób krwi i narządów krwiotwórczych,
2)
chorób nowotworowych,
3)
chorób oczu,
4)
chorób przemiany materii,
5)
chorób psychicznych i zaburzeń zachowania,
6)
chorób skóry i tkanki podskórnej,
7)
chorób układu krążenia,
8)
chorób układu moczowo-płciowego,
9)
chorób układu nerwowego,
10)
chorób układu oddechowego,
11)
chorób układu ruchu,
12)
chorób układu trawiennego,
13)
chorób układu wydzielania wewnętrznego,
14)
chorób zakaźnych i pasożytniczych,
15)
urazów i zatruć.
16)
wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych

- gdy ze zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego wynika, że świadczeniobiorca jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

§  7.
Świadczenia gwarantowane w chemioterapii są udzielane przy zastosowaniu leków, dla których ustalono kategorię dostępności refundacyjnej - lek stosowany w chemioterapii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), lub leków sprowadzanych z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) zawierających substancje czynne z rozpoznaniami według ICD-10 określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  8.
1.
Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych określa załącznik nr 3 do rozporządzenia. W przypadku gdy w strukturze organizacyjnej świadczeniodawcy w tej samej lokalizacji:
1)
znajduje się kilka oddziałów szpitalnych oznaczonych tymi samymi kodami części VIII resortowych kodów identyfikacyjnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. Nr 170, poz. 1797 i Nr 238, poz. 2402 oraz z 2008 r. Nr 77, poz. 464) 4 , zwanych dalej "kodami resortowymi", za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń odpowiadających tym oddziałom uważa się spełnienie tych wymagań dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;
2)
znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami 4421 lub 4423 części VIII kodów resortowych, za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części II działu A pkt XXVII tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów;
3)
znajdują się co najmniej dwa oddziały szpitalne oznaczone kodami 4450, 4454, 4456 lub 4458 części VIII kodów resortowych, za spełnienie warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia dla miejsca udzielania świadczeń, określonych w części II działu A pkt XXXVIII tego załącznika, uważa się spełnienie tych warunków dla miejsca udzielania świadczeń w przypadku co najmniej jednego z tych oddziałów i dla lokalizacji w przypadku pozostałych oddziałów.
2.
Wykaz świadczeń gwarantowanych, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  8a.
Świadczeniodawca niespełniający warunków realizacji świadczeń gwarantowanych określonych w rozporządzeniu, z którym przed dniem 1 stycznia 2010 r.:
1)
zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2009 r. lub
2)
przedłużono okres obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 września 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 178, poz. 1374)

- może realizować świadczenia gwarantowane na warunkach określonych w tej umowie, w okresie jej obowiązywania, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2010 r.

§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2009 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH

I. Świadczenia scharakteryzowane procedurami medycznymi
Kod ICD-9 Nazwa
00.121 Terapia tlenkiem azotu
00.17 Wlew czynnika wazopresyjnego
00.181 Terapia przeciwciałami monoklonalnymi
00.182 Terapia przeciwciałami poliklonalnymi
00.211 Obrazowanie wewnątrznaczyniowe tętnicy szyjnej wspólnej i jej odgałęzień
00.212 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), zewnątrzczaszkowych naczyń mózgowych
00.221 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie aorty i łuku aorty
00.222 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń klatki piersiowej
00.223 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie żyły głównej (górnej) (dolnej)
00.231 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny górnej (kończyn górnych)
00.232 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie naczyń kończyny dolnej (kończyn dolnych)
00.233 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń obwodowych
00.241 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń wieńcowych
00.251 Wewnątrznaczyniowa ultrasonografia (IVUS), naczyń nerkowych
00.252 Wewnątrznaczyniowe obrazowanie tętnicy nerkowej
00.36 Chirurgia wspomagana komputerowo z neuronawigacją
00.40 Zabieg na pojedynczym naczyniu
00.41 Zabieg na dwóch naczyniach
00.42 Zabieg na trzech naczyniach
00.43 Zabieg na czterech lub więcej naczyniach
00.44 Zabieg na rozwidleniu naczyń
00.45 Wprowadzenie jednego stentu naczyniowego
00.46 Wprowadzenie dwóch stentów naczyniowych
00.47 Wprowadzenie trzech stentów naczyniowych
00.48 Wprowadzenie czterech lub więcej stentów naczyniowych
00.491 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie jednej spirali)
00.492 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie dwóch do pięciu spiral)
00.493 Embolizacja tętniaków wewnątrzczaszkowych (założenie sześciu i więcej spiral)
00.50 Wszczepienie układu resynchronizującego serce bez funkcji defibrylacji [CRT-P]
00.51 Wszczepienie układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-D]
00.52 Wprowadzenie lub wymiana elektrody w systemie żył wieńcowych lewej komory z dostępu żylnego
00.531 Wszczepienie lub wymiana systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów regulującego rytm serca (tylko) [CRT-P]
00.532 Wszczepienie urządzenia CRT-P z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-P lub innego regulującego rytm serca
00.541 Wymiana układu resynchronizującego serce z funkcją defibrylacji [CRT-P]
00.542 Wszczepienie urządzenia CRT-D z usunięciem jakiegokolwiek istniejącego urządzenia CRT-D, CRT-P, rozrusznika lub defibrylatora
00.611 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej
00.612 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej
00.613 Przezskórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgowej
00.631 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej bez neuroprotekcji
00.633 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do tętnicy szyjnej z neuroprotekcją
00.634 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do pnia ramienno-głowowego z neuroprotekcją
00.65 Przezskórne wprowadzenie stentu(ów) do naczyń wewnątrzczaszkowych
00.661 Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu
00.662 Aterektomia wieńcowa
00.668 Przezskórna angioplastyka wieńcowa [PCI] z zastosowaniem balonu tnącego
00.671 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - tętnica kręgowa
00.672 Wprowadzenie stentów uwalniających lek antyproliferacyjny do naczyń obwodowych - tętnica goleni
00.701 Całkowita operacja rewizyjna stawu biodrowego
00.702 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i kapy (czapeczki)
00.703 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki i protezy głowy kości udowej
00.711 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki
00.712 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i kapy (czapeczki)
00.713 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana panewki z protezą głowy kości udowej
00.721 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
00.722 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana elementu udowego i wkładki panewki
00.723 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia i protezy głowy kości udowej
00.731 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki i protezy głowy kości udowej
00.732 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana protezy głowy kości udowej
00.733 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki
00.74 Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na polietylenową
00.75 Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, metalowej na metalową
00.76 Wymiana powierzchni podparcia stawu biodrowego, ceramicznej na ceramiczną
00.771 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.772 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.773 Operacje rewizyjne stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.774 Operacja rewizyjna stawu biodrowego - wymiana trzpienia przynasadowego
00.781 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.782 Operacje stawu biodrowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.783 Operacje stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.784 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.785 Operacja stawu biodrowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.801 Operacja rewizyjna kolana - wymiana części udowej, piszczelowej lub rzepkowej (wszystkie elementy)
00.802 Operacja rewizyjna kolana, całkowita - oba elementy mocowane bezcementowo
00.803 Operacja rewizyjna kolana, całkowita - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.811 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana płytki i wkładki piszczelowej
00.821 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego
00.822 Operacja rewizyjna stawu kolanowego - wymiana elementu udowego i wkładki piszczelowej
00.83 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana części rzepkowej endoprotezy
00.84 Operacje rewizyjne stawu kolanowego, wymiana wkładki piszczelowej
00.851 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane bezcementowo
00.852 Operacja stawu kolanowego - oba elementy mocowane za pomocą cementu
00.853 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu, drugi bezcementowo
00.854 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany za pomocą cementu
00.855 Operacja stawu kolanowego - jeden element mocowany bezcementowo
00.94 Zabieg wykonany techniką endoskopową/laparoskopową
01.01 Nakłucie zbiornika podpajęczynówkowego
01.02 Nakłucie drenu wprowadzonego do komory (mózgu)
01.091 Aspiracja przestrzeni podpajęczynówkowej
01.092 Aspiracja przestrzeni podtwardówkowej
01.093 Inne aspiracje w zakresie czaszki
01.094 Nakłucie ciemiączka przedniego
01.095 Nakłucie podtwardówkowe przez ciemiączko
01.11 Przezskórna biopsja opon mózgu
01.12 Biopsja opon mózgu
01.131 Przezskórna biopsja mózgu przez otwór trepanacyjny
01.132 Przezskórna biopsja mózgu metodą stereotaktyczną
01.14 Otwarta biopsja mózgu
01.15 Biopsja kości czaszki
01.18 Inne zabiegi diagnostyczne mózgu i opon mózgowych
01.19 Inne zabiegi diagnostyczne czaszki
01.21 Nacięcie/ drenaż zatok czaszki
01.22 Usunięcie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora
01.23 Powtórne otwarcie w miejscu kraniotomii
01.241 Odbarczenie (mózgu)
01.242 Operacja zwiadowcza (eksploracja)
01.243 Trepanacja czaszki
01.244 Kraniotomia z usunięciem ropnia nadtwardówkowego
01.245 Kraniotomia z usunięciem krwiaka nadtwardówkowego
01.246 Kraniotomia z usunięciem obcego ciała z czaszki
01.247 Kraniotomia z usunięciem krwiaka podtwardówkowego
01.248 Kraniotomia z usunięciem krwiaka śródmózgowego
01.251 Oczyszczenie czaszki
01.252 Usunięcie martwaka czaszki
01.253 Sekwestrektomia w obrębie czaszki
01.26 Wprowadzenie cewnika do jamy czaszki
01.27 Usunięcie cewnika z jamy czaszki
01.311 Drenaż wodniaka śródczaszkowego
01.312 Drenaż ropnia podpajęczynówkowego mózgowego
01.313 Drenaż ropniaka podtwardówkowego
01.321 Przecięcie tkanek mózgu
01.322 Przecięcie dróg mózgowych
01.323 Przezskórne przecięcie zakrętu obręczy
01.329 Lobotomia/traktotomia - inne
01.392 Drenaż krwiaka śródmózgowego
01.411 Chemotalamectomia
01.412 Talamotomia
01.421 Pallidoansektomia
01.422 Pallidotomia
01.511 Dekortykacja opon
01.512 Wycięcie opony mózgowej
01.513 Zdjęcie błony podtwardówkowej z opony
01.52 Hemisferektomia
01.53 Lobektomia mózgu
01.591 Wyłyżeczkowanie w zakresie mózgu
01.592 Opracowanie chirurgiczne rany mózgu
01.593 Marsupializacja cysty mózgu
01.594 Przezskroniowe (przez wyrostek sutkowaty) wycięcie guza mózgu
01.595 Wycięcie guza móżdżku
01.596 Wycięcie guza pnia mózgu
01.597 Usunięcie ropnia pnia mózgu
01.598 Usunięcie ropnia móżdżku
01.599 Inne wycięcie guza mózgu
01.61 Usunięcie ziarniny w kościach czaszki
01.62 Wycięcie zmiany kości czaszki - petrosektomia
01.69 Usunięcie zmiany w kościach czaszki - inne
02.011 Linijna kraniektomia
02.012 Paskowa kraniektomia/ operacja kraniostenozy
02.021 Chirurgiczne opracowanie złożonego złamania czaszki
02.022 Odbarczenie złamania czaszki
02.023 Nastawienie złamania czaszki
02.04 Przeszczep kostny do kości czaszki
02.051 Założenie płytki (sztucznej) do czaszki
02.052 Wymiana płytki sztucznej czaszki
02.061 Operacja odtwórcza czaszki - nieokreślona inaczej
02.062 Rewizja płata kostnego czaszki
02.07 Usunięcie płytki (sztucznej) z czaszki
02.11 Proste szycie opony twardej
02.121 Zamknięcie przetoki płynowej opon mózgowych
02.122 Przeszczep twardówki
02.123 Operacja przepukliny mózgowej z jednoczasową kranioplastyką
02.124 Łata podtwardówkowa
02.131 Podwiązanie zatoki strzałkowej
02.132 Podwiązanie tętnicy oponowej środkowej
02.21 Połączenie komory z przestrzenią podpajęczynówkową
02.22 Połączenie komory ze zbiornikiem wielkim
02.23 Wprowadzenie zastawki Holtera
02.24 Założenie drenu pomiędzy komorą - zbiornikiem wielkim
02.311 Zespolenie komora - nosogardziel
02.312 Zespolenie komora - komórki sutkowate
02.321 Zespolenie komora mózgu - prawy przedsionek serca
02.322 Zespolenie komora mózgu - żyła próżna górna
02.331 Zespolenie komora mózgu - jama opłucnowa
02.341 Zespolenie komora mózgu - pęcherzyk żółciowy
02.342 Zespolenie komora mózgu - jama otrzewnowa
02.351 Zespolenie komora mózgu - moczowód
02.391 Zespolenie komora mózgu - jama szpikowa
02.392 Zespolenie komory mózgu z innymi miejscami poza czaszką
02.411 Badanie ujścia komorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.412 Przeprogramowanie drenażu komorowo-otrzewnowego (w zastawkach programowalnych)
02.421 Powtórne wprowadzenie zastawki
02.422 Wymiana drenu komorowego
02.423 Rewizja drenu dokomorowego w drenażu komorowo-otrzewnowym
02.43 Usunięcie drenażu komory mózgu
02.91 Uwolnienie zrostów korowych
02.92 Operacja naprawcza mózgu
02.931 Implantacja, założenie, umiejscowienie lub przemieszczenie wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu
02.95 Usunięcie wyciągu zewnętrznego za czaszkę
02.96 Założenie elektrod do zatok klinowych
02.98 Operacja tętniaka lub naczyniaka mózgu
03.01 Usunięcie ciała obcego z kanału kręgowego
03.02 Reoperacja w miejscu laminektomii
03.03 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego
03.04 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu tylnego
03.05 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło
03.06 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego
03.07 Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-lędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego
03.08 Reoperacja odbarczająca kanału kręgowego
03.091 Laminektomia odbarczająca
03.092 Laminotomia odbarczająca
03.093 Eksploracja korzeni nerwów rdzeniowych
03.094 Foraminotomia
03.095 Rozprężająca plastyka łuku kręgu
03.099 Odbarczenie kanału kręgowego - inne
03.1 Przecięcie korzeni nerwów rdzeniowych
03.211 Stereotaktyczna chordotomia
03.219 Chordotomia przezskórna - inne
03.291 Traktotomia rdzenia kręgowego jedno lub dwuetapowa
03.292 Przecięcie dróg rdzenia kręgowego
03.299 Inne chordotomie
03.311 Nakłucie lędźwiowe w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego
03.32 Biopsja rdzenia kręgowego/ opon rdzenia
03.41 Łyżeczkowanie rdzenia kręgowego lub opon
03.42 Oczyszczenie rdzenia kręgowego lub opon
03.43 Marsupializacja cysty rdzenia kręgowego lub opon
03.44 Resekcja rdzenia kręgowego lub opon
03.511 Operacja przepukliny oponowej - nie określona inaczej
03.52 Operacja przepukliny oponowo-rdzeniowej
03.531 Podniesienie fragmentu kości kręgosłupa
03.532 Nastawienie złamania kręgu
03.533 Usunięcie fragmentu kostnego z kanału kręgowego
03.539 Operacja złamania kręgu - inne
03.591 Operacja naprawcza rozszczepu rdzenia kręgowego
03.593 Operacja naprawcza rdzenia kręgowego - inne
03.594 Operacja naprawcza opon rdzeniowych - inne
03.595 Operacja naprawcza ubytku łuku kręgu
03.6 Uwolnienie zrostów rdzenia kręgowego i korzonków nerwowych
03.71 Drenaż podpajęczynówkowo-otrzewnowy
03.791 Drenaż lędźwiowo podpajęczynówkowy - inne
03.792 Zespolenie podoponowo-opłucnowe
03.793 Zespolenie podoponowo-jajowodowe
03.901 Wprowadzenie cewnika do przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia z przerywanym lub ciągłym wlewem leku
03.902 Usunięcie cewnika z przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia
03.903 Wymiana cewnika przestrzeni nadtwardówkowej, podpajęczynówkowej lub podtwardówkowej rdzenia
03.91 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do kanału kręgowego
03.921 Dokanałowe wstrzyknięcie sterydów
03.922 Podpajęczynówkowa perfuzja zimnego roztworu soli
03.93 Wprowadzenie albo wymiana neurostymulatora rdzenia kręgowego
03.94 Usunięcie stymulatora rdzenia kręgowego
03.96 Przezskórne odnerwienie powierzchni stawowej wyrostka kręgu
03.97 Rewizja drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03.98 Usunięcie drenażu przestrzeni płynowych rdzenia
03.99 Operacje struktur kanału kręgowego - inne
04.011 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego
04.012 Wycięcie nerwiaka nerwu słuchowego z kraniotomią
04.021 Przecięcie nerwu trójdzielnego poza zwojem Gassera
04.029 Przecięcie nerwu trójdzielnego - inne
04.03 Przecięcie lub zmiażdżenie innych nerwów czaszkowych lub obwodowych
04.04 Inne przecięcie nerwu czaszkowego i obwodowego
04.05 Wszczep nerwu czaszkowego lub obwodowego
04.06 Wycięcie innego czaszkowego lub obwodowego zwoju nerwowego
04.071 Łyżeczkowanie nerwu obwodowego
04.072 Oczyszczenie nerwu obwodowego
04.073 Resekcja nerwu obwodowego
04.074 Wycięcie nerwiaka obwodowego (Mortona)
04.079 Wycięcie lub awulsja nerwów czaszkowych i obwodowych - inne
04.11 Przezskórna, igłowa biopsja nerwu czaszkowego lub obwodowego albo zwoju nerwowego
04.12 Otwarta biopsja nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju
04.19 Zabiegi diagnostyczne nerwu czaszkowego/ obwodowego lub zwoju - inne
04.21 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez wstrzyknięcie czynnika neurolitycznego
04.22 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez promieniowanie
04.23 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez ablację w wyniku działania prądu wysokiej częstotliwości (RFA)
04.24 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych przez znieczulenie wywołane niską temperaturą
04.29 Zniszczenie nerwów czaszkowych lub obwodowych - inne
04.3 Szycie nerwu obwodowego/ czaszkowego
04.40 Odbarczenie korzeni nerwu twarzowego
04.41 Odbarczenie korzeni nerwu trójdzielnego
04.42 Inne odbarczenie nerwu czaszkowego
04.43 Uwolnienie kanału nadgarstka
04.44 Uwolnienie kanału stępu
04.491 Neuroliza nerwu obwodowego - nie określona inaczej
04.499 Odbarczenie albo uwolnienie zrostów nerwu obwodowego lub zwoju nerwowego - inne
04.51 Przeszczep nerwu czaszkowego
04.52 Przeszczep nerwu obwodowego
04.61 Przemieszczenie nerwu czaszkowego
04.62 Przemieszczenie nerwu obwodowego
04.71 Zespolenie nerwu podjęzykowego z twarzowym
04.72 Zespolenie nerwu dodatkowego z twarzowym
04.73 Zespolenie nerwu dodatkowego z podjęzykowym
04.74 Zespolenie nerwu obwodowego/ czaszkowego - inne
04.75 Rewizja po naprawczej operacji nerwów czaszkowych i obwodowych
04.76 Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu czaszkowego
04.77 Odległa operacja naprawcza urazowego uszkodzenia nerwu obwodowego
04.79 Inna plastyka nerwów
04.80 Wstrzyknięcie do nerwu obwodowego - nie określone inaczej
04.81 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu obwodowego
04.91 Operacja rozciągnięcia nerwu
04.92 Wszczepienie/ wymiana stymulatora nerwu obwodowego
04.93 Usunięcie stymulatora nerwu obwodowego
04.99 Operacje nerwów obwodowych - inne
05.0 Przecięcie nerwu współczulnego lub zwoju
05.11 Biopsja nerwu współczulnego lub zwoju
05.19 Zabiegi diagnostyczne na nerwach współczulnych lub zwojach - inne
05.21 Wycięcie zwoju skrzydłowo-podniebiennego
05.22 Sympatektomia szyjna
05.23 Sympatektomia lędźwiowa
05.24 Sympatektomia przedkrzyżowa
05.25 Sympatektomia okołotętnicza
05.291 Wycięcie lub wyrwanie nerwu współczulnego - inne
05.292 Wycięcie zwoju współczulnego - inne
05.31 Wstrzyknięcie środka znieczulającego do nerwu współczulnego
05.32 Wstrzyknięcie środka neurolitycznego do nerwu współczulnego
05.39 Wstrzyknięcie do nerwu współczulnego lub zwoju - inne
06.011 Przezskórny lub igłowy drenaż w polu tarczycy
06.021 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu opanowanie krwotoku pooperacyjnego
06.022 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu badania
06.023 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu eksploracji
06.024 Powtórne otwarcie rany w polu tarczycy, w celu usunięcie krwiaka
06.091 Drenaż krwiaka w zakresie tarczycy przez nacięcie
06.092 Drenaż przewodu tarczycowo-językowego przez nacięcie
06.093 Eksploracja okolicy szyi przez nacięcie
06.094 Eksploracja okolicy tarczycy
06.095 Usunięcie ciała obcego w zakresie tarczycy
06.099 Nacięcie tarczycy - inne
06.111 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy
06.112 Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy - celowana
06.113 Biopsja gruboigłowa tarczycy
06.114 Biopsja gruboigłowa tarczycy - celowana
06.12 Otwarta biopsja tarczycy
06.13 Biopsja przytarczyc
06.21 Całkowite usunięcie jednego płata tarczycy (z usunięciem cieśni lub części drugiego płata)
06.22 Wycięcie połowy tarczycy
06.31 Wycięcie zmiany tarczycy
06.391 Wycięcie cieśni tarczycy
06.399 Inna częściowa tyroidektomia
06.4 Całkowita resekcja tarczycy
06.51 Częściowa resekcja tarczycy zamostkowej
06.52 Całkowita resekcja tarczycy zamostkowej
06.59 Zamostkowa resekcja tarczycy - inna
06.61 Wycięcie tarczycy językowej z dostępu podbródkowego
06.62 Wycięcie tarczycy językowej z dostępu przez usta
06.7 Wycięcie przewodu tarczowo-językowego
06.81 Całkowite usunięcie przytarczyc
06.82 Częściowe usunięcie przytarczyc
06.89 Usunięcie przytarczyc - inne
06.91 Rozdzielenie cieśni tarczycy
06.92 Podwiązanie naczyń tarczycy
06.93 Szycie tarczycy
06.94 Reimplantacja tkanki tarczycy
06.95 Reimplantacja przytarczyc
06.98 Operacje tarczycy - inne
06.99 Operacje przytarczyc - inne
07.01 Jednostronna eksploracja nadnerczy
07.02 Obustronna eksploracja nadnerczy
07.09 Eksploracja w okolicy nadnerczy - inne
07.11 Zamknięta (przezskórna) biopsja nadnerczy
07.12 Otwarta biopsja nadnerczy
07.13 Biopsja przysadki przezczołowa
07.14 Biopsja przysadki przezklinowa
07.15 Biopsja przysadki - inne
07.16 Biopsja grasicy
07.17 Biopsja szyszynki
07.191 Testy stymulacji lub hamowania z hormonami podwzgórzowymi lub przysadkowymi lub ich analogami
07.192 Testy stymulacji lub hamowania po podaniu lub odstawieniu odpowiednich hormonów obwodowych lub ich analogów
07.193 Hormonalne testy dynamiczne z zastosowaniem stymulacji/ hamowania farmakologicznego
07.194 Ocena rytmu dobowego wydzielania hormonów
07.199 Hormonalne testy dynamiczne, inne
07.21 Wycięcie zmiany w nadnerczu
07.22 Jednostronne usunięcie nadnercza
07.29 Częściowe usunięcie nadnercza - inne
07.3 Obustronne usunięcie nadnerczy
07.411 Nacięcie nadnercza z drenażem
07.419 Nacięcie nadnercza - inne
07.42 Odnerwienie nadnercza
07.43 Podwiązanie naczyń nadnercza
07.44 Operacja naprawcza nadnercza
07.45 Reimplantacja tkanki nadnercza
07.49 Operacje nadnerczy - inne
07.53 Częściowe wycięcie szyszynki
07.54 Całkowite usunięcie szyszynki
07.59 Inne operacje szyszynki
07.611 Kriochirurgiczne częściowe usunięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07.612 Rozdzielenie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07.613 Wycięcie zmiany przysadki, z dojścia przezczołowego
07.614 Subtotalne wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego
07.615 Wycięcie szypuły przysadki, z dojścia przezczołowego
07.619 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia przezczołowego - inne
07.62 Częściowe wycięcie przysadki przezklinowe
07.631 Częściowe wycięcie przysadki, z dojścia podczołowego
07.639 Częściowe wycięcie przysadki z nieokreślonego dojścia
07.641 Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru
07.642 Kriochirurgiczne całkowite usunięcie przysadki
07.649 Całkowite usunięcie przysadki przezczołowe - inne
07.65 Całkowite usunięcie przysadki przezklinowe
07.68 Całkowite usunięcie przysadki z innego dojścia
07.691 Resekcja części nerwowej przysadki - nie określona inaczej
07.692 Resekcja części gruczołowej przysadki - nie określona inaczej
07.81 Częściowe usunięcie grasicy
07.82 Całkowite usunięcie grasicy
07.89 Usunięcie grasicy - inne
07.91 Eksploracja w zakresie grasicy
07.92 Eksploracja z nacięciem grasicy
07.95 Torakoskopowe wycięcie grasicy
07.991 Resekcja grasicy z dostępu szyjnego
07.992 Operacje grasicy - inne
08.01 Nacięcie brzegu powieki
08.02 Rozdzielenie zrostu powiek
08.09 Nacięcie powieki oka - inne
08.11 Biopsja powieki
08.201 Inne usunięcie gruczołu tarczkowego
08.21 Wycięcie gradówki
08.22 Wycięcie innej małej zmiany powieki
08.231 Wycięcie niepełnej grubości dużej zmiany powieki - jednej czwartej lub większej części brzegu powieki
08.241 Klinowa resekcja powieki
08.249 Wycięcie pełnej grubości dużej zmiany powieki - inne
08.25 Zniszczenie zmiany powieki
08.31 Operacja opadania powiek - podszycie do mięśnia czołowego
08.32 Operacja opadania powiek - podwieszenie na paskach powięzi do mięśnia czołowego
08.34 Operacja opadania powiek - operacja mięśnia dźwigacza
08.35 Operacja opadania powiek - operacja tarczki
08.361 Inna korekcja opadania powieki
08.362 Korekcja opadania powieki przez podwieszenie mięśnia okrężnego oka
08.37 Naprawa nadmiernej korekcji opadania powiek
08.38 Korekcja przykurczu powiek
08.41 Termokauteryzacja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.42 Podszycie podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.43 Klinowa resekcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.44 Rekonstrukcja podwiniętej/ wywiniętej powieki
08.49 Operacje wywiniętej/ podwiniętej powieki - inne
08.511 Powiększenie szczeliny powiek
08.521 Zszycie kąta szpary powiekowej
08.522 Zszycie tarczki
08.591 Z-plastyka zmarszczki nakątnej
08.592 Plastyka kąta szpary powiekowej
08.61 Rekonstrukcja powieki przeszczep/ uszypułowany płat skóry
08.62 Rekonstrukcja powieki - przeszczep błony śluzowej
08.64 Rekonstrukcja powieki płatem powiekowo-spojówkowym
08.69 Rekonstrukcja powieki z przeszczepem/ płatem - inna
08.71 Rekonstrukcja brzegu powieki niepełnej grubości
08.72 Rekonstrukcja powieki niepełnej grubości - inna
08.73 Rekonstrukcja brzegu powieki pełnej grubości
08.74 Rekonstrukcja powieki - pełnej grubości - inna
08.79 Rekonstrukcja powieki - inna
08.81 Zszycie linijnej rany powieki/ brwi
08.82 Plastyka rany brzegu powieki - niepełnej grubości
08.83 Plastyka rany powieki - niepełnej grubości - inna
08.84 Plastyka rany brzegu powieki - pełnej grubości
08.85 Plastyka rany powieki - pełnej grubości - inna
08.89 Plastyka powieki oka - inna
09.0 Nacięcie gruczołu łzowego
09.11 Biopsja gruczołu łzowego
09.12 Biopsja woreczka łzowego
09.21 Wycięcie zmiany gruczołu łzowego
09.22 Częściowe wycięcie gruczołu łzowego - inne
09.23 Całkowite wycięcie gruczołu łzowego
09.3 Operacje gruczołu łzowego - inne
09.41 Zgłębnikowanie otworu łzowego
09.42 Zgłębnikowanie kanalika łzowego
09.43 Zgłębnikowanie przewodu nosowo-łzowego
09.441 Szynowanie przewodu nosowo-łzowego
09.48 Endoskopowe wytworzenie przetoki nosowo-łzowej
09.49 Przywrócenie drożności dróg łzowych - inne
09.51 Nacięcie otworu łzowego
09.52 Nacięcie kanalika łzowego
09.53 Nacięcie woreczka łzowego
09.591 Nacięcie i drenaż przewodu nosowo-łzowego - inne
09.6 Wycięcie woreczka/ dróg łzowych
09.72 Operacje otworu łzowego - inne
09.73 Plastyka kanalika łzowego
09.81 Zespolenie workowo-nosowe
09.821 Zespolenie spojówkowo-łzowo-workowo-nosowe [CDCR]
09.83 Zespolenie spojówkowo-nosowe z szynowaniem
09.91 Obliteracja otworu łzowego
09.99 Operacje aparatu łzowego - inne
10.0 Usunięcie ciała obcego ze spojówki
10.1 Inne nacięcia spojówki
10.21 Biopsja spojówki
10.31 Wycięcie zmiany ze spojówki
10.32 Zniszczenie zmiany na spojówce
10.331 Usunięcie ziarniny jagliczej
10.41 Usunięcie zrostu powieki z gałką (wolny przeszczep)
10.42 Rekonstrukcja worka spojówkowego - wolny przeszczep
10.43 Inne rekonstrukcje worka spojówkowego
10.44 Wolny przeszczep śluzówki do spojówki - inny
10.49 Plastyka spojówki - inna
10.5 Usunięcie zrostów spojówki i powieki
10.6 Operacja naprawcza skaleczenia spojówki
10.91 Iniekcja podspojówkowa
10.99 Inne zabiegi na spojówce
11.0 Usunięcie magnesem ciała obcego z rogówki
11.1 Nacięcie rogówki
11.21 Skrobanie rogówki na rozmaz lub posiew
11.22 Biopsja rogówkowa
11.31 Przeniesienie skrzydlika
11.32 Wycięcie skrzydlika z przeszczepem rogówkowym
11.39 Inne wycięcia skrzydlika
11.41 Mechaniczne usunięcie nabłonka rogówki
11.42 Przyżeganie uszkodzenia rogówki
11.43 Krioterapia uszkodzeń rogówki
11.49 Usunięcie lub zniszczenie uszkodzeń rogówki - inne
11.51 Szycie skaleczenia rogówki
11.52 Naprawa pooperacyjnego rozejścia się rogówki
11.53 Naprawa uszkodzenia rogówki płatem spojówkowym
11.59 Naprawy rogówki - inne
11.60 Przeszczep rogówki nieokreślony inaczej
11.61 Przeszczep warstwowy rogówki z autoprzeszczepem
11.62 Inny warstwowy przeszczep rogówki
11.63 Przeszczep drążący rogówki z autoprzeszczepem
11.641 Przeszczep drążący rogówki z alloprzeszczepem
11.651 Przeszczep rąbka rogówki z autoprzeszczepem
11.652 Przeszczep rąbka rogówki z alloprzeszczepem
11.71 Abrazja rogówki
11.74 Termokeratoplastyka
11.75 Promieniowe nacięcie rogówki
11.79 Chirurgia rekonstrukcyjna rogówki - inna
11.92 Usunięcie wszczepu rogówki
11.99 Operacje rogówki - inne
12.01 Usunięcie magnesem ciała obcego z przedniej części oka
12.02 Usunięcie ciała obcego z przedniej części gałki (bez magnesu)
12.09 Usunięcie ciała obcego z przedniego segmentu oka - inne
12.11 Nacięcie tęczówki z przekłuciem
12.121 Częściowe wycięcie tęczówki
12.122 Nacięcie tęczówki
12.124 Nacięcie tęczówki z użyciem lasera
12.13 Wycięcie wypadniętej tęczówki
12.19 Wycięcie tęczówki - inne
12.21 Diagnostyczna aspiracja treści z przedniej komory oka
12.22 Biopsja tęczówki
12.311 Usunięcie zrostów kąta przesączania przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu
12.321 Usunięcie zrostów przedniej części oka przez wstrzyknięcie powietrza lub płynu
12.331 Usunięcie zrostów tęczówki - inne
12.34 Usunięcie zrostów rogówka-ciałko szkliste
12.35 Nakłucie tęczówki
12.39 Plastyka tęczówki - inna
12.411 Zniszczenie zmiany tęczówki przez kauteryzację
12.412 Zniszczenie zmiany tęczówki przez krioterapię
12.413 Zniszczenie zmiany tęczówki przez fotokoagulację
12.42 Wycięcie zmiany tęczówki
12.43 Usunięcie zmiany ciałka rzęskowego (bez wycięcia)
12.44 Wycięcie zmiany ciałka rzęskowego
12.49 Usunięcie zmiany przedniego segmentu oka - inne
12.51 Nakłucie kąta przesącza bez nacięcia kąta
12.52 Nacięcie kąta przesącza (bez nakłucia)
12.53 Nacięcie kąta przesącza (z nakłuciem)
12.54 Przecięcie twardówki z zewnątrz
12.55 Cyklodializa
12.59 Ułatwienie krążenia śródgałkowego - inne
12.61 Trepanacja twardówki z usunięciem tęczówki
12.62 Przyżeganie twardówki z usunięciem tęczówki
12.63 Uwięźnięcie tęczówki/ irydotaza
12.64 Wycięcie twardówki z zewnątrz
12.65 Wytworzenie przetoki twardówki z usunięciem tęczówki
12.69 Wytworzenie przetoki twardówki - inne
12.71 Cyklodiatermia
12.72 Cyklokrioterapia
12.73 Cyklofotokoagulacja
12.79 Zabiegi w jaskrze - inne
12.81 Szycie skaleczenia twardówki
12.82 Zaopatrzenie przetoki twardówki
12.83 Rewizja rany operacji przedniej części oka - inna
12.84 Usunięcie zmiany twardówki
12.85 Naprawa garbiaka twardówki przeszczepem
12.86 Naprawa garbiaka twardówki - inna
12.87 Wzmocnienie twardówki przeszczepem
12.88 Wzmocnienie twardówki - inne
12.89 Operacje twardówki - inne
12.91 Lecznicze opróżnienie komory przedniej oka
12.921 Wstrzyknięcie powietrza do komory przedniej oka
12.922 Wstrzyknięcie płynu do przedniej komory oka
12.923 Wstrzyknięcie leku do przedniej komory oka
12.93 Usunięcie lub zniszczenie wrastającego nabłonka z przedniej komory oka
12.97 Operacje tęczówki - inne
12.98 Operacje ciałka rzęskowego - inne
12.99 Operacje komory przedniej oka - inne
13.01 Usunięcie ciała obcego z soczewki (magnesem)
13.02 Usunięcie ciała obcego z soczewki (bez magnesu)
13.09 Usunięcie ciała obcego z soczewki - inne
13.191 Usunięcie zaćmy nie określone inaczej
13.192 Krioekstrakcja soczewki
13.193 Usunięcie zaćmy przez odessanie
13.194 Usunięcie soczewki nieokreślone inaczej
13.2 Linijne zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
13.3 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki przez prostą aspirację i wypłukanie
13.42 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy z dojścia tylnego
13.49 Rozdrobnienie soczewki i aspiracja zaćmy - inne
13.51 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki z dojścia skroniowego dolnego
13.59 Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki - inne
13.64 Przecięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13.65 Wycięcie wtórnej błony (po zaćmie)
13.66 Rozdrobnienie wtórnej błony po zaćmie
13.69 Usunięcie zaćmy - inne
13.71 Wszczepienie soczewki przy usunięciu zaćmy (jednoetapowe)
13.72 Wtórne wszczepienie soczewki
13.79 Wprowadzenie sztucznej soczewki - inne
13.8 Usunięcie wszczepionej soczewki
13.9 Inne operacje soczewki
14.01 Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (magnesem)
14.02 Usunięcie ciała obcego z tylnej części oka (bez magnesu)
14.09 Usunięcie ciała obcego z tylnego segmentu oka - inne
14.11 Diagnostyczna aspiracja ciała szklistego
14.19 Diagnostyczne zabiegi tylnej części oka - inne
14.22 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - krioterapia
14.24 Fotokoagulacja (laser) zmiany naczyniówki/ siatkówki
14.25 Fotokoagulacja zmiany naczyniówki/ siatkówki - inna
14.29 Zniszczenie zmiany naczyniówki/ siatkówki - inne
14.31 Rozerwanie siatkówki - leczenie diatermią
14.32 Rozerwanie siatkówki - leczenie krioterapią
14.34 Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.35 Rozerwanie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.39 Rozerwanie siatkówki - leczenie - inne
14.41 Klamrowanie twardówki z wszczepem
14.491 Klamrowanie twardówki z tamponadą powietrzną
14.492 Klamrowanie twardówki z wycięciem twardówki
14.493 Klamrowanie twardówki z nacięciem ciała szklistego
14.51 Odwarstwienie siatkówki - leczenie diatermią
14.52 Odwarstwienie siatkówki - leczenie krioterapią
14.53 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (xenon)
14.54 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją (laser)
14.55 Odwarstwienie siatkówki - leczenie fotokoagulacją - inne
14.59 Odwarstwienie siatkówki - leczenie - inne
14.711 Technika "open sky"
14.712 Usunięcie ciała szklistego z dostępu przedniego z wymianą
14.721 Aspiracja ciała szklistego przez tylne nacięcie twardówki
14.73 Mechaniczna witrektomia - dostęp przedni
14.74 Mechaniczna witrektomia - inne
14.75 Wstrzyknięcie substytutu ciała szklistego
14.79 Ciało szkliste - operacje - inne
14.9 Operacje siatkówki, naczyniówki i tylnej części oka - inne
15.01 Biopsja okoruchowego mięśnia/ ścięgna
15.11 Cofnięcie jednego mięśnia okoruchowego
15.12 Przesunięcie do przodu jednego mięśnia okoruchowego
15.13 Usunięcie jednego mięśnia okoruchowego
15.19 Czasowe odczepienie mięśnia okoruchowego operacje - inne
15.21 Wydłużenie jednego mięśnia okoruchowego
15.22 Skrócenie jednego mięśnia okoruchowego
15.29 Operacje jednego mięśnia okoruchowego - inne
15.3 Czasowe odczepienie więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek
15.4 Operacje więcej niż jednego mięśnia okoruchowego jednej lub dwóch gałek - inne
15.5 Przesunięcie mięśni okoruchowych
15.6 Kontrola po zabiegu na mięśniu okoruchowym
15.7 Naprawa po urazie mięśnia okoruchowego
15.9 Operacje mięśni/ ścięgien okoruchowych - inne
16.011 Nacięcie oczodołu z dostępu bocznego
16.02 Nacięcie oczodołu z wszczepem
16.09 Nacięcie oczodołu - inne
16.1 Usunięcie penetrującego ciała obcego z oka - inne
16.22 Diagnostyczna aspiracja oczodołu
16.23 Biopsja gałki ocznej i oczodołu
16.31 Wytrzewienie gałki ocznej z jednoczasowym wszczepem protezy
16.39 Inne wytrzewienie gałki ocznej
16.41 Wyłuszczenie gałki ocznej z jednoczesnym założeniem wszczepu do torebki Tenona z przyczepieniem mięśni
16.42 Wyłuszczenie gałki ocznej z innym jednoczesnym wszczepieniem
16.49 Inna enukleacja gałki ocznej
16.51 Wytrzewienie oczodołu z usunięciem przyległych struktur
16.52 Wytrzewienie gałki ocznej z usunięciem kości
16.59 Wytrzewienie gałki ocznej - inne
16.61 Wtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16.62 Kontrola/ powtórne wprowadzenie wszczepu do oczodołu
16.63 Kontrola oczodołu po enukleacji z przeszczepem
16.64 Kontrola oczodołu po enukleacji - inna
16.65 Wtórny wszczep po wytrzewieniu oczodołu
16.69 Zabiegi po usunięciu gałki ocznej - inne
16.71 Usunięcie wszczepu z oczodołu
16.72 Usunięcie wszczepu gałki ocznej
16.81 Zaopatrzenie rany oczodołu
16.821 Zabieg naprawczy wielu struktur oka
16.829 Zaopatrzenie pękniętej gałki ocznej - inne
16.89 Zaopatrzenie urazu oka/ oczodołu - inne
16.92 Wycięcie zmiany oczodołu
16.93 Wycięcie zmiany oka - inne struktury
16.94 Osteoplastyka oczodołu
16.95 Dekompresja oczodołu
16.96 Wszczepienie protezy lub ekspandera osmotycznego do oczodołu
16.98 Operacje oczodołu - inne
16.99 Operacje gałki ocznej - inne
18.02 Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego
18.09 Nacięcie ucha zewnętrznego - inne
18.12 Biopsja ucha zewnętrznego
18.19 Zabiegi diagnostyczne ucha zewnętrznego - inne
18.21 Przetoka przeduszna - wycięcie
18.291 Przyżeganie ucha zewnętrznego
18.293 Kriochirurgia ucha zewnętrznego
18.294 Łyżeczkowanie ucha zewnętrznego
18.295 Elektrokoagulacja ucha zewnętrznego
18.296 Wyłuszczenie w zakresie ucha zewnętrznego
18.297 Wycięcie egzostozy zewnętrznego przewodu słuchowego
18.298 Wycięcie wrodzonych przydatków przedusznych
18.299 Częściowe wycięcie małżowiny usznej
18.31 Radykalne wycięcie zmiany ucha zewnętrznego
18.32 Amputacja ucha zewnętrznego
18.39 Wycięcie ucha zewnętrznego - inne
18.4 Szycie rany ucha zewnętrznego
18.61 Plastyka przewodu słuchowego ucha zewnętrznego
18.62 Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części kostnej
18.63 Wytworzenie [odtworzenie] zewnętrznego przewodu słuchowego części skórnej z przeszczepem skóry
18.711 Zakotwiczenie protezy zewnętrznej małżowiny usznej
18.712 Rekonstrukcja małżowiny i przewodu słuchowego
18.713 Rekonstrukcja małżowiny usznej/ przeszczep chrząstki autogennej
18.72 Przyszycie amputowanego ucha
18.791 Otoplastyka - nie określona inaczej
18.792 Przeszczep skóry zamałżowinowy
18.9 Operacje ucha zewnętrznego - inne
19.01 Rozdział przez ucisk pośredni na wyrostek
19.02 Powtórna mobilizacja strzemiączka
19.03 Mobilizacja strzemiączka przez jego ramiona
19.09 Inna mobilizacja strzemiączka
19.111 Wycięcie strzemiączka z przeszczepem homogennym kowadełka
19.112 Wycięcie strzemiączka z protezą kowadełka
19.19 Inne wycięcie strzemiączka
19.21 Rewizja po wycięciu strzemiączka z przeszczepem kowadełka
19.29 Rewizja po wycięciu strzemiączka - inna
19.31 Wycięcie kowadełka - nie określone inaczej
19.33 Rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych - II etap
19.34 Ossikuloplastyka
19.35 Rekonstrukcja łańcuszka kosteczek słuchowych i błony bębenkowej
19.41 Nadbębenkowa plastyka
19.42 Plastyka błony bębenkowej za pomocą drażnienia / kauteryzacji
19.43 Plastyka błony bębenkowej z użyciem przeszczepu
19.44 Tympanoplastyka
19.6 Rewizja po tympanoplastyce
19.91 Zamknięcie przetoki wyrostka sutkowatego
19.92 Mioplastyka wyrostka sutkowatego
19.93 Obliteracja jamy bębenkowo-sutkowej
20.01 Nacięcie błony bębenkowej z założeniem drenika wentylacyjnego
20.091 Aspirowanie ucha środkowego - nie określone inaczej
20.099 Nacięcie błony bębenkowej - inne
20.1 Usunięcie rurki tympanostomijnej
20.21 Otwarcie wyrostka sutkowatego
20.22 Otwarcie komory powietrznej piramidy kości skalistej
20.231 Attykotomia
20.232 Otwarcie jamy bębenkowej
20.233 Usunięcie zrostów w zakresie jamy bębenkowej
20.32 Biopsja ucha środkowego i wewnętrznego
20.39 Zabiegi diagnostyczne ucha środkowego i wewnętrznego - inne
20.41 Antromastoidektomia
20.42 Mastoidektomia radykalna
20.491 Attykoantrostomia
20.492 Mastoidektomia - nie określona inaczej
20.493 Radykalna zmodyfikowana mastoidektomia
20.51 Wycięcie zmiany ucha środkowego
20.591 Usunięcie szczytu piramidy kości skalistej
20.592 Wycięcie jamy bębenkowej
20.611 Fenestracja błędnika z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.612 Fenestracja kanałów półkolistych z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.613 Fenestracja przedsionka z użyciem przeszczepu skórnego/ żylnego
20.62 Rewizja po fenestracji ucha wewnętrznego
20.71 Wytworzenie przetoki endolimfatycznej
20.721 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do ucha wewnętrznego
20.722 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do kanałów półkolistych
20.723 Ablacja przez wstrzyknięcie alkoholu do przedsionka
20.791 Odbarczenie błędnika
20.792 Drenaż ucha wewnętrznego
20.793 Wytworzenie przetoki śródchłonki z woreczka przedsionka
20.794 Wytworzenie przetoki błędnika
20.795 Nacięcie woreczka przedsionka
20.796 Wycięcie błędnika przezbębenkowo
20.797 Otwarcie błędnika kostnego
20.798 Drenaż perylimfatyczny
20.81 Kateteryzacja trąbki Eustachiusza
20.82 Przedmuchanie trąbki Eustachiusza
20.83 Wstrzyknięcie pasty teflonowej do trąbki Eustachiusza
20.84 Wdmuchnięcie kwasu bornego/ salicylowego do trąbki Eustachiusza
20.85 Przedmuchiwanie trąbki Estachiusza metodą Politzera
20.91 Tympanosympatektomia
20.92 Rewizja po operacji wyrostka sutkowatego i ucha środkowego
20.931 Zamknięcie przetoki okienka owalnego
20.932 Zamknięcie przetoki perylimfatycznej
20.933 Zamknięcie przetoki okienka okrągłego
20.94 Wstrzyknięcie do jamy bębenkowej
20.951 Wszczepienie przyrządu słuchowego (protezy słuchowej) opartego o przewodnictwo kostne
20.96 Wszczepienie/ wymiana protezy ślimaka - nie określone inaczej
20.97 Wszczepienie/ wymiana jednokanałowej protezy ślimaka
20.98 Wszczepienie/ wymiana wielokanałowej protezy ślimaka
20.991 Wszczepienie/ wymiana implantu ucha środkowego
20.992 Wszczepienie/ wymiana implantu pniowego
20.993 Wszczepienie/ wymiana innego implantu słuchowego
20.994 Wymiana elektronicznych protez słuchu - procesora mowy
21.01 Przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.02 Tylna i przednia tamponada nosa przy krwotoku
21.03 Przyżeganie przy krwotoku z nosa i tamponada
21.04 Podwiązanie tt. sitowych przy krwotoku z nosa
21.05 Podwiązanie t. szczękowej przy krwotoku z nosa
21.06 Podwiązanie t. szyjnej zewnętrznej przy krwotoku z nosa
21.07 Wycięcie śluzówki/ przeszczep skóry na przegrodę i boczną ścianę nosa przy krwotoku z nosa
21.11 Nacięcie chrząstki nosa
21.12 Nacięcie skóry nosa
21.13 Nacięcie przegrody nosowej
21.14 Drenaż ropnia przegrody nosa
21.15 Nacięcie małżowiny nosa - (konchotomia) częściowa podśluzówkowa
21.18 Endoskopowy drenaż ropnia przegrody nosa
21.22 Biopsja nosa
21.293 Rinoskopia tylna
21.30 Wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa - nie określone inaczej
21.311 Wycięcie polipa nosa
21.32 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie innych zmian nosa
21.38 Endoskopowe miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany nosa
21.4 Resekcja nosa
21.5 Podśluzówkowe wycięcie przegrody nosowej
21.61 Wycięcie małżowiny nosa (diatermia/ krioterapia/ laserochirurgia)
21.69 Wycięcie małżowiny nosa - inne
21.71 Zamknięte nastawienie złamania nosa
21.72 Otwarte nastawienie złamania nosa
21.81 Szycie rany nosa
21.821 Wycięcie przetoki nosowo-wargowej
21.822 Wycięcie przetoki nosowo-gardłowej
21.823 Wycięcie przetoki nosowo-ustnej
21.831 Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z ramienia
21.832 Rekonstrukcja nosa uszypułowanym płatem z czoła
21.841 Plastyka przegrody nosowej
21.842 Plastyka skośnego nosa
21.851 Powiększenie nosa przeszczepem
21.852 Powiększenie nosa sztucznym wszczepem
21.861 Plastyka nosa płatami nosowo-wargowymi
21.862 Plastyka koniuszka nosa
21.87 Endoskopowa plastyka przegrody nosa
21.881 Zmiażdżenie przegrody nosowej
21.882 Zamknięcie perforacji przegrody
21.891 Przyszycie amputowanego nosa
21.892 Korekcyjna plastyka pourazowego zniekształcenia nosa
21.893 Rekonstrukcja przegrody nosowej z dojścia zewnętrznego
21.899 Operacje nosa (plastyka/ rekonstrukcja) - inne
21.91 Uwolnienie zrostów nosowych
21.92 Odwarstwienie błony śluzowej przegrody nosa
21.98 Endoskopowe uwolnienie zrostów nosowych
22.00 Aspiracja/ płukanie zatok nosa - inne
22.01 Punkcja zatoki nosa/ płukanie/ aspiracja
22.02 Aspiracja lub przepłukanie zatoki nosa przez naturalne ujście
22.11 Zamknięta igłowa biopsja zatoki nosa
22.12 Otwarta biopsja zatoki nosa
22.18 Endoskopowa biopsja zatoki nosa
22.191 Endoskopia zatok nosa bez biopsji
22.2 Antrotomia przeznosowa
22.311 Usunięcie wyściółki zatoki drogą zabiegu Caldwell-Luc'a
22.391 Otwarcie zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a
22.41 Otwarcie zatoki czołowej
22.421 Wycięcie zmiany zatoki czołowej
22.422 Obliteracja zatoki czołowej tkanką tłuszczową
22.51 Otwarcie komórek sitowych
22.52 Otwarcie zatoki klinowej
22.53 Otwarcie wielu zatok nosa
22.58 Endoskopowe otwarcie wielu zatok nosa
22.59 Otwarcie zatoki nosa - inne
22.61 Wycięcie zmiany zatoki szczękowej z dostępu Caldwell-Luc'a
22.62 Wycięcie zmiany zatoki szczękowej - z innego dostępu
22.63 Wycięcie komórek sitowych
22.64 Usunięcie zatoki klinowej
22.69 Wycięcie zatoki nosa - inne
22.71 Zamknięcie przetoki zatoki nosa
22.791 Rekonstrukcja przewodu zatokowo-nosowego
22.792 Zabieg naprawczy kości zatoki dodatkowej
22.91 Wyłonienie zatoki szczękowej
22.92 Wytworzenie przetoki zatoki
23.1703 Usunięcie głęboko złamanego zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł, dźwigni
23.1704 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo-okostnowego
23.1705 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego
23.1706 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
23.1707 Operacyjne - usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
23.1808 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki
23.2201 Repozycja i unieruchomienie pojedynczego złamania żuchwy
23.2202 Repozycja i unieruchomienie wielokrotnego, z odłamami pośrednimi złamania żuchwy
23.2203 Repozycja i unieruchomienie poprzecznego lub strzałkowego złamania szczęki
23.2204 Repozycja i unieruchomienie złamania szczęki z przemieszczaniem odłamów ze złamaniami innych kości twarzy
23.2210 Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy
23.2211 Repozycja i unieruchomienie zastarzałego zwichnięcia żuchwy
24.11 Biopsja dziąsła
24.12 Biopsja wyrostka zębodołowego
24.21 Plastyka dziąsła z przeszczepem kości lub tkanek miękkich
24.29 Plastyka dziąsła - inna
24.31 Wycięcie zmiany/ tkanki dziąsła
24.32 Szycie rozerwanego dziąsła
24.39 Operacje dziąsła - inne
24.4 Wycięcie zmiany zębopochodnego schorzenia żuchwy
24.511 Plastyka wyrostka zębodołowego - przykorzeniowa
24.512 Plastyka wyrostka zębodołowego - przezprzegrodowa
24.513 Plastyka wyrostka zębodołowego - radykalna
24.514 Plastyka wyrostka zębodołowego - prosta
24.515 Obustronna plastyka wyrostka zębodołowego - z użyciem przeszczepu lub wszczepu
24.516 Jednostronna plastyka wyrostka zębodołowego - z użyciem przeszczepu lub wszczepu
25.01 Zamknięta (igłowa) biopsja języka
25.02 Otwarta biopsja języka
25.1 Zniszczenie lub wycięcie zmiany języka
25.2 Częściowe wycięcie języka
25.3 Całkowite usunięcie języka
25.4 Radykalne usunięcie języka
25.51 Szycie rany języka
25.591 Podwieszenie języka na powięzi
25.592 Przyszycie języka do wargi
25.593 Przeszczep śluzówki lub skóry na język
25.91 Podcięcie wędzidełka języka
25.92 Wycięcie wędzidełka języka
25.93 Usunięcie zrostów języka
25.94 Nacięcia języka - inne
25.99 Operacje języka - inne
26.0 Nacięcie ślinianki/ przewodu ślinowego
26.11 Biopsja igłowa ślinianki/ przewodu
26.12 Otwarta biopsja ślinianki/ przewodu
26.21 Marsupializacja torbieli ślinianki
26.29 Wycięcie zmiany ślinianki - inne
26.31 Częściowe wycięcie ślinianki
26.321 Wycięcie en bloc zmiany ślinianki
26.322 Radykalne usunięcie ślinianki
26.39 Wycięcie ślinianki - inne
26.41 Szycie rany ślinianki
26.42 Zamknięcie przetoki ślinowej
26.491 Fistulizacja ślinianki
26.492 Plastyka ślinianki lub przewodu ślinowego - inna
26.493 Przeszczepienie ujścia przewodu ślinowego
26.91 Sondowanie przewodu ślinowego
26.99 Operacje ślinianek - inne
27.01 Drenaż z okolicy twarzy
27.02 Drenaż przestrzeni powięziowej twarzy
27.03 Drenaż w ropowicy dna jamy ustnej
27.1 Nacięcie podniebienia
27.21 Biopsja kości podniebienia
27.22 Biopsja podniebienia miękkiego/ języczka
27.23 Biopsja wargi
27.24 Biopsja jamy ustnej - inne
27.311 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kauteryzację
27.312 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez chemioterapię
27.313 Miejscowe zniszczenie zmiany lub tkanek podniebienia twardego przez kirioterapię
27.32 Rozległe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki podniebienia twardego
27.41 Wycięcie wędzidełka wargi
27.42 Wycięcie zmiany wargi - inne
27.43 Rozległe wycięcie zmiany lub tkanki wargi
27.491 Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka jamy ustnej
27.492 Wycięcie zmiany w zakresie dna jamy ustnej
27.493 Wycięcie zmiany w zakresie przedsionka i dna jamy ustnej
27.499 Wycięcie w zakresie jamy ustnej - inne
27.51 Szycie rany wargi
27.52 Szycie rany jamy ustnej - inne
27.53 Zamknięcie przetoki jamy ustnej
27.541 Jednoczasowa korekcja obustronnego rozszczepu wargi i podniebienia
27.542 Jednoczasowa korekcja jednostronnego rozszczepu wargi i podniebienia
27.543 Korekcja obustronnego rozszczepu wargi
27.544 Korekcja jednostronnego rozszczepu wargi
27.55 Przeszczep pełnej grubości skóry w zakresie jamy ustnej i warg
27.56 Przeszczep skóry w zakresie jamy ustnej - inne
27.57 Płat cylindryczny lub uszypułowany w zakresie jamy ustnej i warg
27.58 Wtórne zabiegi korekcyjne porozszczepowych zniekształceń wargi i nosa
27.591 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego mięśniem skroniowym/ mięśniem żwaczem
27.592 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego paskami powięzi
27.593 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego - wytworzenie fałdu nosowo-wargowego
27.594 Plastyka korekcyjna twarzy po porażeniu nerwu twarzowego przeszczepieniem nerwu lub neurotyzacją przez sąsiedni nerw
27.61 Szycie rany podniebienia
27.621 Korekcja rozszczepu podniebienia w sekwencji Robina z rotacją języka
27.622 Zabieg naprawczy rozszczepu podniebienia jednostronny
27.631 Wtórne przytwierdzenie płata gardłowego
27.632 Wtórne wydłużenie podniebienia
27.69 Operacje plastyczne podniebienia - inne
27.71 Nacięcie języczka
27.72 Wycięcie języczka
27.73 Zabiegi naprawcze języczka
27.79 Operacje języczka - inne
27.92 Nacięcia w obrębie jamy ustnej - inne
27.93 Plastyka wędzidełka wargi, języka, policzka
28.01 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołogardłowego
28.02 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): okołomigdałkowego
28.03 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): zagardłowego
28.04 Drenaż ropnia (przez jamę ustną) (przez szyję): migdałka
28.11 Biopsja migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego
28.2 Wycięcie migdałków podniebiennych
28.3 Wycięcie migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.4 Wycięcie resztek migdałka podniebiennego
28.5 Wycięcie migdałka językowego
28.6 Wycięcie migdałka gardłowego (bez tonsilektomii)
28.7 Opanowanie krwotoku po tonsilektomii/adenoidektomii
28.91 Usunięcie ciała obcego z migdałka podniebiennego i migdałka gardłowego przez nacięcie
28.92 Wycięcie zmiany migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
28.99 Operacje migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego - inne
29.0 Nacięcie gardła (faryngotomia)
29.12 Biopsja gardła
29.2 Wycięcie torbieli bocznej szyi lub pozostałości szczeliny skrzelowej
29.31 Przecięcie mięśnia pierścienno-gardłowego
29.32 Wycięcie uchyłka gardła
29.33 Częściowa faryngektomia
29.39 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki gardła - inne
29.41 Korekcja zarośnięcia nozdrzy tylnych
29.42 Operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych
29.43 Operacja plastyczna gardła po usunięciu nowotworu
29.48 Endoskopowa operacja niewykształcenia nozdrzy tylnych
29.51 Szycie rany gardła
29.52 Zamknięcie przetoki szczeliny skrzelowej
29.53 Zamknięcie przetoki gardła - inne
29.59 Operacje naprawcze w gardle - inne
29.91 Rozszerzanie gardła
29.92 Przecięcie nerwu językowo-gardłowego
29.99 Operacje w gardle - inne
30.01 Marsupializacja torbieli krtani
30.09 Inne wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki krtani
30.1 Wycięcie połowy krtani
30.21 Wycięcie nagłośni
30.22 Wycięcie strun głosowych
30.23 Częściowe wycięcie krtani z rekonstrukcją
30.24 Wycięcie chrząstki krtani
30.29 Częściowa laryngektomia - inna
30.31 Blokowe wycięcie krtani z tyroidektomią z jednoczasową tracheostomią
30.32 Wycięcie krtani i gardła
30.39 Całkowite wycięcie krtani - inne
30.41 Radykalne wycięcie krtani z radykalnym preparowaniem szyi z wycięciem tarczycy i z jednoczesną tracheostomią
30.49 Radykalne wycięcie krtani - inne
31.1 Tracheostomia czasowa
31.21 Tracheostomia śródpiersiowa
31.29 Inna stała tracheostomia
31.3 Inne nacięcie krtani/ tchawicy
31.43 Endoskopowa biopsja krtani
31.44 Endoskopowa biopsja tchawicy
31.45 Otwarta biopsja krtani lub tchawicy
31.48 Inne zabiegi diagnostyczne krtani
31.49 Inne zabiegi diagnostyczne tchawicy
31.5 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki krtani
31.61 Szycie rany krtani
31.621 Wycięcie przetoki krtani/ tchawicy
31.622 Usunięcie laryngostomii
31.64 Zaopatrzenie złamania krtani
31.65 Rekonstrukcja z plastyką krtani po operacji częściowej
31.691 Ufiksowanie chrząstki nalewkowatej
31.692 Przeszczep w krtani
31.693 Przemieszczenie strun głosowych
31.71 Szycie rany tchawicy
31.72 Zamknięcie zewnętrznej przetoki tchawicy
31.731 Wycięcie przetoki tchawiczo - przełykowej
31.739 Zamknięcie przetoki tchawicy - inne
31.75 Rekonstrukcja tchawicy i wytworzenie sztucznej krtani
31.791 Wprowadzenie stałej endoprotezy tchawiczo-oskrzelowej
31.799 Operacje naprawcze i plastyczne tchawicy - inne
31.91 Przecięcie nerwu krtaniowego
31.92 Usunięcie zrostów tchawicy lub krtani
31.93 Wymiana rurki wewnątrzkrtaniowej lub wewnątrztchawiczej
31.95 Wytworzenie przetoki tchawiczo-przełykowej
31.96 Podanie lecznicze surfaktantu
31.981 Rozszerzenie krtani
31.982 Przecięcie wrodzonej błony krtani
31.983 Usunięcie "kila" wewnątrzkrtaniowego
31.984 Wymiana protezy głosowej
31.99 Inne zabiegi tchawicy
32.01 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki oskrzela
32.09 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki oskrzela
32.1 Inne wycięcia oskrzela
32.21 Plikacja pęcherza rozedmowego
32.291 Miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki płuca nieokreślone inaczej
32.292 Klinowe wycięcie płuca
32.3 Segmentowa resekcja płuca
32.41 Lobektomia z wycięciem segmentu drugiego płata
32.49 Lobektomia - inna
32.52 Wycięcie płuca z rozdzieleniem śródpiersia
32.59 Całkowite usunięcie płuca nieokreślone inaczej
32.6 Radykalna resekcja struktur klatki piersiowej
32.9 Inne wycięcia płuc
33.0 Nacięcie oskrzela
33.1 Nacięcie płuca
33.21 Bronchoskopia przez przetokę
33.22 Bronchoskopia fiberoskopowa
33.231 Bronchoskopia autofluorescencyjna
33.232 Bronchoskopia interwencyjna
33.239 Bronchoskopia - inna
33.24 Endoskopowa biopsja oskrzela
33.25 Otwarta biopsja oskrzela
33.26 Przezskórna igłowa biopsja płuca
33.271 Fiberoskopowa bronchoskopia pod kontrolą fluoroskopii
33.272 Przezoskrzelowa biopsja płuca
33.273 Przezoskrzelowa biopsja śródpiersia lub płuca pod kontrolą ultrasonograficzną
33.28 Otwarta biopsja płuca
33.34 Torakoplastyka
33.41 Szycie rany oskrzela
33.421 Zamknięcie bronchostomii
33.422 Wycięcie przetoki oskrzelowo-skórnej
33.423 Wycięcie przetoki oskrzelowo-przełykowej
33.424 Wycięcie przetoki oskrzelowo-trzewnej
33.43 Zamknięcie rany płuca
33.48 Zabiegi naprawcze i plastyczne oskrzeli - inne
33.49 Zabiegi naprawcze i plastyczne płuca - inne
33.92 Podwiązanie oskrzela
33.98 Inne operacje na oskrzelu
33.99 Operacje płuc - inne
34.01 Nacięcie ściany klatki piersiowej
34.02 Torakotomia zwiadowcza
34.03 Retorakotomia przez ranę operacyjną
34.041 Drenaż jamy opłucnowej
34.042 Zamknięty drenaż klatki piersiowej
34.043 Operacja rewizyjna cewnika międzyżebrowego (drenażu jamy opłucnowej) (z uwolnieniem zrostów)
34.093 Otwarty drenaż klatki piersiowej
34.1 Nacięcie śródpiersia
34.21 Torakoskopia przezopłucnowa
34.22 Wziernikowanie śródpiersia (mediastinoskopia)
34.24 Biopsja opłucnej
34.26 Otwarta biopsja śródpiersia
