Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 października 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji

Na podstawie art. 15 ust. 4 w związku z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. Nr 122, poz. 695) zarządza się, co następuje:
§  1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 202, poz. 1248) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

KRAJOWY PLAN ROZDZIAŁU UPRAWNIEŃ DO EMISJI DWUTLENKU WĘGLA NA LATA 2008-2012 DLA WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI

1. Całkowita liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla na okres rozliczeniowy 2008-2012 wynosi 1 042 576 975.

2. Całkowitą liczbę uprawnień do emisji dwutlenku węgla na okres rozliczeniowy 2008-2012 dla poszczególnych rodzajów instalacji objętych systemem określa tabela nr 1:

Tabela nr 1

Lp. Kod Rodzaj instalacji Przydział uprawnień
1 E1 Instalacje do spalania paliw z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych 860 169 907
2 E2 Rafinerie ropy naftowej 15 380 333
3 E3 Piece koksownicze 15 053 854
4 F1 Instalacje prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej 7 045 045
5 F2 Instalacje do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali 26 029 115
6 M1.1 Instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych 54 509 555
7 M1.2 Instalacje do produkcji wapna 11 117 360
8 M2 Instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego 7 501 027
9 M3 Instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania 3 867 855
10 O1 Instalacje do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych 0
11 O2 Instalacje do produkcji papieru lub tektury 8 989 498

3. Całkowita liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla stanowiąca krajową rezerwę uprawnień do emisji dla instalacji nowych i tych, w których dokonano zmiany w instalacji, na okres rozliczeniowy 2008-2012 wynosi 32 162 921 uprawnień do emisji, w tym 13 343 630 uprawnień do emisji stanowi rezerwę dla instalacji zidentyfikowanych po dniu 1 stycznia 2008 r. oraz na planowane projekty wspólnych wdrożeń.

4. Roczna liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla instalacji wymienionych w tabeli nr 3 wynosi:

1) w 2008 roku - 200 972 398;

2) w 2009 roku - 201 957 864;

3) w 2010 roku - 202 244 429;

4) w 2011 roku - 202 244 429;

5) w 2012 roku - 202 244 429.

5. Liczbę uprawnień do emisji, jakie w każdym roku okresu rozliczeniowego 2008-2012 będą stanowiły rezerwę uprawnień do emisji dla projektów wspólnych wdrożeń posiadających listy zatwierdzające, określa tabela nr 2. Łączna liczba tych uprawnień do emisji w okresie rozliczeniowym 2008-2012 wynosi 750 505.

6. Liczba jednostek poświadczonej redukcji emisji (CER) i jednostek redukcji emisji (ERU), które prowadzący instalacje może wykorzystać do rozliczenia rocznej emisji dwutlenku węgla, wynosi 10% przydziału rocznego uprawnień dla każdej instalacji. Niewykorzystana w danym roku przysługująca liczba jednostek CER i ERU będzie mogła być użyta do rozliczenia rocznej emisji w kolejnych latach okresu rozliczeniowego.

7. Wykaz instalacji wraz z przyznaną im średnioroczną liczbą uprawnień w okresie rozliczeniowym 2008-2012 określa tabela nr 3.

Tabela nr 2. Lista projektów wspólnych wdrożeń1)

Projekt 1 Projekt 2 Projekt 3 Projekt 4 Projekt 5 Projekt 6 Liczba uprawnień do emisji dla projektów wspólnych wdrożeń na okres rozliczeniowy 2008-2012
I/a Nazwa projektu Mała elektrownia wodna na rzece Bóbr, Leszno Górne 30 MW farma wiatrowa w Zagórzu Wykorzystanie metanu pochodzącego ze składowiska odpadów i osadów ściekowych w Zakopanem Projekt geotermalnych źródeł ciepła dla systemu energetycznego w Stargardzie Szczecińskim Mazurski pakiet utylizacji gazu składowiskowego Lake Ostrowo farma wiatrowa
I/b Kod identyfikacyjny projektu
I/c Data wydania pisma zatwierdzającego projekt 14.05.2001 10.01.2005 25.01.2005 05.10.2005 31.03.2006 31.01.2007
II Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych do redukcji lub ograniczenia (w tonach na lata 2000-2012) 23 425 220 563 10 588 94 412 181 185 23 340 455 403 395 527
III % całkowitych redukcji wydawanych jako ERU 50 85 100 100 100 85
IV Opis linii bazowej Linia bazowa jest oparta na emisjach z powszechnej krajowej elektrowni konwencjonalnej Linia bazowa jest oparta na emisjach z sieci energetycznej Linia bazowa jest oparta na emisjach z powszechnej krajowej elektrociepłowni Ujęcie metanu - brak podwójnego liczenia Średnie emisje z ciepłowni PEC Stargard Szczeciński Linia bazowa jest oparta na emisjach z powszechnej krajowej elektrociepłowni Ujęcie metanu - brak podwójnego liczenia Linia bazowa jest oparta na emisjach z sektora elektroenergetycznego oraz przewidywanym jego rozwoju w następnych latach
V % emisji z instalacji objętych dyrektywą 2003/87/WE2) w całkowitej ilości emisji zawartych w linii bazowej (w przypadku pośrednich redukcji lub ograniczeń należy przedstawić szacunek) 100 100 100 100 100 100
VI Planowana ilość redukcji w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami (II x III x V) 11 715 187 479 10 588 181 185 23 340 336 198 750 505
VII/a W przypadku bezpośrednich redukcji i ograniczeń nazwa instalacji, w której wystąpią redukcje w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami PEC Stargard Szczeciński
VII/b W przypadku bezpośrednich redukcji i ograniczeń, numer identyfikacyjny instalacji, w której wystąpią redukcje w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami Nr KPRU 283,PL-0283-05
VIII/a Ilość ERU wydanych na 2008 r. odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami 2 343 39 895 1 883 0 36 237 4 668 0 67 240
VIII/b Ilość ERU wydanych na 2009 r. odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami 2 343 38 717 1 924 0 36 237 4 668 0 67 240
VIII/c Ilość ERU wydanych na 2010 r. odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami 2 343 37 485 2 193 0 36 237 4 668 0 67 240
VIII/d Ilość ERU wydanych na 2011 r. odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami 2 343 36 307 2 260 0 36 237 4 668 0 67 240
VIII/e Ilość ERU wydanych na 2012 r. odpowiadających redukcjom w ramach projektów sektora uczestniczącego w handlu uprawnieniami 2 343 35 075 2 328 0 36 237 4 668 0 67 238

