Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 2 sierpnia 2012 r.
w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza

Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
strefy stanowiące aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy;
2)
strefy stanowiące miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy;
3)
strefy stanowiące pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji;
4)
nazwy i kody stref, o których mowa w pkt 1-3.
2.
Strefy, nazwy i kody stref, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 52, poz. 310), które zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 460) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK

OBSZARY, NAZWY I KODY STREF, W KTÓRYCH DOKONUJE SIĘ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA*

Tabela nr 1

Obszary, nazwy i kody stref stanowiące aglomeracje o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy

Lp. Województwo Nazwa strefy Kod strefy Obszar strefy
1 dolnośląskie aglomeracja wrocławska PL0201 Wrocław - miasto na prawach powiatu
2 kujawsko-pomorskie aglomeracja bydgoska PL0401 Bydgoszcz - miasto na prawach powiatu
3 lubelskie aglomeracja lubelska PL0601 Lublin - miasto na prawach powiatu
4 łódzkie aglomeracja łódzka PL1001 Łódź - miasto na prawach powiatu
część powiatu pabianickiego: gminy: Konstantynów Łódzki (5.1.10.15.08.01.1)1), Pabianice (5.1.10.15.08.02.1)1)
część powiatu zgierskiego: gminy: Aleksandrów Łódzki - miasto (5.1.10.15.20.04.4)1), Zgierz (5.1.10.15.20.03.1)1)
5 małopolskie aglomeracja krakowska PL1201 Kraków - miasto na prawach powiatu
6 mazowieckie aglomeracja warszawska PL1401 Warszawa - miasto na prawach powiatu
7 podlaskie aglomeracja białostocka PL2001 Białystok - miasto na prawach powiatu
8 pomorskie aglomeracja trójmiejska PL2201 Gdańsk - miasto na prawach powiatu
Gdynia - miasto na prawach powiatu
Sopot - miasto na prawach powiatu
9 śląskie aglomeracja górnośląska PL2401 Bytom - miasto na prawach powiatu
Chorzów - miasto na prawach powiatu
Dąbrowa Górnicza - miasto na prawach powiatu
Gliwice - miasto na prawach powiatu
Jaworzno - miasto na prawach powiatu
Katowice - miasto na prawach powiatu
Mysłowice - miasto na prawach powiatu
Piekary Śląskie - miasto na prawach powiatu
Ruda Śląska - miasto na prawach powiatu
Siemianowice Śląskie - miasto na prawach powiatu
Sosnowiec - miasto na prawach powiatu
Świętochłowice - miasto na prawach powiatu
Tychy - miasto na prawach powiatu
Zabrze - miasto na prawach powiatu
10 aglomeracja rybnicko-jastrzębska PL2402 Jastrzębie-Zdrój - miasto na prawach powiatu
Rybnik - miasto na prawach powiatu
Żory - miasto na prawach powiatu
11 wielkopolskie aglomeracja poznańska PL3001 Poznań - miasto na prawach powiatu
12 zachodniopomorskie aglomeracja szczecińska PL3201 Szczecin - miasto na prawach powiatu

______

* Przy określaniu nazw stref przyjęto następujące zasady:

1) nazwy aglomeracji są kontynuacją dotychczasowego nazewnictwa w tym zakresie i są to nazwy stosowane w ocenie jakości powietrza od 2003 r.,

2) nazwy stref, których obszar stanowi miasto powyżej 100 tys. mieszkańców, tworzono wg wzoru: "miasto + nazwa miasta", np. obszar strefy: Kalisz miasto na prawach powiatu nazwano: "miasto Kalisz",

3) nazwy stref składających się z obszaru województwa z wyłączeniem obszaru aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców tworzono wg wzoru: "strefa + nazwa województwa", np. strefę obejmującą obszar województwa wielkopolskiego z wyłączeniem aglomeracji poznańskiej i miasta Kalisz nazwano "strefą wielkopolską".

W celu ułatwienia identyfikacji strefy każdej strefie przypisano kod, np. PL1002. Przy określaniu kodów stref przyjęto następujące zasady:

1) kod strefy rozpoczyna się od liter PL,

2) dwie pierwsze cyfry oznaczają kod województwa zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.),

3) dwie kolejne cyfry oznaczają numer strefy w danym województwie.

1) Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).

Tabela nr 2

Obszary, nazwy i kody stref stanowiące miasta o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy1) 2)

Lp. Województwo Nazwa strefy Kod strefy Obszar strefy
1 dolnośląskie miasto Legnica PL0202 Legnica - miasto na prawach powiatu
2 miasto Wałbrzych PL0203 Wałbrzych - gmina o statusie miasta
3 kujawsko-pomorskie miasto Toruń PL0402 Toruń - miasto na prawach powiatu
4 miasto Włocławek PL0403 Włocławek - miasto na prawach powiatu
5 lubuskie miasto Gorzów Wielkopolski PL0801 Gorzów Wielkopolski - miasto na prawach powiatu
6 miasto Zielona Góra PL0802 Zielona Góra - miasto na prawach powiatu
7 małopolskie miasto Tarnów PL1202 Tarnów - miasto na prawach powiatu
8 mazowieckie miasto Płock PL1402 Płock - miasto na prawach powiatu
9 miasto Radom PL1403 Radom - miasto na prawach powiatu
10 opolskie miasto Opole PL1601 Opole - miasto na prawach powiatu
11 podkarpackie miasto Rzeszów PL1801 Rzeszów - miasto na prawach powiatu
12 śląskie miasto Bielsko-Biała PL2403 Bielsko-Biała - miasto na prawach powiatu
13 miasto Częstochowa1) PL2404 Częstochowa - miasto na prawach powiatu
14 świętokrzyskie miasto Kielce PL2601 Kielce - miasto na prawach powiatu
15 warmińsko-mazurskie miasto Olsztyn PL2801 Olsztyn - miasto na prawach powiatu
16 miasto Elbląg PL2802 Elbląg - miasto na prawach powiatu
17 wielkopolskie miasto Kalisz PL3002 Kalisz - miasto na prawach powiatu
18 zachodniopomorskie miasto Koszalin PL3202 Koszalin - miasto na prawach powiatu

______

1) Jeżeli liczba mieszkańców w strefie przekroczy 250 tysięcy (zgodnie z rocznikiem statystycznym), wówczas strefa ta staje się aglomeracją zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

2) Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).

Tabela nr 3

Obszary, nazwy i kody stref stanowiące pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz aglomeracji1) 2)