34.29 Zabiegi diagnostyczne śródpiersia - inne
34.3 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki śródpiersia
34.4 Zniszczenie lub wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej (z usunięciem żeber)
34.51 Dekortykacja płuca
34.59 Inne wycięcia opłucnej
34.6 Skaryfikacja opłucnej
34.71 Szycie rany ściany klatki piersiowej
34.72 Zamknięcie torakostomii
34.731 Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowej
34.732 Zamknięcie przetoki:oskrzelowo-opłucnowo-skórnej
34.733 Zamknięcie przetoki: oskrzelowo-opłucnowo-śródpiersiowej
34.741 Zabieg naprawczy klatki piersiowej: kurzej z wszczepem
34.742 Zabieg naprawczy klatki piersiowej: lejkowatej z wszczepem
34.79 Zabiegi naprawcze ściany klatki piersiowej - inne
34.81 Wycięcie zmiany lub tkanki przepony
34.82 Szycie rany przepony
34.831 Wycięcie przetoki piersiowo-brzusznej
34.832 Wycięcie przetoki piersiowo-żołądkowej
34.833 Wycięcie przetoki piersiowo-jelitowej
34.84 Inne zabiegi naprawcze przepony
34.89 Operacje przepony - inne
34.921 Pleurodeza środkiem chemicznym
34.922 Wstrzyknięcie środka cytotoksycznego lub tetracykliny
34.923 Wlew kroplowy do jamy klatki piersiowej
35.01 Zamknięta walwulotomia aortalna
35.02 Zamknięta walwulotomia mitralna
35.03 Zamknięta walwulotomia płucna
35.04 Zamknięta walwulotomia zastawki trójdzielnej
35.09 Zamknięta walwulotomia - inna zastawka
35.391 Zabieg naprawczy tętniaka zatoki Valsalvy
35.411 Zabieg Rashkinda
35.412 Balonowa septostomia przedsionka
35.421 Operacja Blalock-Hanlon
35.521 Wprowadzenie parasola przedsionkowego (metoda King Mills)
35.59 Zamknięcie ubytku przegrody serca/materiał sztuczny - inne
35.711 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego
35.712 Zamknięcie przetrwałego otworu owalnego
35.713 Zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego typu ostium secundum
35.721 Zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego
35.722 Zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
35.723 Przezskórne zamknięcie ubytku nadgrzebieniowego
35.724 Przezskórne zamknięcie ubytku w przegrodzie międzykomorowej
35.731 Zabieg naprawczy kanału przedsionkowo-komorowego
35.732 Zamknięcie ubytku typu ostium primum
35.733 Zamknięcie rozszczepu zastawki przedsionkowo-komorowej w kanale przedsionkowo-komorowym
35.79 Zamknięcie ubytku przegrody serca - inne
35.951 Wymiana części ruchomej sztucznej zastawki serca
35.952 Powtórne przyszycie sztucznej łatki na ubytek w przegrodzie serca
35.953 Powtórne wszycie zastawki serca
35.961 Przezskórna balonowa walwuloplastyka
35.971 Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy spirali
35.972 Przezskórne zamknięcie przewodu tętniczego Botalla przy pomocy okludera
35.973 Zamknięcie przewodu tętniczego Botalla - operacja otwarta
35.99 Inne operacje zastawek serca
36.031 Endarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką
36.032 Thrombendarterektomia tętnicy wieńcowej z łatką
36.04 Wlew czynnika przeciwzakrzepowego do tętnicy wieńcowej
36.061 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent niepowlekany
36.062 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent powlekany
36.063 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent pokrywany, np. heparyną
36.064 Wprowadzenie stentu(ów) nie uwalniającego leków antyproliferacyjnych, do naczynia wieńcowego - stent wewnątrznaczyniowy
36.065 Wprowadzenie stentu samorozprężalnego do tętnicy wieńcowej
36.07 Wprowadzenie stentu(ów) uwalniającego leki do tętnicy wieńcowej
36.091 Angioplastyka wieńcowa nie określona inaczej
36.101 Bezpośrednia rewaskularyzacja mięśnia sercowego przy pomocy wewnętrznego poszerzenia światła tętnicy wieńcowej/sztucznej wstawki naczyniowej/żyły jako wstawki naczyniowej
36.109 Inna rewaskularyzacja serca
36.11 Pomost aortalno-wieńcowy (1 tętnica wieńcowa)
36.12 Pomosty aortalno-wieńcowe (2 tętnice wieńcowe)
36.13 Pomosty aortalno-wieńcowe (3 tętnice wieńcowe)
36.14 Pomosty aortalno-wieńcowe (4 lub więcej tętnic wieńcowych)
36.15 Pomost tętnica piersiowa wewnętrzna tętnica wieńcowa (pojedyncze naczynie)
36.16 Pomosty tętnica piersiowa wewnętrzna - tętnice wieńcowe (dwa naczynia)
36.17 Pomost brzuszno-wieńcowy
36.19 Pomosty dla rewaskularyzacji serca - inne
36.21 Wszczepienie odgałęzień aorty [odgałęzień aorty wstępującej] do mięśnia sercowego
36.22 Wszczepienie naczyń krwionośnych do mięśnia sercowego
36.231 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: mięśnia sercowego
36.232 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: komory
36.233 Wszczepienie wewnętrznej tętnicy piersiowej do: ściany komory
36.31 Rewaskularyzacja przezmięśniowa otwarta
36.321 Przezskórna przezmięśniowa rewaskularyzacja
36.322 Rewaskularyzacja przezmięśniowa metodą torakoskopową
36.391 Abrazja osierdzia
36.392 Przyszycie sieci do serca
36.394 Przeszczep tkanki tłuszczowej ze śródpiersia do mięśnia serca
36.395 Przeszczep sieci większej do mięśnia serca
36.396 Przeszczep mięśnia piersiowego do mięśnia serca
36.91 Operacja tętniaka tętnicy wieńcowej
36.92 Eksploracja tętnicy wieńcowej
36.93 Nacięcie tętnicy wieńcowej
36.94 Podwiązanie tętnicy wieńcowej
36.95 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej
36.96 Przezskórne poszerzenie tętnicy płucnej z założeniem protezy wewnątrznaczyniowej
36.97 Przezskórne poszerzenie sztucznych połączeń wewnątrzsercowych lub naczyniowo-sercowych
37.0 Perikardiocenteza
37.111 Nacięcie przedsionka
37.112 Nacięcie wsierdzia
37.113 Nacięcie mięśnia sercowego
37.114 Nacięcie komory serca
37.121 Wytworzenie okienka osierdziowego
37.122 Perikardioza
37.123 Perikardiotomia
37.19 Nacięcie serca - inne
37.21 Cewnikowanie prawego serca
37.22 Cewnikowanie lewego serca
37.23 Cewnikowanie lewego i prawego serca
37.25 Biopsja serca
37.261 Badania elektrofizjologiczne [EPS]
37.262 Nieinwazyjna programowana elektrostymulacja (NIPS)
37.272 Mapowanie serca z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
37.281 Echokardiografia jam serca
37.311 Wycięcie zrostów osierdzia
37.312 Wycięcie zbliznowacenia nasierdzia/ osierdzia
37.341 Ablacja, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki serca, metodą endowaskularną
37.342 Ablacja tkanki mięśnia sercowego endokardialna i epikardialna (krioablacja, laserowa, mikrofalowa, falami radiowymi) przez cewnik
37.411 Urządzenie wspomagające pracę serca (CSD)
37.412 Nasierdziowe urządzenie wspomagające pracę serca
37.413 Urządzenie wspomagające pracę komór serca z powierzchni serca
37.4998 Inne otwarte zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37.4999 Inne przezskórne zabiegi naprawcze serca i osierdzia
37.61 Wszczepienie balona pulsacyjnego
37.65 Wszczepienie zewnętrznego, pulsacyjnego systemu wspomagającego serce
37.661 System wspomagający serce, pompa poprzeczna
37.662 Lewokomorowe urządzenie wspomagające (LVAD)
37.663 Pulsacyjny system wspomagający serce
37.664 Prawokomorowe urządzenie wspomagające (RVAD)
37.665 System wspomagający serce, obrotowa pompa
37.666 Urządzenie wspomagające komory serca (VAD), nie określone inaczej Uwaga: Przyrząd wszczepiony w górnym lewym kwadrancie jamy otrzewnowej, bezpośrednio podłączony do serca
37.667 Przenośny, wszczepialny system wspomagający serce
37.67 Wszczepienie systemu stymulującego serce
37.68 Wprowadzenie przezskórnego zewnętrznego urządzenia wspomagającego serce
37.72 Czasowe wprowadzenie elektrody do komory lub przedsionka przezżylnie
37.73 Czasowe wprowadzenie elektrod rozrusznika do komory lub przedsionka przezżylnie
37.751 Wymiana elektrody
37.752 Zmiana pozycji elektrody
37.753 Rewizja elektrody z naprawą lub bez
37.761 Usunięcie lub odłączenie istniejących przezżylnych lub nasierdziowych odprowadzeń z wymianą odprowadzeń przezżylnych
37.771 Usunięcie elektrody nasierdziowej z dojścia przez klatkę piersiową
37.772 Usunięcie przezżylnej elektrody przezskórne
37.78 Stymulacja czasowa z implantacją rozrusznika serca
37.793 Rewizja lub zmiana miejsca wytworzenia kieszonki dla rozrusznika, defibrylatora lub innego wszczepialnego urządzenia dla serca
37.80 Wprowadzenie stałego rozrusznika serca - inne
37.82 Wszczepienie rozrusznika jednojamowego
37.83 Wszczepienie rozrusznika dwujamowego
37.86 Wymiana rozrusznika jednojamowego
37.87 Wymiana rozrusznika dwujamowego
37.892 Naprawa rozrusznika
37.893 Usunięcie urządzenia do resynchronizacji komór serca, bez wymiany
37.91 Bezpośredni masaż serca
37.941 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
37.942 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
37.943 Wszczepienie całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego
37.944 Wymiana całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego
37.971 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - jednojamowego
37.972 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji [ICD] - dwujamowego
37.973 Wymiana elektrod do całkowitego automatycznego systemu do kardiowersji lub defibrylacji z funkcją resynchronizacji [CRT-D]
37.992 Usunięcie generatora impulsów do kardiowersji/ defibrylacji, bez wymiany
37.993 Usunięcie systemu umiarawiania pracy serca, generatora impulsów do defibrylacji [CRT-D], bez wymiany
37.994 Zmiana pozycji odprowadzeń [elektrod] (odbierających) (do impulsów)
38.011 Embolektomia - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.012 Embolektomia - naczyń głowy/szyi - inna; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38.013 Embolektomia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.014 Embolektomia - aorty
38.015 Embolektomia - Naczyń klatki piersiowej - inna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne
38.016 Embolektomia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.018 Embolektomia - tętnic kończyny dolnej; udowych (wspólna, powierzchowna); podkolanowych; piszczelowych
38.020 Trombektomia - miejsce nieokreślone
38.021 Trombektomia - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych)
38.022 Trombektomia - naczyń głowy/szyi - inna; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.023 Trombektomia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.025 Trombektomia - naczyń klatki piersiowej - inna; żyły bezimiennej; naczyń podobojczykowych; naczyń płucnych (tętnica, żyła); żyły głównej górnej
38.027 Trombektomia - żył brzusznych; biodrowych; wrotnych; nerkowych; śledzionowych; żyły głównej dolnej
38.029 Trombektomia - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.111 Endarterektomia z embolektomią - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.112 Endarterektomia z embolektomią - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.113 Endarterektomia z embolektomią - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.119 Endarterektomia z embolektomią - naczyń klatki piersiowej - inna; naczynia podobojczykowe
38.120 Endarterektomia z łatką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.121 Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.122 Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38.123 Endarterektomia z łatką naczyniową - Naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.124 Endarterektomia z łatką naczyniową - aorty
38.125 Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnicy płucnej
38.126 Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.128 Endarterektomia z łatką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.129 Endarterektomia z łatką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe
38.130 Endarterektomia z czasowym by-passem - miejsce nieokreślone
38.131 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.132 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38.133 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.134 Endarterektomia z czasowym by-passem - aorty
38.135 Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnicy płucnej
38.136 Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.138 Endarterektomia z czasowym by-passem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.139 Endarterektomia z czasowym by-passem - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe
38.140 Endarterektomia z trombektomią - miejsce nieokreślone
38.141 Endarterektomia z trombektomią - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.142 Endarterektomia z trombektomią - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.143 Endarterektomia z trombektomią - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.146 Endarterektomia z trombektomią - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.148 Endarterektomia z trombektomią - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.149 Endarterektomia z trombektomią - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe
38.310 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - miejsce nieokreślone
38.311 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.312 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.313 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.314 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - aorty
38.315 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.316 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.317 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.318 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.319 Wycięcie/ zespolenie naczynia - inne - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.320 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - miejsce nieokreślone
38.321 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.322 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.323 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.324 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - aorty
38.325 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.326 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.327 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.328 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.329 Wycięcie tętniaka z zespoleniem - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.330 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - miejsce nieokreślone
38.331 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.332 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.333 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.334 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - aorty
38.335 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - naczyń klatki piersiowej (tętnica, żyła)
38.336 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.337 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.338 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.339 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z zespoleniem - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.410 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - miejsce nieokreślone
38.411 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.412 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.413 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.414 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - aorty
38.415 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.416 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.417 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.418 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.419 Wycięcie naczynia/ wstawki naczyniowej - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.420 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.421 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.422 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
38.423 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.424 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - aorty
38.425 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne
38.426 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowych; krezkowych; trzewnych; wątrobowych; biodrowych; nerkowych; śledzionowych; pępkowych
38.428 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.429 Wycięcie tętniaka z wstawką naczyniową - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.430 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - miejsce nieokreślone
38.431 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.432 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.433 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.434 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - aorty
38.435 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.436 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.437 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.438 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.439 Wycięcie zmiany naczynia krwionośnego z wstawką naczyniową - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.50 Podwiązanie i wycięcie żylaków - miejsce nieokreślone
38.591 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (udowe)
38.592 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (podkolanowe)
38.593 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (piszczelowe)
38.594 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (odpiszczelowe)
38.595 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (odstrzałkowe)
38.596 Podwiązanie i wycięcie żylaków - żył kończyny dolnej (przeszywające)
38.62 Inne wycięcie naczynia - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.63 Inne wycięcie naczynia - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.64 Inne wycięcie naczynia - aorty brzusznej
38.65 Inne wycięcie naczynia - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.66 Inne wycięcie naczynia - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.67 Inne wycięcie naczynia - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.68 Inne wycięcie naczynia - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.691 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (udowa)
38.692 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (podkolanowa)
38.693 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (piszczelowa)
38.694 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)
38.695 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)
38.696 Inne wycięcie naczynia - żył kończyny dolnej (przeszywające)
38.711 Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej
38.712 Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej
38.713 Usunięcie filtra z żyły głównej
38.72 Podwiązanie żyły głównej górnej/ dolnej
38.73 Plikacja żyły głównej
38.810 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
38.811 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.812 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/ zewnętrznej/ wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/ wewnętrznej
38.813 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.814 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - aorty
38.815 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.816 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.817 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.818 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.819 Chirurgiczne zamknięcie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.820 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
38.821 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.822 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.823 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.824 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - aorty
38.825 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.826 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.827 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.828 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.829 Rozdzielenie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.830 Podwiązanie naczynia krwionośnego - miejsce nieokreślone
38.831 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.832 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.833 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.834 Podwiązanie naczynia krwionośnego - aorty
38.835 Podwiązanie naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.836 Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.837 Podwiązanie naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.838 Podwiązanie naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.839 Podwiązanie naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.841 Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń wewnątrzczaszkowych; mózgowych (przednich) (środkowych); koła Willisa; tylnej tętnicy łączącej
38.842 Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń głowy/szyi - inne; tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej; żyły szyjnej zewnętrznej/wewnętrznej
38.843 Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń kończyny górnej; pachowych; ramiennych; promieniowych; łokciowych
38.844 Okluzja naczynia krwionośnego - aorty
38.845 Okluzja naczynia krwionośnego - naczyń klatki piersiowej - inne; żyła bezimienna; naczynia podobojczykowe; naczynia płucne (tętnica, żyła); żyła główna górna
38.846 Okluzja naczynia krwionośnego - tętnic brzusznych; żołądkowe; krezkowe; trzewne; wątrobowe; biodrowe; nerkowe; śledzionowe; pępkowe
38.847 Okluzja naczynia krwionośnego - żył brzusznych; biodrowe; wrotne; nerkowe; śledzionowe; żyła główna dolna
38.848 Okluzja naczynia krwionośnego - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
38.849 Okluzja naczynia krwionośnego - żył kończyny dolnej; udowe; podkolanowe; piszczelowe; odpiszczelowe
38.91 Cewnikowanie tętnic
38.93 Cewnikowanie żył - inne
38.94 Wenesekcja
38.951 Założenie cewnika czasowego do dializy
38.952 Założenie cewnika permanentnego do dializy
39.11 Zespolenie żyły krezkowej z żyłą główną
39.14 Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)
39.221 Pomost aorta-tętnica szyjna wspólna/ tętnica ramienna
39.222 Pomost aorta-tętnica podobojczykowa/ tętnica szyjna wspólna
39.223 Pomost tętnica szyjna wspólna-tętnica podobojczykowa
39.231 Pomost podobojczykowo-szyjny
39.232 Pomost podobojczykowo-podobojczykowy
39.233 Pomost szyjno-szyjny
39.234 Zespolenie podobojczykowo-szyjne
39.239 Zespolenia naczyniowe klatki piersiowej - inne
39.24 Pomost aorta-tętnica nerkowa
39.251 Pomost aortalno-biodrowy
39.252 Pomost aortalno-udowy
39.253 Pomost aortalno-biodrowy do tętnicy podkolanowej
39.254 Pomost aortalno-podkolanowy
39.255 Pomost biodrowo-udowy
39.256 Pomost aortalno-dwubiodrowy
39.257 Pomost aortalno-dwuudowy
39.261 Pomost aortalno-trzewny
39.262 Pomost aorta-tętnica krezkowa górna
39.263 Pomost tętnica wątrobowa-tętnica biodrowa wspólna-tętnica nerkowa
39.264 Naczyniowe zespolenie wewnątrzbrzuszne z graftem - inne
39.271 Zespolenie dla dializy nerkowej
39.272 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na przedramieniu
39.273 Wytworzenie przetoki na przedramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39.274 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych na ramieniu
39.275 Wytworzenie przetoki na ramieniu z wykorzystaniem protez naczyniowych
39.276 Wytworzenie przetoki z naczyń własnych o innym umiejscowieniu
39.279 Wytworzenie obwodowej przetoki tętniczo żylnej dla dializy nerkowej - inne
39.28 Zewnątrzczaszkowy-wewnątrzczaszkowy pomost naczyniowy
39.291 Pomost pachowo-ramienny
39.292 Pomost pachowo-udowy powierzchowny
39.293 Pomost ramienno-ramienny
39.294 Pomost udowo-udowy
39.295 Pomost udowo-strzałkowy
39.296 Pomost udowo-podkolanowy
39.297 Pomost udowo-piszczelowy
39.298 Pomost podkolanowo-podkolanowy
39.299 Pomost naczyniowy - inne
39.31 Szycie tętnicy
39.32 Szycie żyły
39.39 Szycie naczynia krwionośnego - inne
39.41 Opanowanie krwotoku po operacji naczyniowej
39.421 Zmiana zespolenia koniec do końca na koniec do boku
39.422 Zmiana zespolenia koniec do boku na koniec do końca
39.423 Kaniula tętniczo-żylna
39.424 Usunięcie starego zespolenia tętniczo-żylnego i wytworzenie nowej przetoki
39.425 Rekonstrukcja przetoki tętniczo-żylnej z wykorzystaniem protezy naczyniowej
39.426 Udrożnienie przetoki tętniczo-żylnej
39.427 Endowaskularne udrożnienie przetoki dializacyjnej
39.43 Usunięcie przetoki tętniczo-żylnej dla dializy
39.491 Usunięcie zakrzepu z wszczepu
39.492 Rewizja zespolenia naczyniowego w obrębie jam ciała
39.493 Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego w obrębie jam ciała
39.494 Rewizja zespolenia naczyniowego - naczyń obwodowych
39.495 Rewizja uprzedniego zabiegu naczyniowego - naczyń obwodowych
39.496 Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych w obrębie jam ciała
39.497 Chirurgiczne leczenie zakażeń protez naczyniowych naczyń obwodowych
39.500 Przezskórna angioplastyka (PTA) żylna
39.501 Przezskórna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39.502 Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic goleni
39.503 Przezskórna angioplastyka (PTA) - tętnic trzewnych (nerkowych, krezkowych, pnia trzewnego)
39.504 Przezskórna angioplastyka (PTA) - naczynia kończyn górnych
39.505 Przezskórna angioplastyka (PTA) - krioplastyka balonowa
39.506 Przezskórna angioplastyka [PTA] - plastyka balonem tnącym
39.507 Aterektomia - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
39.508 Aterektomia tętnic goleni
39.509 Aterektomia innych tętnic
39.51 Klipsowanie tętniaka
39.521 Wykrzepienie tętniaka
39.522 Elektrokoagulacja tętniaka
39.523 Operacje tętniaków przez podwiązanie naczynia
39.524 Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym
39.525 Zaopatrzenie tętniaka przez zeszycie
39.526 Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi
39.527 Zaopatrzenie tętniaka przez owinięcie
39.528 Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym
39.529 Zabiegi naprawcze tętniaka - inne
39.535 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej stentem krytym
39.536 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej spiralami embolizacyjnymi
39.539 Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylnej środkami embolizacyjnymi - inne
39.541 Operacja tętniaka (re-entry) z wytworzeniem okienka w tętniakach rozwarstwiających aorty piersiowej
39.56 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka tkankowa
39.57 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka z tworzywa sztucznego
39.58 Naprawa naczynia krwionośnego/ łatka - inna
39.591 Operacja okienka aortalno-płucnego
39.592 Plastyka tętnicy - inna
39.593 Wytworzenie zastawki żyły obwodowej
39.594 Plikacja żyły obwodowej
39.595 Reimplantacja tętnicy
39.65 Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO)
39.711 Zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39.712 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy tętniaka aorty brzusznej - wszczepienie stentu
39.713 Zabieg naprawczy aorty brzusznej przy pomocy stentgraftu
39.714 Wewnątrznaczyniowy zabieg naprawczy aorty brzusznej - wszczepienie stentu
39.721 Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral
39.722 Endowaskularny remodeling naczyń wewnątrzczaszkowych
39.723 Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych przy użyciu innego wszczepu lub substancji
39.724 Endowaskularny zabieg naprawczy lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok - inne
39.731 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - tętniak aorty
39.732 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - rozwarstwienie aorty
39.733 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - uraz aorty
39.739 Wszczep wewnątrznaczyniowy w obrębie aorty piersiowej - inna przyczyna
39.751 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe - mechaniczne systemy udrażniania naczyń
39.752 Wewnątrznaczyniowe usunięcie przeszkody w świetle naczynia innego niż mózgowe i wieńcowe - laserowe udrażnianie naczyń
39.81 Wycięcie przyzwojaka niechromochłonnego
39.82 Odnerwienie kłębka aortalnego
39.83 Odnerwienie kłębka szyjnego
39.84 Glomektomia
39.85 Wszczepienie elektronicznego stymulatora do kłębka szyjnego
39.86 Wszczepienie rozrusznika do kłębka szyjnego
39.904 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - stent wchłanialny
39.905 Wszczepienie stentu(ów) nie uwalniających leków antyproliferacyjnych do tętnicy obwodowej - proteza naczyniowa
39.911 Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek tętnicy, żyła i nerw
39.912 Rozcięcie i uwolnienie zrośniętych tkanek: pęczek naczyniowy
39.93 Wprowadzenie kaniuli z naczynia do naczynia krwionośnego
39.94 Wymiana kaniuli naczynie do naczynia
39.951 Hemodializa
39.952 Ciągłe leczenie nerkozastępcze
39.953 Hemoperfuzja
39.958 Ciągła perfuzja pulsacyjna nerki w hipotermii
39.974 Miejscowa perfuzja kończyny dolnej
39.976 Miejscowa perfuzja kończyny górnej
39.991 Embolizacja narządowa bez użycia leków
39.992 Chemoembolizacja narządowa
39.994 Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39.995 Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
39.999 Zabiegi naczyniowe - inne
40.0 Nacięcie tkanki limfatycznej
40.10 Biopsja węzła chłonnego (węzłów chłonnych)
40.11 Biopsja układu limfatycznego
40.12 Wycięcie węzła wartowniczego
40.19 Zabiegi diagnostyczne układu limfatycznego - inne
40.21 Wycięcie głębokiego szyjnego węzła chłonnego
40.22 Wycięcie węzła chłonnego z okolicy tętnicy piersiowej wewnętrznej
40.23 Wycięcie pachowego węzła chłonnego
40.24 Wycięcie pachwinowego węzła chłonnego
40.291 Wycięcie torbieli limfatycznej
40.292 Wycięcie naczyniaka limfatycznego
40.293 Proste wycięcie węzła chłonnego
40.31 Poszerzone wycięcie regionalnych węzłów chłonnych
40.32 Wycięcie regionalnych węzłów chłonnych wraz z drenowanym segmentem skóry, tkanki podskórnej i tłuszczowej
40.41 Jednostronna radykalna dissekcja szyi
40.42 Obustronna radykalna dissekcja szyi
40.43 Inna radykalna dissekcja szyi
40.49 Radykalna dissekcja szyi - inne
40.51 Doszczętne wycięcie pachowych węzłów chłonnych
40.52 Doszczętne wycięcie przyaortalnych węzłów chłonnych
40.53 Doszczętne wycięcie biodrowych węzłów chłonnych
40.54 Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych
40.59 Doszczętne wycięcie węzłów chłonnych - inne
40.61 Kaniulowanie przewodu piersiowego
40.62 Wytworzenie przetoki przewodu piersiowego
40.63 Zamknięcie przetoki przewodu piersiowego
40.64 Podwiązanie przewodu piersiowego
40.69 Operacje przewodu piersiowego - inne
40.91 Zespolenie obwodowych naczyń chłonnych
40.92 Poszerzenie obwodowych naczyń chłonnych
40.93 Podwiązanie obwodowych naczyń chłonnych
40.94 Obliteracja obwodowych naczyń chłonnych
40.95 Rekonstrukcja obwodowych naczyń chłonnych
40.96 Zabieg naprawczy obwodowych naczyń chłonnych
40.97 Przeszczepienie obwodowych naczyń chłonnych
40.98 Korekcja obrzęku limfatycznego kończyny - inna
41.01 Autologiczny przeszczep szpiku kostnego bez czyszczenia szpiku
41.021 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z czyszczeniem szpiku
41.022 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego z czyszczeniem szpiku
41.023 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z czyszczeniem szpiku
41.024 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego z czyszczeniem szpiku
41.031 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.032 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku
41.033 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.034 Allogeniczny przeszczep szpiku kostnego od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku
41.04 Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych bez oczyszczania szpiku
41.051 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.052 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego bez oczyszczania szpiku
41.053 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA bez oczyszczania szpiku
41.054 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego bez oczyszczania szpiku
41.06 Przeszczep komórek krwiotwórczych z krwi pępowinowej
41.07 Autologiczny przeszczep komórek krwiotwórczych z oczyszczaniem szpiku
41.081 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od spokrewnionego dawcy identycznego w HLA z oczyszczaniem szpiku
41.082 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy niespokrewnionego z oczyszczaniem szpiku
41.083 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy rodzinnego nie w pełni zgodnego w HLA z oczyszczaniem szpiku
41.084 Allogeniczny przeszczep komórek krwiotwórczych od dawcy haploidentycznego z oczyszczaniem szpiku
41.09 Autologiczny przeszczep szpiku kostnego z oczyszczaniem szpiku
41.2 Nacięcie śledziony
41.311 Biopsja aspiracyjna szpiku kostnego
41.312 Trepanobiopsja szpiku kostnego
41.32 Przezskórna aspiracyjna biopsja śledziony
41.33 Otwarta biopsja śledziony
41.41 Marsupializacja torbieli śledziony
41.42 Wycięcie zmiany/ tkanki śledziony
41.43 Częściowe usunięcie śledziony
41.5 Całkowita splenektomia
41.93 Wycięcie dodatkowej śledziony
41.94 Przeszczep śledziony
41.95 Zabieg naprawczy i plastyka śledziony
41.99 Operacje śledziony - inne
42.01 Przecięcie poprzecznej błony w przełyku
42.09 Nacięcia przełyku - inne
42.10 Wytworzenie przetoki przełykowej - inne
42.11 Wyłonienie szyjnej przetoki przełyku
42.12 Wyłonienie uchyłka przełyku
42.19 Wyłonienie zewnętrznej przetoki przełyku - inne
42.21 Operacyjna ezofagoskopia z nacięcia
42.22 Ezofagoskopia przez przetokę
42.23 Ezofagoskopia - inna
42.241 Endoskopowe pobranie materiału z przełyku do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
42.242 Ezofagoskopia z biopsją
42.243 Biopsja ssąca przełyku
42.25 Otwarta biopsja przełyku
42.29 Zabiegi diagnostyczne przełyku - inne
42.31 Miejscowe wycięcie uchyłka przełyku
42.32 Miejscowe wycięcia innej zmiany lub tkanki przełyku
42.331 Endoskopowa ablacja nowotworu przełyku
42.332 Endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku
42.333 Endoskopowe wycięcie polipa przełyku
42.334 Endoskopowe nastrzykanie żylaków przełyku
42.339 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki przełyku - inne
42.39 Zniszczenie zmiany lub tkanki przełyku - inne
42.41 Częściowe wycięcie przełyku
42.42 Całkowite wycięcie przełyku
42.49 Wycięcie przełyku - inne
42.51 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42.52 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42.53 Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42.54 Śródpiersiowe zespolenie przełykowo-jelitowe - inne
42.55 Śródpiersiowe zespolenie przełyku wstawką z jelita grubego
42.56 Śródpiersiowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne
42.581 Wytworzenie sztucznego przełyku
42.582 Zamostkowe wytworzenie przełyku przy pomocy odwróconej rury żołądka
42.59 Śródpiersiowe zespolenie przełyku - inne
42.61 Przedmostkowe zespolenie przełykowo-przełykowe
42.62 Przedmostkowe zespolenie przełykowo-żołądkowe
42.63 Przedmostkowe zespolenie przełyku wstawką z jelita cienkiego
42.641 Przedmostkowa esofagoenterostomia
42.642 Przedmostkowa esofagoileostomia
42.643 Przedmostkowa esofagojejunostomia
42.65 Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką z jelita grubego
42.66 Przedmostkowe zespolenie przełyk-jelito grube - inne
42.68 Przedmostkowe zespolenie przełyku z wstawką - inne
42.69 Przedmostkowe zespolenie przełyku - inne
42.7 Nacięcie mięśniówki przełyku
42.81 Wprowadzenie stałej endoprotezy przełykowej
42.82 Szycie rozerwania przełyku
42.83 Zamknięcie przetoki przełykowej
42.84 Operacja przetoki przełykowej - inna
42.85 Usunięcie zwężenia przełyku
42.86 Wytworzenie tunelu podskórnego bez zespolenia przełyku
42.87 Przeszczepy przełykowe - inne
42.89 Zabiegi naprawcze przełyku - inne
42.91 Podwiązanie żylaków przełyku
42.92 Rozszerzanie przełyku
42.99 Operacje przełyku - inne
43.0 Gastrotomia
43.11 Przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
43.19 Gastrostomia - inna
43.3 Pyloromyotomia
43.411 Endoskopowe wycięcie polipów żołądka
43.412 Endoskopowe wycięcie żylaków żołądka
43.419 Endoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki żołądka - inne
43.42 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki żołądka - inne
43.49 Zniszczenie lub usunięcie zmiany lub tkanki - inne
43.5 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z przełykiem
43.6 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z dwunastnicą
43.7 Częściowe wycięcie żołądka z zespoleniem z jelitem czczym
43.81 Częściowe wycięcie żołądka wstawka jelita czczego
43.89 Częściowe wycięcie żołądka - inne
43.91 Całkowite usunięcie żołądka-wstawka jelitowa
43.991 Całkowite usunięcie żołądka i dwunastnicy
43.992 Zespolenie żołądkowo dwunastnicze z całkowitym usunięciem żołądka
43.993 Wycięcie żołądka i przełyku - inne
43.994 Zespolenie przełyku z jelitem cienkim z całkowitym usunięciem żołądka
43.995 Radykalne wycięcie żołądka
43.999 Całkowite usunięcie żołądka - inne
44.00 Wagotomia, nie określona inaczej
44.01 Wagotomia pniowa
44.021 Wagotomia komórek okładzinowych
44.022 Selektywna proksymalna wagotomia
44.029 Wysoce selektywna wagotomia - inne
44.03 Wagotomia selektywna - inna
44.11 Przezbrzuszna gastroskopia
44.12 Gastroskopia przez przetokę
44.13 Gastroskopia - inna
44.14 Endoskopowa biopsja żołądka
44.15 Otwarta biopsja żołądka
44.162 Gastroskopia diagnostyczna z biopsją
44.19 Zabiegi diagnostyczne żołądka - inne
44.21 Poszerzenie odźwiernika przez nacięcie
44.221 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika z użyciem balonu
44.222 Endoskopowe poszerzenie miejsca zespolenia żołądkowo jelitowego
44.229 Endoskopowe poszerzenie odźwiernika - inne
44.29 Pyloroplastyka - inna
44.31 Wysokie zespolenie żołądkowe
44.321 Przezskórna endoskopowa zmiana gastrostomii na przetokę jelita czczego
44.323 Przezskórne endoskopowe wytworzenie zespolenia żołądkowo-czczego
44.381 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze laparoskopowe
44.382 Zespolenie żołądkowo-jelitowe laparoskopowe
44.383 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe laparoskopowe
44.384 Zespolenie żołądkowo-czcze, laparoskopowe, bez wycięcia (części) żołądka, nie sklasyfikowane gdzie indziej
44.391 Zespolenie żołądkowo-dwunastnicze
44.392 Zespolenie żołądkowo-jelitowe
44.393 Zespolenie żołądkowo-żołądkowe
44.394 Zespolenie żołądkowo-czcze, bez wycięcia (części) żołądka, BNO
44.40 Zaszycie wrzodu trawiennego - inne
44.41 Zaszycie wrzodu żołądka
44.42 Zaszycie wrzodu dwunastnicy
44.43 Endoskopowe opanowanie krwawienia żołądek/ dwunastnica
44.44 Przezcewnikowa embolizacja - krwawienie z żołądka/ dwunastnicy
44.49 Opanowanie krwotoku żołądek/dwunastnica - inne
44.51 Zamknięcie zespolenia żołądkowego
44.52 Zamknięcie zespolenia żołądkowo-dwunastniczego
44.53 Zamknięcie zespolenia żołądkowo-czczego
44.54 Operacja Pantaloona
44.59 Rewizja zespolenia żołądkowego - inna
44.61 Szycie rozerwania żołądka
44.62 Zamknięcie gastrostomii
44.631 Zamknięcie przetoki żołądkowo-okrężniczej
44.632 Zamknięcie przetoki żołądkowo-jelitowo-okrężniczej
44.639 Zamknięcie przetoki żołądka - inne
44.64 Gastropeksja
44.651 Operacja Belseya
44.652 Plastyka wpustu żołądka (przełykowo żołądkowa)
44.661 Fundoplikacja
44.662 Plastyka wpustu żołądka
44.663 Fundoplikacja sposobem Nissena
44.664 Odtworzenie kąta wpustowo-przełykowego
44.671 Fundoplikacja [laparoskopowo]
44.672 Plastyka wpustu żołądka [laparoskopowo]
44.673 Fundoplikacja sposobem Nissena [laparoskopowo]
44.674 Odtworzenie kąta wpustowo - przełykowego [laparoskopowo]
44.681 Opasanie żołądka [laparoskopowo]
44.682 Pionowe opasanie materiałem z silikonowego elastomeru [laparoskopowo]
44.683 Pionowa gastroplastyka (VBG) [laparoskopowo]
44.691 Inwersja uchyłka żołądka
44.699 Zabiegi naprawcze żołądka - inne
44.91 Podwiązanie żylaków wpustu żołądka
44.93 Wprowadzenie balona żołądkowego
44.94 Usunięcie balona żołądkowego
44.95 Laparoskopowa operacja ograniczająca objętość żołądka
44.96 Operacja powtórna zabiegu ograniczającego objętość żołądka, laparoskopowa
44.971 Usunięcie jednego lub obu: elastycznej opaski żołądkowej
44.972 Usunięcie jednego lub obu: podskórnego urządzenia zapewniającego dostęp do żołądka
44.981 Wlew roztworu fizjologicznego w celu dopasowania urządzenia
44.982 Usunięcie roztworu fizjologicznego w celu poluzowania urządzenia
45.01 Nacięcie dwunastnicy
45.02 Nacięcie jelita cienkiego - inne
45.03 Nacięcie jelita grubego
45.09 Nacięcie jelita - inne
45.111 Śródoperacyjna endoskopia jelita cienkiego
45.119 Przezbrzuszna endoskopia jelita cienkiego - inna
45.12 Endoskopia jelita cienkiego przez przetokę
45.131 Ezofagogastroduodenoskopia [EGD]
45.132 Enteroskopia
45.133 Enteroskopia śródoperacyjna
45.134 Enteroskopia dwubalonowa
45.14 Zamknięta endoskopowa biopsja jelita cienkiego
45.15 Otwarta biopsja jelita cienkiego
45.16 Esofagogastroduodenoskopia z biopsją
45.211 Śródoperacyjna endoskopia jelita grubego
45.219 Przezbrzuszna endoskopia jelita grubego - inna
45.22 Endoskopia jelita grubego przez przetokę
45.231 Fiberokolonoskopia
45.24 Fiberosigmoidoskopia
45.251 Zamknięta biopsja jelita z bliżej nieokreślonego miejsca
45.252 Pobranie materiału przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
45.253 Kolonoskopia z biopsją
45.26 Otwarta biopsja jelita grubego
45.28 Zabiegi diagnostyczne jelita grubego - inne
45.30 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany dwunastnicy
45.31 Inne miejscowe wycięcie zmiany dwunastnicy
45.32 Zniszczenie zmiany dwunastnicy - inne
45.33 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanek jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy
45.34 Zniszczenie zmiany jelita cienkiego za wyjątkiem zmian w dwunastnicy - inne
45.41 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki jelita grubego
45.42 Endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego
45.431 Endoskopowa ablacja guza jelita grubego
45.432 Endoskopowe opanowanie krwotoku z jelita grubego
45.439 Endoskopowe zniszczenie innych zmian lub tkanek jelita grubego - inne
45.49 Zniszczenie zmiany jelita grubego - inne
45.511 Wyizolowanie pętli jelita cienkiego
45.512 Wycięcie jelita cienkiego w celu przeniesienia (interpozycji)
45.52 Wyizolowanie segmentu jelita grubego
45.591 Wyizolowanie uszypułowanej pętli jelitowej
45.592 Odwrócenie segmentu jelitowego
45.61 Mnogie resekcje segmentalne jelita cienkiego
45.621 Resekcja dwunastnicy
45.622 Resekcja jelita czczego
45.623 Resekcja jelita krętego
45.629 Częściowa resekcja jelita cienkiego - inna
45.63 Całkowite usunięcie jelita cienkiego
45.711 Mnogie resekcje segmentalne urazowo zmienionego jelita grubego
45.719 Mnogie resekcje segmentalne jelita grubego - inne
45.721 Wycięcie kątnicy i końcowego odcinka jelita krętego
45.729 Wycięcie kątnicy - inne
45.731 Ileokolektomia
45.732 Prawostronna radykalna kolektomia
45.733 Hemikolektomia prawostronna
45.74 Resekcja poprzecznicy
45.75 Hemikolektomia lewostronna
45.76 Sigmoidektomia
45.791 Enterokolektomia - inna
45.799 Częściowe wycięcie jelita grubego - inne
45.8 Totalna śródbrzuszna kolektomia
45.91 Zespolenie jelito cienkie-jelito cienkie
45.921 Operacja Hamptona
45.93 Zespolenie jelito cienkie-jelito grube - inne
45.94 Zespolenie jelito grube-jelito grube
45.951 Zespolenie do odbytu
45.952 Wytworzenie zbiornika jelitowego (J, H, S) z zespoleniem jelita cienkiego z odbytem
45.99 Zespolenie jelitowe - inne
46.011 Ileostomia pętlowa
46.02 Resekcja wyłonionego segmentu jelita cienkiego
46.031 Pierwszy etap wyłonienia jelita metodą Mikulicza
46.032 Kolostomia pętlowa
46.041 Drugi etap operacji Mikulicza
46.11 Czasowa kolostomia
46.13 Stała kolostomia
46.14 Odłożone otwarcie kolostomii
46.19 Kolostomia - inna
46.21 Czasowa ileostomia
46.22 Ileostomia ze zbiorniczkiem
46.23 Stała ileostomia - inne
46.24 Odłożone otwarcie ileostomii
46.29 Ileostomia - inna
46.31 Odłożone otwarcie innej przetoki jelitowej
46.32 Przezskórna (endoskopowa) jejunostomia [PEJ]
46.391 Przetoka dwunastnicza
46.392 Odżywcza przetoka jelitowa
46.41 Rewizja przetoki jelita cienkiego
46.42 Usunięcie przepukliny okołokolostomijnej
46.43 Rewizja przetoki jelita grubego - inna
46.491 Plastyka powiększająca przetoki jelitowej
46.492 Rekonstrukcja przetoki jelitowej
46.493 Uwolnienie zbliznowaciałej tkanki przetoki jelitowej
46.499 Rewizja przetoki jelitowej - inna
46.51 Zamknięcie sztucznej przetoki jelita cienkiego
46.521 Zamknięcie przetoki kątniczej
46.522 Zamknięcie kolostomii
46.523 Zamknięcie przetoki esiczej
46.61 Ufiksowanie jelita cienkiego do ściany jamy brzusznej
46.621 Plikacja jelita cienkiego metodą Noble'a
46.622 Plikacja jelita biodrowego
46.631 Cecoileopeksja
46.632 Sigmoidopeksja metodą Moschowitza
46.641 Ufiksowanie kątnicy
46.642 Ufiksowanie okrężnicy
46.71 Szycie rozerwanej dwunastnicy
46.72 Zamknięcie przetoki dwunastnicy
46.73 Szycie jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
46.74 Zamknięcie przetoki jelita cienkiego za wyjątkiem dwunastnicy
46.75 Szycie rozerwania jelita grubego
46.76 Zamknięcie przetoki jelita grubego
46.81 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie cienkim
46.82 Śródbrzuszne manipulacje na jelicie grubym
46.851 Rozszerzanie dwunastnicy balonem
46.852 Rozszerzanie jelita cienkiego balonem
46.853 Endoskopowe rozszerzanie jelita grubego balonem
46.854 Endoskopowe rozszerzanie jelita balonem przez prostnicę lub kolostomię
46.891 Korekcja niewłaściwego skrętu/ rotacji/ jelita
46.892 Odprowadzenie skrętu jelita
46.893 Odprowadzenie wgłobienia jelita
46.91 Miotomia esicy
46.92 Miotomia innej części okrężnicy
46.93 Rewizja zespolenia jelita cienkiego
46.94 Rewizja zespolenia jelita grubego
46.97 Przeszczep jelita cienkiego
46.991 Wynicowanie części krętnicy
46.999 Operacje jelitowe-inne
47.01 Appendektomia laparoskopowo
47.09 Inna appendektomia
47.11 Przypadkowa appendektomia laparoskopowo
47.19 Inna przypadkowa appendektomia
47.2 Drenaż ropnia okołowyrostkowego
47.91 Wytworzenie przetoki wyrostka robaczkowego
47.92 Zamknięcie przetoki wyrostka robaczkowego
47.99 Operacje wyrostka robaczkowego - inne
48.01 Odbarczenie zarośniętego odbytu
48.1 Wytworzenie przetoki odbytniczej
48.22 Wziernikowanie odbytnicy/esicy przez przetokę
48.23 Procto-sigmoidoskopia sztywnym wziernikem
48.241 Zamknięte endoskopowe pobranie materiału z odbytnicy do badań przez wyszczoteczkowanie lub wypłukanie
48.242 Wziernikowanie odbytnicy/esicy z biopsją
48.25 Otwarta biopsja odbytnicy
48.26 Biopsja tkanek okołoodbytniczych
48.29 Inne zabiegi diagnostyczne w zakresie odbytnicy, esicy i tkankach okołoodbytniczych
48.31 Radykalna elektrokoagulacja zmiany odbytnicy
48.32 Elektrokoagulacja zmiany odbytnicy - inna
48.33 Zniszczenie zmiany odbytnicy laserem
48.34 Kriochirurgiczne zniszczenie zmiany odbytnicy
48.35 Miejscowe wycięcie zmiany odbytnicy
48.36 Endoskopowe usunięcie polipa odbytnicy
48.41 Podśluzówkowa resekcja odbytnicy metodą Soave
48.491 Brzuszno kroczowa resekcja odbytnicy pull-through
48.492 Operacja Altemeiera
48.493 Operacja Swensona
48.5 Brzuszno-kroczowa amputacja odbytnicy
48.61 Przezkrzyżowe wycięcie odbytnicy/ esicy
48.62 Przednia resekcja odbytnicy z wytworzeniem kolostomii
48.63 Przednia resekcja odbytnicy - inna
48.64 Tylna resekcja odbytnicy
48.65 Resekcja odbytnicy metodą Duhamela
48.691 Częściowe wycięcie odbytnicy
48.692 Resekcja odbytnicy BNO
48.71 Szycie rozerwania odbytnicy
48.72 Zamknięcie przetoki odbytnicy
48.73 Zamknięcie przetoki odbytniczej - inne
48.74 Wytworzenie przetoki odbytniczo-odbytniczej
48.751 Operacja Frickmana
48.752 Operacja wypadającego odbytu metodą Ripsteina
48.761 Operacja wypadającego odbytu metodą Delorme
48.762 Ufiksowanie odbytnicy i esicy
48.763 Podwieszenie prostnicy do kości łonowej
48.79 Operacje naprawcze odbytnicy - inne
48.81 Nacięcie okołoodbytnicze
48.82 Wycięcie tkanek okolicy okołoodbytniczej
48.896 Przezkrzyżowe wycięcie wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
48.897 Brzuszno-kroczowa resekcja wrodzonego potworniaka okolicy krzyżowo-ogonowej
48.91 Nacięcie zwężenia odbytnicy
48.92 Nacięcie mięśniówki odbytnicy
48.93 Operacja przetoki okołoodbytniczej
48.99 Operacja odbytnicy/ tkanek okołoodbytniczych - inna
49.01 Nacięcie ropnia okołoodbytowego
49.02 Nacięcie okołoodbytowe - inne
49.03 Wycięcie polipowatej wyrośli odbytu
49.04 Wycięcie tkanek okolicy odbytu - inne
49.11 Przecięcie przetoki odbytu
49.12 Wycięcie przetoki odbytu
49.31 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu
49.39 Miejscowe wycięcie/ zniszczenie zmiany/ tkanki odbytu - inne
49.42 Wstrzyknięcie do hemoroidów
49.43 Kauteryzacja hemoroidów
49.44 Krioterapia hemoroidów
49.45 Podwiązanie hemoroidów
49.46 Wycięcie hemoroidów
49.47 Usunięcie zakrzepowych hemoroidów
49.49 Operacje hemoroidów - inne
49.51 Lewe boczne nacięcie zwieracza odbytu
49.52 Tylne nacięcie zwieracza odbytu
49.59 Nacięcie zwieracza odbytu - inne
49.6 Wycięcie odbytu
49.71 Szycie rany odbytu
49.72 Opierścienienie odbytu
49.73 Zamknięcie przetoki odbytu
49.74 Przeszczep mięśnia smukłego (niewydolny odbyt)
49.751 Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu z następową wymianą
49.752 Wymiana sztucznego zwieracza odbytu podczas tego samego lub kolejnego zabiegu
49.76 Usunięcie sztucznego zwieracza odbytu
49.79 Zabieg naprawczy zwieracza odbytu - inny
49.91 Nacięcie przegrody odbytu
49.92 Wprowadzenie podskórnego stymulatora odbytu
49.931 Usunięcie ciała obcego z odbytu z nacięciem
49.932 Sączkowanie odbytu
49.95 Opanowanie krwotoku z odbytu (po operacji)
49.99 Operacje odbytu - inne
50.01 Nacięcie ropnia wątroby
50.02 Usunięcie kamieni żółciowych z wątroby
50.03 Operacja Stromeyera-Little''a
50.11 Przezskórna igłowa biopsja wątroby
50.12 Otwarta biopsja wątroby
50.21 Marsupializacja zmiany wątroby
50.221 Nieanatomiczna resekcja wątroby
50.229 Częściowe wycięcie wątroby - inne
50.291 Kauteryzacja zmiany wątroby
50.292 Wyłuszczenie zmiany wątroby
50.293 Termoablacja zmiany wątroby
50.294 Kriodestrukcja zmiany wątroby
50.295 Opróżnienie zmiany wątroby
50.296 Dewaskularyzacja guza nowotworowego wątroby
50.299 Zniszczenie zmiany wątroby - inne
50.31 Wycięcie co najmniej 3 segmentów wątroby (hemihepatektomia)
50.32 Wycięcie (anatomiczne) 1-2 segmentów wątroby
50.4 Całkowite usunięcie wątroby
50.61 Zamknięcie uszkodzenia wątroby
50.691 Ufiksowanie wątroby
50.91 Przezskórna aspiracja wątroby
50.921 Dializa wątrobowa
50.929 Pozaustrojowe wspomaganie wątroby - inne
50.941 Wlew do tętnicy wątrobowej (HAI)
50.99 Operacje wątroby - inne
51.01 Przezskórna aspiracja pęcherzyka żółciowego
51.02 Cholecystostomia trójgrańcem
51.04 Nacięcie pęcherzyka żółciowego - inne
51.10 Cholangiopankreatografia wsteczna [ECPW]
51.11 Endoskopowa cholangiografia wsteczna
51.12 Przezskórna biopsja pęcherzyka/ przewodów
51.13 Otwarta biopsja pęcherzyka/ przewodu żółciowego
51.14 Endoskopowa biopsja przewodów żółciowych zwieracza Oddiego
51.15 Pomiar ciśnienia zwieracza Oddiego
51.19 Zabiegi diagnostyczne dróg żółciowych - inne
51.211 Rewizja po cholecystektomii
51.219 Częściowa cholecystektomia - inna
51.22 Cholecystektomia
51.231 Laparoskopowa cholecystektomia laserowa
51.239 Laparoskopowa cholecystektomia - inna
51.24 Częściowa cholecystektomia laparoskopowo
51.31 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - przewód wątrobowy
51.32 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - jelito
51.33 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - trzustka
51.34 Zespolenie pęcherzyk żółciowy - żołądek
51.35 Zespolenie pęcherzyka żółciowego - inne
51.36 Zespolenie przewodu żółciowego wspólnego z jelitem
51.37 Zespolenie przewodu wątrobowego z przewodem pokarmowym
51.391 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: jelitem
51.392 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: wątrobą
51.393 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: trzustką
51.394 Zespolenie nieokreślonego przewodu żółciowego z: żołądkiem
51.399 Zespolenie dróg żółciowych - inne
51.41 Choledochoduodenoctomia w celu usunięcia kamieni
51.42 Eksploracja przewodu żółciowego wspólnego/ usunięcie innej blokady przepływu
51.43 Wprowadzenie drenu do przewodu żółciowego wspólnego/ wątrobowego celem odbarczenia
51.49 Nacięcie dróg żółciowych celem usunięcia przeszkody - inne
51.61 Wycięcie pozostałości przewodu pęcherzykowego
51.62 Wycięcie brodawki Vatera (z reimplantacją przewodu żółciowego wspólnego)
51.63 Wycięcie przewodu żółciowego wspólnego - inne
51.64 Endoskopowe wycięcie/ zniszczenie zmian dróg żółciowych lub zwieracza Oddiego
51.691 Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych z częściowym wycięciem wątroby
51.692 Radykalne wycięcie dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych bez częściowego wycięcia wątroby
51.699 Wycięcie zmiany dróg żółciowych - inne
51.71 Proste szycie przewodu żółciowego wspólnego
51.72 Plastyka przewodu żółciowego wspólnego
51.791 Zamknięcie sztucznego otwarcia dróg żółciowych - inne
51.811 Rozszerzanie brodawki Vatera
51.819 Rozszerzanie zwieracza Oddiego - inne
51.821 Nacięcie zwieracza trzustkowego
51.822 Przezdwunastnicze nacięcie zwieracza brodawki Vatera
51.83 Plastyka zwieracza przewodu trzustkowego
51.84 Endoskopowe rozszerzenie brodawki i dróg żółciowych
51.85 Endoskopowe nacięcie zwieracza i brodawki
51.86 Endoskopowe wprowadzenie sondy przez nos do przewodu żółciowego
51.871 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu żółciowego
51.872 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu żółciowego
51.88 Endoskopowe usunięcie kamieni z dróg żółciowych
51.91 Zaopatrzenie rany pęcherzyka żółciowego
51.92 Zamknięcie przetoki pęcherzyka żółciowego
51.93 Zamknięcie przetoki żółciowej - inne
51.94 Rewizja zespolenia dróg żółciowych
51.95 Usunięcie protezy przewodu żółciowego
51.96 Przezskórne usunięcie kamieni z przewodu żółciowego wspólnego
51.981 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla rozszerzenia zwężenia przewodu żółciowego
51.982 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla eksploracji pooperacyjnej dróg żółciowych
51.983 Przezskórna endoskopia dróg żółciowych przez dren T lub inną drogą dla usunięcia kamieni z przewodów żółciowych za wyjątkiem przewodu żółciowego wspólnego
51.984 Przezskórny przezwątrobowy drenaż żółci
51.991 Wprowadzenie lub wymiana protezy dróg żółciowych
51.999 Operacje dróg żółciowych - inne
52.01 Drenaż torbieli trzustki (cewnikiem)
52.09 Pankreatotomia - inna
52.11 Przezskórna biopsja igłowa trzustki
52.12 Otwarta biopsja trzustki
52.13 Endoskopowa pankreatografia wsteczna
52.14 Endoskopowa biopsja przewodu trzustkowego
52.19 Zabiegi diagnostyczne trzustki - inne
52.21 Endoskopowe wycięcie/zniszczenie zmian/ tkanek przewodu trzustkowego
52.22 Zniszczenie zmian/ tkanek trzustki/ przewodu trzustkowego - inne
52.3 Marsupializacja torbieli trzustki
52.41 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z dwunastnicą
52.42 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z żołądkiem
52.43 Wytworzenie przetoki torbieli trzustki z jelitem cienkim
52.49 Drenaż wewnętrzny torbieli trzustki - inny
52.511 Wycięcie głowy trzustki z częścią trzonu
52.512 Proksymalne wycięcie trzustki z jednoczasową duodenektomią
52.513 Resekcja głowy trzustki z zaoszczędzeniem dwunastnicy sposobem Bergera
52.514 Miejscowe wycięcie głowy trzustki z pankreatikojejunostomią sposobem Frey'a
52.521 Wycięcie ogona trzustki z częścią trzonu
52.522 Wycięcie ogona trzustki z zaoszczędzeniem śledziony
52.53 Radykalna subtotalna pankreatektomia
52.59 Częściowa pankreatektomia - inne
52.61 Pankreatektomia z jednoczasową duodenektomią
52.69 Totalna pankreatektomia - inna
52.71 Jednoetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy z zespoleniem dróg żółciowych z jelitem cienkim, dróg trzustkowych z jelitem cienkim i wytworzeniem zespolenia żołądkowo-jelitowego
52.72 Dwuetapowa resekcja trzustki i dwunastnicy
52.73 Radykalna resekcja trzustki
52.74 Operacja Whipple'a
52.75 Radykalne usunięcie trzustki i dwunastnicy z zaoszczędzeniem odźwiernika sposobem Traverso-Longmire'a
52.81 Reimplantacja tkanek trzustki
52.82 Alloprzeszczep trzustki
52.84 Autoprzeszczep komórek z wysepek Langerhansa
52.86 Przeszczep komórek wysepek Langerhansa inny niż wymienione
52.92 Kaniulowanie przewodu trzustkowego
52.931 Endoskopowe wprowadzenie protezy do przewodu trzustkowego
52.932 Endoskopowe wprowadzenie protezy samorozprężalnej do przewodu trzustkowego
52.94 Endoskopowe usunięcie protezy z przewodu trzustkowego
52.951 Fistulektomia trzustki
52.952 Proste szycie trzustki
52.959 Operacje naprawcze trzustki - inne
52.961 Zespolenie trzustki z jelitem
52.962 Zespolenie przewodu trzustkowego z jelitem biodrowym
52.963 Zespolenie przewodu trzustkowego z żołądkiem
52.97 Endoskopowe wprowadzenie zgłębnika do przewodu trzustkowego
52.98 Endoskopowe rozszerzenie przewodu trzustkowego
52.991 Śródoperacyjne rozszerzanie przewodu Wirsunga
52.992 Operacja naprawcza przewodu Wirsunga
53.01 Operacja prostej przepukliny pachwinowej
53.02 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53.03 Operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.04 Operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.05 Operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna
53.09 Jednostronna operacja przepukliny pachwinowej - inna
53.11 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej
53.12 Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej
53.13 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej
53.14 Obustronna operacja prostej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.15 Obustronna operacja skośnej przepukliny pachwinowej (wszczep)
53.16 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej prostej/ skośnej (wszczep)
53.17 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej (wszczep) - inna
53.19 Obustronna operacja przepukliny pachwinowej - inna
53.21 Jednostronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53.29 Jednostronna operacja przepukliny udowej - inna
53.31 Obustronna operacja przepukliny udowej (wszczep)
53.39 Obustronna operacja przepukliny udowej - inna
53.41 Operacja przepukliny pępkowej (wszczep)
53.49 Operacja przepukliny pępkowej
53.51 Operacja przepukliny z otwarciem worka
53.591 Operacja przepukliny nadbrzusza
53.592 Operacja przepukliny podbrzusza
53.593 Operacja przepukliny w linii półksiężycowatej
53.594 Operacja przepukliny w bliźnie pooperacyjnej
53.61 Operacja przepukliny z otwarciem worka/ materiał sztuczny
53.69 Operacja przepukliny przedniej ściany jamy brzusznej (wszczep)
53.7 Operacja przepukliny przeponowej (dostęp brzuszny)
53.81 Plikacja przepony
53.82 Operacja przepukliny przymostkowej
53.89 Operacja przepukliny przeponowej - dostęp piersiowy - inna
53.91 Operacja naprawcza przepukliny kulszowej
53.92 Operacja naprawcza przepukliny kulszowo odbytniczej
53.93 Operacja naprawcza przepukliny lędźwiowej
53.94 Operacja naprawcza przepukliny zasłonowej
53.95 Operacja naprawcza przepukliny sieciowej
53.96 Operacja naprawcza przepukliny zaotrzewnowej
53.99 Operacja naprawcza przepukliny - inna
54.01 Drenaż ściany jamy brzusznej
54.02 Drenaż ropnia zewnątrzotrzewnowego
54.03 Drenaż ropnia przestrzeni zaotrzewnowej
54.09 Nacięcie ściany brzucha - inne
54.11 Laparotomia zwiadowcza
54.121 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu opanowania krwotoku
54.122 Laparotomia zwiadowcza przez ranę operacyjną
54.123 Laparotomia przez ranę operacyjną w celu nacięcia krwiaka
54.19 Laparotomia - inna
54.21 Laparoskopia
54.22 Przezskórna igłowa biopsja narządów jamy brzusznej
54.231 Biopsja krezki
54.232 Biopsja sieci
54.233 Biopsja wszczepu otrzewnowego
54.241 Zamknięta biopsja: sieci
54.242 Zamknięta biopsja: wszczepu do otrzewnej
54.243 Zamknięta biopsja: otrzewnej
54.25 Płukanie otrzewnej
54.29 Zabiegi diagnostyczne okolicy jamy brzusznej - inne
54.31 Chirurgiczne oczyszczenie ściany jamy brzusznej
54.39 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanek ściany jamy brzuszne lub pępka - inne
54.4 Wycięcie/ zniszczenie tkanek otrzewnowej
54.511 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych metodą otwartą
54.512 Uwolnienie otrzewnowych zrostów jelitowych metodą otwartą
54.513 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby metodą otwartą
54.514 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy metodą otwartą
54.515 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej metodą otwartą
54.516 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony metodą otwartą
54.517 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy metodą otwartą
54.521 Usunięcie zrostów otrzewnowych dróg żółciowych - laparoskopowo
54.522 Uwolnienie zrostów otrzewnowych jelitowych - laparoskopowo
54.523 Uwolnienie zrostów otrzewnowych wątroby - laparoskopowo
54.524 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej miednicy - laparoskopowo
54.525 Uwolnienie zrostów otrzewnowych otrzewnej - laparoskopowo
54.526 Uwolnienie zrostów otrzewnowych śledziony - laparoskopowo
54.527 Uwolnienie zrostów otrzewnowych macicy - laparoskopowo
54.59 Inne usunięcie zrostów otrzewnowych
54.61 Zamknięcie rozejścia rany ściany jamy brzusznej (pooperacyjne)
54.62 Odroczone zamknięcie ziarninującej rany jamy brzusznej
54.63 Szycie ściany jamy brzusznej - inne
54.64 Szycie otrzewnej
54.71 Operacja gastroschizy
54.72 Operacja naprawcza ściany brzucha - inne
54.73 Operacja naprawcza otrzewnej - inne
54.741 Zeszycie sieci
54.742 Przeszczep sieci
54.743 Omentopeksja
54.744 Odprowadzenie skrętu sieci
54.751 Plikacja krezki
54.752 Ufiksowanie krezki
54.91 Przezskórny drenaż jamy brzusznej
54.92 Usunięcie ciała obcego z jamy otrzewnej
54.93 Wytworzenie przetoki skórno-otrzewnowej
54.94 Wytworzenie połączenia otrzewnowo-naczyniowego
54.951 Eksploracja połączenia komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnowej
54.952 Operacja Ladda
54.953 Kontrola końca dalszego drenu komorowego
54.954 Kontrola drenu zastawkowego komorowo-otrzewnowego w jamie otrzewnej
54.955 Wszczepienie na stałe cewnika do dializy otrzewnowej
54.96 Wstrzyknięcie powietrza do jamy otrzewnowej
54.971 Chemioterapia dootrzewnowa w hipertermii (HIPEC)
54.98 Dializa otrzewnowa
54.991 Drenaż przestrzeni okołonerkowej lub okołopęcherzowej
54.999 Zabiegi w zakresie jamy brzusznej - nieokreślone inaczej
55.011 Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia torbieli metodą otwartą
55.012 Nacięcie miąższu nerki w celu eksploracji nerki metodą otwartą
55.013 Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia metodą otwartą
55.014 Otwarcie (fenestracja) torbieli nerki laparoskopowo
55.015 Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki laparoskopowo
55.016 Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z elektrokoagulacją ściany wewnętrznej laparoskopowo
55.017 Wycięcie zewnętrznej ściany torbieli nerki z koagulacją ściany wewnętrznej z zastosowaniem lasera laparoskopowo
55.018 Nacięcie miąższu nerki w celu usunięcia kamienia laparoskopowo
55.021 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą otwartą
55.022 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia
55.023 Wytworzenie przetoki nerkowej metodą nakłucia po wykłuciu na zewnątrz drutu wprowadzonego do kielicha nerkowego przez moczowód (drogą wstępującą) pod kontrolą cystoskopii
55.03 Przezskórna nefroskopia z usunięciem złogu bez jego fragmentacji (PCNL)
55.041 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL)
55.042 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni laserem i usunięciem złogu (PCNL)
55.043 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni sonotrodą lub litoklastem i usunięciem złogu (PCNL) - zabieg skomplikowany
55.044 Nefroskopia przezskórna z rozkruszeniem kamieni laserem i usunięciem złogu (PCNL) - zabieg skomplikowany
55.051 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie nożem zimnym zwężonego połączenia miedniczkowo-moczowodowego (endopielotomia)
55.052 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie laserem zwężonego połączenia miedniczkowo-moczowodowego (endopielotomia)
55.053 Nefroskopia przezskórna i rozszerzenie zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55.054 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie nożem zimnym zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55.055 Nefroskopia przezskórna i rozcięcie laserem zwężenia szyjki kielicha nerkowego lub uchyłku kielicha
55.110 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą
55.111 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) metodą otwartą - operacja skomplikowana
55.112 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) i plastyka miedniczkowo-moczowodowa (ureteropieloplastyka) metodą otwartą
55.113 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielokalikolitotomia) metodą otwartą
55.12 Pielostomia
55.130 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo
55.131 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) laparoskopowo - operacja skomplikowana
55.132 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej (pielolitotomia) i plastyka miedniczkowo-moczowodowa (ureteropieloplastyka) laparoskopowo
55.133 Usunięcie kamienia albo kamieni z nerki przez nacięcie miedniczki nerkowej i miąższu nerkowego (pielokalikolitotomia) laparoskopowo
55.21 Operacyjne odsłonięcie nerki bez innych specyficznych procedur
55.221 Ureteropieloskopia endoskopem sztywnym przezcewkowa
55.222 Ureteropieloskopia endoskopem giętkim przezcewkowa
55.223 Pieloureteroskopia endoskopem giętkim wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową
55.224 Pieloureteroskopia endoskopem sztywnym wprowadzonym przez istniejącą przetokę nerkową
55.231 Przezskórna (igłowa) biopsja nerki
55.232 Biopsja endoskopowa przez nefrostomię lub pielostomię
55.233 Biopsja nerki laparoskopowo
55.24 Otwarta biopsja nerki
55.250 Pielokalikoskopia ureteroskopem sztywnym wprowadzonym przez cewkę moczową
55.251 Pielokalikoskopia i biopsja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.252 Pielokalikoskopia i biopsja oraz elektrokoagulacja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.253 Pielokalikoskopia i elektrokoagulacja bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.254 Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.255 Pielokalikoskopia i zniszczenie laserem bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu sztywnego
55.260 Pielokalikoskopia ureteroskopem giętkim wprowadzonym przez cewkę moczową
55.261 Pielokalikoskopia i biopsja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.262 Pielokalikoskopia i biopsja oraz elektrokoagulacja zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.263 Pielokalikoskopia i elektrokoagulacja bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.264 Pielokalikoskopia i biopsja oraz zniszczenie laserem zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.265 Pielokalikoskopia i zniszczenie laserem bez biopsji zmiany układu kielichowo-miedniczkowego z zastosowaniem ureteropieloskopu giętkiego
55.271 Drenaż przezskórny ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego
55.272 Nacięcie i drenaż ropnia nerki lub ropnia około- lub przynerkowego lub zacieku lub krwiaka okołonerkowego
55.29 Inne zabiegi diagnostyczne nerki
55.31 Marsupializacja zmiany w nerce
55.32 Ablacja termiczna zmiany nerki przez lumbotomię
55.33 Ablacja termiczna zmiany nerki przezskórna
55.34 Ablacja termiczna zmiany nerki laparoskopowa
55.391 Obliteracja uchyłka kielicha nerkowego
55.399 Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany bądź tkanki nerki - inne
55.41 Wycięcie kielicha nerkowego
55.42 Klinowa resekcja nerki
55.43 Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia)
55.44 Wycięcie segmentu nerki podwójnej wraz z drenującym go moczowodem (heminefroureterektomia)
55.45 Wycięcie nerki częściowe i zespolenie kielichowo-moczowodowe
55.46 Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki z zachowaniem nerki z wycięciem jej fragmentu
55.470 Częściowe wycięcie nerki proste laparoskopowo
55.471 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) bez usuwania śródściennego odcinka moczowodu laparoskopowo
55.472 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) z usunięciem śródściennego odcinka moczowodu po jego uwolnieniu przezcewkowym laparoskopowo
55.473 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem (nefroureterektomia) laparoskopowo i usunięciem fragmentu pęcherza obejmującego śródścienny odcinek moczowodu metodą otwartą
55.474 Wycięcie segmentu nerki podwójnej (heminefrektomia) laparoskopowo
55.49 Częściowe wycięcie nerki - inne
55.511 Wycięcie nerki wraz z całym moczowodem i fragmentem pęcherza (nefroureterektomia)
55.512 Całkowite jednostronne wycięcie nerki
55.513 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.514 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55.515 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) - operacja prosta
55.516 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego z żyły głównej dolnej przez jej nacięcie (kawotomia) - operacja skomplikowana
55.517 Wycięcie nerki radykalne z powodu guza i usunięcie czopa nowotworowego sięgającego do ponadprzeponowego odcinka żyły głównej dolnej z otwarciem klatki piersiowej i wytworzeniem krążenia omijającego
55.52 Wycięcie nerki jedynej
55.53 Wycięcie nerki przeszczepionej
55.54 Obustronne wycięcie nerek
55.552 Wycięcie nerki proste laparoskopowo
55.553 Wycięcie nerki radykalne z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.554 Wycięcie nerki z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych i pozostawieniem nadnercza z powodu guza
55.555 Wycięcie nerki z pozostawieniem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.556 Wycięcie nerki radykalne wraz z czopem sięgającym do pozanerkowego odcinka żyły nerkowej z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.557 Wycięcie nerki radykalne wraz z czopem sięgającym do przynerkowego odcinka żyły głównej dolnej z wycięciem nadnercza i regionalnych węzłów chłonnych z powodu guza
55.61 Autotransplantacja nerki
55.62 Pobranie nerki od dawcy zmarłego
55.63 Pobranie nerki od dawcy żywego metodą otwartą
55.64 Pobranie nerki od dawcy żywego laparoskopowo
55.690 Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy zmarłego
55.691 Przeszczepienie nerki pobranej od dawcy żywego
55.692 Przeszczepienie obu nerek
55.71 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) metodą otwartą
55.72 Umocowanie lub podwieszenie nerki nadmiernie ruchomej (nefropeksja) laparoskopowo
55.81 Zaopatrzenie uszkodzenia urazowego nerki z zachowaniem nerki bez wycięcia jej fragmentu
55.82 Zamknięcie nefrostomii-pielostomii
55.83 Zamknięcie innej przetoki nerkowej
55.84 Zniesienie skrętu szypuły nerki
55.851 Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) metodą otwartą
55.852 Rozdzielenie nerki podkowiastej (isthmotomia) laparoskopowo
55.861 Zespolenie kielichowo-miedniczkowo-moczowodowe metodą otwartą
55.862 Zespolenie miedniczkowo-moczowodowo-pęcherzowe metodą otwartą
55.863 Zespolenie moczowodowo-kielichowe metodą otwartą
55.864 Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe metodą otwartą
55.871 Plastyka miedniczkowo-moczowodowa metodą otwartą
55.872 Plastyka miedniczkowo-moczowodowa laparoskopowo
55.881 Zespolenie kielichowo-miedniczkowe z częściowym wycięciem nerki laparoskopowo
55.882 Zespolenie miedniczkowo-miedniczkowe lub miedniczkowo-moczowodowe laparoskopowo
55.89 Zabiegi naprawcze nerki - inne
55.911 Kapsulektomia nerki
55.912 Dekortykacja nerki
55.93 Wymiana cewnika w przetoce nerkowej
55.94 Wymiana cewnika w przetoce miedniczkowej
55.95 Miejscowe płukanie układu kielichowo-miedniczkowego
55.961 Wstrzyknięcie leku do torbieli nerki
55.969 Wstrzyknięcie leku do nerki - inne
55.97 Wszczepienie lub wymiana sztucznej nerki
55.98 Usunięcie sztucznej nerki
55.99 Operacje nerki - inne
56.011 Usunięcie skrzepu z moczowodu bez nacięcia
56.012 Usunięcie skrzepu z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.021 Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia) laparoskopowo
56.022 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie sonotrodą lub litoklastem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.023 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.024 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, skruszenie laserem i usunięcie kamieni albo kamienia z moczowodu (URSL)
56.031 Usunięcie ciała obcego z moczowodu bez nacięcia
56.032 Usunięcie ciała obcego z miedniczki nerkowej bez nacięcia
56.041 Usunięcie przeszkody z moczowodu bez nacięcia - inne
56.042 Usunięcie przeszkody z miedniczki nerkowej bez nacięcia - inne
56.09 Przezcewkowe usunięcie przeszkody z moczowodu i miedniczki nerkowej - inne
56.21 Nacięcie moczowodu w celu odprowadzenia moczu
56.22 Nacięcie moczowodu w celu eksploracji
56.231 Usunięcie kamienia z moczowodu (ureterolitotomia)
56.232 Usunięcie kamienia z przypęcherzowego odcinka moczowodu (ureterolitotomia) z dostępu przezpęcherzowego
56.241 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja)
56.242 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu laserem
56.243 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) bez biopsji
56.244 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i usunięcie zmiany moczowodu laserem bez biopsji
56.251 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja)
56.252 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim, biopsja i usunięcie zmiany moczowodu laserem
56.253 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu (wycięcie lub elektrokoagulacja) bez biopsji
56.254 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i usunięcie zmiany moczowodu laserem bez biopsji
56.311 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym
56.312 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim
56.32 Przezskórna biopsja moczowodu
56.334 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem sztywnym z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową
56.335 Ureteroskopia diagnostyczna ureteroskopem giętkim z biopsją kleszczykową lub szczoteczkową
56.336 Biopsja szczoteczkowa moczowodu z użyciem cystoskopu (bez ureteroskopii) pod kontrolą fluoroskopii
56.34 Otwarta biopsja moczowodu
56.35 Endoskopia wstawki z jelita biodrowego
56.36 Pobranie moczu do badania przez cewnik wprowadzony do moczowodu przezcewkowo
56.39 Inne zabiegi diagnostyczne moczowodu
56.411 Wycięcie zmiany moczowodu
56.412 Skrócenie moczowodu z reimplantacją
56.42 Całkowite usunięcie moczowodu
56.49 Ureterektomia nie określona inaczej
56.511 Wytworzenie przetoki moczowej z użyciem wstawki z jelita z wszczepieniem moczowodów do wstawki
56.512 Zewnętrzne odprowadzenie moczu przez przetokę moczowodowo-jelitową
56.513 Wytworzenie zbiornika jelitowego na mocz z wszczepieniem moczowodów do zbiornika
56.514 Wyizolowanie pętli jelita biodrowego
56.516 Odprowadzenie moczu metodą Kocka
56.518 Zastąpienie lub uzupełnienie moczowodu albo moczowodów jelitem
56.52 Rewizja przetoki moczowodowej-jelitowo-skórnej
56.611 Wytworzenie przetoki moczowodowo-skórnej
56.612 Przetoka moczowodowa (ureterostomia) - nieokreślona inaczej
56.619 Ureterostomia - inne
56.62 Rewizja innej przetoki moczowodowo-skórnej
56.711 Zespolenie moczowodu z jelitem
56.712 Wewnętrzne odprowadzenie moczu nieokreślone inaczej
56.72 Rewizja zespolenia moczowodowo-jelitowego
56.73 Zespolenie torbieli nerki nieokreślone inaczej
56.741 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56.742 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.743 Wycięcie ureterocele i przeszczepienie moczowodu do pęcherza
56.744 Zwężenie (tailoring lub folding) szerokiego moczowodu (megaureter) i przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.745 Przeszczepienie obustronne moczowodów do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch
56.746 Przeszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia) z manewrem psoas hitch lub uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56.747 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza (ureterocystoneostomia)
56.748 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z manewrem psoas hitch
56.749 Częściowe wycięcie moczowodu i wszczepienie moczowodu do pęcherza z manewrem psoas hitch i uzupełnieniem ubytku moczowodu płatem Boariego
56.75 Zespolenie międzymoczowodowe (transureteroureterostomia)
56.761 Endoskopia i biopsja wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu
56.762 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wprowadzenie cewnika do moczowodu oraz wykonanie ureteropielografii wstępującej
56.763 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wykonanie ureteropielografii wstępującej oraz wprowadzenie jednostronne cewnika 2xJ do górnych dróg moczowych
56.764 Endoskopia wstawki jelitowej wytworzonej do nadpęcherzowego odprowadzenia moczu i wykonanie ureteropielografii wstępującej oraz wprowadzenie obustronne cewników 2xJ do górnych dróg moczowych
56.765 Endoskopia szczelnego zbiornika jelitowego na mocz z biopsją
56.766 Endoskopowe usunięcie kamieni albo kamienia ze szczelnego zbiornika jelitowego na mocz
56.771 Wytworzenie końcowej przetoki kałowej i wszczepienie moczowodów do odbytnicy
56.772 Wytworzenie końcowej przetoki kałowej ze zstępnicy lub esicy i wszczepienie moczowodów do jelita zakończonego przetoką kałową (wet colostomy)
56.79 Inne zespolenia moczowodowe
56.81 Uwolnienie zrostów śródmoczowodowych
56.82 Zeszycie rany moczowodu
56.83 Zamknięcie przetoki moczowodowej
56.84 Zamknięcie innej przetoki moczowodu
56.85 Umocowanie moczowodu (ureteropeksja)
56.86 Usunięcie przewiązki z moczowodu
56.871 Operacja moczowodu objętego zwłóknieniem zaotrzewnowym (jednostronna)
56.872 Operacja moczowodów objętych zwłóknieniem zaotrzewnowym (obustronna)
56.881 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira otwarta jednostronna
56.882 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira otwarta obustronna
56.883 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira laparoskopowo jednostronna
56.884 Operacja przeciwodpływowa zewnątrzpęcherzowa metodą Licha-Gregoira laparoskopowo obustronna
56.890 Nacięcie i drenaż ropnia, ropowicy, zacieku moczowego lub krwiaka okołomoczowodowego
56.891 Uzupełnienie moczowodu wszczepem
56.892 Zastąpienie moczowodu pętlą jelita biodrowego wszczepioną do pęcherza
56.893 Sfałdowanie moczowodu (ureteroplikacja)
56.894 Przezcewkowe rozcięcie torbieli ujścia moczowodowego (ureterocele)
56.895 Przezcewkowe rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii
56.896 Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez jednoczasowo wytworzoną przetokę nerkową
56.897 Rozszerzenie zwężenia moczowodu pod kontrolą fluoroskopii z dostępu przez przetokę nerkową wytworzoną wcześniej
56.901 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem noża "zimnego" lub elektrokoagulacji tnącej
56.902 Ureteroskopia ureteroskopem sztywnym i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera
56.903 Ureteroskopia ureteroskopem giętkim i rozcięcie zwężenia moczowodu z użyciem lasera
56.911 Rozszerzenie ujścia moczowodu metodą otwartą
56.912 Przezcewkowe rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu
56.92 Wszczepienie elektronicznego stymulatora moczowodu
56.93 Wymiana elektronicznego stymulatora moczowodu
56.94 Usunięcie elektronicznego stymulatora moczowodu
56.95 Podwiązanie moczowodu
56.961 Przezcewkowe wprowadzenie cewnika prostego do moczowodu albo wymiana
56.962 Przezcewkowe wprowadzenie cewnika podwójnie zagiętego (2xJ) do górnych dróg moczowych albo wymiana
56.97 Przezcewkowe wstrzyknięcie materiału obojętnego biologicznie pod podśluzówkowy odcinek moczowodu
56.983 Umieszczenie innej protezy w moczowodzie
56.984 Usunięcie innej protezy z moczowodu
56.991 Wycięcie kikuta moczowodu po nefrektomii wykonanej wcześniej
56.992 Operacja przetoki moczowodowo-pochwowej z zachowaniem nerki
56.993 Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) metodą otwartą
56.994 Operacja moczowodu położonego poza żyłą główną dolną (lub biodrową) z przecięciem moczowodu i jego zespoleniem metodą otwartą
56.995 Rewizja operacyjna moczowodu (z uwolnieniem zrostów, zszyciem rany moczowodu lub usunięciem przewiązki moczowodu) laparoskopowo albo retroperitoneoskopowo
56.996 Operacja moczowodu położonego poza żyłą główną dolną (lub biodrową) z przecięciem moczowodu i jego zespoleniem laparoskopowo albo retroperitoneoskopowo
57.01 Cewnikowanie pęcherza przez cewkę jednorazowe
57.021 Uretrocystoskopia i wypłukanie skrzepów z pęcherza oraz opanowanie krwawienia po wcześniejszym zabiegu przezcewkowym
57.029 Usunięcie skrzepów z pęcherza bez nacięcia - inne
57.031 Uretrocystoskopia i usunięcie kamieni albo kamienia w całości z pęcherza przez cewkę moczową
57.032 Uretrocystoskopia i skruszenie kleszczami, sonotrodą, litoklastem lub metodą elektrohydrauliczną kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
57.033 Uretrocystoskopia i skruszenie laserem kamieni albo kamienia oraz ich usunięcie z pęcherza przez cewkę moczową
57.04 Uretrocystoskopia i usunięcie ciała obcego z pęcherza przez cewkę moczową
57.11 Przezskórne opróżnienie pęcherza (nakłucie i aspiracja)
57.12 Uwolnienie zrostów śródpęcherzowych z nacięciem pęcherza
57.131 Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą lub elektroresekcja szyi pęcherza
57.132 Uretrocystoskopia i rozcięcie laserem szyi pęcherza
57.141 Uretrocystoskopia i rozcięcie elektrodą wrót uchyłka pęcherza
57.142 Uretrocystoskopia i rozcięcie laserem wrót uchyłka pęcherza
57.171 Wytworzenie przetoki nadłonowej (cystostomia)
57.172 Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia) metodą nakłucia
57.173 Usunięcie kamieni albo kamienia lub ciała obcego w całości z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną jednoczasowo
57.174 Skruszenie i usunięcie kamieni albo kamienia z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną jednoczasowo
57.175 Usunięcie kamieni albo kamienia w całości lub ciała obcego z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57.176 Skruszenie i usunięcie kamieni albo kamienia z pęcherza przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57.18 Inne przetoki nadłonowe
57.191 Usunięcie kamienia z pęcherza moczowego przez nacięcie (cystolitotomia)
57.192 Usunięcie ciała obcego z pęcherza przez jego nacięcie
57.199 Cystotomia - inne
57.21 Wytworzenie trwałej przetoki pęcherzowo-skórnej z użyciem płata pęcherza
57.22 Rewizja lub zamknięcie przetoki pęcherzowo-skórnej
57.29 Zespolenie pęcherzowo-skórne - inne
57.31 Cystoskopia przez przetokę pęcherzową
57.32 Cystoskopia przezcewkowa
57.331 Uretrocystoskopia cystoskopem sztywnym z biopsją
57.332 Uretrocystoskopia cystoskopem giętkim z biopsją
57.34 Otwarta biopsja pęcherza moczowego
57.35 Przezcewkowa diagnostyka fotodynamiczna (PDD)
57.36 Cystoskopia przez przetokę nadłonową wytworzoną wcześniej
57.37 Cewnikowanie i pobranie moczu albo popłuczyn z pęcherza do badania
57.39 Zabiegi diagnostyczne pęcherza moczowego - inne
57.41 Przezcewkowe uwolnienie zrostów śródpęcherzowych
57.421 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBT)
57.422 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (standardowa, monopolarna) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBT)
57.423 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) małego (<3 cm) guza pęcherza (TURBTiS)
57.424 Uretrocystoskopia i elektroresekcja (bipolarna w 0,9% roztworze NaCl) dużego (>3 cm) guza lub guzów mnogich pęcherza (TURBTiS)
57.431 Uretrocystoskopia, biopsja i ablacja laserowa guza pęcherza
57.432 Uretrocystoskopia i ablacja laserowa guza pęcherza bez biopsji (biopsje wykonano wcześniej)
57.451 Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza bez biopsji
57.452 Uretrocystoskopia i rozciągnięcie (dystensja) pęcherza z biopsją
57.46 Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do ściany pęcherza lub szyi pęcherza
57.47 Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie szyi pęcherza
57.48 Uretrocystoskopia i leczenie endoskopowe przetoki pęcherzowo-pochwowej z użyciem kleju tkankowego
57.49 Inne przezcewkowe wycięcie lub zniszczenie zmiany patologicznej lub tkanki pęcherza moczowego
57.511 Wycięcie torbieli moczownika
57.512 Wycięcie uchyłka pęcherza metodą otwartą
57.513 Wycięcie uchyłka pęcherza laparoskopowo
57.591 Otwarte wycięcie ogniska endometriozy pęcherza
57.592 Otwarte nadłonowe wycięcie zmiany pęcherza
57.599 Otwarte wycięcie innej zmiany lub tkanki pęcherza - inne
57.61 Wycięcie szczytu/ sklepienia pęcherza
57.62 Wycięcie trójkąta pęcherza
57.63 Klinowa resekcja pęcherza
57.64 Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą - operacja prosta
57.65 Wycięcie pęcherza częściowe bez przeszczepienia moczowodu metodą otwartą - operacja skomplikowana
57.66 Wycięcie pęcherza częściowe z przeszczepieniem moczowodu
57.67 Wycięcie częściowe pęcherza bez przeszczepienia moczowodu laparoskopowo - operacja prosta
57.711 Wytrzewienie miednicy u mężczyzny
57.712 Usunięcie pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych i tkanki tłuszczowej
57.713 Usunięcie pęcherza, cewki moczowej i tkanki tłuszczowej u kobiety
57.721 Wycięcie pęcherza radykalne z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny
57.722 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego u mężczyzny
57.723 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego u mężczyzny
57.724 Wycięcie pęcherza radykalne z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny
57.725 Wycięcie pęcherza radykalne i całej cewki moczowej męskiej (cystouretrektomia) z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57.726 Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.727 Wycięcie pęcherza radykalne i cewki moczowej męskiej z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.730 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57.731 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.732 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z całą cewką moczową, macicą, przydatkami i przednią ścianą pochwy z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.733 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i przydatkami z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57.734 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.735 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.736 Wycięcie pęcherza radykalne wraz z macicą i jednostronnym wycięciem przydatków oraz wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57.737 Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.738 Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.739 Wycięcie pęcherza radykalne bez macicy ani przydatków oraz wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego
57.741 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57.742 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z rekonstrukcją dróg moczowych metodą otwartą
57.743 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metoda otwartą
57.744 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego metodą otwartą
57.745 Wycięcie pęcherza radykalne laparoskopowo z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą
57.746 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych metodą otwartą
57.747 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57.748 Wycięcie radykalne pęcherza laparoskopowo z wycięciem całej cewki moczowej męskiej metodą otwartą i wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metodą otwartą
57.751 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem przetok moczowodow-skórnych metodą otwartą
57.752 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową metodą otwartą
57.753 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego metodą otwartą
57.754 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) laparoskopowe z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego metodą otwartą
57.791 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych u mężczyzny
57.792 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową u mężczyzny
57.793 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego u mężczyzny
57.794 Wycięcie pęcherza proste (bez limfadenektomii) z wytworzeniem ortotopowego pęcherza jelitowego u mężczyzny
57.795 Wycięcie pęcherza wynicowanego z wytworzeniem przetok moczowodowo-skórnych
57.796 Wycięcie pęcherza wynicowanego z odprowadzeniem moczu przez wstawkę jelitową
57.797 Wycięcie pęcherza wynicowanego z wytworzeniem zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego
57.811 Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza proste
57.812 Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza skomplikowane
57.813 Zaopatrzenie urazowego pęknięcia pęcherza laparoskopowo
57.82 Zamknięcie cystostomii
57.831 Wycięcie przetoki pęcherzowo-odbytniczo-pochwowej
57.832 Wycięcie przetoki pęcherzowo-esiczo-pochwowej
57.841 Wycięcie przetoki szyjkowo-pęcherzowej
57.842 Wycięcie przetoki maciczno-kroczowo-pęcherzowej
57.843 Wycięcie przetoki maciczno-pęcherzowej
57.844 Wycięcie przetoki pochwowo-pęcherzowej
57.851 Sfałdowanie/ plikacja szyi pęcherza
57.852 Plastyka V-Y szyi pęcherza
57.853 Plastyka szyi pęcherza metodą Young-Dees-Leadbetter
57.86 Operacje naprawcze wynicowanego pęcherza moczowego
57.871 Zespolenie pęcherza z izolowaną pętlą jelita biodrowego
57.872 Powiększenie pojemności pęcherza (augmentacja bez wycinania pęcherza) z użyciem jelita
57.873 Zastąpienie pęcherza z użyciem jelita biodrowego lub esicy (zastępczy pęcherz jelitowy)
57.874 Wytworzenie zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego bez wycinania pęcherza
57.875 Wycięcie pęcherza z pozostawieniem szyi i trójkąta pęcherza oraz zastąpieniem pęcherza jelitem (cystoenteroplastyka)
57.876 Wycięcie zastępczego, kontynentnego zbiornika jelitowego na mocz albo ortotopowego pęcherza jelitowego albo wstawki z jelita biodrowego lub grubego
57.877 Powiększenie pojemności pęcherza przez nacięcie błony mięśniowej pęcherza (autoaugmentacja) metodą otwartą
57.878 Powiększenie pojemności pęcherza przez nacięcie błony mięśniowej pęcherza (autoaugmentacja) laparoskopowo
57.880 Operacja przetoki pęcherzowej laparoskopowo
57.881 Zespolenie pęcherza z jelitem nie określone inaczej
57.882 Zespolenie pęcherza z jelitem grubym
57.883 Operacja przetoki pęcherzowo-odbytniczej albo pęcherzowo-pochwowo-odbytniczej z dostępu nadłonowego lub kroczowego
57.884 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej albo moczowodowo-pochwowej z dostępu przez pochwę - operacja prosta
57.885 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej albo pęcherzowo-cewkowo-pochwowej z dostępu przez pochwę lub nadłonowego
57.886 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przezpęcherzowego pozaotrzewnowego
57.887 Operacja przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przez laparotomię
57.888 Operacja przetoki pęcherzowo-macicznej z usunięciem macicy
57.889 Operacja przetoki pęcherzowo-macicznej bez usunięcia macicy
57.891 Podwieszenie pęcherza niesklasyfikowane gdzie indziej
57.892 Umocowanie pęcherza (cystopeksja) nieokreślone inaczej
57.893 Późna operacja naprawcza położniczego uszkodzenia pęcherza
57.91 Nacięcie zwieracza wewnętrznego cewki moczowej
57.92 Rozszerzanie szyi pęcherza moczowego
57.93 Opanowanie krwawienia pooperacyjnego z pęcherza moczowego
57.94 Wprowadzenie na stałe cewnika do pęcherza moczowego
57.95 Wymiana cewnika wprowadzonego do pęcherza moczowego na stałe
57.96 Wszczepienie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.97 Wymiana elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.98 Usunięcie elektronicznego stymulatora pęcherza moczowego
57.99 Inne zabiegi w obrębie pęcherza
58.01 Wycięcie przegrody cewki moczowej
58.02 Wytworzenie przetoki cewkowo-pochwowej
58.03 Uretrostomia kroczowa
58.04 Usunięcie kamienia z cewki przez jej nacięcie
58.05 Usunięcie ciała obcego z cewki przez jej nacięcie
58.1 Nacięcie ujścia cewki moczowej (meatotomia)
58.21 Uretroskopia kroczowa
58.22 Inna uretroskopia
58.231 Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym i biopsja cewki
58.232 Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim i biopsja cewki
58.24 Biopsja tkanek okołocewkowych
58.29 Inne zabiegi diagnostyczne w obrębie cewki moczowej i tkanki okołocewkowej
58.311 Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym oraz elektrokoagulacja zmiany cewki
58.312 Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim oraz elektrokoagulacja zmiany cewki
58.313 Uretroskopia uretro- albo cystoskopem sztywnym oraz zniszczenie laserem zmiany cewki
58.314 Uretroskopia uretrocystoskopem giętkim oraz zniszczenie laserem zmiany cewki
58.315 Uretroskopia i elektroresekcja zmiany cewki
58.316 Wycięcie lub zniszczenie termiczne zmiany w obrębie lub w okolicy ujścia zewnętrznego cewki
58.317 Zniszczenie laserem zmiany w obrębie lub w okolicy ujścia zewnętrznego cewki
58.319 Wycięcie lub zniszczenie zmiany cewki moczowej endoskopowo - inne
58.391 Wycięcie wrodzonej zastawki cewki moczowej
58.392 Wycięcie zmiany cewki moczowej
58.393 Wycięcie zwężenia cewki moczowej
58.394 Wycięcie cewki częściowe
58.395 Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u mężczyzny
58.396 Wycięcie cewki całkowite z odprowadzeniem moczu z pęcherza u kobiety
58.397 Wycięcie zwężenia cewki i uzupełnienie ubytku cewki przeszczepem
58.398 Operacja zwężenia cewki i zespolenie kikutów cewki koniec do końca z dostępu nadłonowego i kroczowego
58.399 Operacja zwężenia cewki dwuetapowa (etap I lub etap II)
58.411 Zaopatrzenie rany prąciowego odcinka cewki
58.412 Zaopatrzenie rany cewki z dostępu kroczowego
58.42 Operacja przetoki cewkowej wytworzonej operacyjnie
58.43 Operacja przetoki cewkowej powstałej samoistnie
58.44 Odtworzenie ciągłości cewki moczowej
58.451 Operacja spodziectwa żołędziowego
58.452 Operacja spodziectwa prąciowego, mosznowego lub kroczowego z jednoczasowym wytworzeniem brakującego odcinka cewki
58.453 Wycięcie struny prącia (elongacja prącia)
58.46 Inna rekonstrukcja cewki
58.47 Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej (meatoplastyka)
58.481 Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem błony śluzowej jamy ustnej
58.482 Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem błony śluzowej pęcherza moczowego
58.483 Plastyka cewki moczowej z zastosowaniem przeszczepu skóry pobranego z innej okolicy ciała
58.491 Skręcenie opuszkowego odcinka cewki moczowej metodą Benenenti'ego
58.492 Późna naprawa położniczej przetoki cewkowo-pochwowej
58.493 Sfałdowanie (plikacja) cewki moczowej
58.494 Operacja przetoki cewkowo-odbytniczej
58.495 Operacja przetoki cewkowo-pochwowej
58.496 Wycięcie mięska cewkowego u kobiety
58.497 Operacja uchyłka cewki u kobiety
58.498 Wycięcie torbieli okołocewkowej u kobiety
58.51 Przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki moczowej
58.52 Wewnętrzne nacięcie zewnętrznego ujścia cewki moczowej
58.53 Uwolnienie zrostów okołocewkowych
58.541 Uretrocystoskopia i przecięcie zwieracza zewnętrznego cewki (sfinkterotomia)
58.542 Uretroskopia i rozcięcie zwężenia cewki (uretrotomia optyczna wewnętrzna)
58.543 Uretroskopia i udrożnienie (rozcięcie) zarośnięcia cewki
58.544 Udrożnienie (rozcięcie) zarośnięcia cewki pod kontrolą uretroskopii i cystoskopii wykonanej przez przetokę nadłonową
58.545 Uretrocystoskopia i wycięcie lub rozcięcie zastawki cewki
58.61 Rozszerzenie połączenia cewkowo-pęcherzowego
58.621 Zgłębnikowanie (kalibracja) cewki męskiej
58.622 Zgłębnikowanie (kalibracja) cewki kobiecej
58.631 Usunięcie kamienia z dołka łódkowatego (bez endoskopii)
58.632 Uretroskopia i usunięcie kamienia lub ciała obcego z cewki
58.641 Rozszerzenie ujścia zewnętrznego cewki męskiej
58.642 Rozszerzenie cewki męskiej
58.651 Rozszerzenie odcinka końcowego cewki żeńskiej
58.652 Rozszerzenie zwężenia cewki żeńskiej
58.911 Drenaż gruczołu opuszkowo-cewkowego
58.912 Drenaż okołocewkowy z dostępu kroczowego
58.913 Drenaż ropnia okołocewkowego u kobiety
58.919 Nacięcie tkanki okołocewkowej - inne
58.931 Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół szyi pęcherza
58.932 Wszczepienie zwieracza hydraulicznego wokół opuszki cewki moczowej
58.933 Wymiana zwieracza hydraulicznego cewki moczowej [AUS]
58.934 Wszczepienie sztucznego zwieracza cewki moczowej [AUS] z pompą albo zbiornikiem wyrównawczym
58.94 Uretrocystoskopia i wstrzyknięcie leku do okolicy zwieracza zewnętrznego cewki
58.984 Umieszczenie innej protezy w cewce moczowej
58.985 Usunięcie innej protezy z cewki moczowej metodą otwartą
58.986 Usunięcie innej protezy z cewki moczowej uretroskopowo
58.990 Usunięcie zwieracza hydraulicznego cewki bez wymiany
58.991 Naprawa pompy lub zbiornika wyrównawczego zwieracza hydraulicznego cewki moczowej
58.992 Chirurgiczna korekcja ciśnienia w sztucznym zwieraczu cewki moczowej
59.00 Rozpreparowanie tkanki zaotrzewnowej nie określone inaczej
59.01 Uwolnienie lub przemieszczenie moczowodu objętego włóknieniem zaotrzewnowym
59.02 Inne uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych
59.03 Uwolnienie zrostów okołonerkowych lub okołomoczowodowych laparoskopowo
59.09 Inne nacięcie tkanki okołonerkowej lub okołomoczowodowej
59.11 Uwolnienie zrostów okołopęcherzowych
59.12 Uwolnienie zrostów okołopęcherzykowych laparoskopowo
59.191 Odsłonięcie (eksploracja) przestrzeni okołopęcherzowej
59.192 Nacięcie i drenaż krwiaka przestrzeni Retziusa
59.193 Odsłonięcie (eksploracja) przestrzeni pozałonowej
59.211 Biopsja tkanki okołonerkowej, okołomoczowodowej lub okołopęcherzowej metodą otwartą
59.212 Biopsja przezskórna tkanki okołonerkowej, okołomoczowodowej lub okołopęcherzowej
59.31 Operacja cewki metodą Kelly'ego-Kennedy'ego
59.32 Plikacja cewki metodą Kelly'ego-Stoeckela
59.39 Plikacja połączenia pęcherzowo-cewkowego - inne
59.41 Operacja metodą Goebela-Frangenheima-Stoeckela
59.42 Operacja metodą Millina-Reada
59.43 Operacja metodą Oxford
59.44 Uretrocystopeksja przez podwieszenie nadłonowe
59.51 Operacja metodą Burcha
59.52 Operacja metodą Marshalla-Marchetti'ego-Krantza
59.53 Przyszycie tkanki okołocewkowej do spojenia łonowego
59.59 Podwieszenie cewki moczowej - nie określone inaczej
59.61 Operacja metodą Pereyry
59.69 Podwieszenie tkanek okołocewkowych - inne
59.711 Cystouretropeksja z użyciem pętli z mięśnia dźwigacza odbytu
59.712 Podwieszenie szyi pęcherza moczowego z użyciem przeszczepionego mięśnia smukłego uda
59.713 Podwieszenie szyi pęcherza z użyciem pętli łonowo-guziczej
59.721 Implantacja kolagenu do moczowodu lub pęcherza moczowego
59.722 Endoskopowe wstrzyknięcie implantu do moczowodu lub pęcherza moczowego
59.723 Implantacja tkanki tłuszczowej do moczowodu lub pęcherza moczowego
59.791 Uretropeksja przednia
59.792 Uretropeksja metodą Tudora ("królicze ucho")
59.793 Podwieszenie cewki i pęcherza z użyciem materiału syntetycznego
59.794 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa bez użycia taśmy
59.795 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu przezpochwowa z użyciem taśmy
59.796 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego (typu Marschalla-Marchettiego-Kranza, Burcha)
59.797 Operacja wysiłkowego nietrzymania moczu z dostępu nadłonowego z użyciem taśmy (sling) z tkanek własnych chorej lub z materiału syntetycznego
59.799 Zabiegi z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu - inne - nieokreślone inaczej
59.82 Wprowadzenie cewnika moczowodowego
59.83 Rozszerzenie ujścia pęcherzowego moczowodu
59.91 Wycięcie tkanki okołonerkowej lub okołopęcherzowej
59.92 Inne operacje tkanek okołonerkowych lub okołopęcherzowych
59.931 Wymiana cewnika w ureterostomii
59.932 Ponowne wprowadzenie cewnika do ureterostomii
59.94 Wymiana cewnika w cystostomii
59.99 Zabiegi i operacje w zakresie układu moczowego - inne
60.01 Nacięcie ropnia stercza z drenażem
60.02 Usunięcie kamieni sterczowych
60.111 Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa
60.112 Przezcewkowa biopsja stercza
60.113 Przezskórna biopsja stercza (nakłucie przez krocze)
60.12 Otwarta biopsja stercza
60.131 Igłowa biopsja pęcherzyków nasiennych
60.14 Otwarta biopsja pęcherzyków nasiennych
60.15 Biopsja tkanek okołosterczowych
60.181 Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza
60.182 Nakłucie oraz opróżnienie torbieli lub ropnia stercza pod kontrolą USG
60.183 Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza z dostępu przez krocze
60.184 Nacięcie i opróżnienie ropnia stercza z dostępu przez odbytnicę
60.19 Inne zabiegi diagnostyczne w obrębie pęcherzyków nasiennych
60.211 Przezcewkowa ablacja stercza laserem (TULIP)
60.212 Przezcewkowe wyłuszczenie gruczolaka stercza laserem (LEP)
60.219 Przezcewkowe laserowe usunięcie gruczołu krokowego przy użyciu prowadzenia ultradźwiękowego (TULIP) - inne
60.22 Przezcewkowa fotoselektywna waporyzacja gruczołu krokowego (PVP)
60.231 Przezcewkowa elektroresekcja stercza (TURP) standardowa (monopolarna)
60.232 Przezcewkowa elektroresekcja stercza bipolarna w 0,9% roztworze NaCl (TURPiS)
60.241 Przezcewkowa waporesekcja stercza (TUVRP)
60.242 Przezcewkowa elektrowaporyzacja stercza (TUVP)
60.25 Przezcewkowa ablacja igłowa stercza (TUNA)
60.261 Przezcewkowa termoterapia stercza falami o częstości radiowej (TURF)
60.262 Przezcewkowa termoterapia mikrofalowa stercza (TUMT)
60.27 Przezcewkowa ablacja alkoholowa stercza (TEAP)
60.291 Przezcewkowe wycięcie płata środkowego gruczołu krokowego
60.293 Przezcewkowe wyłuszczenie gruczołu krokowego
60.294 Przezcewkowa prostatektomia - inna niż wymienione
60.295 Przezcewkowa resekcja gruczołu krokowego (TURP)
60.31 Wycięcie stercza (prostatektomia) nadłonowa metodą otwartą
60.32 Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej laparoskopowo
60.41 Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu załonowego zewnątrzpęcherzowego
60.42 Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej z dostępu załonowego
60.51 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu załonowego
60.52 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną z dostępu załonowego
60.53 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową z dostępu kroczowego
60.54 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią zasłonową laparoskopowo
60.55 Wycięcie radykalne stercza (prostatektomia radykalna) z limfadenektomią miedniczną laparoskopowo
60.621 Krioablacja stercza
60.622 Kriochirurgia stercza
60.623 Całkowita ablacja stercza metodą kriochirurgii (RCSA)
60.624 Wycięcie stercza (prostatektomia) bez limfadenektomii miednicznej z dostępu kroczowego
60.63 Przezodbytnicza ablacja stercza skupioną wiązką fal ultradźwiękowych (HIFU)
60.64 Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) z dostępu przezpęcherzowego
60.65 Usunięcie operacyjne gruczolaka stercza (adenomektomia) i usunięcie uchyłku (-ów) pęcherza z dostępu przezpęcherzowego
60.66 Usunięcie gruczolaka stercza (adenomektomia) załonowe, zewnątrzpęcherzowe laparoskopowo
60.71 Przezskórne nakłucie pęcherzyków nasiennych
60.72 Nacięcie pęcherzyków nasiennych
60.731 Wycięcie torbieli przewodu Muellera
60.732 Wycięcie pęcherzyków nasiennych metodą otwartą
60.733 Wycięcie pęcherzyków nasiennych jednostronne laparoskopowo
60.734 Wycięcie pęcherzyków nasiennych obustronne laparoskopowo
60.79 Operacje pęcherzyków nasiennych - inne
60.81 Nacięcie tkanki okołosterczowej
60.82 Wycięcie tkanki okołosterczowej
60.83 Wycięcie wzgórka nasiennego z powodu zwężenia lub zarośnięcia przewodu wytryskowego lub torbieli pośrodkowej stercza pod kontrolą uretroskopową (TURED)
60.91 Biopsja aspiracyjna stercza
60.92 Wstrzyknięcie leku do stercza
60.93 Zabieg naprawczy stercza
60.941 Koagulacja łożyska po wyłuszczeniu lub elektroresekcji gruczolaka stercza
60.942 Cystoskopia celem opanowania krwawienia ze stercza
60.95 Przezcewkowe rozszerzenie balonem części sterczowej cewki moczowej
60.96 Nacięcie przezcewkowe stercza (TUIP)
60.984 Umieszczenie innej protezy w sterczowym odcinku cewki moczowej
60.985 Usunięcie innej protezy ze sterczowego odcinka cewki moczowej metodą otwartą
60.986 Usunięcie innej protezy ze sterczowego odcinka cewki moczowej za pomocą giętkiego cystoskopu
60.99 Operacje stercza - inne
61.0 Nacięcie i drenaż moszny i osłonki pochwowej jądra
61.11 Biopsja moszny i osłonki pochwowej jądra
61.12 Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub torbieli najądrza
61.19 Inne zabiegi diagnostyczne moszny/ osłonki pochwowej jądra
61.2 Wycięcie wodniaka osłonki pochwowej jądra
61.31 Elektrokoagulacja zmiany moszny
61.32 Redukcja słoniowacizny moszny
61.33 Częściowe wycięcie moszny
61.41 Szycie rany moszny i osłonki pochwowej jądra
61.42 Operacja przetoki mosznowej
61.491 Pokrycie ubytku skóry moszny przeszczepem
61.492 Operacja oskalpowania moszny bez uszkodzenia jąder i z zachowaniem moszny
61.493 Operacja oskalpowania moszny bez uszkodzenia jąder z pokryciem ubytku skóry przeszczepami
61.494 Operacja oskalpowania moszny z uszkodzeniem jądra albo jąder i z zachowaniem moszny
61.495 Operacja oskalpowania moszny z uszkodzeniem jądra albo jąder z pokryciem ubytku skóry przeszczepami
61.496 Operacja z powodu martwicy moszny (zgorzel Fourniera)
61.497 Leczenie oparzenia moszny
61.498 Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
61.499 Operacje naprawcze moszny/ osłonki pochwowej - inne
61.91 Przezskórna aspiracja osłonki pochwowej
61.92 Wycięcie innej niż wodniak zmiany osłonki pochwowej jądra
61.93 Operacja z powodu martwicy moszny i skóry prącia (zgorzel Fourniera)
61.94 Operacja z powodu martwicy moszny, skóry prącia i podbrzusza (zgorzel Fourniera)
61.95 Pokrycie ubytku skóry moszny i prącia przeszczepem
61.96 Pokrycie ubytku skóry moszny, prącia i podbrzusza przeszczepem
61.99 Operacje moszny/ osłonki pochwowej - inne
62.0 Nacięcie jądra
62.11 Przezskórna igłowa biopsja jądra
62.12 Otwarta biopsja jądra
62.131 Pozyskanie nasienia - w przypadku wytrysku wstecznego - metodą cewnikowania pęcherza moczowego
62.132 Pozyskanie nasienia - w przypadku braku ejakulacji - przy użyciu wibrostymulacji
62.133 Pozyskanie nasienia - w przypadku braku ejakulacji - przy użyciu elektroejakulacji
62.14 Laparoskopia w poszukiwaniu jądra
62.19 Inne zabiegi diagnostyczne jądra
62.21 Wycięcie częściowe zmiany jądra
62.22 Wycięcie torbieli Morgagni'ego u mężczyzny
62.31 Wycięcie jądra jednostronne
62.32 Wycięcie jądra i jednoczasowe wszczepienie protezy jednostronne
62.33 Wycięcie jądra niezstąpionego jednostronne laparoskopowo
62.411 Wycięcie obu jąder jednoczasowe
62.412 Wycięcie obu jąder i wszczepienie protez jednoczasowe
62.413 Wycięcie jądra niezstąpionego obustronne laparoskopowo
62.419 Obustronne wycięcie jąder - inne
62.42 Wycięcie jedynego jądra
62.501 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego jednostronne
62.502 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego obustronne
62.503 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - jednostronne
62.504 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - obustronne
62.505 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap drugi - jednostronne
62.506 Sprowadzenie do moszny jądra niezstąpionego dwuetapowe metodą Fowler-Stephens - etap drugi - obuostronne
62.511 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap pierwszy - jednostronnie
62.512 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap pierwszy - obustronnie
62.513 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap drugi - jednostronnie
62.514 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny - etap drugi - obustronnie
62.515 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - jednostronnie
62.516 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap pierwszy - obustronnie
62.517 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap drugi - jednostronnie
62.518 Sprowadzenie dwuetapowe niezstąpionego jądra brzusznego do moszny metodą Fowler-Stephens - etap drugi - obustronnie
62.521 Operacja z powodu skrętu jądra lub przyczepka jądra z zachowaniem jądra
62.522 Operacja z powodu skrętu jądra z zachowaniem jądra i jednoczasowym umocowaniem jądra przeciwległego w mosznie
62.53 Operacja Toreka (etap I/ etap II)
62.54 Przeszczepienie i umocowanie jądra w mosznie
62.551 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego jednostronne
62.552 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego obustronne
62.561 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra - jednostronnie
62.562 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra - obustronnie
62.571 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - jednostronnie
62.572 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - obustronnie
62.581 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra oraz jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - jednostronnie
62.582 Umocowanie w mosznie jądra niezstąpionego i biopsja jądra oraz jednoczasowa operacja przepukliny pachwinowej - obustronnie
62.61 Szycie rany jądra
62.691 Przeszczepienie jądra
62.699 Operacje naprawcze jądra - inne
62.71 Wszczepienie protezy jądra jednostronne
62.72 Wszczepienie protezy jądra obustronne
62.73 Usunięcie protezy jądra jednostronne
62.74 Usunięcie protezy jądra obustronne
62.75 Wymiana protezy jądra jednostronna
62.76 Wymiana protezy jądra obustronna
62.81 Operacja urazowego uszkodzenia jądra z zachowaniem jądra w mosznie
62.83 Operacja urazowego uszkodzenia jądra z wszczepieniem jądra poza obrębem moszny
62.84 Operacja urazowego uszkodzenia obu jąder z wszczepieniem jąder poza obrębem moszny
62.91 Nakłucie i aspiracja jądra
62.92 Wstrzyknięcia leku do jądra
62.931 Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą przezskórnej biopsji cienkoigłowej (TeFNA - testicular fine needle aspiration)
62.932 Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą przezskórnej biopsji gruboigłowej (TESA - percutaneous testicular sperm aspiration)
62.933 Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą operacji otwartej (TESE - testicular sperm extraction)
62.934 Pozyskanie plemników z tkanki jądra do rozrodu wspomaganego metodą operacji otwartej z użyciem mikroskopu operacyjnego (m-TESE - mico-TESE; seminiferous tubule microdissection)
62.99 Operacje jądra - inne
63.01 Biopsja powrózka nasiennego/ nasieniowodu lub najądrza
63.021 Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego
63.022 Nakłucie i opróżnienie wodniaka powrózka nasiennego i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
63.031 Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą przezskórnego nakłucia igłą
63.032 Pozyskanie treści z najądrza do badania mikroskopowego metodą operacji otwartej
63.09 Zabiegi diagnostyczne powrózka nasiennego/ nasieniowodu i najądrza - inne
63.11 Wysokie podwiązanie żyły jądrowej
63.12 Operacja wodniaka jądra
63.13 Operacja żylaków powrózka nasiennego z dostępu pachwinowego lub mosznowego
63.14 Operacja mikrochirurgiczna żylaków powrózka nasiennego
63.151 Operacja żylaków powrózka nasiennego jednostronna
63.152 Operacja żylaków powrózka nasiennego obustronna
63.2 Operacja torbieli nasiennej najądrza
63.3 Wycięcie innych zmian powrózka nasiennego lub najądrza
63.4 Wycięcie najądrza
63.51 Szycie rany powrózka nasiennego/ najądrza
63.52 Odprowadzenie skrętu jądra lub powrózka nasiennego
63.53 Przeszczep powrózka nasiennego
63.54 Nakłucie i opróżnienie wodniaka jądra lub powrózka nasiennego lub torbieli najądrza z badaniem usuniętego płynu i wstrzyknięcie środka obliterującego do jamy wodniaka
63.59 Operacje naprawcze powrózka nasiennego/ najądrza - inne
63.6 Przecięcie nasieniowodu
63.711 Zmiażdżenie nasieniowodu
63.712 Podwiązanie i przecięcie nasieniowodu
63.72 Podwiązanie powrózka nasiennego
63.73 Wycięcie nasieniowodu
63.79 Sterylizacja (ubezpłodnienie) mężczyzny - inne
63.81 Szycie rany nasieniowodu/ najądrza
63.82 Pooperacyjna rekonstrukcja przeciętego i podwiązanego nasieniowodu
63.83 Wszczepienie nasieniowodu do najądrza
63.84 Usunięcie podwiązki nasieniowodu
63.85 Usunięcie zastawki z nasieniowodu
63.86 Zespolenie niesieniowodowo-najądrzowe lub nasieniowodowo-nasieniowodowe
63.89 Operacje naprawcze nasieniowodu/ najądrza - inne
63.92 Nacięcie najądrza
63.93 Nacięcie powrózka nasiennego
63.94 Uwolnienie zrostów powrózka nasiennego
63.95 Wprowadzenie zastawki do nasieniowodu
63.98 Blokada farmakologiczna powrózka nasiennego w leczeniu przewlekłego bólu jądra
63.99 Operacje powrózka nasiennego/ najądrza/ nasieniowodu - inne
64.0 Operacja stulejki
64.11 Biopsja igłowa prącia
64.12 Nakłucie ciała jamistego prącia i pomiar ciśnienia (kawernozometria)
64.19 Inne zabiegi diagnostyczne prącia
64.21 Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia
64.22 Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny
64.23 Biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia laserem
64.24 Biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia i moszny laserem
64.31 Wycięcie prącia częściowe
64.32 Wycięcie prącia całkowite
64.33 Wycięcie prącia całkowite i biopsja regionalnych węzłów chłonnych
64.34 Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych węzłów chłonnych
64.35 Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych i głębokich węzłów chłonnych
64.36 Wycięcie prącia całkowite i wycięcie pachwinowych powierzchownych i głębokich węzłów chłonnych oraz węzłów chłonnych miednicznych
64.41 Szycie rany prącia
64.42 Uwolnienie bolesnego wzwodu prącia
64.43 Wytworzenie prącia
64.44 Operacja odtwórcza prącia wcześniej amputowanego lub niedorozwiniętego bądź pogrążonego
64.45 Wszycie doraźne prącia po amputacji urazowej z mikrochirurgicznym zespoleniem naczyń i nerwów
64.461 Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja prosta
64.462 Usunięcie ciała obcego obejmującego prącie - operacja skomplikowana
64.47 Pokrycie ubytku skóry prącia przeszczepem
64.481 Operacja zgięcia prącia
64.482 Operacja zgięcia prącia z uzupełnieniem ubytku osłonki białawej ciała jamistego albo ciał jamistych przeszczepem
64.491 Wycięcie blaszki stwardnienia plastycznego prącia
64.492 Wycięcie blaszki stwardnienia plastycznego prącia z uzupełnieniem ubytku osłonki białawej ciała jamistego przeszczepem
64.493 Operacja plastyczna prącia niedorozwiniętego lub pogrążonego
64.494 Zaopatrzenie chirurgiczne uszkodzenia urazowego obejmującego ciała jamiste prącia lub/i odcinek prąciowy cewki
64.495 Operacja z powodu słoniowacizny prącia lub moszny
64.91 Grzbietowe/ boczne nacięcie napletka
64.92 Nacięcie prącia
64.93 Uwolnienie (wycięcie) zrostów prącia
64.951 Wszczepienie protez półsztywnych do ciał jamistych prącia
64.952 Usunięcie protez półsztywnych ciał jamistych prącia
64.953 Usunięcie i jednoczasowa wymiana protez półsztywnych ciał jamistych prącia
64.96 Usunięcie wewnętrznej protezy prącia
64.971 Wszczepienie protez hydraulicznych do ciał jamistych prącia
64.972 Usunięcie protez hydraulicznych ciał jamistych prącia
64.973 Usunięcie i jednoczasowa wymiana protez hydraulicznych ciał jamistych prącia
64.981 Wytworzenie połączenia ciał jamistych z ciałem gąbczastym
64.982 Wytworzenie przetoki między ciałami jamistymi prącia i ciałem gąbczastym opuszki cewki lub przetoki z zastosowaniem żyły
64.983 Nakłucie i płukanie ciał jamistych prącia
64.984 Wstrzyknięcie leku naczyniowo-aktywnego do ciała jamistego prącia
64.985 Wstrzyknięcie leku do blaszki stwardnienia plastycznego prącia
64.986 Wytworzenie przetoki między żołędzia i ciałami jamistymi prącia metodą Wintera
64.99 Inne operacje męskich narządów płciowych
65.01 Nacięcie jajnika laparoskopowo
65.09 Nacięcie jajnika-inne
65.11 Biopsja aspiracyjna jajnika
65.12 Biopsja jajnika - inna
65.13 Laparoskopowa biopsja jajnika
65.14 Inne laparoskopowe procedury diagnostyczne na jajnikach
65.21 Marsupializacja cysty jajnika
65.22 Klinowa resekcja jajnika
65.23 Otwarcie torbieli jajnika/ jajników laparoskopowe
65.24 Laparoskopowa klinowa resekcja jajnika
65.25 Inne laparoskopowe wycięcie lub zniszczenie zmiany jajnika
65.26 Wyłuszczenie guza jajnika jednostronne/ obustronne
65.292 Kauteryzacja jajnika
65.293 Częściowe wycięcie jajnika
65.31 Jednostronne usunięcie jajnika laparoskopowo
65.39 Jednostronne usunięcie jajnika - inne
65.41 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu laparoskopowo
65.49 Jednostronne usunięcie jajnika i jajowodu - inne
65.519 Równoczesne usunięcie obu jajników - inne
65.52 Wycięcie pozostałego/ jedynego jajnika
65.53 Laparoskopowe usunięcie obu jajników w trakcie jednego zabiegu
65.54 Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika
65.61 Równoczesne usunięcie obu jajników i jajowodów
65.62 Laparoskopowe usunięcie obu jajników i jajowodów w trakcie jednego zabiegu
65.63 Laparoskopowe usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu
65.69 Usunięcie pozostałego jajnika i jajowodu - inne
65.71 Szycie jajnika
65.73 Plastyka jajowodu i jajnika
65.74 Laparoskopowe proste zeszycie jajnika
65.75 Laparoskopowa reimplantacja jajnika
65.76 Laparoskopowa plastyka jajnika i jajowodu
65.791 Umocowanie jajnika
65.81 Laparoskopowe usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych
65.89 Usunięcie zrostów jajnikowo-jajowodowych - inne
65.91 Aspiracja płynu z jajnika
65.95 Uwolnienie skrętu jajnika
66.01 Nacięcie jajowodu
66.02 Utworzenie przetoki jajowodowo-brzusznej
66.11 Biopsja jajowodu
66.21 Obustronne laparoskopowe podwiązanie/ zmiażdżenie jajowodu
66.22 Obustronne laparoskopowe podwiązanie oraz rozdzielenie obu kikutów jajowodu
66.29 Obustronne endoskopowe zamknięcie światła jajowodów - inne
66.31 Obustronne podwiązanie i zmiażdżenie jajowodów
66.4 Całkowite jednostronne wycięcie jajowodu
66.51 Wycięcie obu jajowodów w czasie tej samej operacji
66.521 Wycięcie pozostałego jajowodu
66.61 Wycięcie lub zniszczenie zmiany jajowodu
66.62 Wycięcie jajowodu z ciążą jajowodową
66.69 Częściowe wycięcie jajowodu - inne
66.71 Proste zeszycie jajowodu
66.72 Szycie jajowodu
66.75 Wszczepienie jajowodu do macicy
66.792 Przywrócenie ciągłości rozdzielonego jajowodu
66.793 Plastyka jajowodu
66.8 Przedmuchiwanie i przepłukiwanie jajowodu
66.91 Aspiracja treści jajowodu
66.92 Jednostronne zmiażdżenie lub zamknięcie światła jajowodu
66.93 Wszczepienie/wymiana protezy jajowodu
66.95 Wprowadzenie środka leczniczego do jajowodu
66.96 Rozszerzenie jajowodu
67.11 Biopsja kanału szyjki macicy
67.12 Wycinki z szyjki macicy (biopsja skrawkowa)
67.2 Konizacja szyjki macicy
67.31 Marsupializacja torbieli szyjki macicy
67.39 Zniszczenie lub wycięcie zmiany lub tkanki szyjki macicy - inne
67.4 Wycięcie szyjki macicy z równoczesną plastyką pochwy
67.591 Szew okrężny na cieśń macicy
67.592 Operacja McDonalda
67.593 Operacja Shirodkara
67.61 Szycie rozdarcia szyjki macicy
67.621 Zamknięcie przetoki szyjkowo-esiczej
67.691 Zabieg naprawczy starego położniczego rozdarcia szyjki
68.0 Nacięcie macicy
68.12 Histeroskopia diagnostyczna
68.151 Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy z wyjątkiem jajników i jajowodów
68.159 Endoskopowa (laparoskopowa) biopsja przydatków macicy - inne
68.161 Endoskopowa (laparoskopowa) (histeroskopowa) biopsja macicy
68.17 Przezpochwowa hydrolaparoskopia (THL)
68.211 Uwolnienie zrostów w świetle macicy
68.22 Nacięcie albo wycięcie wrodzonej przegrody macicy
68.231 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy
68.232 Histeroskopowa ablacja endometrium
68.233 Histeroskopowe zniszczenie zmiany chorobowej w macicy
68.234 Histeroskopowe wycięcie zmiany chorobowej w macicy
68.24 Histerolaparoskopia lecznicza
68.291 Usunięcie mięśniaka macicy
68.311 Klasyczne śródpowięziowe usunięcie macicy[CISH]
68.312 Nadszyjkowe usunięcie macicy w asyście laparoskopowej [LASH]
68.391 Nadszyjkowe wycięcie macicy
68.41 Proste wycięcie macicy
68.42 Poszerzone wycięcie macicy
68.51 Wycięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej (LAVH)
68.59 Inne wycięcie macicy drogą pochwową
68.61 Zmodyfikowane radykalne wycięcie macicy
68.62 Operacja Wertheima
68.71 Laparoskopowe radykalne wycięcie macicy drogą pochwową [LRVH]
68.76 Histerokolpektomia
68.77 Operacja Schauta
68.8 Wytrzewienie miednicy małej
69.01 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy w celu zakończenia ciąży
69.02 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy po porodzie lub poronieniu
69.03 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - diagnostyczne
69.04 Rozszerzenie kanału szyjki i wyłyżeczkowanie ścian jamy macicy - lecznicze
69.1 Wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki w zakresie macicy i struktur ją podtrzymujących
69.211 Zabieg Wotkinsa
69.221 Przyszycie macicy do powłok brzusznych
69.222 Operacja manchesterska (Fothergilla)
69.223 Sfałdowanie więzadeł macicznych
69.23 Pochwowa operacja przewlekłego wypadania macicy
69.3 Odnerwienie macicy (okołoszyjkowe)
69.41 Szycie rozdarcia macicy
69.42 Zamknięcie przetoki macicy
69.491 Zabieg naprawczy przetrwałego (zastarzałego) poporodowego rozdarcia macicy
69.492 Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy
69.493 Zabieg naprawczy wrodzonej wady macicy z rekonstrukcją
69.499 Zabieg naprawczy macicy - inny
69.52 Aspiracyjne łyżeczkowanie macicy po porodzie lub poronieniu
69.59 Inne aspiracyjne łyżeczkowanie macicy
69.97 Usunięcie penetrującego ciała obcego z szyjki macicy
70.0 Nakłucie zagłębienia odbytniczo macicznego (zatoki Douglasa)
70.12 Nacięcie zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.13 Uwolnienie zrostów wewnątrzpochwowych
70.141 Wycięcie przegrody pochwowej
70.142 Drenaż krwiaka pochwy
70.22 Wziernikowanie zagłębienia odbytniczo-macicznego - kuldoskopia
70.23 Biopsja zagłębienia odbytniczo-macicznego
70.24 Biopsja pochwy
70.33 Wycięcie lub zniszczenie zmiany pochwy
70.4 Zamknięcie światła pochwy i całkowite wycięcie pochwy
70.50 Plastyka przednia i tylna pochwy
70.511 Przednia plastyka pochwy z wycięciem uchyłka cewki moczowej
70.521 Tylna plastyka pochwy
70.61 Wytworzenie pochwy
70.62 Odtworzenie pochwy
70.71 Szycie rozdarcia pochwy
70.72 Operacja przetoki pochwowo-okrężniczej
70.73 Operacja przetoki pochwowo-odbytniczej
70.74 Operacja innych przetok pochwowo-jelitowych
70.75 Operacja innych przetok pochwowych
70.77 Podwieszenie i umocowanie pochwy
70.791 Plastyka pochwy i krocza
70.8 Zamknięcie (zwężenie) sklepienia pochwy
71.01 Uwolnienie zrostów sromu
71.091 Powiększenie wejścia do pochwy
71.099 Nacięcie sromu/ krocza - inne
71.11 Biopsja sromu
71.22 Nacięcie torbieli gruczołu Bartholina
71.23 Marsupializacja torbieli gruczołu Bartholina
71.24 Wycięcie albo inne zniszczenie torbieli gruczołu Bartholina
71.3 Inne częściowe wycięcie lub zniszczenie zmian chorobowych w obrębie sromu i krocza
71.41 Amputacja łechtaczki
71.5 Radykalne wycięcie sromu
71.61 Jednostronne proste wycięcie sromu
71.62 Obustronne proste wycięcie sromu
71.71 Szycie pęknięcia sromu lub krocza
71.72 Operacja przetoki sromu lub krocza
71.791 Zabieg naprawczy starego położniczego uszkodzenia sromu lub krocza
72.1 Kleszcze wyjściowe z nacięciem krocza
72.71 Próżniociąg położniczy z nacięciem krocza
72.79 Próżniociąg położniczy - inny
73.71 Poród samoistny bez nacięcia krocza
73.72 Poród samoistny z nacięciem krocza i następowym zeszyciem
73.8 Operacje na płodzie ułatwiające poród
74.0 Klasyczne cięcie cesarskie
74.1 Cięcie cesarskie w dolnym odcinku macicy
74.2 Cięcie cesarskie pozaotrzewnowe
75.01 Wstrzyknięcie prostaglandyny w celu wywołania poronienia
75.03 Zakończenie ciąży przez wstrzyknięcie domaciczne
75.1 Amniocenteza diagnostyczna
75.21 Wewnątrzmaciczna transfuzja wymienna
75.22 Wprowadzenie cewnika do jamy brzusznej płodu celem wykonania transfuzji
75.311 Fetoskopia
75.312 Laparoamnioskopia
75.32 Ekg płodu - z owłosionej skóry głowy
75.33 Pobranie próbki krwi płodu z owłosionej skóry głowy
75.352 Kordocenteza
75.36 Korekcja wady rozwojowej płodu
75.37 Amnioinfuzja
75.381 Przezszyjkowe monitorowanie saturacji tlenem krwi płodu
75.382 Przezszyjkowe monitorowanie ciśnienia parcjalnego tlenu u płodu
75.4 Ręczne wydobycie łożyska
75.62 Zeszycie świeżego położniczego uszkodzenia odbytu i zwieracza odbytu
75.691 Zeszycie sromu i krocza
75.693 Zabieg naprawczy krocza
75.694 Zabieg naprawczy pochwy
75.695 Zabieg naprawczy sromu
75.696 Wtórne zeszycie nacięcia krocza
75.71 Ręczna kontrola jamy macicy po porodzie
75.72 Instrumentalna kontrola jamy macicy po porodzie
75.81 Położnicza tamponada macicy
75.82 Położnicza tamponada pochwy
75.94 Ręczne odprowadzenie wynicowanej macicy
76.011 Wycięcie nekrotycznego fragmentu z kości twarzy
76.091 Ponowne otwarcie osteotomii kości twarzy
76.11 Biopsja kości twarzy
76.2 Miejscowe usunięcie lub zniszczenie zmiany kości twarzy
76.311 Hemimadibulektomia
76.312 Subtotalna resekcja żuchwy
76.391 Połowicze wycięcie szczęki (z przeszczepem kostnym lub protezą)
76.41 Całkowite wycięcie żuchwy z jednoczasową rekonstrukcją
76.42 Całkowite wycięcie żuchwy - inne
76.43 Rekonstrukcja żuchwy - inna
76.441 Całkowite usunięcie szczęki z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną
76.449 Całkowite usunięcie innej kości twarzy z jednoczasową rekonstrukcją chirurgiczną lub protetyczną
76.451 Całkowite wycięcie szczęki
76.459 Całkowite wycięcie innej kości twarzy
76.46 Rekonstrukcja kości twarzy - inna
76.5 Plastyka stawu skroniowo-żuchwowego
76.62 Otwarta plastyka gałęzi żuchwy
76.63 Plastyka trzonu żuchwy
76.65 Segmentarna osteoplastyka szczęki
76.66 Całkowita osteoplastyka szczęki
76.691 Osteoplastyka dwuszczękowa
76.692 Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej
76.693 Osteoplastyka wielu kości czaszki twarzowej oraz pokrywy czaszki
76.699 Plastyka kości twarzy - inna
76.71 Zamknięte nastawienie złamania kości jarzmowej
76.72 Otwarte nastawienie złamania kości jarzmowej
76.73 Zamknięte nastawienie złamania szczęki
76.74 Otwarte nastawienie złamania szczęki
76.75 Zamknięte nastawienie złamania żuchwy
76.76 Otwarte nastawienie złamania żuchwy
76.771 Nastawienie złamania zębodołu ze stabilizacją zębów
76.781 Zamknięte nastawienie złamania oczodołu
76.791 Otwarte nastawienie złamania oczodołu
76.799 Otwarte nastawienie złamania kości twarzy - inne
76.911 Autogenny przeszczep kostny kości twarzy
76.912 Przeszczep kostny kości twarzy (materiał z banku kości)
76.913 Heterogenny przeszczep kostny kości twarzy
76.921 Alloplastyczny wszczep do kości twarzy
76.93 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
76.94 Otwarte nastawienie zwichnięcia stawu skroniowo-żuchwowego
76.95 Inne manipulacje stawu skroniowo-żuchwowego
76.99 Operacje kości twarzy/ stawów - inne
77.01 Wycięcie martwaka - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.02 Wycięcie martwaka - kość ramienna
77.03 Wycięcie martwaka - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.04 Wycięcie martwaka - kości nadgarstka/ śródręcza
77.05 Wycięcie martwaka - kość udowa
77.06 Wycięcie martwaka - rzepka
77.07 Wycięcie martwaka - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.08 Wycięcie martwaka - kości stępu/ kości śródstopia
77.091 Wycięcie martwaka - inne kości (miednica)
77.092 Wycięcie martwaka - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.093 Wycięcie martwaka - inne kości (kręgi)
77.11 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.12 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość ramienna
77.13 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.14 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości nadgarstka/ śródręcza
77.15 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość udowa
77.16 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - rzepka
77.17 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.18 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - kości stępu/ kości śródstopia
77.191 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (miednica)
77.192 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.193 Inne nacięcie kości bez rozdzielenia - inne kości (kręgi)
77.21 Osteotomia klinowa - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.22 Osteotomia klinowa - kość ramienna
77.23 Osteotomia klinowa - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.24 Osteotomia klinowa - kości nadgarstka/ śródręcza
77.25 Osteotomia klinowa - kość udowa
77.26 Osteotomia klinowa - rzepka
77.27 Osteotomia klinowa - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.28 Osteotomia klinowa - kości stępu/ kości śródstopia
77.291 Osteotomia klinowa - inne kości (miednica)
77.292 Osteotomia klinowa - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.293 Osteotomia klinowa - inne kości (kręgi)
77.31 Inne rozdzielenie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.32 Inne rozdzielenie kości - kość ramienna
77.33 Inne rozdzielenie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.34 Inne rozdzielenie kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.35 Inne rozdzielenie kości - kość udowa
77.36 Inne rozdzielenie kości - rzepka
77.37 Inne rozdzielenie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.38 Inne rozdzielenie kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.391 Inne rozdzielenie kości - inne kości (miednica)
77.392 Inne rozdzielenie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.393 Inne rozdzielenie kości - inne kości (kręgi)
77.41 Biopsja kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.42 Biopsja kości - kość ramienna
77.43 Biopsja kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.44 Biopsja kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.45 Biopsja kości - kość udowa
77.46 Biopsja kości - rzepka
77.47 Biopsja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.48 Biopsja kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.491 Biopsja kości - inne kości (miednica)
77.492 Biopsja kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.493 Biopsja kości - inne kości (kręgi)
77.51 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich z osteotomią I-szej kości śródstopia
77.52 Wycięcie kaletki palucha z korekcją tkanek miękkich i artrodezą
77.53 Wycięcie kaletki palucha/ korekcja tkanek miękkich - inne
77.541 Korekcja 5 palca stopy z osteotomią
77.562 Wycięcie paliczka (częściowa) palca młotkowatego stopy
77.571 Artrodeza palca szponiastego stopy
77.572 Częściowa resekcja paliczka palca szponiastego stopy
77.573 Kapsulotomia palca szponiastego stopy
77.574 Wydłużenie ścięgna palca szponiastego stopy
77.581 Korekcja palca stopy
77.582 Zabieg naprawczy palca stopy
77.583 Inne wycięcie, zespolenie i operacja palców stopy z użyciem materiału protetycznego
77.591 Wycięcie stawu palucha koślawego z założeniem protezy
77.60 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - nieokreślone miejsce
77.61 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.62 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość ramienna
77.63 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.64 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości nadgarstka/śródręcza
77.65 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość udowa
77.66 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - rzepka
77.67 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.68 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.691 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (miednica)
77.692 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.693 Miejscowe wycięcie zmiany lub tkanki kości - inne kości (kręgi)
77.71 Wycięcie kości do przeszczepu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.72 Wycięcie kości do przeszczepu - kość ramienna
77.73 Wycięcie kości do przeszczepu - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.74 Wycięcie kości do przeszczepu - kości nadgarstka/ śródręcza
77.75 Wycięcie kości do przeszczepu - kość udowa
77.76 Wycięcie kości do przeszczepu - rzepka
77.77 Wycięcie kości do przeszczepu - kość piszczelowa/kość strzałkowa
77.78 Wycięcie kości do przeszczepu - kości stępu/ kości śródstopia
77.792 Wycięcie kości do przeszczepu - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.81 Inne częściowe wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
77.82 Inne częściowe wycięcie kości - kość ramienna
77.83 Inne częściowe wycięcie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
77.84 Inne częściowe wycięcie kości - kości nadgarstka/ śródręcza
77.85 Inne częściowe wycięcie kości - kość udowa
77.86 Inne częściowe wycięcie kości - rzepka
77.87 Inne częściowe wycięcie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
77.88 Inne częściowe wycięcie kości - kości stępu/ kości śródstopia
77.891 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (mednica)
77.892 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
77.893 Inne częściowe wycięcie kości - inne kości (kręgi)
77.91 Całkowite wycięcie kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.015 Przeszczep kostny z banku kości - kość udowa/ miednica
78.017 Przeszczep kostny z banku kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.020 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - nieokreślone miejsce
78.021 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.022 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość ramienna
78.023 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.024 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.025 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość udowa/ miednica
78.026 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - rzepka
78.027 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.028 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.029 Przeszczep kostny (autogenny) (heterogenny) - inne (kręgi)
78.035 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość udowa/ miednica
78.036 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - rzepka
78.037 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.038 Przeszczep kostny z oczyszczeniem miejsca przeszczepu (usunięcie stwardniałej, zwłókniałej lub martwiczej kości lub tkanki) transplantacja kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.041 Wszczepy materiałów kościozastępczych - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.042 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość ramienna
78.043 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.044 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.045 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość udowa, miednica
78.046 Wszczepy materiałów kościozastępczych - rzepka
78.047 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.048 Wszczepy materiałów kościozastępczych - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.049 Wszczepy materiałów kościozastępczych - inne (kręgi)
78.051 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.052 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość ramienna
78.053 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.054 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.055 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość udowa/ miednica
78.056 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - rzepka
78.057 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.058 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.059 Wszczepy uzupełniające (kliny, koszyki) - inne (kręgi)
78.061 Wszczepy wzmocnione - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.062 Wszczepy wzmocnione - kość ramienna
78.063 Wszczepy wzmocnione - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.064 Wszczepy wzmocnione - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.065 Wszczepy wzmocnione - kość udowa/ miednica
78.066 Wszczepy wzmocnione - rzepka
78.067 Wszczepy wzmocnione - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.068 Wszczepy wzmocnione - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.069 Wszczepy wzmocnione - inne (kręgi)
78.071 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.072 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość ramienna
78.073 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.074 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.075 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość udowa
78.076 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - rzepka
78.077 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.078 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.079 Implanty mocujące (kotwice, śruby interferencyjne, skoble) - inne (kręgi)
78.11 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.12 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna
78.13 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.14 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kości nadgarstka/ śródręcza
78.15 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa
78.16 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - rzepka
78.17 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.18 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - kości stępu/ kości śródstopia
78.191 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (miednica)
78.192 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (paliczki palców stopy/ ręki)
78.193 Założenie zewnętrznego stabilizatora kości - inne kości (kręgi)
78.222 Otwarta epifizjodeza - kość ramienna
78.223 Otwarta epifizjodeza - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.224 Otwarta epifizjodeza - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.225 Otwarta epifizjodeza - kość udowa/ miednica
78.227 Otwarta epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.228 Otwarta epifizjodeza - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.229 Otwarta epifizjodeza - inne (kręgi)
78.230 Przezskórna epifizjodeza - nieokreślone miejsce
78.232 Przezskórna epifizjodeza - kość ramienna
78.233 Przezskórna epifizjodeza - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.234 Przezskórna epifizjodeza - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.235 Przezskórna epifizjodeza - kość udowa/ miednica
78.237 Przezskórna epifizjodeza - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.238 Przezskórna epifizjodeza - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.239 Przezskórna epifizjodeza - inne (kręgi)
78.242 Resekcja/ osteotomia - kość ramienna
78.243 Resekcja/ osteotomia - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.244 Resekcja/ osteotomia - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.245 Resekcja/ osteotomia - kość udowa/ miednica
78.247 Resekcja/ osteotomia - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.248 Resekcja/ osteotomia - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.249 Resekcja/ osteotomia - inne (kręgi)
78.312 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość ramienna
78.313 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.314 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.315 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość udowa/ miednica
78.317 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.318 Przeszczep kostny z lub bez unieruchomienia wewnętrznego lub osteotomii - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.323 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.325 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość udowa/miednica
78.327 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.329 Metoda rozciągania z lub bez kortykotomii/ostotomii - inne (kręgi)
78.411 Inne zabiegi naprawcze kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.412 Inne zabiegi naprawcze kości - kość ramienna
78.413 Inne zabiegi naprawcze kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.414 Inne zabiegi naprawcze kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.415 Inne zabiegi naprawcze kości - kość udowa/ miednica
78.417 Inne zabiegi naprawcze kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.418 Inne zabiegi naprawcze kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.419 Inne zabiegi naprawcze kości - inne (kręgi)
78.421 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.422 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość ramienna
78.423 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.424 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.425 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość udowa/ miednica
78.426 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - rzepka
78.427 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.428 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.429 Zabieg naprawczy złego zrostu lub braku zrostu - inne (kręgi)
78.511 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.512 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość ramienna
78.513 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość promieniowa/kość łokciowa
78.514 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.515 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość udowa/ miednica
78.516 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - rzepka
78.517 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.518 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.519 Profilaktyczna stabilizacja wewnętrzna kości - inne (kręgi)
78.521 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.522 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość ramienna
78.523 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.524 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.525 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość udowa/ miednica
78.527 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.529 Powtórne wprowadzenie wewnętrznego stabilizatora - inne (kręgi)
78.531 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.532 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość ramienna
78.533 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.535 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość udowa/ miednica
78.537 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.539 Wymiana przemieszczonego lub złamanego przyrządu stabilizującego - inne (kręgi)
78.611 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.612 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość ramienna
78.613 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.614 Usunięci zewnętrznego stabilizatora kości - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.615 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość udowa/ miednica
78.617 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.618 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.619 Usunięcie zewnętrznego stabilizatora kości - inne (kręgi)
78.621 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.622 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość ramienna
78.623 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.624 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.625 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość udowa/ miednica
78.626 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - rzepka
78.627 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.628 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.629 Usunięcie zespolenia wewnętrznego - inne (kręgi)
78.631 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
78.632 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość ramienna
78.633 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.634 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości nadgarstka/ śródręcza/ paliczki (ręki)
78.635 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość udowa/ miednica
78.636 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - rzepka
78.637 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.638 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - kości stępu/ kości śródstopia/ paliczki (stopy)
78.639 Usunięcie stymulatora wzrostu kości (inwazyjnego) - inne (kręgi)
78.72 Chirurgiczne złamanie kości - kość ramienna
78.73 Chirurgiczne złamanie kości - kość promieniowa/ kość łokciowa
78.75 Chirurgiczne złamanie kości - kość udowa
78.77 Chirurgiczne złamanie kości - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
78.78 Chirurgiczne złamanie kości - kości stępu/ kości śródstopia
79.01 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.02 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.03 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka i kości śródręcza (ręka)
79.04 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.05 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.06 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.07 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.08 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.091 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.092 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.093 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.094 Zamknięte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.11 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość ramienna
79.12 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość promieniowa/ łokciowa
79.13 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.14 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki ręki
79.15 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość udowa
79.16 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.17 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.18 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - paliczki (stopy)
79.191 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.192 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.193 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.194 Zamknięte nastawienie złamania ze stabilizacją wewnętrzną - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.21 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość ramienna
79.22 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość promieniowa/ łokciowa
79.23 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kości nadgarstka/ śródręcza
79.24 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki ręki
79.25 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość udowa
79.26 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - rzepka
79.27 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.28 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - paliczki stopy
79.291 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.292 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.293 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.294 Otwarte nastawienie złamania bez wewnętrznej stabilizacji - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.31 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.32 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa
79.33 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.34 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki ręki
79.35 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.36 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.37 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - kości stępu/ kości śródstopia (noga)
79.38 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - paliczki stopy
79.391 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (obojczyk)
79.392 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (żebra)
79.393 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.394 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości (rzepka)
79.395 Otwarte nastawienie złamania z wewnętrzną stabilizacją z użyciem płyty blokowej - inne wyszczególnione kości (miednica)
79.411 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna
79.412 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość ramienna
79.421 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.422 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię)
79.451 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa
79.452 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość udowa
79.461 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.462 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.491 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.492 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.493 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.494 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.495 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - żebra
79.496 Zamknięte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzną stabilizacją - inne wyszczególnione kości - żebra
79.511 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość ramienna
79.512 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość ramienna
79.521 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.522 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość promieniowa/ łokciowa (ramię - inne)
79.551 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość udowa
79.552 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość udowa
79.561 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.562 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - kość piszczelowa/ kość strzałkowa
79.591 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.592 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.593 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.594 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.595 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości bez stabilizacji wewnętrznej - inne wyszczególnione kości - żebra
79.596 Otwarte nastawienie oddzielonej nasady kości z wewnętrzna stabilizacją - żebra
79.61 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość ramienna
79.62 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość promieniowa/ łokciowa
79.63 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości nadgarstka/ kości śródręcza
79.64 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki ręki
79.65 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość udowa
79.66 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.67 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - kości stępu/kości śródstopia
79.68 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - paliczki stopy
79.691 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - miednica
79.692 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - kręgosłup
79.693 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - obojczyk
79.694 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - żebra
79.695 Opracowanie chirurgiczne otwartego złamania - inne wyszczególnione kości - rzepka
79.71 Zamknięte nastawienie zwichnięcia barku
79.72 Zamknięte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.73 Zamknięte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.74 Zamknięte nastawienie zwichnięcia ręki i palców
79.75 Zamknięte nastawienie zwichnięcia biodra
79.76 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kolana
79.77 Zamknięte nastawienie zwichnięcia kostki
79.78 Zamknięte nastawienie zwichnięcia stopy i palców
79.79 Zamknięte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
79.81 Otwarte nastawienie zwichnięcia barku
79.82 Otwarte nastawienie zwichnięcia łokcia
79.83 Otwarte nastawienie zwichnięcia nadgarstka
79.84 Otwarte nastawienie zwichnięcia ręki/ palca
79.85 Otwarte nastawienie zwichnięcia biodra
79.86 Otwarte nastawienie zwichnięcia kolana
79.87 Otwarte nastawienie zwichnięcia kostki
79.88 Otwarte nastawienie zwichnięcia stopy/ palca
79.89 Otwarte nastawienie zwichnięcia innego określonego stawu
79.91 Inne operacje urazu kości - kość ramienna
79.92 Inne operacje urazu kości - kość promieniowa/łokciowa
79.93 Inne operacje urazu kości - kości nadgarstka/śródręcza
79.94 Inne operacje urazu kości - paliczki ręki
79.95 Inne operacje urazu kości - kość udowa, miednica
79.96 Inne operacje urazu kości - kość piszczelowa/kość strzałkowa
79.97 Inne operacje urazu kości - kości stępu/kości śródstopia
79.98 Inne operacje urazu kości - paliczki stopy
79.99 Inne operacje urazu kości - inne wyszczególnione kości (kręgosłup)
80.01 Artrotomia celem usunięcia protezy - bark
80.02 Artrotomia celem usunięcia protezy - łokieć
80.03 Artrotomia celem usunięcia protezy - nadgarstek
80.04 Artrotomia celem usunięcia protezy - ręka i palce
80.05 Artrotomia celem usunięcia protezy - biodro
80.06 Artrotomia celem usunięcia protezy - kolano
80.07 Artrotomia celem usunięcia protezy - kostka
80.08 Artrotomia celem usunięcia protezy - stopa i palce
80.09 Artrotomia celem usunięcia protezy - kręgosłup
80.11 Inna artrotomia - bark
80.12 Inna artrotomia - łokieć
80.13 Inna artrotomia - nadgarstek
80.14 Inna artrotomia - ręka i palce
80.15 Inna artrotomia - biodro
80.16 Inna artrotomia - kolano
80.17 Inna artrotomia - kostka
80.18 Inna artrotomia - stopa i palce
80.191 Artrostomia - bark
80.192 Artrostomia - łokieć
80.193 Artrostomia - nadgarstek
80.194 Artrostomia - ręka i palce
80.195 Artrostomia - biodro
80.196 Artrostomia - kolano
80.197 Artrostomia - kostka
80.198 Artrostomia - stopa i palce
80.199 Artrostomia - kręgosłup
80.21 Artroskopia - bark
80.22 Artroskopia - łokieć
80.23 Artroskopia - nadgarstek
80.24 Artroskopia - ręka i palce
80.25 Artroskopia - biodro
80.26 Artroskopia - kolano
80.27 Artroskopia - kostka
80.28 Artroskopia - stopa i palce
80.29 Artroskopia - kręgosłup
80.39 Biopsja aspiracyjna stawu - kręgosłup
80.41 Korekcja stopy końsko-szpotawej metodą Goldnera
80.42 Operacja Heymana Herndona (Stronga) w korekcji stopy szpotawej
80.431 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - bark
80.432 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - łokieć
80.433 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - nadgarstek
80.434 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - ręka i palce
80.435 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - biodro
80.436 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kolano
80.437 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kostka
80.438 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - stopa i palce
80.439 Uwolnienie przerośniętej lub zaciskającej torebki stawowej - kręgosłup
80.441 Uwolnienie stawu - bark
80.442 Uwolnienie stawu - łokieć
80.443 Uwolnienie stawu - nadgarstek
80.444 Uwolnienie stawu - ręka i palce
80.445 Uwolnienie stawu - biodro
80.446 Uwolnienie stawu - kolano
80.447 Uwolnienie stawu - kostka
80.448 Uwolnienie stawu - stopa i palce
80.449 Uwolnienie stawu - kręgosłup
80.451 Uwolnienie więzadła - bark
80.452 Uwolnienie więzadła - łokieć
80.453 Uwolnienie więzadła - nadgarstek
80.454 Uwolnienie więzadła - ręka i palce
80.455 Uwolnienie więzadła - biodro
80.456 Uwolnienie więzadła - kolano
80.457 Uwolnienie więzadła - kostka
80.458 Uwolnienie więzadła - stopa i palce
80.459 Uwolnienie więzadła - kręgosłup
80.501 Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (artroskopowo)
80.502 Nieswoiste zniszczenie krążka międzykręgowego (przezskórnie)
80.511 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie szyjnym
80.512 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie piersiowym
80.513 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego - inne - na poziomie lędźwiowym
80.514 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie szyjnym
80.515 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie piersiowym
80.516 Usunięcie przepukliny jądra miażdzystego z zastosowaniem laminotomii lub hemilaminektomii - na poziomie lędźwiowym
80.521 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie szyjnym
80.522 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie piersiowym
80.523 Chemonukleoliza krążka międzykręgowego - na poziomie lędźwiowym
80.6 Wycięcie łękotki kolana (meniscektomia)
80.71 Synowiektomia - bark
80.72 Synowiektomia - łokieć
80.73 Synowiektomia - nadgarstek
80.74 Synowiektomia - ręka i palce
80.75 Synowiektomia - biodro
80.76 Synowiektomia - kolano
80.77 Synowiektomia - kostka
80.78 Synowiektomia - stopa i palce
80.81 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - bark
80.82 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - łokieć
80.83 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - nadgarstek
80.84 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - ręka i palce
80.85 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - biodro
80.86 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kolano
80.87 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kostka
80.88 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - stopa i palce
80.89 Inne miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany stawu - kręgosłup
80.91 Inne wycięcie tkanek stawu - bark
80.92 Inne wycięcie tkanek stawu - łokieć
80.93 Inne wycięcie tkanek stawu - nadgarstek
80.94 Inne wycięcie tkanek stawu - ręka i palce
80.95 Inne wycięcie tkanek stawu - biodro
80.96 Inne wycięcie tkanek stawu - kolano
80.97 Inne wycięcie tkanek stawu - kostka
80.98 Inne wycięcie tkanek stawu - stopa i palce
81.011 Spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.012 Zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.013 Spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.019 Spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna
81.021 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego
81.022 Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przednio-bocznego
81.029 Spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna
81.031 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego
81.032 Artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego
81.039 Spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna
81.041 Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego
81.042 Artrodeza piersiowa lub piersiowo lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego
81.049 Spondylodeza piersiowa i piersiowo lędźwiowa z dostępu przedniego - inna
81.051 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
81.052 Artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego
81.059 Spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna
81.061 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.062 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego
81.069 Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu przedniego - inna
81.07 Spondylodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa wyrostków poprzecznych z dostępu bocznego
81.081 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego
81.082 Artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego
81.083 Zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)
81.084 Międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)
81.089 Spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo krzyżowa z dostępu tylnego - inna
81.11 Artrodeza stawu skokowego górnego
81.12 Potrójna artrodeza
81.13 Artrodeza podskokowa
81.14 Artrodeza śródstopia
81.15 Artrodeza stępowo-śródstopna
81.16 Artrodeza śródstopno-palcowa
81.17 Artrodeza stopy - inna
81.18 Operacyjne ograniczenie ruchomości w stawie skokowym dolnym
81.21 Artrodeza stawu biodrowego
81.22 Artrodeza kolana
81.23 Artrodeza stawu barkowego
81.24 Artrodeza stawu łokciowego
81.25 Artrodeza nadgarstkowo-promieniowa
81.26 Artrodeza nadgarstkowo-śródręczna
81.27 Artrodeza śródręczno-paliczkowa
81.28 Artrodeza międzypaliczkowa
81.29 Artrodeza - inna
81.30 Powtórna spondylodeza, nie określona inaczej
81.311 Powtórna spondylodeza czaszkowo-szyjna z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.312 Powtórne zespolenie kręgów C1-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.313 Powtórna spondylodeza potyliczno-C2 z dojścia przedniego, tylnego lub przez jamę ustną
81.319 Powtórna spondylodeza szczytowo-obrotowa - inna
81.321 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przedniego
81.322 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dojścia przednio-bocznego
81.329 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu przedniego - inna
81.331 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylnego
81.332 Powtórna artrodeza kręgu C2 lub poniżej z dostępu tylno-bocznego
81.339 Powtórna spondylodeza szyjna z dostępu tylnego - inna
81.341 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego
81.342 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu przednio-bocznego
81.349 Powtórna spondylodeza piersiowa i piersiowo-lędźwiowa z dostępu przedniego - inna
81.351 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego
81.352 Powtórna artrodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylno-bocznego
81.359 Powtórna spondylodeza piersiowa lub piersiowo-lędźwiowa z dostępu tylnego - inna
81.361 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej przedniej (ALIF)
81.362 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.363 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przednio-bocznego
81.369 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/lędźwiowo-krzyżowa z dostępu przedniego
81.37 Ponowna stabilizacja odcinka lędźwiowego i lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa z dostępu poprzez wyrostki poprzeczne
81.381 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego
81.382 Powtórna artrodeza lędźwiowa lub lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylno-bocznego
81.383 Powtórny zabieg stabilizacji międzytrzonowej lędźwiowej tylnej (PLIF)
81.384 Powtórna międzyotworowa stabilizacja trzonów lędźwiowych (TLIF)
81.389 Powtórna spondylodeza lędźwiowa/ lędźwiowo-krzyżowa z dostępu tylnego - inna
81.39 Powtórne operacyjne usztywnienie kręgosłupa, nie określone inaczej
81.40 Operacja biodra - inna
81.42 Plastyka więzadłowa kolana (five-in-one)
81.43 Plastyka niestabilności przednio-przyśrodkowej kolana z uszkodzeniem łąkotki
81.44 Plastyka niestabilności rzepki
81.45 Plastyka więzadeł krzyżowych kolana - inna
81.46 Plastyka więzadeł pobocznych kolana - inna
81.47 Plastyka stawu kolanowego - inna
81.49 Plastyka stawu skokowego - inna
81.511 Pierwotna wymiana głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego - kapoplasyka
81.512 Całkowita pierwotna rekonstrukcja stawu biodrowego
81.513 Całkowita pierwotna wymiana stawu biodrowego z użyciem trzpienia przynasadowego
81.521 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - endoproteza bipolarna
81.522 Częściowa pierwotna wymiana stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
81.524 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana elementu udowego
81.525 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana panewki
81.526 Częściowa endoprotezoplastyka stawu biodrowego - wymiana wkładki panewki
81.53 Rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego, nie określona inaczej
81.541 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - jednoprzedziałowa
81.542 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - dwuprzedziałowa
81.543 Endoproteza pierwotna stawu kolanowego - trójprzedziałowa
81.55 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kolanowego
81.56 Całkowita pierwotna wymiana stawu skokowego
81.57 Pierwotna wymiana stawów stopy/palców
81.581 Całkowita operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej
81.582 Częściowa operacja rewizyjna po wymianie innych określonych stawów kończyny dolnej
81.59 Operacja rewizyjna po wymianie stawu kończyny dolnej - inna
81.62 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 2-3 kręgów
81.63 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 4-8 kręgów
81.64 Spondylodeza pierwotna lub ponowna 9 lub większej liczby kręgów
81.65 Wertebroplastyka
81.66 Kyfoplastyka
81.67 Przezskórna plastyka kręgosłupa
81.71 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - wszczep
81.72 Artroplastyka śródręczno-paliczkowa i międzypaliczkowa - bez wszczepu
81.73 Całkowita endoproteza nadgarstka
81.74 Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - wszczep
81.75 Artroplastyka nadgarstka lub śródręcza - bez wszczepu
81.79 Inne zabiegi naprawcze nadgarstka/ręki/palców
81.80 Całkowita endoproteza stawu barkowego
81.81 Częściowa endoproteza stawu barkowego
81.82 Operacja nawykowego zwichnięcia barku
81.831 Rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.832 Artroskopowa dekompresja przestrzeni podbarkowej
81.833 Całkowita rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.834 Częściowa rewizja po artroplastyce stawu barkowego
81.839 Artroplastyka stawu barkowego - inna
81.84 Całkowita endoproteza stawu łokciowego
81.851 Rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.852 Całkowita rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.853 Częściowa rewizja po artroplastyce stawu łokciowego
81.86 Częściowa endoproteza stawu łokciowego
81.93 Szycie torebki stawowej/więzadeł kończyny górnej
81.94 Szycie torebki stawowej/więzadeł stawów stępu/stopy
81.95 Szycie torebki stawowej/więzadeł nogi - inne
81.961 Zabieg otwarty z resekcją kości końca barkowego obojczyka i osteotomią wyrostka barkowego
81.969 Zabieg naprawczy stawu - inny
81.971 Częściowa rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
81.972 Całkowita rewizja po endoprotezoplastyce stawu kończyny górnej
82.011 Eksploracja pochewki ścięgnistej na ręce - inna
82.012 Nacięcie pochewki ścięgnistej na ręce
82.013 Usunięcie ciałek ryżowatych pochewki ścięgnistej na ręce
82.02 Miotomia w zakresie ręki
82.03 Nacięcie kaletki maziowej ręki
82.04 Nacięcie/drenaż dłoni/kłębu kciuka
82.11 Nacięcie ścięgna ręki
82.12 Nacięcie powięzi ręki
82.19 Rozdzielenie tkanek miękkich ręki - inne
82.211 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna ręki (nadgarstek)
82.22 Wycięcie zmiany mięśnia ręki
82.29 Wycięcie zmiany tkanek miękkich ręki - inne
82.31 Wycięcie kaletki ręki
82.32 Wycięcie ścięgna ręki do przeszczepu
82.331 Wycięcie ścięgna i torebki maziowej
82.339 Wycięcie ścięgna ręki - inne
82.34 Wycięcie ścięgna/powięzi ręki do przeszczepu
82.351 Uwolnienie przykurczu Dupuytrena
82.359 Wycięcie powięzi ręki - inne
82.36 Wycięcie mięśnia ręki - inne
82.39 Wycięcie tkanek miękkich ręki - inne
82.41 Szycie pochewki ścięgna ręki
82.42 Odroczone szycie ścięgna zginacza ręki
82.43 Odroczone szycie ścięgna ręki - inne
82.44 Szycie ścięgna zginacza ręki - inne
82.45 Szycie ścięgna ręki - inne
82.46 Szycie mięśnia/powięzi ręki
82.51 Wydłużenie ścięgna ręki
82.52 Skrócenie ścięgna ręki
82.53 Powtórne przytwierdzenie ścięgna ręki
82.54 Powtórne przytwierdzenie mięśnia ręki
82.55 Zmiana długości mięśnia/ ścięgna ręki - inna
82.56 Przeszczep ścięgna ręki - inne
82.57 Przemieszczenie ścięgna ręki - inne
82.58 Przeszczepienie mięśnia ręki - inne
82.59 Przemieszczenie mięśnia ręki - inne
82.61 Policyzacja palca
82.691 Przeszczepienie płata skórnego i kości do kciuka
82.692 Przeszczepienie kości do kciuka
82.693 Przeszczepienie uszypułowanego płata skórnego do kciuka
82.711 Rekostrukcja dla plastyki m. przeciwstawnego
82.719 Rekonstrukcja bloczka ścięgna ręki - inna
82.72 Operacja plastyczna ręki-przeszczep mięśnia/powięzi
82.791 Graft ścięgna do ręki
82.799 Operacja plastyczna ręki z przeszczepem - inna
82.81 Przeniesienie palca, z wyjątkiem kciuka
82.82 Operacja rozszczepu ręki (cleft hand)
82.83 Korekcja makrodaktylii
82.84 Korekcja palca młotkowatego ręki
82.851 Ufiksowanie ścięgna ręki - nie określone inaczej
82.859 Tenodeza ręki - inna
82.861 Plastyka ścięgna i mięśnia ręki
82.869 Plastyka ścięgna ręki - inna
82.891 Plikacja powięzi ręki
82.892 Operacja przetoki powięzi ręki
82.899 Operacje plastyczne ręki - inne
82.911 Uwolnienie zrostów powięzi, mięśni lub ścięgien ręki
82.919 Uwolnienie zrostów ręki - inne
82.99 Operacje mięśnia/ścięgna/powięzi ręki - inne
83.011 Nacięcie pochewki ścięgna
83.012 Usunięcie ciałek ryżowatych z torebki ścięgna
83.019 Eksploracja pochewki ścięgna - inne
83.02 Miotomia
83.031 Usunięcie wapiennych złogów z kaletki
83.039 Nacięcie kaletki - inne
83.09 Nacięcie mięśni, ścięgna, powięzi i kaletki - inne
83.12 Przecięcie ścięgna przywodzicieli biodra
83.132 Rozdzielenie ścięgna
83.133 Uwolnienie ścięgna
83.134 Rozcięcie ścięgna
83.141 Rozdzielenie powięzi
83.142 Rozdzielenie pasma biodrowo-piszczelowego
83.143 Odsłonięcie powięzi
83.144 Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przecięcie powięzi
83.149 Nacięcie powięzi - inne
83.191 Rozdzielenie mięśnia
83.192 Uwolnienie mięśnia
83.311 Wycięcie zmiany pochewki ścięgna
83.312 Wycięcie torbieli galaretowatej pochewki ścięgna, z wyjątkiem ręki
83.321 Wycięcie heterotopowej kości
83.322 Wycięcie zbliznowacenia mięśnia dla uwolnienia przykurczu Volkmanna
83.323 Wycięcie zmiany kostniejącego zapalenia mięśni
83.329 Wycięcie zmiany mięśnia - inne
83.391 Wycięcie cysty Bakera
83.399 Wycięcie zmiany tkanek miękkich - inne
83.41 Wycięcie ścięgna do przeszczepu
83.43 Wycięcie mięśnia/powięzi do przeszczepu
83.44 Wycięcie powięzi - inne
83.5 Wycięcie kaletki
83.61 Szycie pochewki ścięgna
83.62 Odroczone szycie ścięgna
83.63 Operacja mankietu rotatorów
83.641 Zeszycie ścięgna Achillesa
83.649 Szycie ścięgna - inne
83.659 Szycie mięśnia/powięzi - inne
83.71 Wydłużenie ścięgna
83.72 Skrócenie ścięgna
83.73 Powtórne przytwierdzenie ścięgna
83.74 Powtórne przytwierdzenie mięśnia
83.75 Przeniesienie/przeszczep ścięgna
83.76 Przemieszczenie ścięgna - inne
83.771 Uwolnienie przykurczu Volkmanna przez przeszczep mięśnia
83.79 Inne przemieszczenie mięśnia
83.81 Przeszczep ścięgna
83.82 Przeszczep mięśnia/powięzi
83.83 Rekonstrukcja bloczka ścięgna
83.841 Operacje Evansa stopy końsko-szpotawej
83.849 Korekcja stopy końsko-szpotawej - inne
83.853 Plastyka ścięgna Achillesa
83.86 Plastyka mięśnia czworogłowego
83.87 Operacje plastyczne mięśnia - inne
83.881 Plastyka ścięgna i mięśnia
83.882 Ufiksowanie ścięgna
83.883 Tenodeza - inna niż ręki
83.884 Plastyka ścięgna
83.91 Uwolnienie zrostów mięśni/ścięgien/powięzi i kaletki
83.999 Operacje mięśni/ścięgien/powięzi/kaletek - inne
84.001 Amputacja kończyny górnej z pokryciem kikuta płatem
84.002 Kineplastyczna amputacja kończyny górnej
84.003 Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny górnej
84.004 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny górnej
84.005 Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki
84.01 Amputacja i wyłuszczenie palca ręki w stawie
84.02 Amputacja i wyłuszczenie kciuka w stawie
84.03 Amputacja w zakresie ręki
84.04 Wyłuszczenie nadgarstka
84.05 Amputacja w zakresie przedramienia
84.06 Wyłuszczenie w stawie łokciowym
84.07 Amputacja w zakresie ramienia
84.08 Wyłuszczenie w stawie barkowym
84.09 Amputacja kończyny górnej z odjęciem łopatki
84.101 Amputacja kończyny dolnej z pokryciem kikuta płatem
84.102 Amputacja kineplastyczna kończyny dolnej
84.103 Otwarta lub gilotynowa amputacja kończyny dolnej
84.104 Rewizja świeżej amputacji urazowej kończyny dolnej
84.111 Amputacja palca stopy w stawie śródstopno-paliczkowym
84.112 Wyłuszczenie palca stopy w stawie
84.113 Amputacja głowy kości śródstopa
84.114 Promieniowa amputacja stopy (wyłuszczenie głowy paliczka bliższego tuż ponad fałdem śródstopno-palcowym)
84.119 Amputacja palca stopy - inna
84.121 Amputacja przedniej części stopy
84.122 Amputacja przez śródstopie
84.123 Amputacja w stawie Chopparta
84.124 Amputacja w środkowym śródstopiu
84.125 Amputacja przez śródstopie (w tym wszystkich palców u stopy)
84.129 Amputacja w zakresie stopy - inne
84.13 Wyłuszczenie w stawie skokowym
84.14 Amputacja stopy w zakresie kostek bocznych
84.151 Amputacja nogi na wysokości kości piszczelowej i strzałkowej - nie określona inaczej