Lp. Województwo Nazwa strefy Kod strefy Obszar strefy
1 dolnośląskie strefa dolnośląska PL0204 Jelenia Góra - miasto na prawach powiatu
powiat głogowski
powiat kłodzki
powiat oławski
powiat wałbrzyski z wyłączeniem miasta Wałbrzych (gmina o statusie miasta)
powiat zgorzelecki
powiat bolesławiecki
powiat lubański
powiat lwówecki
powiat dzierżoniowski
powiat świdnicki
powiat jaworski
powiat legnicki
powiat złotoryjski
powiat jeleniogórski
powiat kamiennogórski
powiat lubiński
powiat polkowicki
powiat górowski
powiat milicki
powiat oleśnicki
powiat trzebnicki
powiat strzeliński
powiat ząbkowicki
powiat średzki
powiat wołowski
powiat wrocławski
2 kujawsko-pomorskie strefa kujawsko-pomorska PL0404 Grudziądz - miasto na prawach powiatu
powiat bydgoski
powiat inowrocławski
powiat lipnowski
powiat nakielski
powiat toruński
powiat brodnicki
powiat rypiński
powiat chełmiński
powiat grudziądzki
powiat świecki
powiat golubsko-dobrzyński
powiat wąbrzeski
powiat mogileński
powiat żniński
powiat sępoleński
powiat tucholski
powiat aleksandrowski
powiat radziejowski
powiat włocławski
3 lubelskie strefa lubelska PL0602 Biała Podlaska - miasto na prawach powiatu
Chełm - miasto na prawach powiatu
Zamość - miasto na prawach powiatu
powiat bialski
powiat łukowski
powiat radzyński
powiat biłgorajski
powiat hrubieszowski
powiat janowski
powiat tomaszowski
powiat zamojski
powiat chełmski
powiat krasnostawski
powiat lubelski
powiat kraśnicki
powiat opolski
powiat puławski
powiat rycki
powiat świdnicki
powiat lubartowski
powiat łęczyński
powiat parczewski
powiat włodawski
4 lubuskie strefa lubuska PL0803 powiat gorzowski
powiat strzelecko-drezdenecki
powiat nowosolski
powiat wschowski
powiat słubicki
powiat sulęciński
powiat międzyrzecki
powiat krośnieński
powiat świebodziński
powiat zielonogórski
powiat żarski
powiat żagański
5 łódzkie strefa łódzka PL1002 Piotrków Trybunalski - miasto na prawach powiatu
Skierniewice - miasto na prawach powiatu
powiat łęczycki
powiat kutnowski
powiat poddębicki
powiat zgierski3)
powiat pabianicki4)
powiat tomaszowski
powiat piotrkowski
powiat opoczyński
powiat bełchatowski
powiat radomszczański
powiat pajęczański
powiat sieradzki
powiat zduńskowolski
powiat łaski
powiat wieluński
powiat wieruszowski
powiat skierniewicki
powiat łódzki wschodni
powiat rawski
powiat łowicki
powiat brzeziński
6 małopolskie strefa małopolska PL1203 Nowy Sącz - miasto na prawach powiatu
powiat bocheński
powiat brzeski
powiat chrzanowski
powiat olkuski
powiat oświęcimski
powiat dąbrowski
powiat tarnowski
powiat limanowski
powiat nowosądecki
powiat gorlicki
powiat krakowski
powiat wielicki
powiat miechowski
powiat proszowicki
powiat myślenicki
powiat suski
powiat wadowicki
powiat nowotarski
powiat tatrzański
7 mazowieckie strefa mazowiecka PL1404 Ostrołęka - miasto na prawach powiatu
Siedlce - miasto na prawach powiatu
powiat legionowski
powiat nowodworski
powiat otwocki
powiat piaseczyński
powiat wołomiński
powiat ciechanowski
powiat pułtuski
powiat mławski
powiat żuromiński
powiat grójecki
powiat garwoliński
powiat kozienicki
powiat białobrzeski
powiat ostrołęcki
powiat makowski
powiat przasnyski
powiat wyszkowski
powiat ostrowski
powiat gostyniński
powiat płoński
powiat płocki
powiat sierpecki
powiat pruszkowski
powiat grodziski
powiat żyrardowski
powiat przysuski
powiat szydłowiecki
powiat radomski
powiat zwoleński
powiat lipski
powiat łosicki
powiat siedlecki
powiat sokołowski
powiat węgrowski
powiat miński
powiat warszawski zachodni
powiat sochaczewski
8 opolskie strefa opolska PL1602 powiat kędzierzyńsko-kozielski
powiat brzeski
powiat nyski
powiat głubczycki
powiat prudnicki
powiat krapkowicki
powiat strzelecki
powiat namysłowski
powiat kluczborski
powiat oleski
powiat opolski
9 podkarpackie strefa podkarpacka PL1802 Przemyśl - miasto na prawach powiatu
powiat jasielski
powiat przeworski
powiat jarosławski
powiat lubaczowski
Krosno - miasto na prawach powiatu
powiat krośnieński