84.161 Amputacja metodą Batch, Spitler i McFaddin
84.162 Amputacja metodą Mazeta
84.163 Amputacja metodą S.P.Rogera
84.169 Wyłuszczenie w stawie kolanowym - inne
84.171 Amputacja nogi na wysokości kości udowej
84.172 Amputacja uda
84.173 Przekształcenie amputacji poniżej kolana w amputację powyżej kolana
84.174 Nadkłykciowa amputacja powyżej kolana
84.179 Amputacja powyżej kolana - inne
84.18 Wyłuszczenie w stawie biodrowym
84.191 Amputacja kończyny dolnej z częścią miednicy
84.192 Amputacja tylnej części miednicy
84.21 Replantacja kciuka
84.22 Replantacja palca
84.23 Replantacja przedramienia/nadgarstka/dłoni
84.24 Replantacja górnej części ramienia
84.25 Replantacja palucha
84.26 Replantacja stopy
84.27 Replantacja dolnej części podudzia/kostki
84.28 Replantacja uda
84.31 Powtórna amputacja kikuta
84.32 Wtórne zamknięcie kikuta
84.33 Oczyszczenie kikuta
84.502 Wprowadzenie czynników wzrostu pochodzenia autogenicznego
84.503 Wprowadzenie czynników wzrostu z komórek macierzystych
84.511 Wprowadzenie: koszyczków (węglowych, ceramicznych, metalowych, plastikowych lub tytanowych)
84.512 Wprowadzenie: koszyczków między kręgami, rozpórek, gwintowanych bolców kostnych
84.513 Wprowadzenie syntetycznych koszyczków lub rozpórek
84.514 Wprowadzenie gwintowanych bolców kostnych
84.52 Wprowadzenie rekombinowanego białka morfogenetycznego kości - rhBMP
84.54 Wszczepienie innego wewnętrznego urządzenia wydłużającego kończynę
84.56 Wprowadzenie wypełniacza do stawu (cementowego)
84.58 Wszczepienie międzykolczystego urządzenia do dekompresji wyrostka kolczystego
84.59 Wprowadzenie innego urządzenia do kręgosłupa
84.601 Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego
84.611 Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku szyjnym
84.612 Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastyczna), w odcinku szyjnym
84.621 Wprowadzenie całkowitej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku szyjnym
84.631 Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku piersiowym
84.641 Wprowadzenie protezy jądra miażdżystego, w odcinku lędźwiowym
84.642 Wprowadzenie częściowej protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym
84.651 Wprowadzenie protezy krążka międzykręgowego (elastycznej), w odcinku lędźwiowym
84.661 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym
84.662 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku szyjnym
84.671 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym
84.672 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku piersiowym
84.681 Usunięcie (częściowe)(całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym
84.682 Naprawa wcześniej wprowadzonej protezy krążka międzykręgowego, w odcinku lędźwiowym
84.691 Usunięcie (częściowe) (całkowite) protezy krążka międzykręgowego z jednoczesnym wprowadzeniem nowej (częściowej)(całkowitej) protezy krążka międzykręgowego
84.71 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system jednopłaszczyznowy
84.721 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Ilizarowa
84.722 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego, system pierścieniowo-prętowy - system typu Sheffield
84.73 Założenie hybrydowego urządzenia do zewnętrznej stabilizacji
84.74 Założenie zewnętrznego urządzenia stabilizującego - system wielopłaszczyznowy
84.811 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji ręki
84.812 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji ręki
84.82 Rekonstrukcja pierwotna prostowników/zginaczy palców ręki
84.83 Rekonstrukcja pierwotna ręki (jednoczasowa rekonstrukcja naczyń, nerwów i ścięgien)
84.84 Rekonstrukcja ręki przy użyciu kompleksów tkankowych przenoszonych za pośrednictwem połączeń mikrochirurgicznych
84.85 Rekonstrukcja wtórna prostowników/zginaczy palców ręki
84.86 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń ręki (odtworzenie funkcji)
84.871 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji stopy
84.872 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji stopy
84.88 Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i/ lub nerwów stopy
84.89 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń stopy (odtworzenie funkcji)
84.941 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
84.942 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - klatka piersiowa (żebra, mostek)
84.951 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)
84.952 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (ramienna, udowa)
84.961 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa)
84.962 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (promieniowa i łokciowa)
84.971 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy
84.972 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości miednicy
84.981 Rekonstrukcja pierwotna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa)
84.982 Rekonstrukcja wtórna wrodzonych i nabytych deformacji - kości (piszczelowa i strzałkowa)
84.991 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej
84.992 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny górnej
84.993 Rekonstrukcja pierwotna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej
84.994 Rekonstrukcja wtórna wielotkankowych uszkodzeń kończyny dolnej
85.01 Nacięcie piersi (skóry)
85.02 Nacięcie sutka
85.111 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi
85.112 Przezskórna cienkoigłowa biopsja piersi - celowana
85.113 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi
85.114 Przezskórna gruboigłowa biopsja piersi - celowana
85.12 Otwarta biopsja piersi
85.131 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią pod kontrolą USG
85.132 Biopsja gruboigłowa piersi wspomagana próżnią stereotaktyczna
85.21 Miejscowe wycięcie zmiany piersi
85.22 Resekcja kwadrantu piersi
85.23 Subtotalna mammektomia
85.241 Wycięcie ektopicznej tkanki piersi
85.26 Wycięcie guza piersi - BCT
85.29 Usunięcie lub zniszczenie tkanki/tkanek sutka piersi - inne
85.312 Jednostronna zmniejszająca mammoplastyka
85.313 Obustronna zmniejszająca mammoplastyka
85.322 Pomniejszająca mammoplastyka (w ginekomastii)
85.33 Jednostronna podskórna mammektomia/wszczep
85.34 Inna jednostronna podskórna mammektomia
85.35 Obustronna podskórna mammektomia/wszczep
85.411 Mastektomia - inna
85.412 Mastektomia całkowita
85.421 Obustronne proste odjęcie piersi
85.422 Obustronne całkowite odjęcie piersi
85.431 Poszerzona prosta mastektomia - inna
85.432 Zmodyfikowana radykalna mastektomia
85.433 Prosta mastektomia z wycięciem regionalnych węzłów chłonnych
85.44 Obustronne poszerzone proste odjęcie piersi
85.451 Usunięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, pod i nadobojczykowych]
85.452 Radykalna odjęcie piersi BNO
85.46 Obustronne radykalne odjęcie piersi
85.471 Wycięcie piersi, mięśnia piersiowego, regionalnych węzłów chłonnych [pachowych, nadobojczykowych, piersiowych wewnętrznych, śródpiersiowych]
85.472 Poszerzona radykalna amputacja piersi BNO
85.48 Obustronne poszerzone radykalne odjęcie piersi
85.531 Jednostronne wszczepienie protezy piersiowej
85.55 Wymiana ekspandera na endoprotezę piersiową
85.81 Szycie rany piersi
85.842 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym uszypułowanym
85.851 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym z połączeniem mikrochirurgicznym
85.87 Rekonstrukcja lub zabieg naprawczy brodawki sutkowej - inne
85.88 Rekonstrukcja piersi płatem skórno-mięśniowym wolnym/uszypułowanym z protezą piersiową
85.93 Rewizja wszczepu piersi
85.94 Usunięcie wszczepu piersi
85.95 Wprowadzenie ekspandera do piersi
85.97 Wszczepienie ekspanderoprotezy piersiowej
86.03 Nacięcie torbieli skórzastej
86.04 Nacięcie/drenaż skóry/tkanki podskórnej - inne
86.051 Usunięcie urządzenia do zapisywania sygnałów
86.052 Usunięcie generatora tkankowego impulsów do neurostymulacji
86.053 Usunięcie ekspandera ze skóry lub tkanki podskórnej innej niż tkanka piersi
86.07 Wprowadzenie wszczepialnego dostępu do naczynia żylnego
86.081 Założenie pompy insulinowej
86.083 Założenie pompy baklofenowej
86.084 Usunięcie pompy baklofenowej
86.091 Wytworzenie kieszonki na generator impulsów wzgórza, nowe miejsce
86.093 Przemieszczenie podskórnej kieszonki na urządzenie, nie określone gdzie indziej
86.21 Wycięcie cysty lub zatoki pilonidalnej
86.221 Oczyszczenie przez wycięcie zdewitalizowanej tkanki
86.222 Wycięcie martwiczej tkanki
86.223 Wycięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.229 Oczyszczenie (wycięcie) rany, zakażenia, oparzenia - inne
86.271 Usunięcie tkanki martwiczej
86.272 Usunięcie wilgotnej tkanki martwiczej
86.281 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez szczoteczkowanie
86.282 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez irygację pod ciśnieniem
86.283 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez zdrapanie
86.284 Usunięcie zdewitalizowanej tkanki, martwicy lub wilgotnej tkanki martwiczej przez przemycie
86.31 Zniszczenie zmiany skóry przez kauteryzację
86.32 Zniszczenie zmiany skóry kriochirurgiczne
86.33 Zniszczenie zmiany skóry przez fulgurację
86.34 Zniszczenie zmiany skóry laserem
86.35 Zniszczenie zmiany skóry z Z-plastyką
86.4 Radykalne wycięcie zmiany skóry
86.51 Replantacja skalpu
86.601 Przeszczep skóry pośredniej grubości
86.602 Przeszczep skóry pełnej grubości
86.603 Przeszczep skórno-tłuszczowy
86.609 Przeszczep wolny skóry - inny
86.61 Pełnej grubości przeszczep skóry na rękę
86.62 Przeszczep skóry na rękę - inny
86.63 Przeszczep pełnej grubości skóry na inne miejsce
86.641 Przeszczep włosów w obręb blizny
86.65 Przeszczep skóry heterogeniczny
86.661 Przeszczep błon płodowych
86.662 Przeszczep skóry allogeniczny
86.671 Wytworzenie nowej skóry
86.672 Przeszczep regeneracyjny naskórkowy warstwy skóry
86.679 Zastosowanie sztucznej skóry - inne
86.69 Inny przeszczep skóry - inne miejsce
86.71 Preparowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
86.72 Przeniesienie skórno-podskórnego płata uszypułowanego
86.73 Umocowanie skórno-podskórnego płata uszypułowanego do ręki
86.741 Zamknięcie ubytku przez wydłużony płat skórno-podskórny
86.742 Zamknięcie ubytku przez podwójnie uszypułowany płat skórno- podskórny
86.743 Zamknięcie ubytku przez uszypułowany płat skórno-podskórny
86.744 Zamknięcie ubytku przez zrotowany płat skórno-podskórny
86.745 Zamknięcie ubytku przez przesunięty płat skórno-podskórny
86.746 Zamknięcie ubytku przez rurowaty płat
86.751 Oczyszczenie płata uszypułowanego
86.752 Usunięcie tkanki tłuszczowej z płata uszypułowanego
86.79 Przeszczepienie płata uszypułowanego - inne
86.85 Korekcja syndaktylii
86.89 Rekonstrukcja/plastyka skóry i tkanki podskórnej - inna
86.91 Wycięcie skóry do przeszczepu
86.93 Wprowadzenie ekspandera pod skórę
86.94 Wprowadzenie lub wymiana jednoszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania
86.95 Wprowadzenie lub wymiana dwuszeregowego generatora impulsów do neurostymulacji, nieokreślony czy do doładowywania
86.96 Wprowadzenie lub wymiana innego generatora impulsów do neurostymulacji
86.971 Generator impulsów (jednoszeregowy, jednokanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania
86.981 Generator impulsów (dwuszeregowy, dwukanałowy) do wewnątrzczaszkowego, rdzeniowego i obwodowego stymulowania neurologicznego, do doładowywania
86.99 Operacje skóry/tkanki podskórnej - inne
87.030 TK głowy bez kontrastu
87.031 TK głowy bez kontrastu i z kontrastem
87.032 TK głowy bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.033 TK tętnic głowy i szyi
87.034 TK twarzoczaszki bez kontrastu
87.035 TK twarzoczaszki bez kontrastu i z kontrastem
87.036 TK szyi bez kontrastu
87.037 TK szyi bez kontrastu i z kontrastem
87.038 TK szyi bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.039 TK perfuzyjna mózgu
87.049 TK głowy z kontrastem
87.092 RTG krtani bez kontrastu (zdjęcia warstwowe)
87.093 RTG przewodu nosowo-łzowego z kontrastem
87.098 RTG gruczołów ślinowych z kontrastem
87.171 Rtg czaszki w projekcji bocznej
87.172 Rtg czaszki w projekcji strzałkowej
87.173 Rtg czaszki w projekcji stycznej
87.175 RTG twarzoczaszki - celowane lub czynnościowe
87.177 RTG czaszki - celowane lub czynnościowe
87.221 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - przeglądowe
87.222 RTG kręgosłupa odcinka szyjnego - celowane lub czynnościowe
87.231 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego
87.232 RTG kręgosłupa odcinka piersiowego - celowane lub czynnościowe
87.241 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - przeglądowe
87.242 RTG kręgosłupa odcinka lędźwiowo-krzyżowego - celowane lub czynnościowe
87.34 Limfangiografia śródpiersiowa
87.35 Mammografia z kontrastem
87.371 Mammografia jednej piersi
87.372 Mammografia obu piersi
87.410 TK klatki piersiowej bez kontrastu
87.411 TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
87.412 TK klatki piersiowej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
87.413 TK klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem z zakontrastowaniem doustnym przełyku
87.415 TK tętnic klatki piersiowej (w tym aorta)
87.441 RTG płuc - inne
87.495 RTG śródpiersia
87.496 RTG tchawicy
87.62 Seriogram górnego odcinka przewodu pokarmowego
87.63 Seriogram jelita cienkiego
87.64 Seriogram dolnego odcinka przewodu pokarmowego
87.691 RTG przełyku z kontrastem
87.732 Urografia z kontrastem jonowym
87.733 Urografia z kontrastem niejonowym
87.76 Cystoureterografia wsteczna
87.82 Histerosalpingografia (kontrast gazowy)
87.83 Histerosalphingografia (kontrast cieniujący)
87.91 RTG nasieniowodów z kontrastem
88.010 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.011 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.012 TK jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem
88.013 TK tętnic jamy brzusznej (w tym aorta)
88.02 Inna TK jamy brzusznej
88.110 RTG miednicy - przeglądowe
88.111 RTG miednicy celowane
88.14 Fistulografia
88.191 RTG jamy brzusznej przeglądowe
88.199 RTG jamy brzusznej - inne
88.241 RTG kości kończyny górnej celowane lub czynnościowe
88.25 Pelwimetria
88.291 RTG kości kończyny dolnej celowane lub czynnościowe
88.331 RTG łopatek
88.35 Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej
88.36 Limfangiografia kończyny dolnej
88.301 TK kończyny górnej bez kontrastu
88.302 TK kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
88.303 TK kończyny dolnej bez kontrastu
88.304 TK kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem
88.305 TK - wirtualna kolonoskopia
88.331 RTG łopatek
88.35 Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej
88.36 Limfangiografia kończyny dolnej
88.380 TK tętnic wieńcowych
88.381 TK tętnic kończyn
88.383 TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu
88.384 TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
88.385 TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu
88.386 TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu i z kontrastem
88.387 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu
88.388 TK kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego bez kontrastu i z kontrastem
88.389 Inna TK z kontrastem
88.411 Arteriografia tętnicy podstawnej mózgu z kontrastem
88.412 Arteriografia tętnicy szyjnej wewnętrznej z kontrastem
88.413 Arteriografia krążenia w tylnej części mózgu z kontrastem
88.414 Arteriografia tętnicy kręgowej z kontrastem
88.419 Arteriografia naczyń mózgowych z kontrastem - inne
88.421 Aortografia (łuk aorty) z kontrastem
88.429 Aortografia innych odcinków aorty z kontrastem
88.43 Arteriografia tętnic płucnych z kontrastem
88.44 Arteriografia innych naczyń klatki piersiowej z kontrastem
88.45 Arteriografia tętnic nerkowych z kontrastem
88.47 Arteriografia innych wewnątrzbrzusznych tętnic z kontrastem
88.48 Arteriografia tętnic kończyny dolnej z kontrastem
88.491 Arteriografia o innej lokalizacji
88.494 Arteriografia z użyciem dwutlenku węgla
88.495 Arteriografia z użyciem gadolinium
88.512 Flebografia żyły głównej (dolnej) (górnej)
88.521 Angiokardiografia: zastawki płucnej
88.522 Angiokardiografia: prawego przedsionka
88.523 Angiokardiografia: prawej komory (drogi wypływu)
88.531 Angiokardiografia: zastawki aortalnej
88.532 Angiokardiografia: lewego przedsionka
88.533 Angiokardiografia: lewej komory (drogi wypływu)
88.54 Angiokardiografia lewego i prawego serca
88.55 Koronarografia z użyciem jednego cewnika
88.56 Koronarografia z użyciem dwóch cewników
88.57 Koronarografia - inne
88.591 Śródoperacyjny arteriogram laserowy (SPY)
88.592 Arteriografia SPY
88.66 Flebografia żył kończyny dolnej
88.711 Oznaczenie przemieszczenia mózgu w linii środkowej
88.712 Echoencefalografia
88.713 USG tarczycy i przytarczyc
88.714 USG naczyń szyi - doppler
88.716 USG przezczaszkowa - doppler
88.717 USG ślinianek
88.718 USG przezciemiączkowa
88.719 USG krtani
88.721 Echokardiografia
88.722 Echokardiografia przezprzełykowa
88.723 Echokardiografia obciążeniowa
88.731 USG łuku aorty
88.732 USG piersi
88.733 USG płuc
88.735 USG śródpiersia
88.736 USG jamy opłucnej
88.738 USG klatki piersiowej
88.742 Endosonografia kanału odbytnicy i odbytu
88.743 USG przełyku
88.749 USG przewodu pokarmowego - inne
88.751 USG naczyń nerkowych - doppler
88.752 USG nerek, moczowodów, pęcherza moczowego
88.759 USG układu moczowego - inne
88.761 USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej
88.763 USG gruczołu krokowego
88.764 USG moszny w tym jąder i najądrzy
88.765 USG transwaginalne
88.769 USG brzucha - inne
88.771 Badanie usg zakrzepicy żył głębokich
88.772 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D z analizą spektralną
88.773 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D power doppler
88.774 Obrazowanie kolorowe naczyń obwodowych 2D B-flow
88.776 USG naczyń kończyn górnych - doppler
88.777 USG naczyń kończyn dolnych - doppler
88.779 USG innych obszarów układu naczyniowego - doppler
88.781 USG płodu
88.782 Wewnątrzmaciczna cefalometria
88.783 Lokalizacja łożyska w USG
88.784 Echokardiografia płodu
88.789 Diagnostyka USG macicy ciężarnej - pełna
88.790 USG węzłów chłonnych
88.792 USG macicy nieciężarnej i przydatków
88.793 USG kończyn górnych lub dolnych
88.794 USG stawów barkowych
88.795 USG stawów łokciowych
88.796 USG stawów rąk lub stawów stóp
88.797 USG stawów biodrowych
88.798 USG stawów kolanowych
88.900 RM głowy bez kontrastu
88.901 RM głowy bez kontrastu i z kontrastem
88.902 RM kończyny górnej bez kontrastu
88.903 RM kończyny górnej bez kontrastu i z kontrastem
88.904 RM kończyny dolnej bez kontrastu
88.905 RM kończyny dolnej bez kontrastu i z kontrastem
88.911 RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu
88.912 RM mózgu i pnia mózgu bez kontrastu i z kontrastem
88.923 RM klatki piersiowej bez kontrastu
88.924 RM klatki piersiowej bez kontrastu i z kontrastem
88.925 Rezonans magnetyczny serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez kontrastu
88.926 Rezonans magnetyczny serca - badanie czynnościowe i morfologiczne bez kontrastu i z kontrastem
88.931 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu
88.932 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu
88.933 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu
88.936 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka szyjnego bez kontrastu i z kontrastem
88.937 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka lędźwiowego (lędźwiowo-krzyżowego) bez kontrastu i z kontrastem
88.938 RM kręgosłupa lub kanału kręgowego na poziomie odcinka piersiowego bez kontrastu i z kontrastem
88.970 Spektroskopia - RM
88.971 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu
88.973 RM szyi bez kontrastu
88.975 RM szyi bez kontrastu i z kontrastem
88.976 RM jamy brzusznej lub miednicy małej bez kontrastu i z kontrastem
88.977 Angiografia bez kontrastu - RM
88.978 Angiografia z kontrastem - RM
88.979 Badanie bez kontrastu i co najmniej dwie fazy z kontrastem - RM
89.142 Holter EEG
89.17 Polisomnografia
89.192 Video EEG
89.393 Kardiotokografia
89.394 Elektromiografia
89.41 Badanie wysiłkowe serca na bieżni ruchomej
89.43 Badanie wysiłkowe serca na ergometrze rowerowym
89.441 Badanie wysiłkowe izotopowe z talem - z lub bez stymulacji przezprzełykowej
89.501 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter RR
89.502 Monitorowanie czynności serca za pomocą urządzeń analogowych lub cyfrowych (typu Holter) - Holter EKG
89.540 Monitorowanie podstawowych funkcji życiowych
89.541 Monitorowanie czynności serca przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.542 Monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi przy pomocy urządzeń analogowych (typu Holter)
89.549 Monitorowanie elektrokardiograficzne - inne
89.601 Ciągłe monitorowanie gazometrii krwi tętniczej za pomocą czujnika dotętniczego
89.602 Pulsoksymetria
89.61 Monitorowanie systemowego ciśnienia tętniczego
89.62 Monitorowanie centralnego ciśnienia żylnego
89.65 Gazometria krwi tętniczej
89.661 Gazometria mieszanej krwi żylnej
89.662 pH-metria krwi płodu z owłosionej skóry głowy
89.692 Pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)
91.411 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - rozmaz bakterii
91.412 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew
91.413 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - posiew i antybiogram
91.414 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - parazytologia
91.415 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - toksykologia
91.416 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.419 Badania mikroskopowe pęcherza płodowego - inne badania mikroskopowe
91.421 Badania mikroskopowe płodu - rozmaz bakterii
91.422 Badania mikroskopowe płodu - posiew
91.423 Badania mikroskopowe płodu - posiew i antybiogram
91.424 Badania mikroskopowe płodu - parazytologia
91.425 Badania mikroskopowe płodu - toksykologia
91.426 Badania mikroskopowe płodu - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.429 Badania mikroskopowe płodu - inne badania mikroskopowe
91.431 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - rozmaz bakterii
91.432 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew
91.433 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - posiew i antybiogram
91.434 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - parazytologia
91.435 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - toksykologia
91.436 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.439 Badanie mikroskopowe materiału z pochwy - inne badania mikroskopowe
91.441 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - rozmaz bakterii
91.442 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew
91.443 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - posiew i antybiogram
91.444 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - parazytologia
91.445 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - toksykologia
91.446 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.449 Badanie mikroskopowe materiału z szyjki macicy - inne badania mikroskopowe
91.451 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - rozmaz bakterii
91.452 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew
91.453 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - posiew i antybiogram
91.454 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - parazytologia
91.455 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - toksykologia
91.456 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.459 Badanie mikroskopowe materiału z macicy - inne badania mikroskopowe
91.461 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - rozmaz bakterii
91.462 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew
91.463 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - posiew i antybiogram
91.464 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - parazytologia
91.465 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - toksykologia
91.466 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - badanie pakietu komórek i cytologia metodą Papanicolau
91.469 Badanie mikroskopowe materiału z krocza - inne badania mikroskopowe
91.87 Badanie mikroskopowe materiału z innych miejsc - innego określonego narządu - badanie immunohistochemiczne
92.011 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem jodu 131I
92.012 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - z zastosowaniem 99mTc
92.019 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe tarczycy - inne
92.021 Scyntygrafia układu siateczkowo-śródbłonkowego wątroby
92.022 Scyntygrafia dróg żółciowych
92.023 Scyntygrafia wątroby znakowanymi erytrocytami
92.029 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności wątroby - inne
92.031 Scyntygrafia dynamiczna nerek
92.032 Scyntygrafia statyczna nerek techniką planarną
92.033 Scyntygrafia statyczna nerek techniką SPECT
92.034 Radioizotopowa ocena klirensu nerek
92.039 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynności nerek - inne
92.041 Scyntygrafia i radioizotopowe badanie czynnościowe przewodu pokarmowego
92.042 Badanie z trójoleiną znakowaną jodem radioaktywnym
92.043 Scyntygrafia ślinianek
92.044 Scyntygraficzne badanie motoryki przełyku
92.045 Scyntygraficzne badanie motoryki żołądka
92.046 Scyntygraficzna diagnostyka krwawienia z przewodu pokarmowego
92.047 Scyntygraficzna diagnostyka uchyłka Meckela
92.048 Scyntygraficzne badanie pasażu jelitowego
92.049 Scyntygraficzne badanie przewodu pokarmowego - inne
92.051 Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe szpiku kostnego
92.052 Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - badanie spoczynkowe
92.053 Radioizotopowe badanie perfuzji mięśnia sercowego techniką SPECT albo techniką bramkowaną SPECT - z testem obciążeniowym
92.054 Radioizotopowe badanie funkcji komór serca metodą pierwszego przejścia
92.055 Radioizotopowe badanie funkcji komór serca techniką bramkowaną
92.056 Scyntygraficzne badanie minutowej objętości komór
92.058 Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe śledziony
92.059 Badanie scyntygraficzne lub czynnościowe serca - inne
92.061 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach onkologicznych
92.062 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach onkologicznych
92.063 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach kardiologicznych
92.064 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach kardiologicznych
92.065 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem 18FDG we wskazaniach neurologicznych
92.066 Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) z zastosowaniem innych radiofarmaceutyków we wskazaniach neurologicznych
92.111 Scyntygraficzne badanie integralności bariery krew-mózg
92.112 Scyntygraficzne badanie przepływu krwi w mózgu
92.114 Scyntygraficzne badanie czynności innych układów receptorowych
92.115 Scyntygraficzne badanie mózgu z zastosowaniem znaczników onkofilnych
92.116 Cysternografia radioizotopowa
92.119 Scyntygraficzne badanie mózgu - inne
92.131 Scyntygrafia przytarczyc metodą dwufazową
92.132 Scyntygrafia przytarczyc metodą subtrakcyjną
92.133 Radioizotopowa śródoperacyjna ocena położenia przytarczycy
92.141 Scyntygrafia trójfazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.142 Scyntygrafia jednofazowa odcinka układu kostnego z zastosowaniem fosfonianów
92.143 Scyntygrafia układu kostnego metodą SPECT albo SPECT CT
92.144 Scyntygrafia całego układu kostnego (metoda "whole body") z zastosowaniem fosfonianów
92.149 Scyntygrafia układu kostnego - inne
92.151 Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą planarną
92.152 Scyntygrafia płuc perfuzyjna metodą SPECT
92.153 Scyntygrafia płuc wentylacyjna
92.154 Scyntygrafia płuc - badanie integralności bariery pęcherzykowo-naczyniowej
92.159 Scyntygrafia płuc - inne
92.161 Scyntygraficzne badanie przepływu chłonki
92.162 Scyntygraficzna ocena położenia węzła wartowniczego
92.163 Radioizotopowa śródoperacyjna ocena położenia węzła wartowniczego
92.169 Scyntygrafia układu limfatycznego - inne
92.17 Scyntygrafia łożyska
92.181 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych leukocytów
92.182 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I
92.183 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem 131I MIBG lub 123I MIBG
92.184 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem cytrynianu 68Ga
92.185 Scyntygrafia całego ciała z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny
92.189 Scyntygrafia całego ciała - inne
92.191 Scyntygrafia kory nadnerczy
92.192 Scyntygrafia rdzenia nadnerczy
92.193 Scyntygrafia kanalików łzowych
92.194 Scyntygrafia jąder
92.195 Inne umiejscowienia - badanie techniką SPECT
92.221 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry - promieniowanie X
92.222 Teleradioterapia radykalna 2D - promieniowanie X
92.223 Teleradioterapia paliatywna - promieniowanie X
92.231 Teleradioterapia w leczeniu chorób skóry z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
92.232 Teleradioterapia radykalna 2D z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
92.233 Teleradioterapia paliatywna z zastosowaniem 60Co - promieniowanie gamma
92.240 Teleradioterapia radykalna 2D - fotony
92.241 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - fotony
92.242 Teleradioterapia 3D konformalna sterowana obrazem (IGRT) - fotony
92.243 Teleradioterapia całego ciała (TBI) - fotony
92.244 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - fotony
92.245 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - fotony
92.246 Teleradioterapia 3D z modulacją intensywności dawki (3D-IMRT) - fotony
92.247 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - fotony
92.248 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - fotony
92.249 Teleradioterapia szpiku lub układu chłonnego całego ciała (TMI) - fotony
92.250 Teleradioterapia radykalna 2D - cząstki beta
92.251 Teleradioterapia radykalna z planowaniem 3D - cząstki beta
92.252 Teleradioterapia 3D konformalna z monitoringiem tomograficznym (3D-CRT) - cząstki beta
92.253 Teleradioterapia całego ciała (TBI) - cząstki beta
92.254 Teleradioterapia połowy ciała (HBI) - cząstki beta
92.255 Teleradioterapia skóry całego ciała (TSI) - cząstki beta
92.256 Teleradioterapia 4D bramkowana (4D-IGRT) - cząstki beta
92.257 Teleradioterapia 4D adaptacyjna bramkowana (4D-AIGRT) - cząstki beta
92.261 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna z modulacją intensywności dawki (3D-SIMRT) - fotony
92.263 Teleradioterapia 3D stereotaktyczna konformalna (3D-SCRT) - fotony
92.27 Teleradioterapia stereotaktyczna promieniami gamma z wielu mikroźródeł
92.281 Teleradioterapia wiązką neutronów
92.282 (uchylona)
92.288 Teleradioterapia hadronowa wiązką protonów
92.292 Teleradioterapia 3D sterowana obrazem (IGRT) z modulacją intensywności dawki (3D-RotlMRT) - fotony
92.31 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-ft)
92.32 Śródoperacyjna teleradioterapia konformalna 3D (3D-IORT-x)
92.410 Wlew koloidalnego radioizotopu do jam ciała
92.412 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie standardowe
92.413 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D
92.414 Brachyterapia śródtkankowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.415 (uchylona)
92.416 (uchylona)
92.421 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie standardowe
92.422 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D
92.423 Brachyterapia wewnątrzprzewodowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.431 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie standardowe
92.432 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D
92.433 Brachyterapia wewnątrzjamowa - planowanie 3D pod kontrolą obrazowania
92.451 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie standardowe
92.452 Brachyterapia powierzchniowa - planowanie 3D
92.46 Brachyterapia śródoperacyjna
92.481 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 125I
92.482 Brachyterapia guza wewnątrzgałkowego 106Ru
92.511 Leczenie z zastosowaniem znakowanych analogów somatostatyny
92.52 (uchylona)
92.521 Leczenie izotopowe chorób nienowotworowych tarczycy
92.531 Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq (podanie 131I)
92.532 Leczenie jodem radioaktywnym raka tarczycy dawkami powyżej 1000 MBq (podanie 131I -MIBG)
92.533 Leczenie radioizotopowe innych schorzeń onkologicznych z zastosowaniem 131I - MIBG
92.541 Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie 153Sm)
92.542 Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie 89Sr)
92.549 Leczenie przeciwbólowe radioizotopami zmian przerzutowych do kości (podanie innych radiofarmaceutyków)
92.591 Podanie radiofarmaceutyku dojamowo
92.592 Wstrzyknięcie radiofarmaceutyku dostawowo (radiosynowierteza)
92.593 Wstrzyknięcie radiofarmaceutyku dotętniczo
93.411 Wyciąg za czaszkę za pomocą klamry wyciągowej
93.413 Wyciąg za czaszkę za pomocą wyciągu "halo"
93.42 Wyciąg kręgosłupa - inne
93.43 Przerywany wyciąg układu szkieletowego
93.445 Wyciąg szkieletowy za kończynę górną
93.446 Wyciąg szkieletowy za kończynę dolną
93.461 Wyciąg plastrowy
93.462 Wyciąg za pomocą buta sznurowanego
93.57 Założenie opatrunku na ranę - inne
93.72 Terapia afazji (i dysfazji)
93.86 Terapia psychologiczna lub neurologopedyczna
93.90 Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (CPAP)
93.91 Oddychanie z przerywanym ciśnieniem dodatnim (IPPB)
93.94 Nebulizacja
93.95 Oksygenacja hiperbaryczna
93.964 Tlenoterapia
95.121 Angiografia fluoresceinowa
95.122 Angiografia indocyjaninowa
95.13 Badanie ultrasonograficzne oka
95.23 Zapis wzrokowego potencjału wzbudzonego (wzrokowe potencjały wywołane - VEP, VER)
95.24 Elektronystagmogram (ENG)
95.25 Elektromiogram oka
96.07 Wprowadzenie innej sondy do żołądka (nosowo-żołądkowej) w celu odbarczenia żołądka
96.22 Rozszerzanie odbytnicy
96.23 Rozszerzanie zwieracza odbytu
96.71 Wentylacja wspomagana przez rurkę intubacyjną
96.75 Ciągła wentylacja przez tracheostomię
96.781 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca mniej niż 96 godzin
96.782 Ciągła mechaniczna wentylacja trwająca 96 lub więcej godzin
96.783 Wentylacja mechaniczna - inna
97.01 Wymiana sondy żołądkowej/ezofagostomijnej
97.171 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - łopatka, obojczyk, klatka piersiowa (żebra i mostek)
97.172 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość ramienna
97.173 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość promieniowa/kość łokciowa
97.174 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kości nadgarstka/śródręcza/paliczki (ręki)
97.175 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość udowa/miednica
97.176 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - rzepka
97.177 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - kość piszczelowa/kość strzałkowa
97.179 Usunięcie zespolenia zewnętrznego - inne (kręgi)
97.189 Usunięcie przezskórnie wprowadzonych grotów - inne (kręgi)
97.21 Wymiana tamponady nosa
97.32 Usunięcie tamponady nosa
97.36 Usunięcie innego przyrządu zewnętrznej fiksacji żuchwy
97.49 Usunięcie innego przyrządu terapeutycznego z klatki piersiowej
98.02 Usunięcie ciała obcego ze światła przełyku bez nacięcia
98.03 Usunięcie ciała obcego ze światła żołądka i jelita cienkiego bez nacięcia
98.11 Usunięcie ciała obcego ze światła ucha bez nacięcia
98.12 Usunięcie ciała obcego ze światła nosa bez nacięcia
98.13 Usunięcie ciała obcego ze światła gardła bez nacięcia
98.14 Usunięcie ciała obcego ze światła krtani bez nacięcia
98.15 Usunięcie ciała obcego ze światła tchawicy i oskrzela bez nacięcia
98.21 Usunięcie powierzchownego ciała obcego z oka bez nacięcia
98.221 Usunięcie ciała obcego wbitego w powiekę lub spojówkę bez nacięcia
98.51 Pozaustrojowa litotrypsja nerki/moczowodu/pęcherza
99.012 Transfuzja wymienna
99.03 Przetoczenie pełnej krwi w innych przypadkach
99.04 Przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych
99.05 Przetoczenie koncentratu płytkowego
99.06 Przetoczenie czynników krzepnięcia
99.07 Przetoczenie osocza - inne
99.08 Przetoczenie środków zastępczych osocza
99.091 Przetoczenie środków zastępczych krwi
99.092 Przetoczenie granulocytów
99.101 Podanie leku trombolitycznego pierwszej generacji
99.102 Podanie leku trombolitycznego drugiej generacji
99.103 Podanie leku trombolitycznego trzeciej generacji
99.104 Farmakomechaniczna tromboliza izolowana
99.121 Wytwarzanie tolerancji na leki
99.122 Podanie szczepionki na jady owadów (metodą szybką) - kurs wstępny
99.123 Podanie szczepionki na jady owadów - dawka podtrzymująca
99.129 Odczulanie - inne
99.14 Wstrzyknięcie gammaglobulin
99.152 Częściowe żywienie pozajelitowe
99.153 Całkowite żywienie pozajelitowe
99.162 Wstrzyknięcia antagonisty metalu ciężkiego
99.169 Wstrzyknięcie innego antidotum
99.18 Wstrzyknięcie/infuzja elektrolitów
99.19 Wstrzyknięcie antykoagulanta
99.201 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - abciximab
99.202 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - eptifibatide
99.203 Inhibitor płytkowego receptora GP IIb/IIIa - tirofiban
99.210 Wstrzyknięcie antybiotyku nieokreślone
99.211 Podanie antybiotyku na nośniku
99.218 Podanie antybiotyku dożylnie lub we wlewie
99.22 Wstrzyknięcie innej substancji przeciwinfekcyjnej
99.231 Podskórna implantacja progesteronu
99.232 Wstrzyknięcie kortyzonu
99.239 Wstrzyknięcie innych sterydów
99.25 Wstrzyknięcie lub wlew chemioterapeutyku przeciwnowotworowego
99.26 Wstrzyknięcie trankwilizatora
99.291 Podanie dożylne tyreostatyków
99.292 Podanie znakowanych peptydów
99.293 Wstrzyknięcie rekombinowanych białek
99.294 Podanie znakowanych przeciwciał
99.295 Podanie preparatu w celu zakończenia ciąży
99.296 24-godzinny dożylny wlew agonistów receptorów beta-adrenergicznych
99.297 24-godzinny dożylny wlew - innych leków inotropowo dodatnich
99.298 24-godzinny dożylny wlew leków wazodilatacyjnych
99.622 Zewnętrzna kardiowersja
99.624 Defibrylacja
99.625 Czasowa stymulacja elektrodą zewnętrzną
99.69 Inne rodzaje umiarawiania serca
99.71 Plazmafereza lecznicza
99.790 Afereza komórek macierzystych
99.791 LDL - afereza
99.799 Afereza lecznicza - inna
99.801 Ocena działania czynnika swoistego (alergen)
99.802 Ocena działania czynnika nieswoistego
99.809 Ocena innego czynnika wywołującego nadwrażliwość
99.831 Fototerapia noworodka
99.841 Izolacja po zetknięciu z chorobą zakaźną
99.842 Ochrona pacjenta przed otoczeniem
99.843 Obserwacja noworodka w inkubatorze
99.844 Ochrona otoczenia przed pacjentem
99.851 Hipertermia jako metoda towarzysząca innym metodom leczniczym
99.87 Żywienie dojelitowe
99.971 Leczenie hyperkortyzolemii lekami hamującymi sterydogenezę
99.972 Leczenie farmakologiczne ciężkiej hyperkalcemii
99.973 Leczenie farmakologiczne przetrwałego przewodu tętniczego Botalla - alprostadil
99.974 Uzupełnienie pompy baklofenem
99.992 Podanie doustne tyreostatyków
99.993 Wprowadzenie czopka z prostaglandyną
99.994 Podanie antidotum metodą inną niż wstrzyknięcie
100.01 Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem rozszerzonym (do 2 godzin)
100.10 Znieczulenie całkowite dożylne (do 30 minut)
100.11 Znieczulenie całkowite dożylne (od 30 minut do 60 minut)
100.51 Sedacja i nadzór intensywny (do 2 godzin)
100.62 Założenie cewnika do żyły centralnej
brak kodu Leczenie padaczki za pomocą implantacji stymulatora nerwu błędnego w przypadku, gdy jest to jedyna możliwa do zastosowania metoda terapeutyczna
brak kodu (uchylona)
brak kodu Świadczenia endoskopowej, transorbitalnej dekompresji w oftalmopatii Gravesa-Basedowa w przypadkach ratowania wzroku z powodu udokumentowanego ucisku na nerw wzrokowy
brak kodu Świadczenia w leczeniu otyłości w przypadku otyłości patologicznej dużego stopnia u chorych o wartości BMI powyżej 40 leczona metodami zabiegowymi
brak kodu Podanie substancji czynnych stosowanych w chemioterapii

II. Świadczenia scharakteryzowane rozpoznaniami

Kod

ICD- 10

Nazwa
A00.0 Cholera wywołana przecinkowcem klasycznym Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A00.1 Cholera wywołana przecinkowcem Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor
A00.9 Cholera, nieokreślona
A01.0 Dur brzuszny
A01.1 Dur rzekomy A
A01.2 Dur rzekomy B
A01.3 Dur rzekomy C
A01.4 Dur rzekomy, nieokreślony
A02.0 Zatrucia pokarmowe wywołane przez pałeczki Salmonella
A02.1 Posocznica wywołana pałeczkami Salmonella
A02.2 Umiejscowione zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.8 Inne określone zakażenia pałeczkami Salmonella
A02.9 Zakażenia pałeczkami Salmonella, nieokreślone
A03.0 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella dysenteriae
A03.1 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella flexneri
A03.2 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella boydii
A03.3 Szigeloza wywołana przez pałeczkę Shigella sonnei
A03.8 Inne szigelozy
A03.9 Szigeloza, nieokreślona
A04.0 Zakażenia Escherichia coli enteropatogenną
A04.1 Zakażenie Escherichia coli enterotoksyczną
A04.2 Zakażenie Escherichia coli enteroinwazyjną
A04.3 Zakażenie Escherichia coli enterokrwotoczną
A04.4 Inne jelitowe zakażenia Escherichia coli
A04.5 Zapalenie jelit wywołane przez Campylobacter
A04.6 Zapalenie jelit wywołane przez Yersinia enterocolitica
A04.7 Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Closcridium difficile
A04.8 Inne określone zakażenia bakteryjne jelit
A04.9 Zakażenie bakteryjne jelit, nieokreślone
A05.0 Zatrucie pokarmowe gronkowcowe
A05.1 Zatrucie jadem kiełbasianym
A05.2 Zatrucie pokarmowe wywołane przez laseczkę Closcridium perfringens
A05.3 Zatrucie pokarmowe wywołane przez Vibrio parahemolyticus
A05.4 Zatrucie pokarmowe wywołane przez Bacillus cereus
A05.8 Inne określone bakteryjne zatrucie pokarmowe
A05.9 Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreślone
A06.0 Pełzakowa czerwonka ostra
A06.1 Pełzakowica jelitowa przewlekła
A06.2 Pełzakowy nieżyt jelita grubego, nieczerwonkowy
A06.3 Guzowate nacieczenie ściany jelita
A06.4 Pełzakowy ropień wątroby
A06.5 Pełzakowy ropień płuc (J99.8*)
A06.6 Pełzakowy ropień mózgu (G07*)
A06.7 Pełzakowica skórna
A06.8 Pełzakowe zakażenie umiejscowione gdzie indziej
A06.9 Pełzakowica, nieokreślona
A07.0 Szparkoszyca [balantydioza]
A07.1 Giardiaza (lamblioza)
A07.2 Kryptosporydioza
A07.3 Izosporydoza
A07.8 Inne określone choroby jelit wywołane przez pierwotniaki
A07.9 Choroby jelit wywołane przez pierwotniaki, nieokreślone
A08.0 Nieżyt jelitowy wywołany przez rotawirusy
A08.1 Ostra gastroenteropatia wywołana przez czynnik Norwalk
A08.2 Nieżyt jelitowy wywołany przez adenowirusy
A08.3 Nieżyt jelitowy wywołany przez inne wirusy
A08.4 Zakażenia wirusowe jelit, nieokreślone
A08.5 Inne określone zakażenia jelit
A09 Biegunka i zapalenie żołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu
A15.0 Gruźlica płuc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu
A15.1 Gruźlica płuc potwierdzona wyłącznie posiewem
A15.2 Gruźlica płuc potwierdzona histologicznie
A15.3 Gruźlica płuc potwierdzona nieokreślonymi sposobami
A15.4 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.5 Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.6 Gruźlicze zapalenie opłucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.7 Pierwotna gruźlica układu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A15.8 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie
A15.9 Gruźlica układu oddechowego nieokreślona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie
A16.0 Gruźlica płuc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna
A16.1 Gruźlica płuc, badań bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono
A16.2 Gruźlica płuc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.3 Gruźlica wewnątrzpiersiowych węzłów chłonnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.4 Gruźlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.5 Gruźlicze zapalenie opłucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.7 Pierwotna gruźlica układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.8 Inne postacie gruźlicy układu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A16.9 Gruźlica układu oddechowego, nieokreślona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym
A17.0 Gruźlicze zapalenie opon mózgowych (G01*)
A17.1 Gruźliczak oponowy (G07*)
A17.8 Inne postacie gruźlicy układu nerwowego
A17.9 Gruźlica układu nerwowego, nieokreślona (G99.8*)
A18.0 Gruźlica kości i stawów
A18.1 Gruźlica układu moczowo-płciowego
A18.2 Gruźlicza obwodowa limfadenopatia
A18.3 Gruźlica jelit, otrzewnej i węzłów chłonnych krezkowych
A18.4 Gruźlica skóry i tkanki podskórnej
A18.5 Gruźlica oka
A18.6 Gruźlica ucha
A18.7 Gruźlica nadnerczy (E35.1*)
A18.8 Gruźlica innych określonych narządów
A19.0 Gruźlica prosówkowa ostra o pojedynczej określonej lokalizacji
A19.1 Gruźlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji
A19.2 Gruźlica prosówkowa ostra, nieokreślona
A19.8 Inne postacie gruźlicy prosówkowej
A19.9 Gruźlica prosówkowa, nieokreślona
A20.0 Dżuma dymienicza
A20.1 Dżuma skóry i tkanki podskórnej
A20.2 Dżuma płucna
A20.3 Zapalenie opon mózgowych (dżumowe)
A20.7 Dżuma posocznicowa
A20.8 Inne postacie dżumy
A20.9 Dżuma, nieokreślona
A21.0 Tularemia, postać wrzodziejąco-węzłowa
A21.1 Tularemia, postać oczno-węzłowa
A21.2 Tularemia płucna
A21.3 Tularemia, postać żołądkowo-jelitowa
A21.7 Tularemia uogólniona
A21.8 Inne formy tularemii
A21.9 Tularemia, nieokreślona
A22.0 Wąglik skórny
A22.1 Wąglik płucny
A22.2 Wąglik jelitowy
A22.7 Posocznica wąglikowa
A22.8 Inne postacie wąglika
A22.9 Wąglik, nieokreślony
A23.0 Bruceloza wywołana pałeczką maltańską
A23.1 Bruceloza wywołana pałeczką ronienia krów
A23.2 Bruceloza wywołana pałeczką ronienia świń
A23.3 Bruceloza wywołana pałeczką psią
A23.8 Inne postacie brucelozy
A23.9 Bruceloza, nieokreślona
A24.0 Nosacizna
A24.1 Ostra i piorunująca postać melioidozy
A24.2 Podostra i przewlekła postać melioidozy
A24.3 Inne postacie melioidozy
A24.4 Melioidoza, nieokreślona
A25.0 Krętkowica (spiriloza)
A25.1 Streptobaciloza (choroba wywołana przez Streptobacillus)
A25.9 Gorączka szczurza, nieokreślona
A26.0 Różyca skórna
A26.7 Posocznica wywołana włoskowcami różycy
A26.8 Inne formy różycy
A26.9 Różyca, nieokreślona
A27.0 Żółtaczkowo-krwotoczna postać leptospirozy
A27.8 Inne formy leptospirozy
A27.9 Leptospiroza, nieokreślona
A28.0 Zakażenie wywołane przez pałeczki Pasteurella (pastereloza)
A28.1 Choroba kociego pazura
A28.2 Jersinioza pozajelitowa
A28.8 Inna określona bakteryjna choroba odzwierzęca, niesklasyfikowana gdzie indziej
A28.9 Bakteryjna choroba odzwierzęca, nieokreślona
A30.0 Trąd, nieokreślony
A30.1 Trąd tuberkuloidowy
A30.2 Trąd graniczny tuberkuloidowy
A30.3 Trąd graniczny
A30.4 Trąd graniczny lepromatyczny
A30.5 Trąd lepromatyczny
A30.8 Inne postacie trądu
A30.9 Trąd, nieokreślony
A31.0 Płucne zakażenia prątkowe
A31.1 Skórne zakażenia prątkowe
A31.8 Inne zakażenia prątkowe
A31.9 Zakażenie prątkowe, nieokreślone
A32.0 Listerioza skórna
A32.1 Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózgu
A32.7 Posocznica listeriozowa
A32.8 Inne postacie listeriozy
A32.9 Listerioza, nieokreślona
A33 Tężec noworodków
A34 Tężec położniczy
A35 Inne postacie tężca
A36.0 Błonica gardła
A36.1 Błonica nosowo-gardłowa
A36.2 Błonica krtani
A36.3 Błonica skóry
A36.8 Inne postacie błonicy
A36.9 Błonica, nieokreślona
A37.0 Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca [Bordetella pertussis]
A37.1 Krztusiec wywołany przez pałeczkę krztuśca rzekomego [Bordetella parapertussis]
A37.8 Krztusiec wywołany przez inne gatunki pałeczki krztuśca [Bardetella]
A37.9 Krztusiec, nieokreślony
A38 Szkarlatyna
A39.0 Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01*)
A39.1 Zespół Waterhouse'a-Friderichsena (E35.1*)
A39.2 Ostra posocznicza meningokokowa
A39.3 Przewlekła posocznica meningokokowa
A39.4 Posocznica meningokokowa, nieokreślona
A39.5 Meningokokowa choroba serca
A39.8 Inne zakażenia meningokokowe
A39.9 Zakażenie meningokokowe, nieokreślone
A40.0 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy A
A40.1 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy B
A40.2 Posocznica wywołana przez paciorkowce grupy D
A40.3 Posocznica wywołana przez Streptococcus pneumoniae
A40.8 Inne posocznice paciorkowcowe
A40.9 Posocznica paciorkowcowa, nieokreślona
A41.0 Posocznica wywołana przez Staphylococcus aureus
A41.1 Posocznica wywołana przez inne określone gronkowce
A41.2 Posocznica wywołana przez nieokreślone gronkowce
A41.3 Posocznica wywołana przez Haemophilus influenzea
A41.4 Posocznica wywołana przez beztlenowce
A41.5 Posocznica wywołana przez inne bakterie Gram-ujemne
A41.8 Inna posocznica, nieokreślona
A41.9 Posocznica, nieokreślona
A42.0 Promienica płucna
A42.1 Promienica brzuszna
A42.2 Promienica szyjno-twarzowa
A42.7 Posocznica promienicza
A42.8 Inne postacie promienicy
A42.9 Promienica, nieokreślona
A43.0 Nokardioza płucna
A43.1 Nokardioza skórna
A43.8 Inne postacie nokardiozy
A43.9 Nokardioza, nieokreślona
A44.0 Bartoneloza układowa
A44.1 Bartoneloza skórna i śluzówkowo-skórna
A44.8 Inne postacie bartonelozy
A44.9 Bartoneloza, nieokreślona
A46 Róża
A48.0 Zgorzel gazowa
A48.1 Choroba legionistów
A48.2 Choroba legionistów bez objawów zapalenia płuc [Gorączka Pontiac]
A48.3 Zespół wstrząsu toksycznego
A48.4 Gorączka plamicowa brazylijska
A48.8 Inne określone choroby bakteryjne
A49.0 Zakażenie gronkowcowe, nieokreślone
A49.1 Zakażenie paciorkowcowe, nieokreślone
A49.2 Zakażenie wywołane przez pałeczkę Haemophilus influenzae, nieokreślone
A49.3 Zakażenia wywołane przez mikoplazmy
A49.8 Inne zakażenia bakteryjne o nie ustalonym umiejscowieniu narządowym
A49.9 Zakażenia bakteryjne, nieokreślone
A50.0 Kiła wrodzona wczesna objawowa
A50.1 Kiła wrodzona wczesna utajona
A50.2 Kiła wrodzona wczesna, nieokreślona
A50.3 Kiłowa wrodzona późna okulopatia
A50.4 Kiła późna układu nerwowego [kiła układu nerwowego wieku młodzieńczego]
A50.5 Inne postacie kiły wrodzonej późnej objawowej
A50.6 Kiła wrodzona późna utajona
A50.7 Kiła wrodzona późna, nieokreślona
A50.9 Kiła wrodzona, nieokreślona
A51.0 Kiła pierwotna w obrębie narządów płciowych
A51.1 Kiła pierwotna w obrębie odbytu
A51.2 Kiła pierwotna o innym umiejscowieniu
A51.3 Kiła wtórna skóry i błon śluzowych
A51.4 Inne postacie kiły wtórnej
A51.5 Kiła wczesna utajona
A51.9 Kiła wczesna, nieokreślona
A52.0 Kiła układu krążenia
A52.1 Kiła objawowa układu nerwowego
A52.2 Kiła bezobjawowa układu nerwowego
A52.3 Kiła układu nerwowego, nieokreślona
A52.7 Inne postacie kiły późnej objawowej
A52.8 Kiła późna utajona
A52.9 Kiła późna, nieokreślona
A53.0 Kiła utajona nieokreślona, tak wczesna jak i późna
A53.9 Kiła, nieokreślona
A54.0 Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego bez ropnia gruczołów przycewkowych lub dodatkowych
A54.1 Zakażenie rzeżączkowe dolnego odcinka układu moczowo-płciowego z ropniem gruczołów przycewkowych i dodatkowych
A54.2 Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rzeżączkowe zakażenia układu moczowo-płciowego
A54.3 Rzeżączkowe zakażenie narządu wzroku
A54.4 Rzeżączkowe zakażenie układu kostno-mięśniowego
A54.5 Rzeżączkowe zapalenie gardła
A54.6 Rzeżączkowe zakażenie odbytu i odbytnicy
A54.8 Inne zakażenia rzeżączkowe
A54.9 Zakażenie rzeżączkowe, nieokreślone
A55 Ziarnica weneryczna wywołana przez Chlamydie
A56.0 Zakażenia dolnego odcinka układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie
A56.1 Zakażenia otrzewnej miednicy i innych narządów układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie
A56.2 Zakażenia układu moczowo-płciowego wywołane przez Chlamydie, nieokreślone
A56.3 Zakażenie odbytu i odbytnicy wywołane przez Chlamydie
A56.4 Zakażenie gardła wywołane przez Chlamydie
A56.8 Zakażenie umiejscowione gdzie indziej, przenoszone drogą płciową, wywołane przez Chlamydie
A57 Wrzód weneryczny
A58 Ziarniniak pachwinowy
A59.0 Rzęsistkowica narządów moczowo-płciowych
A59.8 Rzęsistkowica umiejscowiona gdzie indziej
A59.9 Rzęsistkowica, nieokreślona
A60.0 Opryszczkowe [herpes simplex] zakażenie narządów płciowych i układu moczowo-płciowego
A60.1 Opryszczkowe zakażenie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy
A60.9 Opryszczkowe zakażenie okolicy odbytowej i moczowo-płciowej, nieokreślone
A63.0 Brodawki okolicy odbytowej (płciowe) - kłykciny kończyste
A63.8 Inne określone choroby przenoszone głównie drogą płciową
A64 Choroby przenoszone drogą płciową, nieokreślone
A65 Kiła nieweneryczna
A66.0 Zmiana pierwotna malinicza
A66.1 Malinicze brodawki i sączące pęknięcia szczelinowate
A66.2 Inne malinicze wczesne objawy skórne
A66.3 Nadmierne rogowacenie malinicze
A66.4 Malinicze guzy, kilaki i owrzodzenia
A66.5 Gangoza
A66.6 Zmiany malinicze w kościach i stawach
A66.7 Inne objawy malinicy
A66.8 Malinica utajona
A66.9 Malinica, nieokreślona
A67.0 Pierwotne zmiany pinty
A67.1 Zmiany pośrednie pinty
A67.2 Zmiany późne pinty
A67.3 Zmiany mieszane pinty
A67.9 Pinta, nieokreślona
A68.0 Gorączka powrotna przenoszona przez wszy
A68.1 Gorączka powrotna przenoszona przez kleszcze
A68.9 Gorączka powrotna, nieokreślona
A69.0 Wrzodziejąco-martwicze zapalenie jamy ustnej
A69.1 Inne zakażenia Vincenta
A69.2 Choroba z Lyme
A69.8 Inne określone zakażenia wywołane przez krętki
A69.9 Inne zakażenia wywołne przez krętki, nieokreślone
A70 Zakażenia Chlamydia psittaci
A71.0 Okres początkowy, wstępny jaglicy
A71.1 Jaglica czynna
A71.9 Jaglica, nieokreślona
A74.0 Zapalenie spojówek wywołane przez Chlamydie (H13.1*)
A74.8 Inne choroby wywołane przez Chlamydie
A74.9 Zakażenia wywołane przez Chlamydie, nieokreślone
A75.0 Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywołany przez Rickettsia prowazekii
A75.1 Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla]
A75.2 Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia typhi
A75.3 Dur wysypkowy wywołany przez Rickettsia tsutsugamushi
A75.9 Dur wysypkowy, nieokreślony
A77.0 Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia rickettsii
A77.1 Gorączka plamista wywołana przez Rickettsia conorii
A77.2 Dur plamisty wywołany przez Rickettsia siberica
A77.3 Dur plamisty wywołany przez Rickettsia australis
A77.8 Inne dury plamiste
A77.9 Dur plamisty, nieokreślony
A78 Gorączka Q
A79.0 Gorączka wołyńska [okopowa]
A79.1 Ospa riketsjowa wywołana przez Rickettsia akari
A79.8 Inne określone riketsjozy
A79.9 Riketsjoza, nieokreślona
A80.0 Ostre nagminne porażenie poszczepienne
A80.1 Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, importowany
A80.2 Ostre nagminne porażenie dziecięce, wirus dziki, tubylczy
A80.3 Inne i nieokreślone postacie ostrego nagminnego porażenia dziecięcego,
A80.4 Ostre nagminne porażenie dziecięce - postać nieporażenna
A80.9 Ostre nagminne porażenie dziecięce, nieokreślone
A81.0 Choroba Jacoba-Creutzfeldta
A81.1 Podostre stwardniające zapalenie mózgu
A81.2 Postępująca wieloogniskowa leukoencefalopatia
A81.8 Inne zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego
A81.9 Zakażenia powolnymi wirusami ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A82.0 Wścieklizna leśna
A82.1 Wścieklizna miejska
A82.9 Wścieklizna, nieokreślona
A83.0 Japońskie zapalenie mózgu
A83.1 Zachodnie końskie zapalenie mózgu
A83.2 Wschodnie końskie zapalenie mózgu
A83.3 Zapalenie mózgu St.Louis
A83.4 Australijskie zapalenie mózgu
A83.5 Kalifornijskie zapalenie mózgu
A83.6 Choroba wywołana przez wirus Rocio
A83.8 Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komary
A83.9 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nieokreślone
A84.0 Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu]
A84.1 Środkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.8 Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze
A84.9 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nieokreślone
A85.0 Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.1 Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*)
A85.2 Wirusowe zapalenie mózgu wywołane przez stawonogi, nieokreślone
A85.8 Inne określone postacie wirusowego zapalenia mózgu
A86 Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreślone
A87.0 Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
A87.1 Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
A87.2 Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych
A87.8 Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowych
A87.9 Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
A88.0 Enterowirusowa gorączka wysypkowa [wysypka bostońska]
A88.1 Epidemiczne zawroty głowy (vertigo)
A88.8 Inne określone postacie wirusowych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego
A89 Wirusowe zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
A90 Gorączka denga [denga klasyczna]
A91 Gorączka krwotoczna denga
A92.0 Choroba wywołana przez wirus Chikungunya
A92.1 Gorączka o'nyong-nyong
A92.2 Wenezuelska gorączka końska
A92.3 Gorączka Zachodniego Nilu
A92.4 Gorączka Doliny Riftu
A92.8 Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez komary
A92.9 Gorączka wirusowa przenoszona przez komary, nieokreślona
A93.0 Choroba wywołana przez wirus Oropouche
A93.1 Gorączka wywołana przez moskita (muchę piaskową) Phlebotomus
A93.2 Gorączka kleszczowa Colorado
A93.8 Inne określone postacie gorączek wirusowych przenoszonych przez stawonogi
A94 Gorączki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreślone
A95.0 Leśna żółta gorączka
A95.1 Żółta gorączka, postać miejska
A95.9 Żółta gorączka, nieokreślona
A96.0 Gorączka krwotoczna Junin
A96.1 Gorączka krwotoczna Machupo
A96.2 Gorączka Lassa
A96.8 Inne arenowirusowe gorączki krwotoczne
A96.9 Gorączka krwotoczna arenawirusowa, nieokreślona
A98.0 Gorączka krwotoczna krymsko-kongijska
A98.1 Gorączka krwotoczna omska
A98.2 Choroba lasu Kyasanur
A98.3 Choroba wywołana przez wirus Marburg
A98.4 Choroba wywołana przez wirus Ebola
A98.5 Gorączka krwotoczna z zespołem nerkowym
A98.8 Inne określone postacie wirusowych gorączek krwotocznych
A99 Nieokreślona wirusowa gorączka krwotoczna
B00.0 Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum]
B00.1 Opryszczkowe pęcherzykowe zapalenie skóry
B00.2 Opryszczkowe zapalenie dziąseł i jamy ustnej oraz gardła i migdałków
B00.3 Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B00.4 Opryszczkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B00.5 Opryszczkowa choroba gałki ocznej
B00.7 Rozsiana opryszczka pospolita
B00.8 Inne postacie zakażenia wirusem opryszczki
B00.9 Zakażenie opryszczkowe, nieokreślone
B01.0 Zapalenie opon mózgowych w ospie wietrznej (G02.0*)
B01.1 Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*)
B01.2 Zapalenie płuc w ospie wietrznej (J17.1*)
B01.8 Ospa wietrzna z innymi powikłaniami
B01.9 Ospa wietrzna bez powikłań
B02.0 Zapalenie mózgu w półpaścu (G05.1*)
B02.1 Zapalenie opon mózgowych w półpaścu (G02.0*)
B02.2 Półpasiec z zajęciem innych części układu nerwowego
B02.3 Półpaścowa choroba gałki ocznej
B02.7 Półpasiec rozsiany
B02.8 Półpasiec z innymi powikłaniami
B02.9 Półpasiec bez powikłań
B03 Ospa prawdziwa
B04 Ospa małpia
B05.0 Odra powikłana przez zapalenie mózgu (G05.1*)
B05.1 Odra powikłana przez zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B05.2 Odra powikłana przez zapalenie płuc (J17.1*)
B05.3 Odra powikłana przez zapalenie ucha środkowego (H67.1*)
B05.4 Odra z powikłaniami jelitowymi
B05.8 Odra z innymi powikłaniami
B05.9 Odra bez powikłań
B06.0 Różyczka z powikłaniami neurologicznymi
B06.8 Różyczka z innymi powikłaniami
B06.9 Różyczka bez powikłań
B07 Brodawki wirusowe
B08.0 Inne zakażenia wywołane przez wirus z grupy orthopox
B08.1 Mięczak zakaźny
B08.2 Rumień nagły [choroba szósta]
B08.3 Rumień zakaźny [choroba piąta]
B08.4 Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem
B08.5 Enterowirusowe pęcherzykowe zapalenie gardła
B08.8 Inne określone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B09 Nieokreślone zakażenia wirusowe charakteryzujące się uszkodzeniem skóry i błon śluzowych
B15.0 Wirusowe zapalenie wątroby A ze śpiączką wątrobową
B15.9 Wirusowe zapalenie wątroby A bez śpiączki wątrobowej
B16.0 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.1 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B z nadkażeniem wirusem delta bez śpiączki wątrobowej
B16.2 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta ze śpiączką wątrobową
B16.9 Ostre wirusowe zapalenie wątroby B bez nadkażenia wirusem delta i bez śpiączki wątrobowej
B17.0 Ostre (nad)każenie wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia wątroby B
B17.1 Ostre wirusowe zapalenie wątroby C
B17.2 Ostre wirusowe zapalenie wątroby E
B17.8 Inne określone ostre wirusowe zapalenia wątroby
B18.0 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B z wirusem delta
B18.1 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby B bez wirusa delta
B18.2 Przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby C
B18.8 Inne przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby
B18.9 Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone
B19.0 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby ze śpiączką wątrobową
B19.9 Nieokreślone wirusowe zapalenie wątroby bez śpiączki wątrobowej
B20.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia wywołane przez mykobakterie
B20.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia bakteryjne
B20.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia
B20.3 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne zakażenia wirusowe
B20.4 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza
B20.5 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne grzybice
B20.6 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis carinii
B20.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zakażenia mnogie
B20.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze
B20.9 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne choroby zakaźne i pasożytnicze, nieokreślone
B21.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest mięsak Kaposiego
B21.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest chłoniak Burkitta
B21.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne typy chłoniaków nie-Hodgkin'owskich (nieziarniczych)
B21.3 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i pokrewnych tkanek
B21.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie nowotwory złośliwe
B21.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne nowotwory złośliwe
B21.9 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są nowotwory złośliwe, nieokreślone
B22.0 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia
B22.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne śródmiąższowe zapalenie płuc
B22.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest zespół wyczerpania
B22.7 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej
B23.0 Ostry zespół zakażenia HIV
B23.1 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem jest (trwała) uogólniona limfadenopatia
B23.2 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są zaburzenia układu krwiotwórczego i odpornościowego niesklasyfikowane gdzie indziej
B23.8 Choroba wywołana przez HIV, której skutkiem są inne określone stany
B24 Choroba wywołana przez ludzki wirus upośedzenia odporności [HIV], nieokreślona
B25.0 Cytomegalowirusowe zapalenie płuc (J17.1*)
B25.1 Cytomegalowirusowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B25.2 Cytomegalowirusowe zapalenie trzustki (K87.1*)
B25.8 Inne choroby wywołane przez wirusa cytomegalii
B25.9 Choroba wywołana przez wirusa cytomegalii, nieokreślona
B26.0 Świnkowe zapalenie jądra (N51.1*)
B26.1 Świnkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*)
B26.2 Świnkowe zapalenie mózgu (G05.1*)
B26.3 Świnkowe zapalenie trzustki (K87.1*)
B26.8 Świnka z innymi powikłaniami
B26.9 Świnka bez komplikacji
B27.0 Mononukleoza wywołana przez wirusa opryszczki typ gamma
B27.1 Mononukleoza cytomegalowirusowa
B27.8 Inne postacie mononukleozy zakaźnej
B27.9 Mononukleoza zakaźna, nieokreślona
B30.0 Zapalenie rogówki i spojówki wywołane przez adenowirusy (H19.2*)
B30.1 Zapalenie spojówek wywołane przez adenowirusy (H13.1*)
B30.2 Wirusowe zapalenie gardła i spojówek
B30.3 Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe (H13.1*)
B30.8 Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*)
B30.9 Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreślone
B33.0 Nagminne zapalenie mięśni (nagminna pleurodynia)
B33.1 Choroba Ross River
B33.2 Wirusowe zapalenie serca
B33.3 Zakażenia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej
B33.8 Inne określone choroby wirusowe
B34.0 Zakażenia adenowirusowe, nieokreślone
B34.1 Zakażenia enterowirusowe, nieokreślone
B34.2 Zakażenia koronawirusowe, nieokreślone
B34.3 Zakażenia parvowirusowe, nieokreślone
B34.4 Zakażenia papowawirusowe, nieokreślone
B34.8 Inne zakażenia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu
B34.9 Zakażenia wirusowe, nieokreślone
B35.0 Grzybica owłosionej skóry głowy i brody
B35.1 Grzybica paznokci
B35.2 Grzybica rąk
B35.3 Grzybica stóp
B35.4 Grzybica ciała
B35.5 Grzybica łuskowata [tinea imbricata]
B35.6 Grzybica goleni
B35.8 Inne grzybice
B35.9 Grzybica skóry, nieokreślona
B36.0 Łupież pstry [pityriasis versicolor]
B36.1 Grzybica czarna [tinea nigra]
B36.2 Piedra biała
B36.3 Piedra czarna
B36.8 Inne określone grzybice powierzchowne
B36.9 Grzybica powierzchowna, nieokreślona
B37.0 Zapalenie jamy ustnej wywołane przez Candida
B37.1 Kandydoza płucna
B37.2 Kandydoza skóry i paznokci
B37.3 Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*)
B37.4 Kandydoza umiejscowiona w innych częściach okolicy moczowo-płciowej
B37.5 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Candida (G02.1*)
B37.6 Zapalenie wsierdzia wywołane przez Candida (I39.8*)
B37.7 Posocznica wywołana przez Candida
B37.8 Kandydoza o innym umiejscowieniu
B37.9 Kandydoza, nieokreślona
B38.0 Ostra kokcydioidomikoza płucna
B38.1 Przewlekła kokcydioidomikoza płucna
B38.2 Kokcydioidomikoza płucna, nieokreślona
B38.3 Kokcydioidomikoza skórna
B38.4 Kokcydioidomikozowe zapalenie opon mózgowych (G02.1*)
B38.7 Kokcydioidomikoza rozsiana
B38.8 Inne postacie kokcydioidomikozy
B38.9 Kokcydioidomikoza, nieokreślona
B39.0 Ostra płucna histoplazmoza (H.capsulatum)
B39.1 Przewlekła płucna histoplazmoza (H.capsulatum)
B39.2 Płucna histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona
B39.3 Histoplazmoza rozsiana (H.capsulatum)
B39.4 Histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreślona
B39.5 Histoplazmoza (H.duboisii)
B39.9 Histoplazmoza, nieokreślona
B40 Drożdżyca [blastomykoza]
B40.0 Ostra drożdżyca płucna
B40.1 Przewlekła drożdżyca płucna
B40.2 Drożdżyca płucna, nieokreślona
B40.3 Drożdżyca skórna
B40.7 Drożdżyca rozsiana
B40.8 Inne postacie drożdżycy
B40.9 Drożdżyca, nieokreślona
B41.0 Parakokcydioidomikoza płucna
B41.7 Parakokcydioidomikoza rozsiana
B41.8 Inne postacie parakokcydioidomikozy
B41.9 Parakokcydioidomikoza, nieokreślona
B42.0 Sporotrychoza płucna (J99.8*)
B42.1 Sporotrychoza limfatyczno-skórna
B42.7 Sporotrychoza rozsiana
B42.8 Inne postacie sporotrychozy
B42.9 Sporotrychoza, nieokreślona
B43.0 Chromomikoza skórna
B43.1 Feomykotyczny ropień mózgu
B43.2 Podskórny feomykotyczny ropień i torbiel
B43.8 Inne postacie chromomikozy
B43.9 Chromomikoza, nieokreślona
B44.0 Inwazyjna grzybica kropidlakowa płuc
B44.1 Inne grzybice kropidlakowe płuc
B44.2 Grzybica kropidlakowa migdałków
B44.7 Grzybica kropidlakowa rozsiana
B44.8 Inne postacie grzybicy kropidlakowej
B44.9 Grzybica kropidlakowa, nieokreślona
B45.0 Kryptokokoza płucna
B45.1 Kryptokokoza mózgowa
B45.2 Kryptokokoza skórna
B45.3 Kryptokokoza kostna
B45.7 Kryptokokoza rozsiana
B45.8 Inne postacie kryptokokozy
B45.9 Kryptokokoza, nieokreślona
B46.0 Mukormykoza płucna
B46.1 Mukormykoza nosowo-mózgowa
B46.2 Mukormykoza żołądkowo-jelitowa
B46.3 Mukormykoza skórna
B46.4 Mukormykoza rozsiana
B46.5 Mukormykoza, nieokreślona
B46.8 Inne mukormikozy
B46.9 Mukormykoza, nieokreślona
B47.0 Eumycetoma
B47.1 Grzybica madurska promienicza
B47.9 Maduromikoza, nieokreślona
B48.0 Drożdżyca Lobo [Lobomycosis]
B48.1 Rinosporydioza
B48.2 Alleszerioza
B48.3 Geotrychoza
B48.4 Penicyloza
B48.7 Grzybice tzw. "oportunistyczne"
B48.8 Inne określone grzybice
B49 Grzybice, nieokreślone
B50.0 Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum z powikłaniami mózgowymi
B50.8 Inne ciężkie i powikłane zimnice wywołane przez Plasmidium falciparum
B50.9 Zimnica wywołana przez Plasmidium falciparum, nieokreślona
B51.0 Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z pęknięciem śledziony
B51.8 Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax z innymi powikłaniami
B51.9 Zimnica wywołana przez Plasmidium vivax bez powikłań
B52.0 Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z nefropatią
B52.8 Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae z innymi powikłaniami
B52.9 Zimnica wywołana przez Plasmidium malariae bez powikłań
B53.0 Zimnica wywołana przez Plasmidium ovale
B53.1 Zimnica wywołana przez zarodźce małpie
B53.8 Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej
B54 Zimnica nieokreślona
B55.0 Leiszmanioza trzewna
B55.1 Leiszmanioza skórna
B55.2 Leiszmanioza skóry i błon śluzowych
B55.9 Leiszmanioza, nieokreślona
B56.0 Trypanosomoza gambijska
B56.1 Trypanosomoza rodezyjska
B56.9 Trypanosomoza afrykańska, nieokreślona
B57.0 Ostra choroba Chagasa z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.1 Ostra choroba Chagasa bez zajęcia serca
B57.2 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem serca (I41.2*, I98.1*)
B57.3 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu pokarmowego
B57.4 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem układu nerwowego
B57.5 Choroba Chagasa (przewlekła) z zajęciem innych narządów
B58.0 Okulopatia toksoplazmozowa
B58.1 Toksoplazmozowe zapalenie wątroby (K77.0*)
B58.2 Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (G05.2*)
B58.3 Toksoplazmoza płucna (J17.3*)
B58.8 Toksoplazmoza z zajęciem innych narządów
B58.9 Toksoplazmoza, nieokreślona
B59 Pneumocytoza
B60.0 Babezjoza
B60.1 Akantameboza
B60.2 Neglerioza
B60.8 Inne określone choroby pasożytnicze
B64 Nieokreślone choroby pasożytnicze
B65.0 Schistosomoza wywołana przez Schistosoma hematobium (przywra krwi)
B65.1 Schistosomoza wywołana przez Schistosoma mansoni [Schistosomiaza jelitowa]
B65.2 Schistosomoza wywołana przez Schistosoma japonicum
B65.3 Zapalenie skóry cerkariowe
B65.8 Inne schistosomozy
B65.9 Schistosomoza, nieokreślona
B66.0 Opistorchoza [opishorchiasis]
B66.1 Klonorchoza [clonorchiasis]
B66.2 Dikrocelioza [dicrocoeliasis]
B66.3 Fascioloza [Fasciolosis]
B66.4 Paragonimoza [paragonimosis]
B66.5 Fasciolopsoza [fasciolopsidosis]
B66.8 Inne określone zakażenia przywrami
B66.9 Zakażenie przywrami, nieokreślone
B67.0 Bąblowica wątroby wywołana przez E.granulosus
B67.1 Bąblowica płuc wywołana przez E.granulosus
B67.2 Bąblowica kości wywołana przez E.granulosus
B67.3 Bąblowica wywołana przez E.granulosus, o innym mnogim umiejscowieniu
B67.4 Bąblowica wywołana przez E.granulosus, nieokreślona
B67.5 Bąblowica wątroby wywołana przez E.multilocularis
B67.6 Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, o innym i mnogim umiejscowieniu
B67.7 Bąblowica wywołana przez E.multilocularis, nieokreślona
B67.8 Bąblowica wątroby, nieokreślona
B67.9 Bąblowica inna i nieokreślona
B68.0 Tasiemczyca wywołana przez tasiemca uzbrojonego (T.solium)
B68.1 Tasiemczyca wywołana przez tasiemca nieuzbrojonego (T.saginata)
B68.9 Tasiemczyca, nieokreślona
B69.0 Wągrzyca ośrodkowego układu nerwowego
B69.1 Wągrzyca oka
B69.8 Wągrzyca o innym umiejscowieniu
B69.9 Wągrzyca, nieokreślona
B70.0 Dyfilobotrioza
B70.1 Sparganoza
B71.0 Hymenolepidoza
B71.1 Dipylidoza
B71.8 Inne określone zakażenia tasiemcami
B71.9 Zakażenia tasiemcami, nieokreślone
B72 Drakunkuloza [dracuculiasis]
B73 Onchocerkoza [onchocercosis]
B74.0 Filarioza wywołana przez Wuchereria bancrofti
B74.1 Filarioza wywołana przez Brugia malayi
B74.2 Filarioza wywołana przez Burgia timori
B74.3 Loaoza [loaosis]
B74.4 Mansoneloza [mansonelliasis]
B74.8 Inne filariozy
B74.9 Filarioza, nieokreślona
B75 Włośnica [trichicelloza]
B76.0 Ankylostomoza [ancylostomiasis]
B76.1 Nekatorioza [necatoriasis]
B76.8 Inne choroby tęgoryjcowe
B76.9 Choroba tęgoryjcowa, nieokreślona
B77.0 Glistnica z powikłaniami jelitowymi
B77.8 Glistnica bez innych powikłań
B77.9 Glistnica, nieokreślona
B78.0 Węgorczyca jelitowa
B78.1 Węgorczyca skórna
B78.7 Węgorczyca rozsiana
B78.9 Węgorczyca, nieokreślona
B79 Włosogłówczyca [trichurioza]
B80 Owsica [enterobioza]
B81.0 Anisakioza [anisakiasis]
B81.1 Kapilarioza jelitowa
B81.2 Trichostrogyloza [trichostrongyliasis]
B81.3 Angiostrogyloza jelitowa
B81.4 Mieszana robaczyca jelitowa
B81.8 Inne określone robaczyce jelitowe
B82.0 Robaczyca jelitowa, nieokreślona
B82.9 Zakażenia pasożytami jelitowymi, nieokreślone
B83.0 Larwa wędrująca trzewna
B83.1 Gnatostomoza [gnathostomatosis]
B83.2 Angiostrogyloza wywołana przez Parastrongylus cantonensis
B83.3 Syngamoza [syngamosis]
B83.4 Pijawczyca wewnętrzna [hirudiniasis internal]
B83.8 Inne określone robaczyce
B83.9 Robaczyca, nieokreślona
B85.0 Wszawica wywołana przez Pediculus humanus capitis
B85.1 Wszawica wywołana przez Pediculus humanus corporis
B85.2 Wszawica, nieokreślona
B85.3 Wszawica łonowa
B85.4 Mieszana wszawica
B86 Świerzb
B87.0 Muszyca skórna
B87.1 Muszyca ran
B87.2 Muszyca oczna
B87.3 Muszyca nosowo-gardłowa
B87.4 Muszyca uszna
B87.8 Muszyca o innym umiejscowieniu
B87.9 Muszyca, nieokreślona
B88.0 Inne choroby wywołane przez roztocza [akariozy]
B88.1 Tungoza [inwazja pchły piaskowej]
B88.2 Inwazje innych stawonogów
B88.3 Pijawczyca zewnętrzna [hirudinosis]
B88.8 Inne określone inwazje pasożytnicze
B88.9 Inwazje pasożytnicze, nieokreślone
B89 Choroby pasożytnicze, nieokreślone
B90.9 Następstwa gruźlicy układu oddechowego i nieokreślone
B91 Następstwa nagminnego porażenia dzieciecego
B99 Choroby zakaźne inne i nieokreślone
C00.0 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi górnej)
C00.1 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi dolnej)
C00.2 Nowotwór złośliwy (powierzchnia zewnętrzna wargi, nieokreślona)
C00.3 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi górnej)
C00.4 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi dolnej)
C00.5 Nowotwór złośliwy (powierzchnia wewnętrzna wargi nieokreślonej (górna lub dolna))
C00.6 Nowotwór złośliwy (spoidło wargi)
C00.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi)
C00.9 Nowotwór złośliwy (warga, nieokreślona)
C01 Nowotwór złośliwy nasady języka
C02.0 Nowotwór złośliwy (powierzchnia grzbietowa języka)
C02.1 Nowotwór złośliwy (brzeg języka)
C02.2 Nowotwór złośliwy (dolna powierzchnia języka)
C02.3 Nowotwór złośliwy (przednie dwie trzecie części języka, część nieokreślona)
C02.4 Nowotwór złośliwy (migdałek językowy)
C02.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice języka)
C02.9 Nowotwór złośliwy (język, nieokreślony)
C03.0 Nowotwór złośliwy (dziąsło górne)
C03.1 Nowotwór złośliwy (dziąsło dolne)
C03.9 Nowotwór złośliwy (dziąsło, nieokreślone)
C04.0 Nowotwór złośliwy (przednia część dna jamy ustnej)
C04.1 Nowotwór złośliwy (boczna część dna jamy ustnej)
C04.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dna jamy ustnej)
C04.9 Nowotwór złośliwy (dno jamy ustnej, nieokreślone)
C05.0 Nowotwór złośliwy (podniebienie twarde)
C05.1 Nowotwór złośliwy (podniebienie miękkie)
C05.2 Nowotwór złośliwy (języczek)
C05.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice podniebienia miękkiego)
C05.9 Nowotwór złośliwy (podniebienie, nieokreślone)
C06.0 Nowotwór złośliwy (śluzówka policzka)
C06.1 Nowotwór złośliwy (przedsionek jamy ustnej)
C06.2 Nowotwór złośliwy (przestrzeń zatrzonowa)
C06.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i nieokreślonych części jamy ustnej)
C06.9 Nowotwór złośliwy (jama ustna, nieokreślona)
C07 Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej
C08.0 Nowotwór złośliwy (ślinianka podżuchwowa)
C08.1 Nowotwór złośliwy (ślinianka podjęzykowa)
C08.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dużych gruczołów ślinowych )
C08.9 Nowotwór złośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone)
C09.0 Nowotwór złośliwy (dół migdałkowy)
C09.1 Nowotwór złośliwy (łuki podniebienne (podniebienno-językowy) (podniebienno-gardłowy))
C09.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice migdałka)
C09.9 Nowotwór złośliwy (migdałek, nieokreślony)
C10.0 Nowotwór złośliwy (dolinka nagłośniowa)
C10.1 Nowotwór złośliwy (przednia powierzchnia nagłośni)
C10.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna części ustnej gardła)
C10.3 Nowotwór złośliwy (ściana tylna części ustnej gardła)
C10.4 Nowotwór złośliwy (szczelina skrzelowa)
C10.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części ustnej gardła )
C10.9 Nowotwór złośliwy (część ustna gardła, nieokreślona)
C11.0 Nowotwór złośliwy (ściana górna części nosowej gardła)
C11.1 Nowotwór złośliwy (ściana tylna części nosowej gardła)
C11.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna części nosowej gardła)
C11.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia części nosowej gardła)
C11.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice części nosowej gardła)
C11.9 Nowotwór złośliwy (część nosowa gardła, nieokreślona)
C12 Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego
C13.0 Nowotwór złośliwy (okolica płytki chrząstki pierścieniowatej)
C13.1 Nowotwór złośliwy (fałd nalewkowo-nagłośniowy i powierzchnia gardłowa fałdu nalewkowo-nagłośniowego)
C13.2 Nowotwór złośliwy (tylna ściana części krtaniowej gardła)
C13.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice części krtaniowej gardła)
C13.9 Nowotwór złośliwy (część krtaniowa gardła, nieokreślona)
C14.0 Nowotwór złośliwy (gardło o umiejscowieniu nieokreślonym)
C14.2 Nowotwór złośliwy (pierścień chłonny gardłowy waldeyera)
C14.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice wargi, jamy ustnej i gardła)
C15.0 Nowotwór złośliwy (szyjna część przełyku)
C15.1 Nowotwór złośliwy (piersiowa część przełyku)
C15.2 Nowotwór złośliwy (brzuszna część przełyku)
C15.3 Nowotwór złośliwy (górna trzecia część przełyku)
C15.4 Nowotwór złośliwy (środkowa trzecia część przełyku)
C15.5 Nowotwór złośliwy (dolna trzecia część przełyku)
C15.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przełyku)
C15.9 Nowotwór złośliwy (przełyk, nieokreślony)
C16.0 Nowotwór złośliwy (wpust)
C16.1 Nowotwór złośliwy (dno żołądka)
C16.2 Nowotwór złośliwy (trzon żołądka)
C16.3 Nowotwór złośliwy (ujście odźwiernika)
C16.4 Nowotwór złośliwy (odźwiernik)
C16.5 Nowotwór złośliwy (krzywizna mniejsza żołądka, nieokreślona)
C16.6 Nowotwór złośliwy (krzywizna większa żołądka, nieokreślona)
C16.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żołądka)
C16.9 Nowotwór złośliwy (żołądek, nieokreślony)
C17.0 Nowotwór złośliwy (dwunastnica)
C17.1 Nowotwór złośliwy (jelito czcze)
C17.2 Nowotwór złośliwy (jelito kręte)
C17.3 Nowotwór złośliwy (uchyłek Meckela)
C17.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice jelita cienkiego)
C17.9 Nowotwór złośliwy (jelito cienkie, nieokreślone)
C18.0 Nowotwór złośliwy (jelito ślepe)
C18.1 Nowotwór złośliwy (wyrostek robaczkowy)
C18.2 Nowotwór złośliwy (okrężnica wstępująca)
C18.3 Nowotwór złośliwy (zgięcie wątrobowe)
C18.4 Nowotwór złośliwy (okrężnica poprzeczna)
C18.5 Nowotwór złośliwy (zgięcie śledzionowe)
C18.6 Nowotwór złośliwy (okrężnica zstępująca)
C18.7 Nowotwór złośliwy (esica)
C18.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice okrężnicy)
C18.9 Nowotwór złośliwy (okrężnica, nieokreślona)
C19 Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego
C20 Nowotwór złośliwy odbytnicy
C21.0 Nowotwór złośliwy (odbyt, nieokreślony)
C21.1 Nowotwór złośliwy (kanał odbytu)
C21.2 Nowotwór złośliwy (strefa kloakogenna)
C21.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice odbytu i kanału odbytu)
C22.0 Nowotwór złośliwy (rak komórek wątroby)
C22.1 Nowotwór złośliwy (rak przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych)
C22.2 Nowotwór złośliwy (wątrobiak zarodkowy (hepatoblastoma))
C22.3 Nowotwór złośliwy (mięsak naczyniowy wątroby)
C22.4 Nowotwór złośliwy (inne mięsaki wątroby)
C22.7 Nowotwór złośliwy (inne nieokreślone raki wątroby)
C22.9 Nowotwór złośliwy (wątroba, nieokreślona)
C23 Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego
C24.0 Nowotwór złośliwy (zewnątrzwątrobowe drogi żółciowe)
C24.1 Nowotwór złośliwy (brodawka większa dwunastnicy vatera)
C24.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice dróg żółciowych)
C24.9 Nowotwór złośliwy (drogi żółciowe, nieokreślone)
C25.0 Nowotwór złośliwy (głowa trzustki)
C25.1 Nowotwór złośliwy (trzon trzustki)
C25.2 Nowotwór złośliwy (ogon trzustki)
C25.3 Nowotwór złośliwy (przewód trzustkowy)
C25.4 Nowotwór złośliwy (część wewnątrzwydzielnicza trzustki)
C25.7 Nowotwór złośliwy (inna część trzustki)
C25.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzustki)
C25.9 Nowotwór złośliwy (trzustka, nieokreślona)
C26.0 Nowotwór złośliwy (przewód pokarmowy, część nieokreślona)
C26.1 Nowotwór złośliwy (śledziona)
C26.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice narządów trawiennych)
C26.9 Nowotwór złośliwy (część układu trawiennego niedokładnieokreślona)
C30.0 Nowotwór złośliwy (jama nosowa)
C30.1 Nowotwór złośliwy (ucho środkowe)
C31.0 Nowotwór złośliwy (zatoka szczękowa )
C31.1 Nowotwór złośliwy (komórki sitowe)
C31.2 Nowotwór złośliwy (zatoka czołowa)
C31.3 Nowotwór złośliwy (zatoka klinowa)
C31.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice zatok przynosowych)
C31.9 Nowotwór złośliwy (zatoka przynosowa, nieokreślona)
C32.0 Nowotwór złośliwy (głośnia)
C32.1 Nowotwór złośliwy (nagłośnia)
C32.2 Nowotwór złośliwy (jama podgłośniowa)
C32.3 Nowotwór złośliwy (chrząstki krtani )
C32.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice krtani)
C32.9 Nowotwór złośliwy (krtań, nieokreślona)
C33 Nowotwór złośliwy tchawicy
C34.0 Nowotwór złośliwy (oskrzele główne)
C34.1 Nowotwór złośliwy (płat górny płuca lub oskrzele płatowe górne)
C34.2 Nowotwór złośliwy (płat środkowy płuca lub oskrzele płatowe środkowe)
C34.3 Nowotwór złośliwy (płat dolny płuca lub oskrzele płatowe dolne)
C34.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oskrzela i płuca)
C34.9 Nowotwór złośliwy (oskrzele lub płuco, nieokreślone)
C37 Nowotwór złośliwy grasicy
C38.0 Nowotwór złośliwy (serce)
C38.1 Nowotwór złośliwy (śródpiersie przednie)
C38.2 Nowotwór złośliwy (śródpiersie tylne)
C38.3 Nowotwór złośliwy (śródpiersie, część nieokreślona)
C38.4 Nowotwór złośliwy (opłucna)
C38.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice serca, śródpiersia i opłucnej)
C39.0 Nowotwór złośliwy (górna część dróg oddechowych, część nieokreślona)
C39.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice układu oddechowego i narządów klatki piersiowej)
C39.9 Nowotwór złośliwy (niedokładnieokreślone umiejscowienie w obrębie układu oddechowego)
C40.0 Nowotwór złośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej)
C40.1 Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny górnej)
C40.2 Nowotwór złośliwy (kości długie kończyny dolnej)
C40.3 Nowotwór złośliwy (kości krótkie kończyny dolnej)
C40.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki stawowej kończyn)
C40.9 Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe kończyn, nieokreślone)
C41.0 Nowotwór złośliwy (kości czaszki i twarzy)
C41.1 Nowotwór złośliwy (żuchwa)
C41.2 Nowotwór złośliwy (kości kręgosłupa)
C41.3 Nowotwór złośliwy (kości żebra, mostka i obojczyka)
C41.4 Nowotwór złośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)
C41.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice kości i chrząstki)
C41.9 Nowotwór złośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone)
C43.0 Czerniak złośliwy wargi
C43.1 Czerniak złośliwy powieki, łącznie z kątem oka
C43.2 Czerniak złośliwy ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
C43.3 Czerniak złośliwy innych i nieokreślonych części twarzy
C43.4 Czerniak złośliwy skóry owłosionej głowy i skóry szyi
C43.5 Czerniak złośliwy tułowia
C43.6 Czerniak złośliwy kończyny górnej łącznie z barkiem
C43.7 Czerniak złośliwy kończyny dolnej łącznie z biodrem
C43.8 Czerniak złośliwy skóry przekraczający wyżej określone granice
C43.9 Czerniak złośliwy skóry, nieokreślony
C44.0 Nowotwór złośliwy (skóra wargi)
C44.1 Nowotwór złośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka)
C44.2 Nowotwór złośliwy (skóra ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego)
C44.3 Nowotwór złośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)
C44.4 Nowotwór złośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi)
C44.5 Nowotwór złośliwy (skóra tułowia)
C44.6 Nowotwór złośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem)
C44.7 Nowotwór złośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem)
C44.8 Nowotwór złośliwy (zmiany przekraczające granice określone kodami)
C44.9 Nowotwór złośliwy (nowotwór złośliwy skóry, nieokreślony)
C45.0 Międzybłoniak opłucnej
C45.1 Międzybłoniak otrzewnej
C45.2 Międzybłoniak osierdzia
C45.7 Międzybłoniak innych umiejscowień
C45.9 Międzybłoniak, nieokreślony
C46.0 Mięsak Kaposi'ego skóry
C46.1 Mięsak Kaposi'ego tkanki miękkiej
C46.2 Mięsak Kaposi'ego podniebienia
C46.3 Mięsak Kaposi'ego węzłów chłonnych
C46.7 Mięsak Kaposi'ego innych umiejscowień
C46.8 Mięsak Kaposi'ego licznych narządów
C46.9 Mięsak Kaposi'ego, nieokreślony
C47.0 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe głowy, twarzy i szyi)
C47.1 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny górnej łącznie z barkiem)
C47.2 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe kończyny dolnej łącznie z biodrem)
C47.4 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe klatki piersiowej)
C47.5 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe miednicy)
C47.6 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe tułowia, nieokreślone)
C47.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice nerwów obwodowych i autonomicznego układu nerwowego)
C47.9 Nowotwór złośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy, nieokreślone)
C48.0 Nowotwór złośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa)
C48.1 Nowotwór złośliwy (określona część otrzewnej)
C48.2 Nowotwór złośliwy (otrzewna, nieokreślona)
C48.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej)
C49.0 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy, twarzy i szyi)
C49.1 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny górnej łącznie z barkiem)
C49.2 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka kończyny dolnej łącznie z biodrem)
C49.3 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka klatki piersiowej)
C49.4 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka brzucha)
C49.5 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka miednicy)
C49.6 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka tułowia, nieokreślona)
C49.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice tkanki łącznej i tkanki miękkiej)
C49.9 Nowotwór złośliwy (tkanka łączna i tkanka miękka, nieokreślone)
C50.0 Nowotwór złośliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej)
C50.1 Nowotwór złośliwy (centralna część sutka)
C50.2 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna wewnętrzna sutka)
C50.3 Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna wewnętrzna sutka)
C50.4 Nowotwór złośliwy (ćwiartka górna zewnętrzna sutka)
C50.5 Nowotwór złośliwy (ćwiartka dolna zewnętrzna sutka)
C50.6 Nowotwór złośliwy (część pachowa sutka)
C50.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice sutka)
C50.9 Nowotwór złośliwy (sutek, nieokreślony)
C51.0 Nowotwór złośliwy (wargi sromowe większe)
C51.1 Nowotwór złośliwy (wargi sromowe mniejsze)
C51.2 Nowotwór złośliwy (łechtaczka)
C51.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę sromu)
C51.9 Nowotwór złośliwy (srom, nieokreślone)
C52 Nowotwór złośliwy pochwy
C53.0 Nowotwór złośliwy (błona śluzowa szyjki macicy)
C53.1 Nowotwór złośliwy (błona zewnętrzna szyjki macicy)
C53.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę szyjki macicy)
C53.9 Nowotwór złośliwy (szyjka macicy, nieokreślona)
C54.0 Nowotwór złośliwy (cieśń macicy)
C54.1 Nowotwór złośliwy (błona śluzowa macicy)
C54.2 Nowotwór złośliwy (mięśniówka macicy)
C54.3 Nowotwór złośliwy (dno macicy)
C54.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice trzonu macicy)
C54.9 Nowotwór złośliwy (trzon macicy, nieokreślone)
C55 Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy
C56 Nowotwór złośliwy jajnika
C57.0 Nowotwór złośliwy (trąbka fallopia)
C57.1 Nowotwór złośliwy (więzadło szerokie macicy )
C57.2 Nowotwór złośliwy (więzadło obłe macicy)
C57.3 Nowotwór złośliwy (przymacicza)
C57.4 Nowotwór złośliwy (przydatki macicy, nieokreślone)
C57.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice żeńskich narządów płciowych)
C57.9 Nowotwór złośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone)
C58 Nowotwór złośliwy łożyska
C60.0 Nowotwór złośliwy (napletek)
C60.1 Nowotwór złośliwy (żołądź prącia)
C60.2 Nowotwór złośliwy (trzon prącia)
C60.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę prącia)
C60.9 Nowotwór złośliwy (prącie, nieokreślone)
C61 Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego
C62.0 Nowotwór złośliwy (jądro niezstąpione)
C62.1 Nowotwór złośliwy (jądro zstąpione)
C62.9 Nowotwór złośliwy (jądro, nieokreślone)
C63.0 Nowotwór złośliwy (najądrze)
C63.1 Nowotwór złośliwy (powrózek nasienny)
C63.2 Nowotwór złośliwy (moszna)
C63.7 Nowotwór złośliwy (inne określone narządy płciowe męskie)
C63.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granicę męskich narządów płciowych)
C63.9 Nowotwór złośliwy (męskie narządy płciowe, nieokreślone)
C64 Nowotwór złośliwy nerki za wyjątkiem miedniczki nerkowej
C65 Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej
C66 Nowotwór złośliwy moczowodu
C67.0 Nowotwór złośliwy (trójkąt pęcherza moczowego)
C67.1 Nowotwór złośliwy (szczyt pęcherza moczowego)
C67.2 Nowotwór złośliwy (ściana boczna pęcherza moczowego)
C67.3 Nowotwór złośliwy (ściana przednia pęcherza moczowego)
C67.4 Nowotwór złośliwy (ściana tylna pęcherza moczowego)
C67.5 Nowotwór złośliwy (szyja pęcherza moczowego)
C67.6 Nowotwór złośliwy (ujście moczowodu)
C67.7 Nowotwór złośliwy (moczownik)
C67.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice pęcherza moczowego)
C67.9 Nowotwór złośliwy (pęcherz moczowy, nieokreślony)
C68.0 Nowotwór złośliwy (cewka moczowa)
C68.1 Nowotwór złośliwy (gruczoły cewki moczowej)
C68.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice układu moczowego)
C68.9 Nowotwór złośliwy (układ moczowy, nieokreślony)
C69.0 Nowotwór złośliwy (spojówka)
C69.1 Nowotwór złośliwy (rogówka)
C69.2 Nowotwór złośliwy (siatkówka)
C69.3 Nowotwór złośliwy (naczyniówka)
C69.4 Nowotwór złośliwy (ciało rzęskowe)
C69.5 Nowotwór złośliwy (gruczoł i drogi łzowe )
C69.6 Nowotwór złośliwy (oczodół)
C69.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice oka)
C69.9 Nowotwór złośliwy (oko, nieokreślone)
C70.0 Nowotwór złośliwy (opony mózgowe)
C70.1 Nowotwór złośliwy (opony rdzeniowe)
C70.9 Nowotwór złośliwy (opony, nieokreślone)
C71.0 Nowotwór złośliwy (mózg z wyjątkiem płatów i komór)
C71.1 Nowotwór złośliwy (płat czołowy)
C71.2 Nowotwór złośliwy (płat skroniowy)
C71.3 Nowotwór złośliwy (płat ciemieniowy)
C71.4 Nowotwór złośliwy (płat potyliczny)
C71.5 Nowotwór złośliwy (komory mózgowe)
C71.6 Nowotwór złośliwy (móżdżek)
C71.7 Nowotwór złośliwy (pień mózgu)
C71.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu)
C71.9 Nowotwór złośliwy (mózg, nieokreślony)
C72.0 Nowotwór złośliwy (rdzeń kręgowy)
C72.1 Nowotwór złośliwy (ogon koński)
C72.2 Nowotwór złośliwy (nerw węchowy)
C72.3 Nowotwór złośliwy (nerw wzrokowy)
C72.4 Nowotwór złośliwy (nerw przedsionkowo-ślimakowy)
C72.5 Nowotwór złośliwy (inne i nieokreślone nerwy czaszkowe)
C72.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego)
C72.9 Nowotwór złośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślone)
C73 Nowotwór złośliwy tarczycy
C74.0 Nowotwór złośliwy (kora nadnerczy)
C74.1 Nowotwór złośliwy (rdzeń nadnerczy)
C74.9 Nowotwór złośliwy (nadnercze, nieokreślone)
C75.0 Nowotwór złośliwy (gruczoł przytarczowy)
C75.1 Nowotwór złośliwy (przysadka gruczołowa)
C75.2 Nowotwór złośliwy (przewód nosowo-gardłowy)
C75.3 Nowotwór złośliwy (szyszynka)
C75.4 Nowotwór złośliwy (kłębek szyjny)
C75.5 Nowotwór złośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)
C75.8 Nowotwór złośliwy (zajęcie wielu gruczołów dokrewnych, nieokreślone)
C75.9 Nowotwór złośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)
C76.0 Nowotwór złośliwy (głowa, twarz i szyja)
C76.1 Nowotwór złośliwy (klatka piersiowa)
C76.2 Nowotwór złośliwy (brzuch)
C76.3 Nowotwór złośliwy (miednica)
C76.4 Nowotwór złośliwy (kończyna górna)
C76.5 Nowotwór złośliwy (kończyna dolna)
C76.7 Nowotwór złośliwy (inne niedokładnieokreślone umiejscowienie)
C76.8 Nowotwór złośliwy (zmiana przekraczająca granice innych i niedokładnie określonych umiejscowień)
C77.0 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne głowy, twarzy i szyi)
C77.1 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wnętrza klatki piersiowej)
C77.2 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz jamy brzusznej)
C77.3 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny górnej i pachy)
C77.4 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne kończyny dolnej i pachwiny)
C77.5 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne wewnątrz miednicy)
C77.8 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne mnogich regionów)
C77.9 Nowotwór złośliwy (węzły chłonne, nieokreślone)
C78.0 Wtórny nowotwór złośliwy płuc
C78.1 Wtórny nowotwór złośliwy śródpiersia
C78.2 Wtórny nowotwór złośliwy opłucnej
C78.3 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów oddechowych
C78.4 Wtórny nowotwór złośliwy jelita cienkiego
C78.5 Wtórny nowotwór złośliwy jelita grubego i odbytnicy
C78.6 Wtórny nowotwór złośliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej
C78.7 Wtórny nowotwór złośliwy wątroby
C78.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części przewodu pokarmowego
C79.0 Wtórny nowotwór złośliwy nerki i miedniczki nerkowej
C79.1 Wtórny nowotwór złośliwy pęcherza oraz innych i nieokreślonych części układu moczowego
C79.2 Wtórny nowotwór złośliwy skóry
C79.3 Wtórny nowotwór złośliwy mózgu i opon mózgowych
C79.4 Wtórny nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części układu nerwowego
C79.5 Wtórny nowotwór złośliwy kości i szpiku kostnego
C79.6 Wtórny nowotwór złośliwy jajnika
C79.7 Wtórny nowotwór złośliwy nadnerczy
C79.8 Wtórny nowotwór złośliwy innych określonych umiejscowień
C80 Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia
C81.0 Choroba Hodgkina (przewaga limfocytów)
C81.1 Choroba Hodgkina (stwardnienie guzkowe)
C81.2 Choroba Hodgkina (mieszanokomórkowa)
C81.3 Choroba Hodgkina (zmniejszenie limfocytów)
C81.7 Choroba Hodgkina (inna choroba Hodgkina)
C81.9 Choroba Hodgkina (choroba Hodgkina, nieokreślona)
C82.0 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy)
C82.1 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (mieszany z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy)
C82.3 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (wielkomórkowy, guzkowy)
C82.7 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (inne postacie chłoniaka nieziarniczego guzkowego)
C82.9 Chłoniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (chłoniak nieziarniczy, nieokreślony)
C83.0 Chłoniak nieziarniczy rozlany (z małych komórek (rozlany))
C83.1 Chłoniak nieziarniczy rozlany (z małych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany))
C83.2 Chłoniak nieziarniczy rozlany (mieszany z dużych i małych komórek (rozlany))
C83.4 Chłoniak nieziarniczy rozlany (immunoblastyczny (rozlany))
C83.5 Chłoniak nieziarniczy rozlany (limfoblastyczny (rozlany))
C83.6 Chłoniak nieziarniczy rozlany (niezróżnicowany (rozlany))
C83.7 Chłoniak nieziarniczy rozlany (guz (chłoniak) burkitta )
C83.8 Chłoniak nieziarniczy rozlany (inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych)
C83.9 Chłoniak nieziarniczy rozlany (rozlany chłoniak nieziarniczy, nieokreślony)
C84.0 Ziarniniak grzybiasty
C84.1 Choroba Sezary'ego
C84.2 Chłoniak strefy T
C84.3 Chłoniak limfoepitelioidalny
C84.4 Obwodowy chłoniak z komórek T
C84.5 Inne i nieokreślone chloniaki T
C85.0 Mięsak limfatyczny
C85.1 Chłoniak z komórek B, nieokreślony
C85.7 Inne określone postacie chłoniaka nieziarniczego
C85.9 Chłoniak nieziarniczy, nieokreślony
C88.0 Makroglobulinemia Waldenströma
C88.1 Choroba łańcuchów ciężkich alfa
C88.2 Choroba łańcuchów ciężkich gamma
C88.3 Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego
C88.7 Inne złośliwe choroby immunoproliferacyjne
C88.9 Złośliwe choroby immunoproliferacyjne, nieokreślone
C90.0 Szpiczak mnogi
C90.1 Białaczka plazmatycznokomórkowa
C90.2 Pozaszpikowa postać szpiczaka
C91.0 Ostra białaczka limfoblastyczna
C91.1 Przewlekła białaczka limfocytowa
C91.2 Podostra białaczka limfocytowa
C91.3 Białaczka prolimfocytarna
C91.4 Białaczka włochatokomórkowa (hairy-cell)
C91.5 Białaczka dorosłych z komórek T
C91.7 Inna białaczka limfatyczna
C91.9 Białaczka limfatyczna, nieokreślona
C92.0 Ostra białaczka szpikowa
C92.1 Przewlekła białaczka szpikowa
C92.2 Podostra białaczka szpikowa
C92.3 Mięsak szpikowy
C92.4 Ostra białaczka promielocytowa
C92.5 Ostra białaczka szpikowo-monocytowa
C92.7 Inna białaczka szpikowa
C92.9 Białaczka szpikowa, nieokreślona
C93.0 Ostra białaczka monocytowa
C93.1 Przewlekła białaczka monocytowa
C93.2 Podostra białaczka monocytowa
C93.7 Inna białaczka monocytowa
C93.9 Białaczka monocytowa, nieokreślona
C94.0 Ostra czerwienica i białaczka erytroblastyczna (erytroleukemia)
C94.1 Przewlekła czerwienica
C94.2 Ostra białaczka megakarioblastyczna
C94.3 Białaczka z komórek tucznych
C94.4 Ostra szpikowica uogólniona
C94.5 Ostre zwłóknienie szpiku
C94.7 Inna określona białaczka
C95.0 Ostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.1 Przewlekła białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.2 Podostra białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.7 Inna białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju
C95.9 Białaczka, nieokreślona
C96.0 Choroba Letterera-Siwego
C96.1 Histiocytoza złośliwa
C96.2 Guzy złośliwe z komórek tucznych
C96.3 Prawdziwy chłoniak histiocytarny
C96.7 Inne określone nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych
C96.9 Nowotwory złośliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nieokreślone
C97 Nowotwory złośliwe niezależnych (pierwotnych) mnogich umiejscowień
D00.0 Rak in situ (warga, jama ustna i gardło)
D00.1 Rak in situ (przełyk)
D00.2 Rak in situ (żołądek)
D01.0 Rak in situ (okrężnica)
D01.1 Rak in situ (zgięcie esiczo-odbytnicze)
D01.2 Rak in situ (odbytnica)
D01.3 Rak in situ (odbyt i kanał odbytu)
D01.4 Rak in situ (inne i nieokreślone części jelita)
D01.5 Rak in situ (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe)
D01.7 Rak in situ (inne określone narządy trawienne)
D01.9 Rak in situ (narządy trawienne, nieokreślone)
D02.0 Rak in situ (krtań)
D02.1 Rak in situ (tchawica)
D02.2 Rak in situ (oskrzela i płuca)
D02.3 Rak in situ (inne części układu oddechowego)
D02.4 Rak in situ (układ oddechowy, nieokreślony)
D03.0 Czerniak in situ wargi
D03.1 Czerniak in situ powieki łącznie z kątem oka
D03.2 Czerniak in situ ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
D03.3 Czerniak in situ innych i nieokreślonych części twarzy
D03.4 Czerniak in situ skóry owłosionej głowy i szyi
D03.5 Czerniak in situ tułowia
D03.6 Czerniak in situ kończyny górnej łącznie z barkiem
D03.7 Czerniak in situ kończyny dolnej łącznie z biodrem
D03.8 Czerniak in situ innych umiejscowień
D03.9 Czerniak in situ, nieokreślony
D04.0 Rak in situ (skóra wargi)
D04.1 Rak in situ (skóra powieki łącznie z kątem oka)
D04.2 Rak in situ (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego)
D04.3 Rak in situ (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)
D04.4 Rak in situ (skóra owłosiona głowy i szyi)
D04.5 Rak in situ (skóra tułowia)
D04.6 Rak in situ (skóra kończyny górnej łącznie z barkiem)
D04.7 Rak in situ (skóra kończyny dolnej łącznie z biodrem)
D04.8 Rak in situ (skóra o innym umiejscowieniu)
D04.9 Rak in situ (skóra, nieokreślona)
D05.0 Rak zrazikowy in situ
D05.1 Rak wewnątrzprzewodowy in situ
D05.7 Inny rak sutka in situ
D05.9 Rak in situ sutka, nieokreślony
D06.0 Rak in situ (błona śluzowa szyjki macicy)
D06.1 Rak in situ (błona zewnętrzna szyjki macicy)
D06.7 Rak in situ (inna część szyjki macicy)
D06.9 Rak in situ (szyjka macicy, nieokreślona)
D07.0 Rak in situ (błona śluzowa macicy)
D07.1 Rak in situ (srom)
D07.2 Rak in situ (pochwa)
D07.3 Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe żeńskie)
D07.4 Rak in situ (prącie)
D07.5 Rak in situ (gruczoł krokowy)
D07.6 Rak in situ (inne i nieokreślone narządy płciowe męskie)
D09.0 Rak in situ (pęcherz moczowy)
D09.1 Rak in situ (inne i nieokreślone części układu moczowego)
D09.2 Rak in situ (oko)
D09.3 Rak in situ (tarczyca i inne gruczoły wydzielania wewnętrznego)
D09.7 Rak in situ (rak in situ innych określonych umiejscowień)
D09.9 Rak in situ (rak in situ, nieokreślony)
D10.0 Nowotwór niezłośliwy (warga)
D10.1 Nowotwór niezłośliwy (język)
D10.2 Nowotwór niezłośliwy (dno jamy ustnej)
D10.3 Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jamy ustnej)
D10.4 Nowotwór niezłośliwy (migdałek)
D10.5 Nowotwór niezłośliwy (inne struktury ustno-gardłowe)
D10.6 Nowotwór niezłośliwy (część nosowa gardła)
D10.7 Nowotwór niezłośliwy (część krtaniowa gardła)
D10.9 Nowotwór niezłośliwy (gardło, nieokreślone)
D11.0 Nowotwór niezłośliwy (ślinianka przyuszna)
D11.7 Nowotwór niezłośliwy (inne duże gruczoły ślinowe)
D11.9 Nowotwór niezłośliwy (duże gruczoły ślinowe, nieokreślone)
D12.0 Nowotwór niezłośliwy (jelito ślepe)
D12.1 Nowotwór niezłośliwy (wyrostek robaczkowy)
D12.2 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica wstępująca)
D12.3 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica poprzeczna)
D12.4 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica zstępująca)
D12.5 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica esowata)
D12.6 Nowotwór niezłośliwy (okrężnica, nieokreślona)
D12.7 Nowotwór niezłośliwy (zgięcie esiczo-odbytnicze)
D12.8 Nowotwór niezłośliwy (odbytnica)
D12.9 Nowotwór niezłośliwy (odbyt i kanał odbytu)
D13.0 Nowotwór niezłośliwy (przełyk)
D13.1 Nowotwór niezłośliwy (żołądek)
D13.2 Nowotwór niezłośliwy (dwunastnica)
D13.3 Nowotwór niezłośliwy (inne i nieokreślone części jelita cienkiego)
D13.4 Nowotwór niezłośliwy (wątroba)
D13.5 Nowotwór niezłośliwy (drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe)
D13.6 Nowotwór niezłośliwy (trzustka)
D13.7 Nowotwór niezłośliwy (wyspy trzustki)
D13.9 Nowotwór niezłośliwy (niedokładnie określone części układu pokarmowego)
D14.0 Nowotwór niezłośliwy (ucho środkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe)
D14.1 Nowotwór niezłośliwy (krtań)
D14.2 Nowotwór niezłośliwy (tchawica)
D14.3 Nowotwór niezłośliwy (oskrzela i płuca)
D14.4 Nowotwór niezłośliwy (układ oddechowy, nieokreślone)
D15.0 Nowotwór niezłośliwy (grasica)
D15.1 Nowotwór niezłośliwy (serce)
D15.2 Nowotwór niezłośliwy (śródpiersie)
D15.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone narządy klatki piersiowej)
D15.9 Nowotwór niezłośliwy (nieokreślone narządy klatki piersiowej)
D16.0 Nowotwór niezłośliwy (łopatka i kości długie kończyny górnej)
D16.1 Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny górnej)
D16.2 Nowotwór niezłośliwy (kości długie kończyny dolnej)
D16.3 Nowotwór niezłośliwy (kości krótkie kończyny dolnej)
D16.4 Nowotwór niezłośliwy (kości czaszki i twarzy)
D16.5 Nowotwór niezłośliwy (żuchwa)
D16.6 Nowotwór niezłośliwy (kręgosłup)
D16.7 Nowotwór niezłośliwy (żebra, mostek i obojczyk)
D16.8 Nowotwór niezłośliwy (kości miednicy, kość krzyżowa i guziczna)
D16.9 Nowotwór niezłośliwy (kości i chrząstki stawowe, nieokreślone)
D17.0 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej głowy, twarzy i szyi
D17.1 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej tułowia
D17.2 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej kończyn
D17.3 Tłuszczak skóry i tkanki podskórnej innych i nieokreślonych umiejscowień
D17.4 Tłuszczak narządów klatki piersiowej
D17.5 Tłuszczak narządów jamy brzusznej
D17.6 Tłuszczak powrózka nasiennego
D17.7 Tłuszczak innych umiejscowień
D17.9 Tłuszczak, nieokreślony
D18.0 Naczyniak krwionośny jakiegokolwiek umiejscowienia
D18.1 Naczyniak chłonny jakiegokolwiek umiejscowienia
D19.0 Międzybłoniak opłucnej
D19.1 Międzybłoniak otrzewnej
D19.7 Międzybłoniak innych umiejscowień
D19.9 Międzybłoniak, nieokreślony
D20.0 Nowotwór niezłośliwy (przestrzeń zaotrzewnowa)
D20.1 Nowotwór niezłośliwy (otrzewna)
D21.0 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie głowy twarzy i szyi)
D21.1 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny górnej, łącznie z barkiem)
D21.2 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie kończyny dolnej, łącznie z biodrem)
D21.3 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie klatki piersiowej)
D21.4 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie brzucha)
D21.5 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie miednicy)
D21.6 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie tułowia, nieokreślone)
D21.9 Nowotwór niezłośliwy (tkanka łączna i inne tkanki miękkie, nieokreślone)
D22.0 Znamiona melanocytowe wargi
D22.1 Znamiona melanocytowe powieki, łącznie z kątem oka
D22.2 Znamiona melanocytowe ucha i przewodu słuchowego zewnętrznego
D22.3 Znamiona melanocytowe innych i nieokreślonych części twarzy
D22.4 Znamiona melanocytowe skóry owłosionej głowy i szyi
D22.5 Znamiona melanocytowe tułowia
D22.6 Znamiona melanocytowe kończyny górnej, łącznie z barkiem
D22.7 Znamiona melanocytowe kończyny dolnej, łącznie z biodrem
D22.9 Znamiona melanocytowe, nieokreślone
D23.0 Nowotwór niezłośliwy (skóra wargi)
D23.1 Nowotwór niezłośliwy (skóra powieki, łącznie z kątem oka)
D23.2 Nowotwór niezłośliwy (skóra małżowiny usznej i przewodu słuchowego zewnętrznego)
D23.3 Nowotwór niezłośliwy (skóra innych i nieokreślonych części twarzy)
D23.4 Nowotwór niezłośliwy (skóra owłosiona głowy i szyi)
D23.5 Nowotwór niezłośliwy (skóra tułowia:)
D23.6 Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny górnej, łącznie z barkiem)
D23.7 Nowotwór niezłośliwy (skóra kończyny dolnej, łącznie z biodrem)
D23.9 Nowotwór niezłośliwy (skóra, nieokreślona)
D24 Nowotwór niezłośliwy sutka
D25.0 Mięśniak gładkokomórkowy podśluzówkowy macicy
D25.1 Mięsniak gładkokomórkowy śródścienny macicy
D25.2 Mięśniak gładkokomórkowy podsurowiczy macicy
D25.9 Mięśniak gładkokomórkowy macicy, nieokreślony
D26.0 Nowotwór niezłośliwy (szyjka macicy)
D26.1 Nowotwór niezłośliwy (trzon macicy)
D26.7 Nowotwór niezłośliwy (inna część macicy)
D26.9 Nowotwór niezłośliwy (macica, nieokreślona)
D27 Niezłośliwy nowotwór jajnika
D28.0 Nowotwór niezłośliwy (srom)
D28.1 Nowotwór niezłośliwy (pochwa)
D28.2 Nowotwór niezłośliwy (jajowody i więzadła)
D28.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone żeńskie narządy płciowe)
D28.9 Nowotwór niezłośliwy (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone)
D29.0 Nowotwór niezłośliwy (prącie)
D29.1 Nowotwór niezłośliwy (gruczoł krokowy)
D29.2 Nowotwór niezłośliwy (jądro)
D29.3 Nowotwór niezłośliwy (najądrze)
D29.4 Nowotwór niezłośliwy (moszna)
D29.7 Nowotwór niezłośliwy (inne męskie narządy płciowe)
D29.9 Nowotwór niezłośliwy (męskie narządy płciowe, nieokreślone)
D30.0 Nowotwór niezłośliwy (nerka)
D30.1 Nowotwór niezłośliwy (miedniczka nerkowa)
D30.2 Nowotwór niezłośliwy (moczowód)
D30.3 Nowotwór niezłośliwy (pęcherz moczowy)
D30.4 Nowotwór niezłośliwy (cewka moczowa)
D30.7 Nowotwór niezłośliwy (inne narządy moczowe)
D30.9 Nowotwór niezłośliwy (narządy moczowe, nieokreślone)
D31.0 Nowotwór niezłośliwy (spojówka)
D31.1 Nowotwór niezłośliwy (rogówka)
D31.2 Nowotwór niezłośliwy (siatkówka)
D31.3 Nowotwór niezłośliwy (naczyniówka)
D31.4 Nowotwór niezłośliwy (ciało rzęskowe)
D31.5 Nowotwór niezłośliwy (gruczoły i drogi łzowe)
D31.6 Nowotwór niezłośliwy (oczodół, nieokreślony)
D31.9 Nowotwór niezłośliwy (oko, nieokreślone)
D32.0 Nowotwór niezłośliwy (opony mózgowe)
D32.1 Nowotwór niezłośliwy (opony rdzeniowe)
D32.9 Nowotwór niezłośliwy (opony, nieokreślone)
D33.0 Nowotwór niezłośliwy (mózg, nadnamiotowe)
D33.1 Nowotwór niezłośliwy (mózg, podnamiotowe)
D33.2 Nowotwór niezłośliwy (mózg, nieokreślony)
D33.3 Nowotwór niezłośliwy (nerwy czaszkowe)
D33.4 Nowotwór niezłośliwy (rdzeń kręgowy)
D33.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone części centralnego systemu nerwowego)
D33.9 Nowotwór niezłośliwy (centralny system nerwowy, nieokreślony)
D34 Niezłośliwy nowotwór tarczycy
D35.0 Nowotwór niezłośliwy (nadnercza)
D35.1 Nowotwór niezłośliwy (przytarczyce)
D35.2 Nowotwór niezłośliwy (przysadka)
D35.3 Nowotwór niezłośliwy (przewód nosowo-gardłowy)
D35.4 Nowotwór niezłośliwy (szyszynka)
D35.5 Nowotwór niezłośliwy (kłębek szyjny)
D35.6 Nowotwór niezłośliwy (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)
D35.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone gruczoły wydzielania wewnętrznego)
D35.8 Nowotwór niezłośliwy (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego)
D35.9 Nowotwór niezłośliwy (gruczoł wydzielania wewnętrznego, nieokreślony)
D36.0 Nowotwór niezłośliwy (węzły chłonne)
D36.1 Nowotwór niezłośliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy)
D36.7 Nowotwór niezłośliwy (inne określone umiejscowienie)
D36.9 Nowotwór niezłośliwy (niezłośliwy nowotwór, nieokreślony)
D37.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (warga, jama ustna i gardło)
D37.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żołądek)
D37.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelito cienkie)
D37.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jelito ślepe)
D37.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (okrężnica)
D37.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (odbytnica)
D37.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (wątroba, pęcherzyk żółciowy i drogi żółciowe)
D37.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy trawienne)
D37.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy trawienne, nieokreślone)
D38.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (krtań)
D38.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tchawica, oskrzela i płuca)
D38.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opłucna)
D38.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (śródpiersie)
D38.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (grasica)
D38.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy układu oddechowego)
D38.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (układ oddechowy, nieokreślony)
D39 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (macica)
D39.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jajnik)
D39.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (łożysko)
D39.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne żeńskie narządy płciowe)
D39.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (żeńskie narządy płciowe, nieokreślone)
D40.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (gruczoł krokowy)
D40.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (jądro)
D40.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne męskie narządy płciowe)
D40.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (męskie narządy płciowe, nieokreślone)
D41.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerka)
D41.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (miedniczka nerkowa)
D41.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (moczowód)
D41.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (cewka moczowa)
D41.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (pęcherz moczowy)
D41.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne narządy moczowe)
D41.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (narządy moczowe, nieokreślone)
D42.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony mózgowe)
D42.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony rdzeniowe)
D42.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (opony, nieokreślone)
D43.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nadnamiotowe)
D43.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, podnamiotowe)
D43.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (mózg, nieokreślony)
D43.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy czaszkowe)
D43.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (rdzeń kręgowy)
D43.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne części centralnego systemu nerwowego)
D43.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (centralny system nerwowy, nieokreślone)
D44.0 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tarczyca)
D44.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nadnercza)
D44.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przytarczyce)
D44.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przysadka)
D44.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przewód nosowo-gardłowy)
D44.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (szyszynka)
D44.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (kłębek szyjny)
D44.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (ciała przyaortowe i inne ciała przyzwojowe)
D44.8 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (zajęcie szeregu gruczołów wydzielania wewnętrznego)
D44.9 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (gruczoły wydzielania wewnętrznego, nieokreślone)