powiat sanocki
powiat mielecki
powiat dębicki
powiat ropczycko-sędziszowski
powiat przemyski
powiat bieszczadzki
powiat leski
powiat rzeszowski
powiat brzozowski
powiat strzyżowski
powiat łańcucki
powiat kolbuszowski
Tarnobrzeg - miasto na prawach powiatu
powiat tarnobrzeski
powiat stalowowolski
powiat niżański
powiat leżajski
10 podlaskie strefa podlaska PL2002 Łomża - miasto na prawach powiatu
Suwałki - miasto na prawach powiatu
powiat białostocki
powiat grajewski
powiat hajnowski
powiat bielski
powiat siemiatycki
powiat łomżyński
powiat kolneński
powiat moniecki
powiat sokólski
powiat augustowski
powiat suwalski
powiat sejneński
powiat zambrowski
powiat wysokomazowiecki
11 pomorskie strefa pomorska PL2202 Słupsk - miasto na prawach powiatu
powiat bytowski
powiat chojnicki
powiat człuchowski
powiat gdański
powiat kartuski
powiat kościerski
powiat kwidzyński
powiat tczewski
powiat starogardzki
powiat lęborski
powiat słupski
powiat nowodworski
powiat malborski
powiat sztumski
powiat pucki
powiat wejherowski
12 śląskie strefa śląska PL2405 powiat bielski
powiat cieszyński
powiat żywiecki
powiat bieruńsko-lędziński
powiat pszczyński
powiat częstochowski
powiat kłobucki
powiat myszkowski
powiat lubliniecki
powiat gliwicki
powiat mikołowski
powiat raciborski
powiat rybnicki
powiat wodzisławski
powiat tarnogórski
powiat będziński
powiat zawierciański
13 świętokrzyskie strefa świętokrzyska PL2602 powiat kielecki
powiat konecki
powiat opatowski
powiat ostrowiecki
powiat skarżyski
powiat starachowicki
powiat buski
powiat jędrzejowski
powiat kazimierski
powiat pińczowski
powiat sandomierski
powiat staszowski
powiat włoszczowski
14 warmińsko-mazurskie strefa warmińsko-mazurska PL2803 powiat elbląski
powiat olsztyński
powiat bartoszycki
powiat kętrzyński
powiat braniewski
powiat lidzbarski
powiat ełcki
powiat olecki
powiat gołdapski
powiat giżycki
powiat węgorzewski
powiat iławski
powiat ostródzki
powiat mrągowski
powiat szczycieński
powiat piski
powiat nidzicki
powiat działdowski
powiat nowomiejski
15 wielkopolskie strefa wielkopolska PL3003 Konin - miasto na prawach powiatu
Leszno - miasto na prawach powiatu
powiat czarnkowsko-trzcianecki
powiat chodzieski
powiat wągrowiecki
powiat wrzesiński
powiat gnieźnieński
powiat słupecki
powiat leszczyński
powiat gostyński
powiat rawicki
powiat krotoszyński
powiat jarociński
powiat pleszewski
powiat kaliski
powiat koniński
powiat kolski
powiat turecki
powiat kościański
powiat śremski
powiat średzki
powiat międzychodzki
powiat nowotomyski
powiat grodziski
powiat wolsztyński
powiat ostrowski
powiat ostrzeszowski
powiat kępiński
powiat złotowski
powiat pilski
powiat szamotulski
powiat obornicki
powiat poznański
16 zachodniopomorskie strefa zachodniopomorska PL3203 Świnoujście - miasto na prawach powiatu
powiat choszczeński
powiat goleniowski
powiat gryfiński
powiat kołobrzeski
powiat łobeski
powiat myśliborski
powiat policki
powiat pyrzycki
powiat stargardzki
powiat szczecinecki
powiat białogardzki
powiat świdwiński
powiat drawski
powiat wałecki
powiat gryficki
powiat kamieński
powiat koszaliński
powiat sławieński

______

1) Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.).

2) Jeżeli liczba mieszkańców w mieście przekroczy 100 tysięcy (zgodnie z rocznikiem statystycznym), wówczas miasto to staje się strefą zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

3) Obszar powiatu zgierskiego z wyjątkiem gmin: Aleksandrów Łódzki - miasto (5.1.10.15.20.04.4)1), Zgierz (5.1.10.15.20.03.1)1) należących do aglomeracji łódzkiej.

4) Obszar powiatu pabianickiego z wyjątkiem gmin: Konstantynów Łódzki (5.1.10.15.08.01.1)1), Pabianice (5.1.10.15.08.02.1)1) należących do aglomeracji łódzkiej.

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2012.914

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Strefy, w których dokonuje się oceny jakości powietrza.
Data aktu: 02/08/2012
Data ogłoszenia: 10/08/2012
Data wejścia w życie: 25/08/2012