D45 Czerwienica prawdziwa
D46.0 Oporna niedokrwistość bez syderoblastów
D46.1 Oporna niedokrwistość z syderoblastami
D46.2 Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów
D46.3 Oporna niedokrwistość z nadmiarem blastów z transformacją
D46.4 Oporna niedokrwistość, nieokreślona
D46.7 Inne zespoły mielodysplastyczne
D46.9 Zespół mielodysplastyczny, nieokreślony
D47.0 Guzy histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze
D47.1 Przewlekła choroba układu wytwórczego szpiku
D47.2 Gammopatia monoklonalna
D47.3 Samoistna trombocytopenia (krwotoczna)
D47.7 Inne określone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych
D47.9 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze układu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych, nieokreślone
D48 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (kości i chrząstki stawowe)
D48.1 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (tkanka łączna i inne tkanki miękkie)
D48.2 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (nerwy obwodowe i autonomiczny układ nerwowy)
D48.3 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (przestrzeń zaotrzewnowa)
D48.4 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (otrzewna)
D48.5 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (skóra)
D48.6 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (sutek)
D48.7 Nowotwór o nieokreślonym charakterze (inne określone umiejscowienie)
D48.9 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreślony
D50.0 Niedokrwistość z niedoboru żelaza spowodowana (przewlekłą) utratą krwi
D50.1 Dysfagia syderopeniczna
D50.8 Inne niedokrwistości z niedoboru żelaza
D50.9 Nieokreślone niedokrwistości z niedoboru żelaza
D51.0 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika wewnętrznego
D51.1 Niedokrwistość z niedoboru witaminy B12 spowodowana wybiórczym upośledzeniem wchłaniania witaminy B12 połączona z białkomoczem
D51.2 Niedobór transkobalaminy II
D51.3 Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 zależne od diety
D51.8 Inne niedokrwistości z niedoboru witaminy B12
D51.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru witaminy B12
D52.0 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego zależna od diety
D52.1 Niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego wywołana lekami
D52.8 Inne niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego
D52.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego
D53.0 Niedokrwistość z powodu niedoborów białkowych
D53.1 Inne niedokrwistości megaloblastyczne niesklasyfikowane gdzie indziej
D53.2 Niedokrwistość w przebiegu gnilca
D53.3 Niedokrwistość zależna od zaburzeń metabolizmu nukleotydów
D53.8 Niedokrwistość zależna od innych określonych niedoborów pokarmowych
D53.9 Nieokreślona niedokrwistość z niedoborów pokarmowych
D55.0 Niedokrwistość spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD)
D55.1 Niedokrwistość zależna od innych zaburzeń metabolizmu glutationu
D55.2 Niedokrwistość zależna od zaburzeń dotyczących enzymów glikolitycznych
D55.8 Inna niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych
D55.9 Nieokreślona niedokrwistość zależna od zaburzeń enzymatycznych
D56.0 Talasemia alfa
D56.1 Talasemia beta
D56.2 Talasemia delta-beta
D56.3 Cecha talasemii
D56.4 Dziedziczna przetrwała hemoglobina płodowa (HPPH)
D56.8 Inne talasemie
D56.9 Nieokreślona talasemia
D57.0 Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa z przełomem
D57.1 Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa bez przełomu
D57.2 Podwójna heterozygota w połączeniu z sierpowatokrwinkowością
D57.3 Cecha sierpowatokrwinkowości
D57.8 Inne sierpowatokrwinkowości
D58.0 Sferocytoza dziedziczna
D58.1 Eliptocytoza dziedziczna
D58.2 Inne hemoglobinopatie
D58.8 Inne określone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D58.9 Nieokreślone dziedziczne niedokrwistości hemolityczne
D59.0 Niedokrwistość autoimmunohemolityczna wywołana lekami
D59.1 Inne niedokrwistości autoimmunohemolityczne
D59.2 Niedokrwistość hemolityczna nieautoimmunologiczna wywołana lekami
D59.3 Zespół hemolityczno-mocznicowy
D59.4 Inne niedokrwistości hemolityczne nieautoimmunologiczne
D59.5 Nocna napadowa hemoglobinuria (zespół Marchiafavy-Micheli'ego)
D59.6 Hemoglobinuria spowodowana hemolizą z innych przyczyn zewnętrznych
D59.8 Inne niedokrwistości hemolityczne nabyte
D59.9 Nieokreślona niedokrwistość hemolityczna nabyta
D60.0 Przewlekła nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
D60.1 Przemijająca nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
D60.8 Inne nabyte czyste aplazje czerwonokrwinkowe
D60.9 Nieokreślona nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa
D61.0 Niedokrwistość aplastyczna konstytucjonalna
D61.1 Niedokrwistość aplastyczna wywołana lekami
D61.2 Niedokrwistość aplastyczna spowodowana innymi czynnikami zewnętrznymi
D61.3 Niedokrwistość aplastyczna idiopatyczna
D61.8 Inne określone niedokrwistości aplastyczne
D61.9 Nieokreślona niedokrwistość aplastyczna
D62 Ostra niedokrwistość pokrwotoczna
D63.0 Niedokrwistość w przebiegu choroby nowotworowej (C00-D48+)
D63.8 Niedokrwistość w przebiegu innych chorób przewlekłych sklasyfikowanych gdzie indziej
D64.0 Dziedziczna niedokrwistość syderoblastyczna
D64.1 Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna w przebiegu innych chorób
D64.2 Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana lekami lub substancjami toksycznymi
D64.3 Inne niedokrwistości syderoblastyczne
D64.4 Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna
D64.8 Inne określone niedokrwistości
D64.9 Nieokreślona niedokrwistość
D65 Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (zespół odwłóknienia )
D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII
D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX
D68.0 Choroba von Willebranda
D68.1 Dziedziczny niedobór czynnika XI
D68.2 Dziedziczny niedobór innych czynników krzepnięcia
D68.3 Skazy krwotoczne zależne od obecności krążących antykoagulantów
D68.4 Nabyty niedobór czynników krzepnięcia
D68.8 Inne określone zaburzenia krzepnięcia
D68.9 Nieokreślone zaburzenia krzepnięcia
D69.0 Plamica alergiczna
D69.1 Jakościowe defekty płytek
D69.2 Inne skazy niemałopłytkowe
D69.3 Samoistna plamica małopłytkowa
D69.4 Inne pierwotne małopłytkowości
D69.5 Małopłytkowość wtórna
D69.6 Nieokreślona małopłytkowość
D69.8 Inne określone skazy krwotoczne
D69.9 Skazy krwotoczne, nieokreślone
D70 Agranulocytoza
D71 Zaburzenia czynności granulocytów wielojądrzastych
D72.0 Genetyczne nieprawidłowości leukocytów
D72.1 Eozynofilia
D72.8 Inne określone zaburzenia dotyczące krwinek białych
D72.9 Nieokreślone zaburzenia dotyczące krwinek białych
D73.0 "Hiposplenizm"
D73.1 "Hipersplenizm"
D73.2 Przewlekła splenomegalia zastoinowa
D73.3 Ropień śledziony
D73.4 Torbiel śledziony
D73.5 Zawał śledziony
D73.8 Inne choroby śledziony
D73.9 Nieokreślona choroba śledziony
D74.0 Methemoglobinemia wrodzona
D74.8 Inne methemoglobinemie
D74.9 Nieokreślona methemoglobinemia
D75.0 Erytrocytoza rodzinna
D75.1 Nadkrwistość wtórna
D75.2 Nadpłytkowość samoistna
D75.8 Inne określone choroby krwi i narządów krwiotwórczych
D75.9 Choroby krwi i narządów krwiotwórczych, nieokreślone
D76.0 Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej
D76.1 Lymfohistiocytoza z erytrofagocytozą
D76.2 Zespół hemofagocytowy związany z zakażeniem
D76.3 Inne zespoły histiocytowe
D77 Inne choroby krwi i narządów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
D80.0 Dziedziczna hipogammaglobulinemia
D80.1 Nierodzinna hipogammaglobulinemia
D80.2 Wybiórczy niedobór immunoglobulin a (IgA)
D80.3 Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin G (IgG)
D80.4 Wybiórczy niedobór immunoglobulin M (IgM)
D80.5 Niedobór odporności ze zwiększonym stężeniem immunoglobulin M (IgM)
D80.6 Niedobór przeciwciał ze stężeniem immunoglobulin zbliżonym do normy lub z hiperimmunoglobulinemią
D80.7 Przejściowa hipogammaglobulinemia dziecięca
D80.8 Inne niedobory odporności z przewagą defektów przeciwciał
D80.9 Nieokreślony niedobór odporności z przeważającym defektem przeciwciał
D81.0 Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z dysgenezją siateczki
D81.1 Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z małą liczebnością komórek T i B
D81.2 Ciężki złożony niedobór odporności (SCID) z normalną lub obniżoną liczebnością komórek B
D81.3 Niedobór deaminazy adenozyny (ADA)
D81.4 Zespół Nezelofa
D81.5 Niedobór purynowej fosforylazy nukleozydowej (PNP)
D81.6 Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy I
D81.7 Niedobór determinantów głównego układu antygenów zgodności tkankowej klasy II
D81.8 Inne złożone niedobory odporności
D81.9 Nieokreślone złożone niedobory odporności
D82.0 Zespół Wiskotta-Aldricha
D82.1 Zespół Di George'a
D82.2 Niedobór odporności z karłowatością
D82.3 Niedobór odporności towarzyszący dziedzicznej wadliwej odpowiedzi na zakażenie wirusem Epstein-Barr
D82.4 Zespół hiperimmunoglobulinemii E(IgE)
D82.8 Niedobór odporności skojarzony z innymi określonymi poważnymi wadami
D82.9 Nieokreślony niedobór odporności skojarzony z poważnymi wadami
D83.0 Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń funkcji lub liczebności komórek B
D83.1 Pospolity zmienny niedobór odporności z przewagą zaburzeń dotyczących immunoregulacyjnych komórek T
D83.2 Pospolity zmienny niedobór odporności z przeciwciałami przeciwko komórkom B lub T
D83.8 Inne pospolite zmienne niedobory odpornościowe
D83.9 Nieokreślony pospolity zmienny niedobór odporności
D84.0 Defekt dotyczący czynności antygenu-1 limfocyta (LFA-1)
D84.1 Zaburzenia układu dopełniacza
D84.8 Inne określone niedobory odporności
D84.9 Nieokreślony niedobór odporności
D86.0 Sarkoidoza płucna
D86.1 Sarkoidoza węzłów chłonnych
D86.2 Sarkoidoza płucna współistniejąca z sarkoidozą węzłów chłonnych
D86.3 Sarkoidoza skórna
D86.8 Sarkoidoza innych narządów oraz wielonarządowa
D86.9 Nieokreślona sarkoidoza
D89.0 Hipergammaglobulinemia poliklonalna
D89.1 Krioglobulinemia
D89.2 Nieokreślona hipergammaglobulinemia
D89.8 Inne określone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowane gdzie indziej
D89.9 Nieokreślone zaburzenia przebiegające z udziałem mechanizmów immunologicznych
E00.0 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ neurologiczny
E00.1 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ obrzęku śluzowatego
E00.2 Wrodzony zespół niedoboru jodu, typ mieszany
E00.9 Wrodzony zespół niedoboru jodu, nieokreślony
E01.0 Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
E01.1 Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu
E01.2 Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nieokreślone
E01.8 Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
E02 Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
E03.0 Wrodzona niedoczynność tarczycy z wolem rozlanym
E03.1 Wrodzona niedoczynność tarczycy bez wola
E03.2 Niedoczynność tarczycy w wyniku zastosowanego leczenia lub innych egzogennych substancji
E03.3 Niedoczynność tarczycy po przebytej infekcji
E03.4 Zanik tarczycy (nabyty)
E03.5 Śpiączka w obrzęku śluzowatym
E03.8 Inne określone postacie niedoczynności tarczycy
E03.9 Niedoczynność tarczycy, nieokreślona
E04.0 Wole nietoksyczne, rozlane
E04.1 Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny
E04.2 Wole wieloguzkowe, nietoksyczne
E04.8 Wole nietoksyczne, inne określone
E04.9 Wole nietoksyczne, nieokreślone
E05.0 Tyreotoksykoza z rozlanym wolem
E05.1 Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem
E05.2 Tyreotoksykoza w wolem wieloguzkowym, toksycznym
E05.3 Tyreotoksykoza wywołana ektopowymi guzkami tkanki tarczycy
E05.4 Tyreotoksykoza wywołana sztucznie
E05.5 Przełom tarczycowy
E05.8 Inne tyreotoksykozy
E05.9 Tyreotoksykoza, nieokreślona
E06.0 Zapalenie tarczycy ostre
E06.1 Zapalenie tarczycy podostre
E06.2 Zapalenie tarczycy przewlekle z przemijającą tyreotoksykozą
E06.3 Zapalenie tarczycy autoimmunologiczne
E06.4 Zapalenie tarczycy polekowe
E06.5 Zapalenia tarczycy przewlekłe, inne
E06.9 Zapalenie tarczycy, nieokreślone
E07.0 Nadmierne wydzielanie kalcytoniny
E07.1 Wole związane z dyshormonozą
E07.8 Inne, określone choroby tarczycy
E07.9 Choroby tarczycy, nieokreślone
E10.0 Cukrzyca insulinozależna (ze śpiączką)
E10.1 Cukrzyca insulinozależna (z kwasicą ketonową)
E10.2 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami nerkowymi)
E10.3 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami ocznymi)
E10.4 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E10.5 Cukrzyca insulinozależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E10.6 Cukrzyca insulinozależna (z innymi określonymi powikłaniami)
E10.7 Cukrzyca insulinozależna (z wieloma powikłaniami)
E10.8 Cukrzyca insulinozależna (z nieokreślonymi powikłaniami)
E10.9 Cukrzyca insulinozależna (bez powikłań)
E11.0 Cukrzyca insulinoniezależna (ze śpiączką)
E11.1 Cukrzyca insulinoniezależna (z kwasicą ketonową)
E11.2 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami nerkowymi)
E11.3 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami ocznymi)
E11.4 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami neurologicznymi)
E11.5 Cukrzyca insulinoniezależna (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E11.6 Cukrzyca insulinoniezależna (z innymi określonymi powikłaniami)
E11.7 Cukrzyca insulinoniezależna (z wieloma powikłaniami)
E11.8 Cukrzyca insulinoniezależna (z nieokreślonymi powikłaniami)
E11.9 Cukrzyca insulinoniezależna (bez powikłań)
E12.0 Cukrzyca związana z niedożywieniem (ze śpiączką)
E12.1 Cukrzyca związana z niedożywieniem ( z kwasicą ketonową)
E12.2 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami nerkowymi)
E12.3 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami ocznymi)
E12.4 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami neurologicznymi)
E12.5 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E12.6 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z innymi określonymi powikłaniami)
E12.7 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z wieloma powikłaniami)
E12.8 Cukrzyca związana z niedożywieniem (z nieokreślonymi powikłaniami)
E12.9 Cukrzyca związana z niedożywieniem (bez powikłań)
E13.0 Inne określone postacie cukrzycy (ze śpiączką)
E13.1 Inne określone postacie cukrzycy (z kwasicą ketonową)
E13.2 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami nerkowymi)
E13.3 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami ocznymi)
E13.4 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami neurologicznymi)
E13.5 Inne określone postacie cukrzycy (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E13.6 Inne określone postacie cukrzycy (z innymi określonymi powikłaniami)
E13.7 Inne określone postacie cukrzycy (z wieloma powikłaniami)
E13.8 Inne określone postacie cukrzycy (z nieokreślonymi powikłaniami)
E13.9 Inne określone postacie cukrzycy (bez powikłań)
E14.0 Cukrzyca nieokreślona (ze śpiączką)
E14.1 Cukrzyca nieokreślona (z kwasicą ketonową)
E14.2 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami nerkowymi)
E14.3 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami ocznymi)
E14.4 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami neurologicznymi)
E14.5 Cukrzyca nieokreślona (z powikłaniami w zakresie krążenia obwodowego)
E14.6 Cukrzyca nieokreślona (z innymi określonymi powikłaniami)
E14.7 Cukrzyca nieokreślona (z wieloma powikłaniami)
E14.8 Cukrzyca nieokreślona (z nieokreślonymi powikłaniami)
E14.9 Cukrzyca nieokreślona (bez powikłań)
E15 Śpiączka hipoglikemiczna niecukrzycowa
E16.0 Polekowa hipoglikemia bez śpiączki
E16.1 Inne hipoglikemie
E16.2 Hipoglikemia, nieokreślona
E16.3 Nadmierne wydzielanie glukagonu
E16.8 Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki
E16.9 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nieokreślone
E20.0 Niedoczynność przytarczyc idiopatyczna
E20.1 Rzekoma niedoczynność przytarczyc
E20.8 Niedoczynność przytarczyc, inna
E20.9 Niedoczynność przytarczyc, nieokreślona
E21.0 Pierwotna nadczynność przytarczyc
E21.1 Wtórna nadczynność przytarczyc, nigdzie indziej niesklasyfikowana
E21.2 Nadczynność przytarczyc, inna
E21.3 Nadczynność przytarczyc, nieokreślona
E21.4 Inne określone choroby przytarczyc
E21.5 Choroby przytarczyc, nieokreślone
E22.0 Akromegalia i gigantyzm przysadkowy
E22.1 Hiperprolaktynemia
E22.2 Zespół niewłaściwego wydzielania hormonu antydiuretycznego
E22.8 Inna postać nadczynności przysadki
E22.9 Nadczynność przysadki, nieokreślona
E23.0 Niedoczynność przysadki
E23.1 Niedoczynność przysadki jatrogenna
E23.2 Moczówka prosta
E23.3 Zaburzenia funkcji podwzgórza, gdzie indziej niesklasyfikowane
E23.6 Inne choroby przysadki
E24.0 Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowego
E24.1 Zespół Nelsona
E24.2 Polekowy zespół Cushinga
E24.3 Zespół zależny od ektopowego wydzielania ACTH
E24.4 Zespół pseudo-Cushinga u alkoholików
E24.8 Zespół Cushinga, inny
E24.9 Zespół Cushinga, nieokreślony
E25.0 Wrodzone zespoły nadnerczowo-płciowe związane z niedoborem enzymów
E25.8 Zespoły nadnerczowo-płciowe, inne
E25.9 Zespół nadnerczowo-płciowy, nieokreślony
E26.0 Pierwotny hiperaldosteronizm
E26.1 Wtórny hiperaldosteronizm
E26.8 Inne zespoły z hiperaldosteronizmem
E26.9 Hiperaldosteronizm, nieokreślony
E27.0 Inne zespoły z nadczynnością kory nadnerczy
E27.1 Pierwotna niewydolność kory nadnerczy
E27.2 Przełom addisonoidalny
E27.3 Niedoczyność kory nadnerczy polekowa
E27.4 Inne i nieokreślone przyczyny niedoczynności kory nadnerczy
E27.5 Nadczynność rdzenia nadnerczy
E27.8 Inne określone choroby nadnerczy
E27.9 Choroby nadnerczy, nieokreślone
E28.0 Nadmiar estrogenów [hiperestrogenizm]
E28.1 Nadmiar androgenów [hiperandrogenizm]
E28.2 Zespół policystycznych jajników
E28.3 Pierwotna niewydolność jajników
E28.8 Inne zaburzenia czynności jajników
E28.9 Zaburzenie czynności jajników, nieokreślone
E29.0 Nadczynność jąder
E29.1 Niedoczynność jąder
E29.8 Inne zaburzenia czynności jąder
E29.9 Zaburzenia czynności jąder, nieokreślone
E30.0 Opóźnione pokwitanie
E30.1 Przedwczesne pokwitanie
E30.8 Inne zaburzenia pokwitania
E30.9 Zaburzenia pokwitania, nieokreślone
E31.0 Wielogruczołowa niewydolność autoimmunologiczna
E31.1 Wielogruczołowa nadczynność
E31.8 Inne zaburzenia wielogruczołowe
E31.9 Wielogruczołowe zaburzenia, nieokreślone
E32.0 Utrzymujący się przerost grasicy
E32.1 Ropień grasicy
E32.8 Inne choroby grasicy
E32.9 Choroby grasicy, nieokreślone
E34.0 Zespół rakowiaka
E34.1 Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego
E34.2 Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowane
E34.3 Karłowatość, gdzie indziej niesklasyfikowana
E34.4 Konstytucjonalny wysoki wzrost
E34.5 Zespół oporności androgennej
E34.8 Inne określone zaburzenia wewnątrzwydzielnicze
E34.9 Zaburzenia wewnątrzwydzielnicze, nieokreślone
E35.0 Zaburzenia czynności tarczycy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E35.1 Zaburzenia czynności nadnerczy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E35.8 Inne zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych
E40 Kwashiorkor
E41 Wyniszczenie z niedożywienia
E42 Kwashiorkor z wyniszczeniem
E43 Ciężkie niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
E44.0 Niedożywienie białkowo-energetyczne, umiarkowane
E44.1 Niedożywienie białkowo-energetyczne łagodne
E45 Opóźniony rozwój będący następstwem niedożywienia białkowo-energetycznego
E46 Niedożywienie białkowo-energetyczne, nieokreślone
E50.0 Niedobór witaminy A z suchością spojówek
E50.1 Niedobór witaminy A z plamkami Bitota i suchością spojówek
E50.2 Niedobór witaminy A z suchością rogówek
E50.3 Niedobór witaminy A z owrzodzeniem rogówki i suchością rogówek
E50.4 Niedobór witaminy A z keratomalacją
E50.5 Niedobór witaminy A ze ślepotą nocną (kurzą, zmierzchową)
E50.6 Niedobór witaminy A z bliznami na skutek suchości rogówek
E50.7 Inne cechy oczne niedoboru witaminy A
E50.8 Inne objawy niedoboru witaminy A
E50.9 Niedobór witaminy A, nieokreślony
E51.1 Beri-beri
E51.2 Encefalopatia Wernickiego
E51.8 Inne objawy niedoboru tiaminy
E51.9 Niedobór tiaminy, nieokreślony
E52 Niedobór niacyny [pellagra]
E53.0 Niedobór ryboflawiny
E53.1 Niedobór pirydoksyny
E53.8 Niedobór innych określonych witamin z grupy B
E53.9 Niedobór witamin z grupy B, nieokreślony
E54 Niedobór kwasu askorbinowego
E55.0 Krzywica, czynna
E55.9 Niedobór witaminy D, nieokreślony
E56.0 Niedobór witaminy E
E56.1 Niedobór witaminy K
E56.8 Niedobory innych witamin
E56.9 Niedobór witamin, nieokreślony
E58 Niedobór pokarmowy wapnia
E59 Niedobór pokarmowy selenu
E60 Niedobór pokarmowy cynku
E61.0 Niedobór miedzi
E61.1 Niedobór żelaza
E61.2 Niedobór magnezu
E61.3 Niedobór manganu
E61.4 Niedobór chromu
E61.5 Niedobór molibdenu
E61.6 Niedobór wanadu
E61.7 Niedobór wielu elementów pokarmowych
E61.8 Niedobór innych określonych elementów pokarmowych
E61.9 Niedobór innych elementów pokarmowych, nieokreślony
E63.0 Niedobory niezbędnych kwasów tłuszczowych [EFA]
E63.1 Zaburzenie bilansu składników pokarmowych
E63.8 Inne określone niedobory pokarmowe
E63.9 Inne niedobory pokarmowe, nieokreślone
E64.0 Następstwa niedoborów białkowo-energetycznych
E64.1 Następstwa niedoboru witaminy A
E64.2 Następstwa niedoboru witaminy C
E64.3 Następstwa krzywicy
E64.8 Następstwa innych niedoborów pokarmowych
E64.9 Inne nieokreślone niedobory pokarmowe
E65 Otyłość miejscowa
E66.0 Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii
E66.1 Otyłość polekowa
E66.2 Ciężka otyłość z hipowentylacją pęcherzykową
E66.8 Inne postacie otyłości
E66.9 Otyłość, nieokreślona
E67.0 Hiperwitaminoza A
E67.1 Hiperkarotynemia
E67.2 Zespół przedawkowania witaminy B6
E67.3 Hiperwitaminoza D
E67.8 Inne określone hiperalimentacje
E70.0 Klasyczna fenyloketonuria
E70.1 Inne hyperfenyloalaninemie
E70.2 Zaburzenia przemian tyrozyny
E70.3 Bielactwo [albinizm]
E70.8 Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów aromatycznych
E70.9 Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nieokreślone
E71.0 Choroba syropu klonowego
E71.1 Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów rozgałęzionych
E71.2 Zaburzenia przemiany aminokwasów rozgałęzionych, nieokreślone
E71.3 Zaburzenia przemian kwasów tłuszczowych
E72.0 Zaburzenia transportu aminokwasów
E72.1 Zaburzenia przemian aminokwasów zawierających siarkę
E72.2 Zaburzenia przemian cyklu mocznikowego
E72.3 Zaburzenia metabolizmu lizyny i hydroksylizyny
E72.4 Zaburzenia metabolizmu ornityny
E72.5 Zaburzenia przemian glicyny
E72.8 Inne określone zaburzenia przemian aminokwasów
E72.9 Zaburzenia przemian aminokwasów, nieokreślone
E73.0 Wrodzony niedobór laktazy
E73.1 Wtórny niedobór laktazy
E73.8 Inna nietolerancja laktozy
E73.9 Nietolerancja laktozy, nieokreślona
E74.0 Choroba spichrzeniowa glikogenu
E74.1 Zaburzenia przemian fruktozy
E74.2 Zaburzenia metabolizmu galaktozy
E74.3 Inne zaburzenia wchłaniania jelitowego węglowodanów
E74.4 Zaburzenia przemiany pirogronianu i glukoneogenezy
E74.8 Inne określone zaburzenia metabolizmu węglowodanów
E74.9 Zaburzenia przemiany węglowodanów, nieokreślone
E75.0 GM2 gangliozydoza
E75.1 Inne gangliozydozy
E75.2 Inne sfingolipidozy
E75.3 Sfingolipidoza, nieokreślona
E75.4 Lipofuscynoza neuronalna
E75.5 Inne zaburzenia spichrzania lipidów
E75.6 Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreślone
E76.0 Mukopolisacharydoza, typ I
E76.1 Mukopolisacharydoza, typ II
E76.2 Inne mukopolisacharydozy
E76.3 Mukopolisacharozy, nieokreślone
E76.8 Inne zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów
E76.9 Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów, nieokreślone
E77.0 Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych
E77.1 Zaburzenia degradacji glikoprotein
E77.8 Inne zaburzenia przemiany glikoprotein
E77.9 Zaburzenia przemian glikoprotein, nieokreślone
E78.0 Czysta hypercholesterolemia
E78.1 Czysta hyperglicerydemia
E78.2 Hyperlipidemia mieszana
E78.3 Hyperchylomikronemia
E78.4 Inne hyperlipidemie
E78.5 Niedobór lipoprotein
E78.8 Inne zaburzenia przemian lipidów
E78.9 Zaburzenia przemian lipidów, nieokreślone
E79.0 Hiperurikemia bez objawów zapalenia stawów i obecności guzków dnawych
E79.1 Zespól Lesch-Nyhana
E79.8 Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn
E79.9 Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn, nieokreślone
E80.0 Porfiria erytropoetyczna dziedziczna
E80.1 Porfiria skórna, późna
E80.2 Porfirie inne
E80.3 Defekty katalazy i peroksydazy
E80.4 Zespół Gilberta
E80.5 Zespół Crigler-Najjara
E80.6 Zaburzenia przemian bilirubiny, inne
E80.7 Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreślone
E83.0 Zaburzenia przemian miedzi
E83.1 Zaburzenia przemiany żelaza
E83.2 Zaburzenia przemian cynku
E83.3 Zaburzenia przemian fosforu
E83.4 Zaburzenia przemian magnezu
E83.5 Zaburzenia przemian wapnia
E83.8 Inne zaburzenia przemiany mineralnej
E83.9 Zaburzenia przemiany mineralnej, nieokreślone
E84.0 Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami płucnymi [postać płucna]
E84.1 Zwłóknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi [postać brzuszna]
E84.8 Zwłóknienie wielotorbielowate z innymi objawami
E84.9 Zwłóknienie wielotorbielowate, nieokreślone
E85.0 Skrobiawice układowe dziedziczne lub rodzinne, postać nieneuropatyczna:
E85.1 Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, postać neuropatyczna
E85.2 Skrobiawica układowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreślona
E85.3 Wtórne amyloidozy narządowe
E85.4 Zlokalizowane (narządowe) odkładanie się mas skrobiowatych
E85.8 Inne amyloidozy
E85.9 Amyloidoza, nieokreślona
E86 Nadmierna utrata płynów
E87.0 Hiperosmolarność i hiponatremia
E87.1 Hipoosmolarność i hiponatremia
E87.2 Kwasica
E87.3 Alkaloza
E87.4 Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej
E87.5 Hiperkaliemia
E87.6 Hipokaliemia
E87.7 Nadmiar płynu
E87.8 Inne zaburzenia równowagi elektrolitowej i płynowej, niesklasyfikowane gdzie indziej
E88.0 Zaburzenia przemian białek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej
E88.1 Lipodystrofia, niesklasyfikowana gdzie indziej
E88.2 Lipomatoza, niesklasyfikowana gdzie indziej
E88.8 Inne określone zaburzenia metaboliczne
E88.9 Zaburzenia metaboliczne, nieokreślone
E89.0 Niedoczynność tarczycy po zabiegach
E89.1 Hipoinsulinemia po zabiegach
E89.2 Niedoczynność przytarczyc po zabiegach
E89.3 Niedoczynność przysadki po zabiegach
E89.4 Niedoczynność jajników po zabiegach
E89.5 Niedoczynność jąder po zabiegach
E89.6 Niedoczynność kory (rdzenia) nadnerczy po zabiegach
E89.8 Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne
E89.9 Zaburzenia wydzielania wewnętrznego i metaboliczne, nieokreślone
E90 Zaburzenia odżywiania i metaboliczne w chorobach gdzie indziej niesklasyfikowanych
F05.1 Majaczenie nałożone na otępienie
F07.0 Organiczne zaburzenie osobowości
F10.2 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół uzależnienia)
F10.3 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół abstynencyjny)
F10.4 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F10.5 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (zaburzenia psychotyczne)
F10.7 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne)
F10.8 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu (inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania)
F11.3 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów (zespół abstynencyjny)
F11.4 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F12.3 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zespół abstynencyjny)
F12.4 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F13.2 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspokajających (zespół uzależnienia)
F13.3 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspokajających (zespół abstynencyjny)
F13.4 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajających (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F14.3 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy (zespół abstynencyjny)
F14.4 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F15.3 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny (zespół abstynencyjny)
F15.4 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych niż kokaina środków pobudzających w tym kofeiny (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F18.3 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi (zespół abstynencyjny)
F18.4 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane odurzaniem się lotnymi rozpuszczalnikami organicznymi (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F19.2 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych (zespół uzależnienia)
F19.3 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych (zespół abstynencyjny)
F19.4 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem środków wyżej wymienionych (F10-F18) i innych środków psychoaktywnych (zespół abstynencyjny z majaczeniem)
F20.0 Schizofrenia paranoidalna
F20.5 Schizofrenia rezydualna
F20.6 Schizofrenia prosta
F22.0 Zaburzenie urojeniowe
F23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii
F23.8 Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
F30.9 Epizod maniakalny nieokreślony
F31.2 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
F40.0 Agorafobia
F40.1 Fobie społeczne
F40.2 Specyficzne (izolowane) postacie fobii
F40.8 Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii
F40.9 Fobie BNO
F41.0 Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny)
F41.1 Zaburzenie lękowe uogólnione
F41.3 Inne mieszane zaburzenia lękowe
F41.8 Inne określone zaburzenia lękowe
F41.9 Zaburzenia lękowe, nieokreślone
F42.9 Natręctwa BNO
F44.0 Amnezja dysocjacyjna
F44.1 Fuga dysocjacyjna
F44.2 Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny)
F44.3 Trans i opętanie
F44.4 Dysocjacyjne zaburzenia ruchu
F44.5 Drgawki dysocjacyjne
F44.6 Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego
F44.7 Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.8 Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
F44.9 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nieokreślone
F48.9 Zaburzenia nerwicowe, nieokreślone
F50.0 Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)
F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy
F50.2 Żarłoczność psychiczna (Bulimia nervosa)
F50.3 Atypowa żarłoczność psychiczna
F50.4 Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.5 Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.8 Inne zaburzenia odżywiania się
F50.9 Zaburzenia odżywiania się, nieokreślone
F51.0 Bezsenność nieorganiczna
F51.1 Nieorganiczna hipersomnia
F51.2 Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
F51.3 Somnambulizm (sennowłóctwo)
F51.4 Lęki nocne
F51.5 Koszmary senne
F51.8 Inne organiczne zaburzenia snu
F51.9 Nieorganiczne zaburzenia snu, nieokreślone
F53.1 Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu
F60.1 Osobowość schizoidalna
F60.4 Osobowość histrioniczna
F60.5 Osobowość anankastyczna
F60.9 Zaburzenia osobowości BNO
F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne
F71.9 Upośledzenie umysłowe umiarkowane (bez wymienienia zmian w zachowaniu)
F72.9 Upośledzenie umysłowe znaczne (bez wymienienia zmian w zachowaniu)
F79.9 Upośledzenie umysłowe, nieokreślone (bez wymienienia zmian w zachowaniu)
F84.0 Autyzm dziecięcy
F84.1 Autyzm atypowy
F84.2 Zespół Retta
F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nieokreślone
F90.0 Zaburzenie aktywności i uwagi
F91.0 Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego
F91.1 Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji
F91.3 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze
F91.8 Inne zaburzenia zachowania
F91.9 Zaburzenie zachowania, nieokreślone
F93.9 Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nieokreślone
F95.0 Tiki przemijające
F95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)
F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Giles de la Tourette)
F95.8 Inne tiki
F95.9 Tiki, nieokreślone
F98.0 Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne
F98.1 Zanieczyszczanie się kałem (encopresis) nieorganiczne
F98.2 Zaburzenie odżywiania w niemowlęctwie i dzieciństwie
F98.3 Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie
F98.9 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, nieokreślone
F99 Zaburzenie psychiczne, inaczej nieokreślone
G00.0 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez Hamoephilus influenzae
G00.1 Zapalenie opon mózgowych pneumokokowe
G00.2 Zapalenie opon mózgowych paciorkowcowe
G00.3 Zapalenie opon mózgowych gronkowcowe
G00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowych
G00.9 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
G01 Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.0 Zapalenie opon mózgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G02.1 Zapalenie opon mózgowych w grzybicach
G02.8 Zapalenie opon mózgowych w innych określonych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G03.0 Nieropne zapalenie opon mózgowych
G03.1 Przewlekłe zapalenie opon mózgowych
G03.2 Łagodne nawrotowe zapalenie opon mózgowych [Mollareta]
G03.8 Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne określone czynniki
G03.9 Zapalenie opon mózgowych, nieokreślone
G04.0 Ostre rozsiane zapalenie mózgu
G04.1 Tropikalne kurczowe porażenie kończyn dolnych
G04.2 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon mózgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziej
G04.8 Inne zapalenia mózgu, rdzenia kręgowego oraz rdzenia kręgowego i mózgu
G04.9 Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, nieokreślone
G05.0 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.1 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.2 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G05.8 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G06.0 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy
G06.1 Ropień i ziarniniak w kanale kręgowym
G06.2 Zewnątrztwardówkowy i podtwardówkowy ropień, nieokreślony
G07 Ropień i ziarniniak śródczaszkowy i w kanale kręgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G08 Zapalenie żył i zakrzepowe zapalenie żył śródczaszkowych i w kanale kręgowym
G10 Choroba Huntingtona
G11.0 Bezład wrodzony niepostępujący
G11.1 Bezład móżdżkowy o wczesnym początku
G11.2 Bezład móżdżkowy o późnym początku
G11.3 Bezład móżdżkowy z wadliwym systemem naprawy DNA
G11.4 Dziedziczne kurczowe porażenie kończyn dolnych
G11.8 Inne bezłady dziedziczne
G11.9 Bezład dziedziczny, nieokreślony
G12.0 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego dziecięcy, typu I [Werdniga-Hoffmana]
G12.1 Inne dziedziczne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego
G12.2 Stwardnienie boczne zanikowe
G12.8 Inne zaniki mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne
G12.9 Zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego, nieokreślony
G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia
G13.1 Inne zaniki układowe pierwotnie zajmujące układ nerwowy w chorobie nowotworowej
G13.2 Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w niedoczynności tarczycy (E00.1+, E03.-+)
G13.8 Zanik układowy pierwotnie zajmujący układ nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G20 Choroba Parkinsona
G21.0 Złośliwy zespół neuroleptyczny
G21.1 Parkinsonizm wtórny wywołany innymi lekami
G21.2 Parkinsonizm wtórny wywołany innymi czynnikami zewnętrznymi
G21.3 Parkinsonizm po zapaleniu mózgu
G21.8 Inny parkinsonizm wtórny
G21.9 Parkinsonizm wtórny, nieokreślony
G22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G23.0 Choroba Hellervordena-Spatza
G23.1 Postępujące ponadjądrowe porażenie mięśni oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego]
G23.2 Zwyrodnienie prążkowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio]
G23.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe jąder podstawy
G24.0 Dystonia wywołana przez leki
G24.1 Dystonia samoistna rodzinna
G24.2 Dystonia samoistna niedziedziczna
G24.3 Kurczowy kręcz karku
G24.4 Dystonia samoistna w obrębie twarzy
G24.5 Kurcz powiek
G24.8 Inne dystonie
G24.9 Dystonia, nieokreślona
G25.0 Drżenie samoistne
G25.1 Drżenie polekowe
G25.2 Inne określone formy drżenia
G25.3 Mioklonia
G25.4 Pląsawica polekowa
G25.5 Inna pląsawica
G25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego
G25.8 Inne określone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych
G25.9 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, nieokreślone
G26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G30.0 Choroba Alzheimera o wczesnym początku
G30.1 Choroba Alzheimera o późnym początku
G30.8 Otępienie typu alzheimerowskiego
G30.9 Choroba Alzheimera, nieokreślona
G31.0 Zanik mózgu ograniczony
G31.1 Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej
G31.2 Zwyrodnienie układu nerwowego wywołane przez alkohol
G31.8 Inne określone choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego
G31.9 Choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, nieokreślone
G32.0 Podostre złożone zwyrodnienie rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G32.8 Inne określone zaburzenia zwyrodnieniowe układu nerwowego występujące w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G35 Stwardnienie rozsiane
G36.0 Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespół Devica]
G36.1 Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu [Hursta]
G36.8 Inne określone ostre rozsiane demielinizacje
G36.9 Ostre rozsiane demielinizacje, nieokreślone
G37.0 Stwardnienie rozlane
G37.1 Środkowa demielinizacja ciała modzelowatego
G37.2 Mielinoliza środkowa mostu
G37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej ośrodkowego układu nerwowego
G37.4 Podostre martwiejące zapalenie rdzenia
G37.5 Stwardnienie koncentryczne [Baló]
G37.8 Inne określone choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego
G37.9 Choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G40.0 Padaczka samoistna (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z napadami o zlokalizowanym początku
G40.1 Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe z prostymi napadami częściowymi
G40.2 Padaczka objawowa (ogniskowa) (częściowa) i zespoły padaczkowe ze złożonymi napadami częściowymi
G40.3 Uogólniona samoistna padaczka i zespoły padaczkowe
G40.4 Inne postacie uogólnionej padaczki i zespołów padaczkowych
G40.5 Szczególne zespoły padaczkowe
G40.6 Napady "grand mal", nieokreślone, (z lub bez napadów "petit mal")
G40.7 "Petit mal", nieokreślone, bez napadów "grand mal"
G40.8 Inne padaczki
G40.9 Padaczka, nieokreślona
G41.0 Stan padaczkowy typu "grand mal"
G41.1 Stan padaczkowy typu "petit mal"
G41.2 Złożony częściowy stan padaczkowy
G41.8 Inne stany padaczkowe
G41.9 Stan padaczkowy, nieokreślony
G43.0 Migrena bez aury [migrena prosta]
G43.1 Migrena z aurą [migrena klasyczna]
G43.2 Stan migrenowy
G43.3 Migrena powikłana
G43.8 Inne migreny
G43.9 Migrena, nieokreślona
G44.0 Zespół bólu głowy Hortona [cluster headache syndrome]
G44.1 Naczyniowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
G44.2 Ból głowy typu uciskowego
G44.3 Przewlekły pourazowy ból głowy
G44.4 Polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej
G44.8 Inne określone zespoły bólu głowy
G45.0 Zespół tętnicy kręgowo-podstawnej
G45.1 Zespół tętnicy szyjnej (półkulowy)
G45.2 Mnogie i obustronne zespoły tętnic przedmózgowych
G45.3 Przejściowe objawy ślepoty [amaurosis fugax]
G45.4 Przemijająca niepamięć całkowita
G45.6 Inne przemijające mózgowe napady niedokrwienia i zespoły pokrewne
G45.9 Przemijające mózgowe napady niedokrwienia, nieokreślone
G46.0 Zespół tętnicy środkowej mózgu (I66.0+)
G46.1 Zespół tętnicy przedniej mózgu (I66.1+)
G46.2 Zespół tętnicy tylnej mózgu (I66.2+)
G46.3 Zespół udarowy pnia mózgu (I60-I67+)
G46.4 Zespół udarowy móżdżku (I60-I67+)
G46.5 Stan zatokowy z zespołem czysto ruchowym (I60-I67+)
G46.6 Stan zatokowy z zespołem czysto czuciowym (I60-I67+)
G46.7 Stan zatokowy z innymi zespołami (I60-I67+)
G46.8 Inne zespoły naczyniowe mózgu w chorobach naczyń mózgowych (I60-I67+)
G47.1 Zaburzenia z nadmierną sennością [hypersomnia]
G47.3 Bezdech senny
G47.4 Narkolepsja i katalepsja
G50.0 Neuralgia nerwu trójdzielnego
G50.1 Bóle twarzy nietypowe
G50.8 Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego
G50.9 Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreślone
G51.0 "Obwodowe" porażenie nerwu twarzowego [porażenie Bella]
G51.1 Zapalenie zwoju kolanka
G51.2 Zespół Melkerssona
G51.3 Przewlekły skurcz połowy twarzy
G51.4 Miokimia twarzowa
G51.8 Inne zaburzenia nerwu twarzowego
G51.9 Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreślone
G52.0 Zaburzenia nerwu węchowego
G52.1 Zaburzenia nerwu językowo-gardłowego
G52.2 Zaburzenia nerwu błędnego
G52.3 Zaburzenia nerwu podjęzykowego
G52.7 Zaburzenia wielu nerwów czaszkowych
G52.8 Zaburzenia innych określonych nerwów czaszkowych
G52.9 Zaburzenia nerwu czaszkowego, nieokreślone
G53.0 Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.0+)
G53.1 Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)
G53.2 Porażenia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (D86.8+)
G53.3 Porażenia wielu nerwów czaszkowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G53.8 Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G54.0 Zaburzenia splotu ramiennego
G54.1 Zaburzenia splotu lędźwiowo-krzyżowego
G54.2 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.3 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.4 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lędźwiowo-krzyżowych niesklasyfikowanych gdzie indziej
G54.5 Nerwoból z zanikiem mięśni
G54.6 Zespół bólu fantomowego kończyny z bólem
G54.7 Zespół bólu fantomowego kończyny bez bólu
G54.8 Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych
G54.9 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreślone
G55.0 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G55.1 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach krążka międzykręgowego (M50-M51+)
G55.2 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych kręgów (M47.-+)
G55.3 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych (dolegliwościach kręgosłupa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+)
G55.8 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G56.0 Zespół cieśni nadgarstka
G56.1 Inne uszkodzenia nerwu pośrodkowego
G56.2 Uszkodzenie nerwu łokciowego
G56.3 Uszkodzenie nerwu promieniowego
G56.4 Kauzalgia
G56.8 Inne mononeuropatie kończyny górnej
G56.9 Mononeuropatie kończyny górnej nieokreślone
G57.0 Uszkodzenie nerwu kulszowego
G57.1 Zespół nerwu skórnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica]
G57.2 Uszkodzenie nerwu udowego
G57.3 Uszkodzenie nerwu strzałkowego wspólnego
G57.4 Uszkodzenie nerwu piszczelowego
G57.5 Zespół kanału stępu
G57.6 Uszkodzenie nerwów podeszwy
G57.8 Inne mononeuropatie kończyny dolnej
G57.9 Mononeuropatia kończyny dolnej, nieokreślona
G58.0 Neuropatia międzyżebrowa
G58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
G58.8 Inne określone mononeuropatie
G58.9 Mononeuropatia, nieokreślona
G59.0 Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G59.8 Inne mononeuropatie w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa
G60.1 Choroba Refsuma
G60.2 Neuropatia z towarzyszącą dziedziczną ataksją
G60.3 Neuropatia samoistna postępująca
G60.4 Inne neuropatie dziedziczne i samoistne
G60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreślona
G61.0 Zespół Gullaina-Barrego
G61.1 Neuropatia surowicza
G61.8 Inne polineuropatie zakaźne
G61.9 Polineuropatia zakaźna, nieokreślona
G62.0 Polineuropatia wywołana przez leki
G62.1 Polineuropatia alkoholowa
G62.2 Polineuropatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi
G62.8 Inne określone polineuropatie
G62.9 Polineuropatia, nieokreślona
G63.0 Polineuropatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G63.1 Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4)
G63.3 Polineuropatia w innych chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)
G63.4 Polineuropatia w niedoborach żywieniowych (E40-E64+)
G63.5 Polineuropatia w układowych stanach chorobowych tkanki łącznej (M30-M35+)
G63.6 Polineuropatia w innych zaburzeniach układu kostno-mięśniowego (M00-M25+, M40-M96+)
G63.8 Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G64 Inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego
G70.0 Miastenia ciężka rzekomoporaźna
G70.1 Toksyczne zaburzenia nerwowo-mięśniowe
G70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego
G70.8 Inne określone zaburzenia mięśniowo-nerwowe
G70.9 Zaburzenia mięśniowo-nerwowe, nieokreślone
G71.0 Dystrofia mięśniowa
G71.1 Zaburzenia miotoniczne
G71.2 Miopatie wrodzone
G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej
G71.8 Inne pierwotne zaburzenia mięśni
G71.9 Pierwotne zaburzenia mięśni, nieokreślone
G72.0 Miopatia polekowa
G72.1 Miopatia alkoholowa
G72.2 Miopatia wywołana innymi czynnikami toksycznymi
G72.3 Porażenie okresowe
G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej
G72.8 Inne określone miopatie
G72.9 Miopatia, nieokreślona
G73.0 Zespoły miasteniczne w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
G73.1 Zespół Eatona-Lamberta (C80+)
G73.2 Inne zespoły miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G73.3 Zespoły miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.4 Miopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
G73.5 Miopatia w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego
G73.6 Miopatia w chorobach metabolicznych
G73.7 Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G80.0 Kurczowe porażenie mózgowe
G80.1 Kurczowe porażenie obustronne
G80.2 Dziecięce porażenie połowicze
G80.3 Dyskinetyczne porażenie mózgowe
G80.4 Ataktyczne porażenie mózgowe
G80.8 Inne dziecięce porażenie mózgowe
G80.9 Dziecięce porażenie mózgowe, nieokreślone
G81.0 Wiotkie porażenie połowicze
G81.1 Kurczowe porażenie połowicze
G81.9 Porażenie połowicze, nieokreślone
G82.0 Wiotkie porażenie kończyn dolnych
G82.1 Kurczowe porażenie kończyn dolnych
G82.2 Porażenie kończyn dolnych, nieokreślone
G82.3 Wiotkie porażenie czterokończynowe
G82.4 Kurczowe porażenie czterokończynowe
G82.5 Porażenie czterokończynowe, nieokreślone
G83.0 Porażenie obustronne kończyn górnych
G83.1 Porażenie jednej kończyny dolnej
G83.2 Porażenie jednej kończyny górnej
G83.3 Porażenie jednej kończyny, nieokreślone
G83.4 Zespół ogona końskiego
G83.8 Inne określone zespoły porażenne
G83.9 Zespół porażenny, nieokreślony
G90.0 Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna
G90.1 Dysautonomia rodzinna [Riley-Daya]
G90.2 Zespół Hornera
G90.3 Zwyrodnienie wieloukładowe
G90.8 Inne zaburzenia układu wegetatywnego
G90.9 Zaburzenie układu wegetatywnego, nieokreślone
G91.0 Wodogłowie komunikujące
G91.1 Wodogłowie z niedrożności
G91.2 Wodogłowie normociśnieniowe [zespół Hakima]
G91.3 Wodogłowie pourazowe, nieokreślone
G91.8 Inne wodogłowie
G91.9 Wodogłowie, nieokreślone
G92 Encefalopatia toksyczna
G93.0 Torbiele mózgu
G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej
G93.2 Łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe
G93.3 Powirusowy zespół zmęczenia
G93.4 Encefalopatia, nieokreślona
G93.5 Zespół uciskowy mózgu
G93.6 Obrzęk mózgu
G93.7 Zespół Reye'a
G93.8 Inne określone zaburzenia mózgu
G93.9 Zaburzenie mózgu, nieokreślone
G94.0 Wodogłowie w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+)
G94.1 Wodogłowie w chorobach nowotworowych (C00-D48+)
G94.2 Wodogłowie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G94.8 Inne określone zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G95.0 Jamistość rdzenia kręgowego i jamistość opuszki
G95.1 Mielopatie naczyniowe
G95.2 Zespół uciskowy rdzenia, nieokreślony
G95.8 Inne określone choroby rdzenia kręgowego
G95.9 Choroba rdzenia kręgowego, nieokreślona
G96.0 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
G96.1 Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziej
G96.8 Inne określone zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego
G96.9 Zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego, nieokreślone
G97.0 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego z nakłucia lędźwiowego
G97.2 Wewnątrzczaszkowe podciśnienie następujące po przetoce komorowej
G97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia układu nerwowego, nieokreślone
G98 Inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej
G99.0 Neuropatia wegetatywna w chorobach układu wewnątrzwydzielniczego i metabolicznych
G99.1 Inne zaburzenia układu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.2 Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
G99.8 Inne określone zaburzenia układu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H00.O Jęczmień i inne głębokie zapalenie powiek
H00.1 Gradówka
H01.0 Zapalenia brzegów powiek
H01.1 Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaźnego
H01.8 Inne, określone zapalenie powiek
H01.9 Zapalenie powiek, nieokreślone
H02.0 Podwinięcie powieki i nieprawidłowy wzrost rzęs
H02.1 Odwinięcie powieki
H02.2 Niedomykalność szpary powiekowej
H02.3 Zwiotczenie skóry powiek
H02.4 Opadnięcie powieki
H02.5 Inne zaburzenia wywierające wpływ na czynność powiek
H02.6 Kępki żółte powiek
H02.7 Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczających gałkę oczną
H02.8 Inne określone zaburzenia powiek
H02.9 Zaburzenia powiek, nieokreślone
H03.0 Inwazja pasożytów do powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H03.1 Zajęcie powiek w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
H03.8 Zajęcie powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H04.0 Zapalenie gruczołu łzowego
H04.1 Inne zaburzenia gruczołu łzowego
H04.2 Łzawienie spowodowane zaburzeniami w odpływie łez
H04.3 Zapalenie dróg łzowych ostre i nieokreślone
H04.4 Zapalenie dróg łzowych przewlekłe
H04.5 Zwężenie i niewydolność dróg łzowych
H04.6 Inne zmiany w drogach łzowych
H04.8 Inne zaburzenia narządu łzowego
H04.9 Zaburzenia narządu łzowego, nieokreślone
H05.0 Zapalenie ostre oczodołu
H05.1 Przewlekłe zapalne choroby oczodołu
H05.2 Stany z wytrzeszczem
H05.3 Zniekształcenie oczodołu
H05.4 Zapadnięcie gałki ocznej
H05.5 Ciało obce (stare) w następstwie rany drążącej oczodołu
H05.8 Inne zaburzenia oczodołu
H05.9 Zaburzenia oczodołu, nieokreślone
H06.0 Zaburzenia narządu łzowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H06.1 Inwazja pasożytów do oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H06.2 Wytrzeszcz w zaburzeniach czynności tarczycy (E05.-+)
H06.3 Inne zaburzenia oczodołu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H10.0 Śluzowo-ropne zapalenie spojówek
H10.1 Ostre atopowe zapalenie spojówek
H10.2 Inne zapalenie spojówek
H10.3 Ostre zapalenie spojówek, nieokreślone
H10.4 Przewlekłe zapalenie spojówek
H10.5 Zapalenie brzegów powiek i spojówek
H10.8 Inne zapalenia spojówek
H10.9 Zapalenie spojówek, nieokreślone
H11.0 Skrzydlik
H11.1 Zwyrodnienia spojówek i złogi
H11.2 Blizny spojówkowe
H11.3 Wylew spojówkowy
H11.4 Inne zaburzenia naczyniowe spojówek i torbiele
H11.8 Inne określone zaburzenia spojówek
H11.9 Zaburzenie spojówek, nieokreślone
H13.0 Inwazja nicieni do spojówek (B74.-+)
H13.1 Zapalenie spojówek w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H13.2 Zapalenie spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H13.3 Pemfigoid oczny (L12.-+)
H13.8 Inne zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H15.0 Zapalenie twardówki
H15.1 Zapalenie blaszki nadtwardówkowej
H15.8 Inne zaburzenia twardówki
H15.9 Choroby twardówki, nieokreślone
H16.0 Wrzód rogówki
H16.1 Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek
H16.2 Zapalenie rogówki i spojówki (keratoconjunctivitis)
H16.3 Zapalenie rogówki miąższowe i głębokie
H16.4 Nowotworzenie naczyń w rogówce
H16.8 Inne zapalenie rogówki
H16.9 Zapalenie rogówki, nieokreślone
H17.0 Zrost przedni tęczówki z rogówką (leucoma adhaerens)
H17.1 Inne centralne przymglenia rogówki
H17.8 Inne blizny i przymglenia rogówki
H17.9 Blizna rogówki i przymglenie, nieokreślone
H18.0 Zmiany barwnikowe i złogi rogówki
H18.1 Zwyrodnienie pęcherzowe rogówki
H18.2 Inne postacie obrzęku rogówki
H18.3 Zmiany w błonach rogówki
H18.4 Zwyrodnienie rogówki
H18.5 Dziedziczne zwyrodnienia rogówki
H18.6 Stożek rogówki
H18.7 Inne zniekształcenia rogówki
H18.8 Inne określone zaburzenia rogówki
H18.9 Zaburzenia rogówki, nieokreślone
H19.0 Zapalenie twardówki i blaszki nadtwardówkowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.1 Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek wywołane wirusem opryszczki (B00.5+)
H19.2 Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.3 Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H19.8 Inne choroby twardówki i rogówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H20.0 Zapalenie ostre i podostre tęczówki i ciała rzęskowego
H20.1 Przewlekłe zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego
H20.2 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego spowodowane antygenem soczewkowym (uveitis phacoanaphilactica)
H20.8 Inne postacie zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego
H20.9 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone
H21.0 Wylew krwi do komory przedniej oka
H21.1 Inne zaburzenia naczyniowe tęczówki i ciała rzęskowego
H21.2 Zwyrodnienia tęczówki i ciała rzęskowego
H21.3 Torbiele tęczówki, ciała rzęskowego i przedniej komory oka
H21.4 Błony źreniczne
H21.5 Inne zrosty i rozerwania tęczówki i ciała rzęskowego
H21.8 Inne określone schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego
H21.9 Choroby tęczówki i ciała rzęskowego, nieokreślone
H22.0 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H22.1 Zapalenie tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H22.8 Inne schorzenia tęczówki i ciała rzęskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H25.0 Zaćma starcza początkowa
H25.1 Zaćma starcza jądrowa
H25.2 Zaćma starcza, typ Morgagniana
H25.8 Inne postacie zaćmy starczej
H25.9 Zaćma starcza, nieokreślona
H26.0 Zaćma dziecięca, młodzieńcza i przedstarcza
H26.1 Zaćma urazowa
H26.2 Zaćma wikłająca
H26.3 Zaćma polekowa
H26.4 Stany po zaćmie
H26.8 Inne określone postacie zaćmy
H26.9 Zaćma, nieokreślona
H27.0 Bezsoczewkowość
H27.1 Przemieszczenie soczewki
H27.8 Inne określone zaburzenia soczewki
H27.9 Zaburzenia soczewki, nieokreślone
H28.0 Zaćma cukrzycowa (E10-E14+z wspólną czwartą częścią .3)
H28.1 Zaćma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach
H28.2 Zaćma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H28.8 Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H30.0 Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki
H30.1 Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki
H30.2 Zapalenie tylnej części ciała rzęskowego
H30.8 Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówki
H30.9 Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nieokreślone
H31.0 Blizny naczyniówki i siatkówki
H31.1 Zwyrodnienie błony naczyniowej
H31.2 Dziedziczne zwyrodnienia błony naczyniowej
H31.3 Wylew krwi i pęknięcie naczyniówki
H31.4 Odwarstwienie naczyniówki
H31.8 Inne określone zaburzenia błony naczyniowej
H31.9 Zaburzenia błony naczyniowej, nieokreślone
H32.0 Zapalenie naczyniówki i siatkówki w zakaźnych i pasożytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H32.8 Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H33.0 Odwarstwienie siatkówki z przedarciem
H33.1 Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki
H33.2 Odwarstwienie siatkówki surowicze
H33.3 Przedarcie siatkówki bez odwarstwienia
H33.4 Trakcyjne odwarstwienie siatkówki
H33.5 Inne postacie odwarstwienia siatkówki
H34.0 Przejściowe zamknięcie tętnicy siatkówki
H34.1 Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki
H34.2 Inne przyczyny zamknięcia naczyń tętniczych siatkówki
H34.8 Inne postacie zamknięcia naczyń siatkówki
H34.9 Zamknięcie naczyń siatkówki, nieokreślone
H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki
H35.1 Retinopatia wcześniaków
H35.2 Inne zmiany rozrostowe siatkówki
H35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego
H35.4 Zwyrodnienie siatkówki obwodowe
H35.5 Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne
H35.6 Krwotoki siatkówkowe
H35.7 Oddzielenie warstw siatkówki
H35.8 Inne określone zaburzenia siatkówki
H35.9 Zaburzenie siatkówki, nieokreślone
H36.0 Retinopatia cukrzycowa (E10-E14+z wspólną czwartą częścią. 3)
H36.8 Inne zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H40.0 Podejrzenie jaskry
H40.1 Jaskra pierwotna z otwartym kątem przesączania
H40.2 Jaskra pierwotna z zamkniętym kątem przesączania
H40.3 Jaskra wtórna w urazach oka
H40.4 Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka
H40.5 Jaskra wtórna w innych chorobach oka
H40.6 Jaskra wtórna polekowa
H40.8 Inne postacie jaskry
H40.9 Jaskra, nieokreślona
H42.0 Jaskra w endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach
H42.8 Jaskra w innych chorobach sklasyfikowanch gdzie indziej
H43.0 Obkurczenie ciała szklistego
H43.1 Krwotok do ciała szklistego
H43.2 Krystaliczne złogi w ciele szklistym
H43.3 Inne przyczyny zmętnienia ciała szklistego
H43.8 Inne zaburzenia ciała szklistego
H43.9 Zaburzenia ciała szklistego, nieokreślone
H44.0 Zapalenie ropne wnętrza gałki ocznej (endophthalmitis)
H44.1 Inne zapalenia wnętrza gałki ocznej
H44.2 Krótkowzroczność zwyrodnieniowa, postępująca
H44.3 Inne zmiany zwyrodnieniowe gałki ocznej
H44.4 Obniżone napięcie gałki ocznej (hypotonia)
H44.5 Stany zwyrodnieniowe gałki ocznej
H44.6 Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, magnetyczne
H44.7 Ciało obce (stare) wewnątrz gałki ocznej, niemagnetyczne
H44.8 Inne zaburzenia gałki ocznej
H44.9 Zaburzenia gałki ocznej, nieokreślone
H45.0 Krwotok do ciała szklistego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H45.1 Zapalenie wnętrza gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H45.8 Inne zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H46 Zapalenie nerwu wzrokowego
H47.0 Zaburzenia nerwu wzrokowego, nigdzie niesklasyfikowane
H47.1 Obrzęk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nieokreślony
H47.2 Zanik nerwu wzrokowego
H47.3 Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego
H47.4 Zaburzenia skrzyżowania nerwów wzrokowych
H47.5 Zaburzenia innych odcinków drogi wzrokowej
H47.6 Zaburzenia kory wzrokowej
H47.7 Zaburzenia drogi wzrokowej, nieokreślone
H48.0 Zanik nerwu wzrokowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H48.1 Zapalenie nerwu wzrokowego pozagałkowe w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H48.8 Inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H49.0 Porażenie nerwu okoruchowego (nerw III czaszkowy)
H49.1 Porażenie nerwu bloczkowego (nerw IV czaszkowy)
H49.2 Porażenie nerwu odwodzącego (nerw VI czaszkowy)
H49.3 Porażenie mięśni zewnątrzgałkowych całkowite
H49.4 Porażenie postępujące mięśni zewnątrzgałkowych
H49.8 Inne zezy porażenne
H49.9 Zez porażenny, nieokreślony
H50.0 Zez jawny, towarzyszący, zbieżny
H50.1 Zez jawny, towarzyszący, rozbieżny
H50.2 Zez pionowy
H50.3 Zez okresowy
H50.4 Inne i nieokreślone zezy jawne
H50.5 Zez ukryty (heterophoria)
H50.6 Zez mechaniczny
H50.8 Inne określone postacie zeza
H50.9 Zez, nieokreślony
H51.0 Porażenie skojarzonego spojrzenia
H51.1 Niedomoga i skurcz konwergencji
H51.2 Porażenie mięśni gałkowych międzyjądrowe
H51.8 Inne określone zaburzenia obuocznej motoryki
H51.9 Zaburzenia obuocznej motoryki, nieokreślone
H52.0 Nadwzroczność
H52.1 Krótkowzroczność
H52.2 Niezborność
H52.3 Różnowzroczność (anisometropia) i różnica wielkości obrazów na siatkówce (aniseikonia)
H52.4 Starczowzroczność
H52.5 Zaburzenia akomodacji
H52.6 Inne zaburzenia refrakcji
H52.7 Zaburzenia refrakcji, nieokreślone
H53.0 Niedowidzenie (amblyopia) z nieużywania oka (anopsia)
H53.1 Subiektywne zaburzenia widzenia
H53.2 Dwojenie (diplopia)
H53.3 Inne zaburzenia widzenia obuocznego
H53.4 Zmiany w polu widzenia
H53.5 Zaburzenia widzenia barw
H53.6 Ślepota zmierzchowa
H53.8 Inne zaburzenia widzenia
H53.9 Zaburzenia widzenia, nieokreślone
H54.0 Ślepota obuoczna
H54.1 Ślepota jednego oka, upośledzenie widzenia drugiego oka
H54.2 Upośledzenie wzroku obuoczne
H54.3 Nieokreślona utrata wzroku, obuoczna
H54.4 Ślepota jednego oka
H54.5 Upośledzenie widzenia jednego oka
H54.6 Nieokreślona utrata wzroku jednego oka
H54.7 Nieokreślona utrata wzroku
H55 Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek ocznych
H57.0 Zaburzenia czynności źrenicy
H57.1 Ból oczny
H57.8 Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka
H57.9 Zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone
H58.0 Zaburzenia czynności źrenicy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H58.1 Zaburzenia widzenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H58.8 Inne określone zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H59.0 Zmiany w ciele szklistym powstałe w następstwie operacji zaćmy
H59.8 Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka
H59.9 Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreślone
H60.0 Ropień ucha zewnętrznego
H60.1 Rozlane zapalenie (cellulitis) ucha zewnętrznego
H60.2 Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego
H60.3 Inne zakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
H60.4 Perlak ucha zewnętrznego
H60.5 Ostre, niezakaźne zapalenie ucha zewnętrznego
H60.8 Inne zapalenie ucha zewnętrznego
H61.0 Zapalenie ochrzęstnej ucha zewnętrznego
H61.3 Zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego nabyte
H61.8 Inne określone zaburzenia ucha zewnętrznego
H62.0 Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.1 Zapalenie ucha zewnętrznego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.2 Zapalenie ucha zewnętrznego w grzybicach
H62.3 Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.4 Zapalenie ucha zewnętrznego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H62.8 Inne zaburzenia ucha zewnętrznego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H65.0 Ostre surowicze zapalenie ucha środkowego
H65.1 Inne ostre, nieropne zapalenie ucha środkowego
H65.2 Przewlekłe, surowicze zapalenie ucha środkowego
H65.3 Przewlekłe, śluzowe zapalenie ucha środkowego
H65.4 Inne przewlekłe, nieropne zapalenie ucha środkowego
H65.9 Nieropne, nieokreślone zapalenie ucha środkowego
H66.0 Ostre ropne zapalenie ucha środkowego
H66.1 Przewlekłe ropne zapalenie trąbki słuchowej i jamy bębenkowej
H66.2 Przewlekłe ropne zapalenie jamy nadbębenkowej i sutkowej (epitymponalne, attykoantralne)
H66.3 Inne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego
H66.9 Zapalenie ucha środkowego, nieokreślone
H67.0 Zapalenie ucha środkowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
H67.1 Zapalenie ucha środkowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
H67.8 Zapalenie ucha środkowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H68.0 Zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza
H69.0 Ziejąca trąbka słuchowej Eustachiusza
H70.0 Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego
H70.1 Przewlekłe zapalenie wyrostka sutkowatego
H70.2 Zapalenie kości skroniowej
H70.8 Inne zapalenie wyrostka sutkowatego i stany zbliżone
H70.9 Zapalenie wyrostka sutkowatego, nieokreślone
H71 Perlak wyrostka sutkowatego
H72.0 Centralny ubytek błony bębenkowej
H72.1 Perforacja (ubytek) błony bębenkowej w części nadbębenkowej (pars flaccida)
H72.2 Inne brzeżne ubytki błony bębenkowej
H72.8 Inne perforacje (ubytki) błony bębenkowej
H72.9 Przebicie błony bębenkowej, nieokreślone
H73.0 Ostre zapalenie błony bębenkowej
H73.1 Przewlekłe zapalenie błony bębenkowej
H73.8 Inne określone zaburzenia błony bębenkowej
H74.0 Stwardnienie jamy bębenkowej (tympanoskleroza)
H74.1 Procesy zrostowe ucha środkowego
H74.2 Przerwanie ciągłości i przemieszczenie kosteczek słuchowych
H74.3 Inne nabyte zniekształcenie kosteczek słuchowych
H74.4 Polip ucha środkowego
H74.8 Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego
H74.9 Zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego, nieokreślone
H75.0 Zapalenie wyrostka sutkowatego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H75.8 Inne określone zaburzenia ucha środkowego i wyrostka sutkowatego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H80.0 Otoskleroza obejmująca okienko owalne, niezarostowa
H80.1 Otoskleroza obejmująca okienko owalne, zarostowa
H80.2 Otoskleroza ślimakowa
H80.8 Inna otoskleroza
H80.9 Otoskleroza, nieokreślona
H81.0 Choroba Meniere'a
H81.1 Łagodne, napadowe zawroty głowy
H81.2 Zapalenie neuronu przedsionkowego
H81.3 Inne zawroty głowy pochodzenia obwodowego
H81.4 Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego
H81.8 Inne zaburzenia układu przedsionkowego
H81.9 Zaburzenia układu przedsionkowego, nieokreślone
H82 Zespoły zawrotów głowy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H83.0 Zapalenie błędnika
H83.1 Przetoka błędnika
H83.2 Zaburzenia czynności błędnika
H83.3 Zmiana w uchu wewnętrznym wywołana przez hałas
H83.8 Inne określone choroby ucha wewnętrznego
H83.9 Choroby ucha wewnętrznego, nieokreślone
H90.0 Głuchota przewodzeniowa obustronna
H90.1 Głuchota przewodzeniowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
H90.2 Głuchota przewodzeniowa, nieokreślona
H90.3 Głuchota czuciowo-nerwowa obustronna
H90.4 Głuchota czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
H90.5 Głuchota czuciowo-nerwowa nieokreślona
H90.6 Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa obustronna
H90.7 Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa jednostronna bez upośledzenia słuchu po stronie przeciwnej
H90.8 Głuchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa, nieokreślona
H91.0 Głuchota ototoksyczna
H91.2 Nagła głuchota idiopatyczna
H91.3 Głuchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej
H91.8 Inne określone postacie głuchoty
H92.1 Ropotok uszny
H92.2 Krwawienia z ucha
H93.0 Zaburzenia degeneracyjne i naczyniowe ucha
H93.2 Inne zaburzenia percepcji słuchowej
H93.3 Schorzenia nerwu przedsionkowo-ślimakowego
H93.8 Inne określone zaburzenia ucha
H94.0 Zapalenie nerwu przedsionkowo-ślimakowego w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
H94.8 Inne określone zaburzenia ucha w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
H95.0 Nawrotowy perlak w jamie pooperacyjnej wyrostka sutkowatego
H95.1 Inne zaburzenia po operacji ucha środkowego
H95.8 Inne pooperacyjne zaburzenie ucha i wyrostka sutkowatego
I00 Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajęciu serca
I01.0 Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia
I01.1 Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia
I01.2 Ostre reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I01.8 Inne ostre choroby reumatyczne serca
I01.9 Ostra choroba reumatyczna serca nieokreślona
I02.0 Pląsawica reumatyczna z zajęciem serca
I02.9 Pląsawica reumatyczna bez zajęcia serca
I05.0 Zwężenie lewego ujścia żylnego
I05.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki dwudzielnej
I05.2 Zwężenie lewego ujścia żylnego z niedomykalnością
I05.8 Inne wady zastawki dwudzielnej
I05.9 Wada zastawki dwudzielnej, nieokreślona
I06.0 Reumatyczne zwężenie tętnicy głównej
I06.1 Reumatyczna niedomykalność zastawki tętnicy głównej
I06.2 Reumatyczne zwężenie lewego ujścia tętniczego z niedomykalnością zastawek
I06.8 Inne wady reumatyczne zastawki tętnicy głównej
I06.9 Wada reumatyczna zastawki tętnicy głównej, nieokreślona
I07.0 Zwężenie zastawki trójdzielnej
I07.1 Niedomykalność zastawki trójdzielnej
I07.2 Zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I07.8 Inne wady zastawki trójdzielnej
I07.9 Wada zastawki trójdzielnej, nieokreślona
I08.0 Wady zastawek dwudzielnej i tętnicy głównej
I08.1 Wady zastawek dwudzielnej i trójdzielnej
I08.2 Wady zastawek tętnicy głównej i trójdzielnej
I08.3 Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i tętnicy głównej
I08.8 Inne wady skojarzone wielu zastawek
I08.9 Wady wielu zastawek, nieokreślona
I09.0 Reumatyczne zapalenie mięśnia serca
I09.1 Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawki, nieokreślone
I09.2 Przewlekłe reumatyczne zapalenie osierdzia
I09.8 Inne określone reumatyczne choroby serca
I09.9 Choroba reumatyczna serca, nieokreślona
I10 Samoistne (pierwotne) nadciśnienie
I11.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, z (zastoinową) niewydolnością serca
I11.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca bez (zastoinowej) niewydolności serca
I12 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek
I12.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, z niewydolnością nerek
I12.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem nerek, bez niewydolności nerek
I13 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek
I13.0 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z (zastoinową) niewydolnością serca
I13.1 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, z niewydolnością nerek
I13.2 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, tak z (zastoinową) niewydolnością serca jak i niewydolnością nerek
I13.9 Choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca i nerek, nieokreślona
I15.0 Nadciśnienie naczyniowo-nerkowe
I15.1 Nadciśnienie wtórne do innej patologii nerek
I15.2 Nadciśnienie wtórne do zaburzeń układu wewnątrzwydzielniczego
I15.8 Inne wtórne nadciśnienie
I15.9 Nadciśnienie wtórne, nieokreślone
I20.0 Dusznica niestabilna
I20.1 Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyń wieńcowych
I20.8 Inne postacie dusznicy bolesnej
I20.9 Dusznica bolesna, nieokreślona
I21.0 Ostry zawał serca pełnościenny ściany przedniej
I21.1 Ostry zawał serca pełnościenny ściany dolnej
I21.2 Ostry zawał serca pełnościenny o innej lokalizacji
I21.3 Ostry zawał serca pełnościenny o nieokreślonym umiejscowieniu
I21.4 Ostry zawał serca podwsierdziowy
I21.9 Ostry zawał serca, nieokreślony
I22.0 Ponowny zawał serca ściany przedniej
I22.1 Ponowny ostry zawał serca ściany dolnej
I22.8 Ponowny ostry zawał serca innych miejsc
I22.9 Ponowny ostry zawał serca o nieokreślonym umiejscowienu
I23.0 Krwiak osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.1 Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.2 Ubytek przegrody międzykomorowej jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.3 Pęknięcie ściany serca bez krwiaka osierdzia jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.4 Pęknięcie strun ścięgnistych jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.5 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.6 Skrzeplina przedsionka, uszka przedsionka i komory jako powikłanie występujące w czasie ostrego zawału serca
I23.9 Inne powikłania występujące w czasie ostrego zawału serca
I24.0 Zakrzepica tętnicy wieńcowej bez zawału serca
124.1 Zespół Dresslera
I24.8 Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca
I24.9 Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I25.0 Choroba serca i naczyń krwionośnych w przebiegu miażdżycy
I25.1 Choroba serca w przebiegu miażdżycy
I25.2 Stary (przebyty) zawał serca
I25.3 Tętniak serca
I25.4 Tętniak naczyń wieńcowych
I25.5 Kardiomiopatia niedokrwienna
I25.6 "Ciche" (nieme) niedokrwienie serca
I25.8 Inne postacie przewlekłej choroby niedokrwiennej serca
I25.9 Przewlekła choroba niedokrwienna serca, nieokreślona
I26.0 Zator płucny ze wzmianką o ostrym sercu płucnym
I26.9 Zator płucny bez wzmianki o ostrym sercu płucnym
I27.0 Pierwotne nadciśnienie płucne
I27.1 Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy
I27.8 Inne określone zespoły sercowo-płucne
I27.9 Zespół sercowo-płucny, nieokreślony
I28.0 Przetoka tętniczo-żylna naczyń płucnych
I28.1 Tętniak tętnicy płucnej
I28.8 Inne określone choroby naczyń płucnych
I28.9 Choroba naczyń płucnych, nieokreślona
I30.0 Ostre nieokreślone samoistne zapalenie osierdzia
I30.1 Zapalenie osierdzia zakaźne
I30.8 Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia
I30.9 Ostre zapalenie osierdzia, nieokreślone
I31.0 Przewlekłe zarostowe zapalenie osierdzia
I31.1 Przewlekłe zaciskające zapalenie osierdzia
I31.2 Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej
131.3 Płyn w worku osierdziowym (niezapalny)
I31.8 Inne określone choroby osierdzia
I31.9 Choroba osierdzia, nieokreślona
I32.0 Zapalenie osierdzia w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.1 Zapalenie osierdzia w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I32.8 Zapalenie osierdzia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I33.0 Ostre i podostre zakaźne zapalenie wsierdzia
I33.9 Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreślone
I34.0 Niedomykalność zastawki dwudzielnej
I34.1 Wypadanie płatka(-ów) zastawki dwudzielnej
I34.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki dwudzielnej
I34.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej
I34.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej, nieokreślone
I35.0 Zwężenie zastawki tętnicy głównej
I35.1 Niedomykalność zastawki tętnicy głównej
I35.2 Zwężenie zastawki tętnicy głównej z niedomykalnością
I35.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej
I35.9 Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, nieokreślone
I36.0 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej
136.1 Niereumatyczna niedomykalność zastawki trójdzielnej
I36.2 Niereumatyczne zwężenie zastawki trójdzielnej z niedomykalnością
I36.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej
I36.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreślone
I37.0 Zwężenie zastawki pnia płucnego
137.1 Niedomykalność zastawki pnia płucnego
I37.2 Zwężenie zastawki pnia płucnego z niedomykalnością
I37.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego
I37.9 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego, nieokreślone
I38 Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreślone
I39.0 Zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.1 Zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.2 Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.3 Zaburzenia funkcji zastawki pnia płucnego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.4 Zaburzenia funkcji wielu zastawek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I39.8 Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreślone, w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I40.0 Infekcyjne zapalenie mięśnia sercowego
I40.1 Izolowane zapalenie mięśnia sercowego
I40.8 Inne ostre zapalenie mięśnia sercowego
I40.9 Ostre zapalenie mięśnia sercowego, nieokreślone
I41.0 Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.1 Zapalenie mięśnia sercowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.2 Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I41.8 Zapalenie mięśnia sercowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I42.0 Kardiomiopatia rozstrzeniowa
I42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawężająca
I42.2 Inne kardiomiopatie przerostowe
I42.3 Choroba wsierdzia (eozynofilowa)
I42.4 Zwłóknienie sprężyste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia)
I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskające (restrykcyjne)
I42.6 Kardiomiopatia alkoholowa
I42.7 Kardiomiopatia wywołana przez leki i inne czynniki zewnętrzne
I42.8 Inne kardiomiopatie
I42.9 Kardiomiopatia, nieokreślona
I43.0 Kardiomiopatia w chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I43.1 Kardiomiopatia w chorobach metabolicznych
I43.2 Kardiomiopatia w chorobach z niedoborów pokarmowych
I43.8 Kardiomiopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I44.0 Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia
I44.1 Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia
I44.2 Blok przedsionkowo-komorowy zupełny
I44.3 Inne i nieokreślone bloki przedsionkowo-komorowe
I44.4 Blok przedniej gałęzi lewej odnogi
I44.5 Blok tylnej gałęzi lewej odnogi
I44.6 Inny i nieokreślony blok gałęzi
I44.7 Blok lewej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreślony
145.0 Blok prawej odnogi
145.1 Inne i nieokreślone bloki prawej odnogi pęczka przedsionkowo-komorowego Hisa
I45.2 Blok dwugałęziowy
I45.3 Blok trójgałęziowy
I45.4 Nieokreślony blok wewnątrzkomorowy
I45.5 Inny określony blok serca
I45.6 Zespół preekscytacji
I45.8 Inne określone zaburzenia przewodnictwa
I45.9 Zaburzenie przewodnictwa, nieokreślone
I46.0 Zatrzymanie krążenia ze skuteczną resuscytacją
I46.1 Nagła śmierć sercowa, tak opisana
I46.9 Zatrzymanie krążenia, nieokreślone
I47.0 Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry)
I47.1 Częstoskurcz nadkomorowy
I47.2 Częstoskurcz komorowy
I47.9 Częstoskurcz napadowy, nieokreślony
I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków
I49.0 Migotanie i trzepotanie komór
149.1 Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa
I49.2 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z łącza przedsionkowo-komorowego
I49.3 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór
I49.4 Inne i nieokreślone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia)
I49.5 Zespół chorej zatoki
I49.8 Inne określone zaburzenia rytmu serca
I49.9 Zaburzenia rytmu serca, nieokreślone
I50.0 Niewydolność serca zastoinowa
150.1 Niewydolność serca lewokomorowa
I50.9 Niewydolność serca, nieokreślona
I51.0 Ubytek przegrody serca, nabyty
I51.1 Pęknięcie struny ścięgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.2 Pęknięcie mięśnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej
I51.3 Zakrzep (skrzeplina) wewnątrzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej
I51.4 Zapalenie mięśnia serca, nieokreślone
I51.5 Zwyrodnienie mięśnia serca
I51.6 Choroby serca i naczyń krwionośnych, nieokreślone
I51.7 Powiększenie serca
I51.8 Inne niedokładnie określone choroby serca
I52.0 Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.1 Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach zakaźnych i pasożytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej
I52.8 Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I60.0 Krwotok podpajęczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia tętnicy szyjnej wewnętrznej
I60.1 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy środkowej mózgu
I60.2 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej przedniej
I60.3 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy łączącej tylnej
I60.4 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy podstawnej
I60.5 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy kręgowej
I60.6 Krwotok podpajęczynówkowy z innych tętnic wewnątrzczaszkowych
I60.7 Krwotok podpajęczynówkowy z tętnicy wewnątrzczaszkowej, nieokreślony
I60.8 Inne krwotoki podpajęczynówkowe
I60.9 Krwotok podpajęczynówkowy, nieokreślony
I61.0 Krwotok mózgowy do półkul, podkorowy
I61.1 Krwotok mózgowy do półkul, korowy
I61.2 Krwotok mózgowy do półkul, nieokreślony
I61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózgu
I61.4 Krwotok mózgowy do móżdżku
I61.5 Krwotok mózgowy wewnątrzkomorowy
I61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu
I61.8 Inne krwotoki mózgowe
I61.9 Krwotok mózgowy, nieokreślony
I62.0 Krwotok pod oponą twardą (ostry) (nieurazowy)
I62.1 Nieurazowy krwotok nad oponą twardą
I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreślony
I63.0 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic przedmózgowych
I63.1 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic przedmózgowych
I63.2 Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic przedmózgowych
I63.3 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep tętnic mózgowych
I63.4 Zawał mózgu wywołany przez zator tętnic mózgowych
I63.5 Zawał mózgu wywołany przez nieokreśloną niedrożność lub zwężenie tętnic mózgowych
I63.6 Zawał mózgu wywołany przez zakrzep żył mózgowych, nieropny
I63.8 Inne zawały mózgu
I63.9 Zawał mózgu, nieokreślony
I64 Udar, nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy
I65.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy kręgowej
I65.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy podstawnej
I65.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
I65.3 Niedrożność i zwężenie tętnic przedmózgowych, mnogie i obustronne
I65.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic przedmózgowych
I65.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic przedmózgowych
I66.0 Niedrożność i zwężenie tętnicy środkowej mózgu
I66.1 Niedrożność i zwężenie tętnicy przedniej mózgu
I66.2 Niedrożność i zwężenie tętnicy tylnej mózgu
I66.3 Niedrożność i zwężenie tętnic móżdżku
I66.4 Niedrożność i zwężenie tętnic mózgowych, mnogie i obustronne
I66.8 Niedrożność i zwężenie innych tętnic mózgowych
I66.9 Niedrożność i zwężenie nieokreślonych tętnic mózgowych
I67.0 Rozwarstwienie tętnic mózgowych, niepęknięte
I67.1 Tętniak mózgu, niepęknięty
I67.2 Miażdżyca tętnic mózgowych
I67.3 Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia
I67.4 Encefalopatia nadciśnieniowa
I67.5 Choroba Moyamoya
I67.6 Nieropny zakrzep układu żylnego wewnątrzczaszkowego
I67.7 Zapalenie tętnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej
I67.8 Inne określone choroby naczyń mózgowych
I67.9 Choroba naczyń mózgowych, nieokreślona
I69.0 Następstwa krwotoku podpajęczynówkowego
I69.1 Następstwa krwotoku mózgowego
I69.2 Następstwa innych nieurazowych krwotoków wewnątrzczaszkowych
I69.3 Następstwa zawału mózgu
I69.4 Następstwa udaru nieokreślone czy krwotoczny czy zawałowy
I69.8 Następstwa innych i nieokreślonych chorób naczyń mózgowych
I70.0 Miażdżyca tętnicy głównej (aorty)
I70.1 Miażdżyca tętnicy nerkowej
I70.2 Miażdżyca tętnic kończyn
I70.8 Miażdżyca innych tętnic
I70.9 Uogólniona i nieokreślona miażdżyca
I71.0 Tętniak rozwarstwiający tętnicy głównej (każdego odcinka)
I71.1 Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, pęknięty
I71.2 Tętniak odcinka piersiowego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.3 Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, pęknięty
I71.4 Tętniak odcinka brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.5 Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, pęknięty
I71.6 Tętniak odcinka piersiowo-brzusznego tętnicy głównej, bez wzmianki o pęknięciu
I71.8 Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, pęknięty
I71.9 Tętniak tętnicy głównej o nieokreślonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pęknięciu
I72.0 Tętniak tętnicy szyjnej
I72.1 Tętniak tętnicy kończyny górnej
I72.2 Tętniak tętnicy nerkowej
I72.3 Tętniak tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)
I72.4 Tętniak tętnicy kończyny dolnej
I72.8 Tętniak innych określonych tętnic
I72.9 Tętniak o nieokreślonym umiejscowieniu
I73.0 Zespół Reynauda
I73.1 Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń [Buergera]
I73.8 Inne określone choroby naczyń obwodowych
I73.9 Choroba naczyń obwodowych, nieokreślona
I74.0 Zator i zakrzep brzusznej części tętnicy głównej
I74.1 Zator i zakrzep innych i nieokreślonych odcinków tętnicy głównej
I74.2 Zator i zakrzep tętnic kończyn górnych
I74.3 Zator i zakrzep tętnic kończyn dolnych
I74.4 Zator i zakrzep tętnic kończyn, nieokreślony
I74.5 Zator i zakrzep tętnicy biodrowej (wspólnej) (zewnętrznej) (wewnętrznej)
I74.8 Zator i zakrzep innych tętnic
I74.9 Zator i zakrzep tętnicy, nieokreślonej
I77.0 Przetoka tętniczo-żylna (nabyta)
I77.1 Zwężenie tętnicy
I77.2 Pęknięcie tętnicy
I77.3 Dysplazja włóknisto - mięśniowa tętnic
I77.4 Zespół ucisku tętnicy krezkowej
I77.5 Martwica tętnicy
I77.6 Zapalenie tętnicy, nieokreślone
I77.8 Inne określone zaburzenia tętnic i tętniczek
I77.9 Zaburzenie tętnic i tętniczek, nieokreślone
I78.0 Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyń włosowatych [teleangiectasia]
I78.1 Znamię, nienowowtworowe
I78.8 Inne choroby naczyń włosowatych
I78.9 Choroby naczyń włosowatych, nieokreślone
I79.0 Tętniak tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.1 Zapalenie tętnicy głównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.2 Angiopatia obwodowa w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I79.8 Inne zaburzenia czynności tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I80.0 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych kończyn dolnych
I80.1 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żyły udowej
I80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył innych naczyń głębokich kończyn dolnych
I80.3 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył kończyn dolnych, nieokreślone
I80.8 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o innym umiejscowieniu
I80.9 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie żył o nieokreślonym umiejscowieniu
I81 Zakrzep żyły wrotnej
I82.0 Zespół Budda-Chiariego
I82.1 Zapalenie zakrzepowe żył, wędrujące
I82.2 Zator i zakrzep żyły głównej
I82.3 Zator i zakrzep żyły nerkowej
I82.8 Zator i zakrzep innych określonych żył
I82.9 Zator i zakrzep żyły, nieokreślony
I83.0 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem
I83.1 Żylaki kończyn dolnych z zapaleniem
I83.2 Żylaki kończyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem
I83.9 Żylaki kończyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia
I84.4 Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne z innymi powikłaniami
I84.5 Guzy krwawicze odbytu zewnętrzne bez powikłań
I85.0 Żylaki przełyku z krwawieniem
I85.9 Żylaki przełyku bez krwawienia
I86.0 Żylaki podjęzykowe
I86.4 Żylaki żołądka
I86.8 Żylaki innych określonych miejsc
I87.0 Zespół pozakrzepowy
I87.1 Ucisk żyły
I87.2 Niewydolność żył (przewlekła) (obwodowa)
I87.8 Inne określone zaburzenia funkcji żył
I87.9 Zaburzenia funkcji żył, nieokreślone
I88.0 Nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych krezkowych
I88.1 Przewlekłe zapalenie węzłów chłonnych oprócz krezkowych
I88.8 Inne nieokreślone zapalenie węzłów chłonnych
I88.9 Zapalenie węzłów chłonnych, nieokreślone
I89.0 Obrzęk chłonny niesklasyfikowany gdzie indziej
I89.1 Zapalenie naczyń chłonnych
I89.8 Inne określone niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych
I89.9 Niezakaźne zaburzenia naczyń i węzłów chłonnych, nieokreślone
I95.0 Samoistne niedociśnienie tętnicze
I95.1 Niedociśnienie tętnicze ortostatyczne
I95.2 Niedociśnienie tętnicze wywołane przez leki
I95.8 Inne niedociśnienie tętnicze
I95.9 Niedociśnienie tętnicze, nieokreślone
I97.0 Zespół po kardiotomii
I97.1 Inne zaburzenia czynności układu krążenia po operacjach serca
I97.2 Zespół obrzęku chłonnego po usunięciu sutka
I97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, niesklasyfikowane gdzie indziej
I97.9 Pozabiegowe zaburzenia funkcji układu krążenia, nieokreślone
I98.2 Żylaki przełyku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
I99 Inne i nieokreślone zaburzenia układu krążenia
J00 Ostre zapalenie nosa i gardła (przeziębienie)
J01.0 Ostre zapalenie zatok szczękowych
J01.1 Ostre zapalenie zatok czołowych
J01.2 Ostre zapalenie komórek sitowych
J01.3 Ostre zapalenie zatok klinowych
J01.4 Ostre zapalenie wszystkich zatok
J01.8 Inne ostre zapalenie zatok
J02.0 Paciorkowcowe zapalenie gardła
J02.8 Ostre zapalenie gardła spowodowane innymi określonymi drobnoustrojami
J02.9 Nieokreślone ostre zapalenie gardła
J03.0 Zapalenie migdałków paciorkowcowe
J03.8 Zapalenie migdałków spowodowane innymi określonymi drobnoustrojami
J03.9 Nieokreślone ostre zapalenie migdałków
J04.0 Ostre zapalenie krtani
J04.1 Ostre zapalenie tchawicy
J04.2 Ostre zapalenie krtani i tchawicy
J05.0 Ostre krupowe zapalenie krtani
J05.1 Ostre zapalenie nagłośni
J06.0 Ostre zapalenie krtani i gardła
J06.8 Inne ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim
J06.9 Nieokreślone ostre zakażenie górnych dróg oddechowych
J10.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy
J10.1 Grypa z innymi objawami ze strony układu oddechowego wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy
J10.8 Grypa z innymi objawami wywołana zidentyfikowanym wirusem grypy
J11.0 Grypa z zapaleniem płuc wywołana niezidentyfikowanym wirusem
J11.1 Grypa z innymi objawami z dróg oddechowych wywołana niezidentyfikowanym wirusem
J11.8 Grypa z innymi objawami wywołana niezidentyfikowanym wirusem
J12.0 Zapalenie płuc wywołane adenowirusem
J12.1 Zapalenie płuc wywołane wirusem RS
J12.2 Zapalenie płuc wywołane wirusem paragrypowym
J12.8 Zapalenie płuc wywołane innym wirusem
J12.9 Nieokreślone wirusowe zapalenie płuc
J13 Zapalenie płuc wywołane paciorkowcami (Stereptococcus pneumoniae)
J14 Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (Haemophilus influenzae)
J15.0 Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płuc (Klebsiella pneumonia)
J15.1 Zapalenie płuc wywołane przez Pseudomonas
J15.2 Zapalenie płuc wywołane przez gronkowce
J15.3 Zapalenie płuc wywołane przez paciorkowce grupy B
J15.4 Zapalenie płuc wywołane przez inne paciorkowce
J15.5 Zapalenie płuc wywołane przez pałeczkę okrężnicy (Eschericha coli)
J15.6 Zapalenie płuc wywołane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne
J15.7 Zapalenie płuc wywołane przez Mycoplasma pneumoniae
J15.8 Zapalenie płuc wywołane innymi bakteriami
J15.9 Nieokreślone bakteryjne zapalenie płuc
J16.0 Zapalenie płuc wywołane przez chlamydie
J16.8 Zapalenie płuc wywołane przez inne określone drobnoustroje
J17.0 Zapalenie płuc w przebiegu chorób (zakaźnych) bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej
J17.1 Zapalenie płuc w przebiegu chorób zakaźnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej
J17.2 Zapalenie płuc w przebiegu grzybicy
J17.3 Zapalenie płuc w przebiegu chorób pasożytniczych
J17.8 Zapalenie płuc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J18.0 Nieokreślone odoskrzelowe zapalenie płuc
J18.1 Nieokreślone płatowe zapalenie płuc
J18.2 Nieokreślone hipostatyczne zapalenie płuc
J18.8 Zapalenie płuc wywołane innymi nieokreślonymi drobnoustrojami
J18.9 Nieokreślone zapalenie płuc
J20.0 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez Mycoplasma pneumoniae
J20.1 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez pałeczkę grypy (Haemophilus influenzae)
J20.2 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez paciorkowce
J20.3 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus Coxsackie
J20.4 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus paragrypy
J20.5 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez wirus RS
J20.6 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez rinowirus
J20.7 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane przez echowirus
J20.8 Ostre zapalenie oskrzeli wywołane innym określonym drobnoustrojem
J20.9 Nieokreślone ostre zapalenie oskrzeli
J21.0 Ostre zapalenie oskrzelików wywołane wirusem RS
J21.8 Ostre zapalenie oskrzelików wywołane innymi określonymi drobnoustrojami
J21.9 Nieokreślone ostre zapalenie oskrzelików
J22 Nieokreślone ostre zakażenie dolnych dróg oddechowych
J30.0 Naczynioruchowe zapalenie błony śluzowej nosa
J30.1 Uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane pyłkami kwiatowymi
J30.2 Inne sezonowe uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa
J30.3 Inne uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa
J30.4 Nieokreślone uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa
J31.0 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa
J31.1 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej jamy nosowej i gardła
J31.2 Przewlekłe zapalenie błony śluzowej gardła
J32.0 Przewlekłe zapalenie zatok szczękowych
J32.1 Przewlekłe zapalenie zatok czołowych
J32.2 Przewlekłe zapalenie komórek sitowych
J32.3 Przewlekłe zapalenie zatok klinowych
J32.4 Przewlekłe zapalenie wszystkich zatok przynosowych
J32.8 Inne przewlekłe zapalenie zatok
J32.9 Nieokreślone przewlekłe zapalenie zatok
J33.0 Polip jamy nosowej
J33.1 Zwyrodnienie polipowate zatok
J33.8 Inne polipy zatok
J34.0 Ropień, czyrak mnogi i czyrak nosa
J34.1 Torbiel i śluzowiak zatoki przynosowej
J34.3 Przerost małżowin nosowych
J34.8 Inne określone schorzenia nosa i zatok przynosowych
J35.0 Przewlekłe zapalenie migdałków
J35.1 Przerost migdałków podniebiennych
J35.2 Przerost migdałka gardłowego
J35.3 Przerost migdałków podniebiennych współistniejący z przerostem migdałka gardłowego
J35.8 Inne przewlekłe choroby migdałków podniebiennych i migdałka gardłowego
J35.9 Nieokreślona przewlekła choroba migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego
J36 Ropień okołomigdałkowy
J37.0 Przewlekłe zapalenie krtani
J37.1 Przewlekłe zapalenie krtani i tchawicy
J38.0 Porażenie strun głosowych i krtani
J38.1 Polip struny głosowej lub krtani
J38.2 Guzki strun głosowych
J38.3 Inne choroby strun głosowych
J38.4 Obrzęk krtani
J38.5 Skurcz krtani
J38.6 Zwężenie krtani
J38.7 Inne choroby krtani
J39.0 Ropień pozagardłowy i okołogardłowy
J39.1 Inne ropnie gardła
J39.2 Inne choroby gardła
J39.3 Nadwrażliwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreślonym umiejscowieniu
J39.8 Inne określone choroby górnych dróg oddechowych
J40 Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo przewlekłe
J41.0 Przewlekłe proste zapalenie oskrzeli
J41.1 Przewlekłe zapalenie oskrzeli śluzowo-ropne
J41.8 Przewlekłe zapalenie oskrzeli mieszane: proste i śluzowo-ropne
J42 Nieokreślone przewlekłe zapalenie oskrzeli
J43.0 Zespół MacLeoda
J43.1 Rozedma całego zrazika (płuca)
J43.2 Rozedma środkowej części zrazika (płuca)
J43.8 Inna rozedma płuc
J43.9 Nieokreślona rozedma płuc
J44.0 Przewlekła zaporowa choroba płuc z ostrym zakażeniem dolnych dróg oddechowych
J44.1 Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc w okresie zaostrzenia
J44.8 Inna określona przewlekła zaporowa choroba płuc
J44.9 Nieokreślona przewlekła zaporowa choroba płuc
J45.0 Dychawica oskrzelowa w głównej mierze z przyczyn uczuleniowych
J45.1 Dychawica oskrzelowa nieuczuleniowa
J45.8 Dychawica oskrzelowa mieszana
J45.9 Nieokreślona dychawica oskrzelowa
J46 Stan astmatyczny
J47 Rozstrzenie oskrzeli
J60 Pylica górników kopalń węgla
J61 Pylica spowodowana azbestem lub innymi włóknami mineralnymi
J62.0 Pylica wywołana talkiem
J62.8 Pylica wywołana innymi pyłami zawierającymi krzemionkę
J63.0 Aluminoza (płuca)
J63.1 Zwłóknienie boksytowe (płuca)
J63.2 Beryloza (pylica berylowa) (Berylliosis)
J63.3 Zwłóknienie grafitowe (płuca) (pylica grafitowa)
J63.4 Syderoza
J63.5 Stannoza
J63.8 Pylica wywołana innymi określonymi pyłami nieorganicznymi
J64 Nieokreślona pylica płuc
J65 Pylica płuc współistniejąca z gruźlicą
J66.0 Bysynoza
J66.1 Choroba obrabiających len
J66.2 Choroba palaczy haszyszu
J66.8 Choroba dróg oddechowych wywołana innymi określonymi pyłkami organicznymi
J67.0 Płuco rolnika
J67.1 Bagasoza
J67.2 Płuco hodowców ptaków
J67.3 Korkowica (Suberosis)
J67.4 Płuco pracujących przy słodzie
J67.5 Płuco pracujących przy przerobie grzybów
J67.6 Płuco korujących klony
J67.7 Płuco osób przebywających w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanych
J67.8 Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane innymi pyłami organicznymi
J67.9 Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane nieokreślonym pyłem organicznym
J68.0 Zapalenie oskrzeli i płuc wywołane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami
J68.1 Ostry obrzęk płuc wywołany czynnikami chemicznymi, gazami lub parami
J68.2 Zapalenie górnych dróg oddechowych wywołane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami niesklasyfikowane gdzie indziej
J68.3 Inne ostre lub podostre stany układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary
J68.4 Stany chorobowe przewlekłe układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary
J68.8 Inne choroby układu oddechowego wywołane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary
J68.9 Nieokreślona choroba układu oddechowego wywołana czynnikami chemicznymi, gazami lub parami
J69.0 Zapalenie płuc wywołane zachłyśnięciem się pokarmem lub wymiocinami
J69.1 Zapalenie płuc wywołane wdychaniem olejów lub smarów
J69.8 Zapalenie płuc wywołane innymi ciałami stałymi lub ciekłymi
J70.0 Ostre objawy płucne wywołane napromieniowaniem
J70.1 Przewlekłe i inne objawy płucne wywołane napromieniowaniem
J70.2 Ostre zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami
J70.3 Przewlekłe zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami
J70.4 Nieokreślone zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami
J70.8 Zaburzenia układu oddechowego wywołane innymi określonymi czynnikami zewnętrznymi
J70.9 Zaburzenia układu oddechowego wywołane nieokreślonymi czynnikami zewnętrznymi
J80 Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej u dorosłych
J81 Obrzęk płuc
J82 Eozynofilia płucna niesklasyfikowana gdzie indziej
J84.0 Choroby pęcherzyków płucnych i tkanki okołopęcherzykowej
J84.1 Inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc ze zwłóknieniem
J84.8 Inne określone choroby tkanki śródmiąższowej płuc
J84.9 Nieokreślona choroba tkanki śródmiąższowej płuc
J85.0 Zgorzel lub martwica płuca
J85.1 Ropień płuca z zapaleniem płuc
J85.2 Ropień płuca bez zapalenia płuc
J85.3 Ropień śródpiersia
J86.0 Ropniak opłucnej z przetoką
J86.9 Ropniak opłucnej bez przetoki
J90 Wysięk opłucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej
J91 Wysięk opłucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej
J92.0 Blaszka opłucnej współistniejąca z azbestozą
J92.9 Blaszka opłucnej bez azbestozy
J93.0 Odma opłucnowa samoistna z wysiłku
J93.1 Inna samoistna odma opłucnowa
J93.8 Inna odma opłucnowa
J93.9 Nieokreślona odma opłucnowa
J94.0 Wysięk (opłucnowy) mleczowy
J94.1 Zarośnięcie jamy opłucnej
J94.2 Krwiak opłucnej
J94.8 Inne określone schorzenia opłucnej
J94.9 Nieokreślona choroba opłucnej
J95.0 Nieprawidłowa czynność po tracheostomii
J95.1 Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego na klatce piersiowej
J95.2 Ostra niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego poza klatką piersiową
J95.3 Przewlekła niewydolność płucna w następstwie zabiegu chirurgicznego
J95.4 Zespół Mendelsona
J95.5 Chirurgiczne podgłośniowe zwężenie (krtani)
J95.8 Inne chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia układu oddechowego
J95.9 Nieokreślone chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenie układu oddechowego
J96.0 Ostra niewydolność oddechowa
J96.1 Przewlekła niewydolność oddechowa
J96.9 Nieokreślona niewydolność oddechowa
J98.0 Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziej
J98.1 Zapadnięcie się płuca
J98.2 Rozedma śródmiąższowa
J98.3 Rozedma wyrównawcza
J98.4 Inne choroby płuc
J98.5 Choroby śródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej
J98.6 Choroby przepony
J98.8 Inne określone choroby układu oddechowego
J98.9 Nieokreślona choroba układu oddechowego
J99.0 Reumatoidalna choroba płuc (M05.1+)
J99.1 Zaburzenia układu oddechowego w innych rozlanych (układowych) chorobach tkanki łącznej
J99.8 Zaburzenia układu oddechowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K00.6 Zaburzenia w wyrzynaniu się zębów
K00.7 Zespół ząbkowania
K01.0 Wtopione zęby
K01.1 Zaklinowane zęby
K02.0 Próchnica ograniczona do szkliwa
K02.1 Próchnica zębiny
K02.2 Próchnica cementu
K02.3 Zatrzymana próchnica zębów
K02.4 Odontoklazja
K02.8 Inne próchnice zębów
K02.9 Próchnica zębów, nieokreślona
K04.7 Ropień okołowierzchołkowy bez zajęcia zatoki szczękowej
K05.0 Ostre zapalenie dziąseł
K05.1 Przewlekłe zapalenie dziąseł
K05.2 Ostre zapalenie przyzębia
K05.3 Przewlekłe zapalenie przyzębia
K05.4 Desmodontoza
K05.5 Inne choroby przyzębia
K05.6 Choroba przyzębia, nieokreślona
K06.0 Zanik dziąseł
K06.1 Przerost dziąseł
K06.2 Uszkodzenie dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego związane z urazem
K06.8 Inne określone zaburzenia dziąseł i bezzębnego wyrostka zębodołowego
K08.0 Eksfoliacja zębów w wyniku przyczyn układowych
K08.1 Utrata zębów z powodu wypadku, usunięcia lub miejscowych chorób przyzębia
K08.2 Zanik grzbietu bezzębnego wyrostka zębodołowego
K08.3 Zatrzymany korzeń zęba
K08.8 Inne określone zaburzenia zębów i struktur podtrzymujących
K09.0 Torbiele rozwojowe zębopochodne
K09.1 Torbiele rozwojowe (niezębopochodne) okolicy jamy ustnej
K09.2 Inne torbiele szczęk
K09.8 Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej
K10.0 Zaburzenia rozwojowe szczęk i żuchwy
K10.1 Ziarniniak olbrzymiokmórkowy, centralny
K10.2 Stany zapalne szczęk i żuchwy
K10.3 Zapalenie zębodołu szczęk i żuchwy
K10.8 Inne określone choroby szczęk i żuchwy
K11.0 Zanik gruczołu ślinowego
K11.1 Przerost gruczołu ślinowego
K11.2 Zapalenie gruczołu ślinowego
K11.3 Ropień gruczołu ślinowego
K11.4 Przetoka gruczołu ślinowego
K11.5 Kamica ślinianek
K11.6 Torbiel śluzowa [mukocele]
K11.7 Zaburzenia wydzielania śliny
K11.8 Inne choroby gruczołów ślinowych
K12.0 Nawracające afty jamy ustnej
K12.1 Inne postacie zapalenia jamy ustnej
K12.2 Zapalenie tkanki łącznej i ropień jamy ustnej
K13.0 Choroby warg
K13.1 Nagryzanie policzka i wargi
K13.2 Rogowacenie białe i inne choroby nabłonka jamy ustnej, włączając język
K13.3 Włochate rogowacenie białe
K13.4 Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby śluzówki jamy ustnej
K13.5 Zwłóknienie podśluzowe jamy ustnej
K13.6 Rozrost z podrażnienia śluzówki jamy ustnej
K13.7 Inne i nieokreślone choroby śluzówki jamy ustnej
K14.0 Zapalenie języka
K14.1 Język geograficzny
K14.2 Zapalenie języka pośrodkowe romboidalne
K14.3 Przerost brodawek języka
K14.4 Zanik brodawek języka
K14.8 Inne choroby języka
K20 Zapalenie przełyku
K21.0 Zarzucanie (refluks) żołądkowo-przełykowe z zapaleniem przełyku
K21.9 Zarzucanie żołądkowo-przełykowe bez zapalenia przełyku
K22.0 Achalazja wpustu
K22.1 Wrzód przełyku
K22.2 Niedrożność przełyku
K22.3 Przedziurawienie przełyku
K22.4 Dyskineza przełyku
K22.5 Uchyłek przełyku nabyty
K22.6 Żołądkowo-przełykowe pęknięcie śluzówki z krwawieniem
K22.8 Inne określone choroby przełyku
K22.9 Choroba przełyku, nieokreślona
K23.0 Gruźlicze zapalenie przełyku (A18.8+)
K23.1 Przełyk olbrzymi w chorobie Chagasa (B57.3+)
K23.8 Zaburzenia przełyku w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K25.0 Wrzód żołądka (ostry z krwotokiem)
K25.1 Wrzód żołądka (ostry z przedziurawieniem)
K25.2 Wrzód żołądka (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)
K25.3 Wrzód żołądka (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K25.4 Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)
K25.5 Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)
K25.6 Wrzód żołądka (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem)
K25.7 Wrzód żołądka (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K25.9 Wrzód żołądka (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K26.0 Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem)
K26.1 Wrzód dwunastnicy (ostry z przedziurawieniem)
K26.2 Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)
K26.3 Wrzód dwunastnicy (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K26.4 Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)
K26.5 Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)
K26.6 Wrzód dwunastnicy (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem)
K26.7 Wrzód dwunastnicy (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K26.9 Wrzód dwunastnicy (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K27.0 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z krwotokiem)
K27.1 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z przedziurawieniem)
K27.2 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)
K27.3 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K27.4 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)
K27.5 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)
K27.6 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem)
K27.7 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K27.9 Wrzód trawienny o nieokreślonym umiejscowieniu (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K28.0 Wrzód żołądka i jelit (ostry z krwotokiem)
K28.1 Wrzód żołądka i jelit (ostry z przedziurawieniem)
K28.2 Wrzód żołądka i jelit (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem)
K28.3 Wrzód żołądka i jelit (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K28.4 Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem)
K28.5 Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z przedziurawieniem)
K28.6 Wrzód żołądka i jelit (przewlekły lub nieokreślony z krwotokiem i z przedziurawieniem)
K28.7 Wrzód żołądka i jelit (przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K28.9 Wrzód żołądka i jelit (nieokreślony jako ostry lub przewlekły bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu)
K29.0 Ostre krwotoczne zapalenie żołądka
K29.1 Inne ostre zapalenie żołądka
K29.2 Alkoholowe zapalenie żołądka
K29.3 Przewlekłe powierzchowne zapalenie żołądka
K29.4 Przewlekłe zanikowe zapalenie żołądka
K29.5 Przewlekłe zapalenie żołądka, nieokreślone
K29.6 Inne zapalenia żołądka
K29.7 Zapalenie żołądka, nieokreślone
K29.8 Zapalenie dwunastnicy
K29.9 Zapalenie żołądka i dwunastnicy, nieokreślone
K30 Dyspepsja
K31.0 Ostra rozstrzeń żołądka
K31.1 Zwężenie przerostowe odźwiernika dorosłych
K31.2 Przewężenie klepsydrowate lub zwężenie żołądka
K31.3 Kurcz odźwiernika niesklasyfikowany gdzie indziej
K31.4 Uchyłek żołądka
K31.5 Niedrożność dwunastnicy
K31.6 Przetoka żołądka lub dwunastnicy
K31.8 Inne określone choroby żołądka i dwunastnicy
K31.9 Choroba żołądka i dwunastnicy, nieokreślone
K35.0 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnej
K35.1 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej
K35.9 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K36 Inne zapalenie wyrostka robaczkowego
K37 Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K38.0 Rozrost wyrostka robaczkowego
K38.1 Kamienie wyrostkowe
K38.2 Uchyłek wyrostka robaczkowego
K38.3 Przetoka wyrostka robaczkowego
K38.8 Inne określone choroby wyrostka robaczkowego
K38.9 Choroby wyrostka robaczkowego, nieokreślone
K40.0 Obustronna przepuklina pachwinowa, z niedrożnością bez zgorzeli
K40.1 Obustronna przepuklina pachwinowa, ze zgorzelą
K40.2 Obustronna przepuklina pachwinowa, bez niedrożności lub zgorzeli
K40.3 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa z niedrożnością bez zgorzeli
K40.4 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa ze zgorzelą
K40.9 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina pachwinowa bez niedrożności lub zgorzeli
K41.3 Jednostronna lub nieokreślona przepuklina udowa, z niedrożnością bez zgorzeli
K42.0 Przepuklina pępkowa, z niedrożnością bez zgorzeli
K42.9 Przepuklina pępkowa bez niedrożności lub zgorzeli
K43.0 Przepuklina brzuszna z niedrożnością bez zgorzeli
K44.9 Przepuklina przeponowa bez niedrożności lub zgorzeli
K46.1 Nieokreślone przepukliny brzuszne ze zgorzelą
K50.0 Choroba Crohna jelita cienkiego
K50.1 Choroba Crohna jelita grubego
K50.8 Inne postacie choroby Crohna
K50.9 Choroba Crohna, nieokreślona
K51.0 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita cienkiego i grubego
K51.1 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie jelita krętego i grubego
K51.2 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy
K51.3 Wrzodziejące (przewlekłe) zapalenie prostnicy i esicy
K51.4 Rzekoma polipowatość jelita grubego
K51.5 Śluzowe zapalenie prostnicy i okrężnicy
K51.8 Inne wrzodziejące zapalenie jelita grubego
K51.9 Wrzodziejące zapalenie jelita grubego, nieokreślone
K52.0 Zapalenie żołądka, jelit i okrężnicy wywołane promieniowaniem
K52.1 Toksyczne zapalenie żołądka, jelit i okrężnicy
K52.2 Uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego
K52.8 Inne określone niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego
K52.9 Niezakaźne zapalenie żołądkowo-jelitowe i jelita grubego, nieokreślone
K55.0 Ostre naczyniowe zaburzenia jelit
K55.1 Przewlekłe naczyniowe zaburzenia jelit
K55.2 Angiodysplazja jelita grubego
K55.8 Inne naczyniowe zaburzenia jelit
K55.9 Naczyniowe zaburzenia jelit, nieokreślone
K56.0 Niedrożność porażenna
K56.1 Wgłobienie
K56.2 Skręt jelita
K56.3 Niedrożność wywołana kamieniem żółciowym
K56.4 Inne postacie zatkania jelita
K56.5 Zrosty jelitowe z niedrożnością
K56.6 Inne i nieokreślone postacie niedrożności jelitowej
K56.7 Niedrożność, nieokreślona
K57.0 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego z przedziurawieniem i ropniem
K57.1 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego bez przedziurawienia lub ropnia
K57.2 Choroba uchyłkowa jelita grubego z przedziurawieniem i ropniem
K57.3 Choroba uchyłkowa jelita grubego bez przedziurawienia lub ropnia
K57.4 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego z przedziurawieniem i ropniem
K57.5 Choroba uchyłkowa jelita cienkiego i grubego bez przedziurawienia lub ropnia
K57.8 Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, z przedziurawieniem i ropniem
K57.9 Choroba uchyłkowa jelita, części nieokreślonej, bez przedziurawienia lub ropnia
K58.0 Zespół pobudliwego jelita z biegunką
K58.9 Zespół pobudliwego jelita bez biegunki
K59.0 Zaparcie
K59.1 Biegunka czynnościowa
K59.2 Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej
K59.3 Okrężnica olbrzymia [megacolon], niesklasyfikowana gdzie indziej
K59.8 Inne określone czynnościowe zaburzenia jelit
K59.9 Czynnościowe zaburzenia jelit, nieokreślone
K60.0 Ostra szczelina odbytu
K60.1 Przewlekła szczelina odbytu
K60.2 Szczelina odbytu, nieokreślona
K60.4 Przetoka odbytnicza
K60.5 Przetoka odbytowo-odbytnicza
K61.0 Ropień odbytu
K61.1 Ropień odbytniczy
K61.2 Ropień odbytniczo-odbytowy
K61.3 Ropień kulszowo-odbytniczy
K61.4 Ropień wewnątrzzwieraczowy
K62.1 Polip odbytnicy
K62.2 Wypadnięcie odbytu
K62.3 Wypadnięcie odbytnicy
K62.4 Zwężenie odbytu i odbytnicy
K62.5 Krwawnienie z odbytu i odbytnicy
K62.6 Wrzód odbytu i odbytnicy
K62.7 Popromienne zapalenie prostnicy
K62.8 Inne określone choroby odbytu i odbytnicy
K62.9 Choroby odbytu i odbytnicy, nieokreślone
K63.0 Ropień jelit
K63.1 Przedziurawienie jelita (nieurazowe)
K63.2 Przetoka jelitowa
K63.3 Wrzód jelita
K63.4 Opadnięcie trzewi
K63.8 Inne określone choroby jelit
K63.9 Choroba jelita, nieokreślona
K65.0 Ostre zapalenie otrzewnej
K65.8 Inne zapalenie otrzewnej
K65.9 Zapalenie otrzewnej, nieokreślone
K66.0 Zrosty otrzewnowe
K66.1 Krwiak otrzewnej
K66.8 Inne określone zaburzenia otrzewnej
K66.9 Schorzenia otrzewnej, nieokreślone
K67.0 Zapalenie otrzewnej wywołane przez Chlamydie (A74.8+)
K67.1 Rzeżączkowe zapalenie otrzewnej (A54.8+)
K67.2 Kiłowe zapalenie otrzewnej (A52.7+)
K67.3 Gruźlicze zapalenie otrzewnej (A18.3+)
K67.8 Inne zaburzenia otrzewnej w chorobach zakaźnych sklasyfikowanych gdzie indziej
K70.0 Alkoholowe stłuszczenie wątroby
K70.1 Alkoholowe zapalenie wątroby
K70.2 Alkoholowe zwłóknienie i stwardnienie wątroby
K70.3 Alkoholowa marskość wątroby
K70.4 Alkoholowa niewydolność wątroby
K70.9 Alkoholowa choroba wątroby, nieokreślona
K71.0 Toksyczna choroba wątroby z zastojem żółci
K71.1 Toksyczna choroba wątroby z martwicą wątroby
K71.2 Toksyczna choroba wątroby z ostrym zapaleniem wątroby
K71.3 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym przetrwałym zapaleniem wątroby
K71.4 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym zrazikowym zapaleniem wątroby
K71.5 Toksyczna choroba wątroby z przewlekłym aktywnym zapaleniem wątroby
K71.6 Toksyczna choroba wątroby z zapaleniem wątroby niesklasyfikowanym gdzie indziej
K71.7 Toksyczna choroba wątroby ze zwłóknieniem i marskością wątroby
K71.8 Toksyczna choroba wątroby z innymi zaburzeniami wątroby
K71.9 Toksyczna choroba wątroby, nieokreślona
K72.0 Ostra i podostra niewydolność wątroby
K72.1 Przewlekła niewydolność wątroby
K72.9 Niewydolność wątroby, nieokreślona
K73.0 Przewlekłe przetrwałe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.1 Przewlekłe zrazikowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.2 Przewlekłe aktywne zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.8 Inne przewlekłe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K73.9 Przewlekłe zapalenie wątroby, nieokreślone
K74.0 Zwłóknienie wątroby
K74.1 Stwardnienie wątroby
K74.2 Zwłóknienie wątroby ze stwardnieniem wątroby
K74.3 Pierwotna marskość żółciowa
K74.4 Wtórna marskość żółciowa
K74.5 Marskość żółciowa, nieokreślona
K74.6 Inna i nieokreślona marskość wątroby
K75.0 Ropień wątroby
K75.1 Zapalenie żyły wrotnej
K75.2 Nieokreślone odczynowe zapalenie wątroby
K75.3 Ziarniniakowe zapalenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K75.8 Inne określone choroby zapalne wątroby
K75.9 Choroba zakaźna wątroby, nieokreślona
K76.0 Stłuszczenie wątroby niesklasyfikowane gdzie indziej
K76.1 Przewlekłe przekrwienie bierne wątroby
K76.2 Centralna krwotoczna martwica wątroby
K76.3 Zawał wątroby
K76.4 Plamica wątroby
K76.5 Choroba wątroby z zamknięciem naczyń żylnych
K76.6 Nadciśnienie wrotne
K76.7 Zespół wątrobowo-nerkowy
K76.8 Inne określone choroby wątroby
K76.9 Choroba wątroby, nieokreślona
K77.8 Schorzenia wątroby w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
K80.0 Kamica pęcherzyka żółciowego z ostrym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.1 Kamica pęcherzyka żółciowego z innym zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.2 Kamica pęcherzyka żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
K80.3 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem (dróg żółciowych)
K80.4 Kamica przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
K80.5 Kamica przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego lub dróg żółciowych
K80.8 Inne kamice żółciowe
K81.0 Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.1 Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.8 Inne zapalenie pęcherzyka żółciowego
K81.9 Zapalenie pęcherzyka żółciowego, nieokreślone
K82.0 Niedrożność pęcherzyka żółciowego
K82.1 Wodniak pęcherzyka żółciowego
K82.2 Przedziurawienie pęcherzyka żółciowego
K82.3 Przetoka pęcherzyka żółciowego
K82.4 Zwyrodnienie cholesterolowe pęcherzyka żółciowego [cholesterolosis]
K82.8 Inne określone choroby pęcherzyka żółciowego
K82.9 Choroba pęcherzyka żółciowego, nieokreś