Tabela nr 3. Roczna liczba uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla instalacji.

LP. NR KPRU NAZWA MIEJSCOWOŚĆ OPIS KOD PRZYDZIAŁ 2008 PRZYDZIAŁ 2009 PRZYDZIAŁ 2010 PRZYDZIAŁ 2011 PRZYDZIAŁ 2012
1 PL-0001-05 BOT ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW S.A. ROGOWIEC ELEKTROWNIA E1 26 937 155 26 937 155 26 937 155 26 937 155 26 937 155
2 PL-0002-05 BOT ELEKTROWNIA OPOLE S.A. BRZEZIE K. OPOLA ELEKTROWNIA E1 6 475 340 6 475 340 6 475 340 6 475 340 6 475 340
3 PL-0003-05 BOT ELEKTROWNIA TURÓW S.A. BOGATYNIA ELEKTROWNIA E1 11 158 636 11 158 636 11 158 636 11 158 636 11 158 636
4 PL-0004-05 ELEKTROWNIA KOZIENICE S.A. ŚWIERŻE GÓRNE ELEKTROWNIA E1 9 636 619 9 636 619 9 636 619 9 636 619 9 636 619
5 PL-0005-05 ELEKTROWNIA POŁANIEC S.A. - GRUPA ELECTRABEL POLSKA ZAWADA ELEKTROWNIA E1 4 972 620 4 972 620 4 972 620 4 972 620 4 972 620
6 PL-0006-05 ELEKTROWNIA RYBNIK S.A. RYBNIK ELEKTROWNIA E1 7 607 030 7 607 030 7 607 030 7 607 030 7 607 030
7 PL-0007-05 ELEKTROWNIA SKAWINA S.A. SKAWINA ELEKTROWNIA E1 2 332 423 2 332 423 2 332 423 2 332 423 2 332 423
8 PL-0008-05 ELEKTROWNIA "STALOWA WOLA" S.A. STALOWA WOLA ELEKTROWNIA E1 1 025 950 1 025 950 1 025 950 1 025 950 1 025 950
9 PL-0009-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH JAWORZNO ELEKTROWNIA JAWORZNO III ELEKTROWNIA III E1 5 225 963 5 225 963 5 225 963 5 225 963 5 225 963
10 PL-0010-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH KĘDZIERZYN-KOŹLE ELEKTROWNIA BLACHOWNIA E1 346 727 346 727 346 727 346 727 346 727
11 PL-0011-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH JAWORZNO ELEKTROWNIA JAWORZNO III ELEKTROWNIA II E1 853 934 853 934 853 934 853 934 853 934
12 PL-0012-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH ŁAZISKA GÓRNE ELEKTROWNIA ŁAZISKA E1 4 603 802 4 603 802 4 603 802 4 603 802 4 603 802
13 PL-0013-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH RUDA ŚLĄSKA ELEKTROWNIA HALEMBA E1 459 660 459 660 459 660 459 660 459 660
14 PL-0014-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH BĘDZIN ELEKTROWNIA ŁAGISZA E1 2 621 551 2 621 551 2 621 551 2 621 551 2 621 551
15 PL-0015-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH TRZEBINIA ELEKTROWNIA SIERSZA E1 2 400 053 2 400 053 2 400 053 2 400 053 2 400 053
16 PL-0016-05 ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A. NOWE CZARNOWO ELEKTROWNIA DOLNA ODRA E1 4 796 497 4 796 497 4 796 497 4 796 497 4 796 497
17 PL-0017-05 ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A. SZCZECIN ELEKTROWNIA POMORZANY E1 640 857 640 857 640 857 640 857 640 857
18 PL-0018-05 ZESPÓŁ ELEKTROWNI DOLNA ODRA S.A. SZCZECIN ELEKTROWNIA SZCZECIN E1 242 783 242 783 242 783 242 783 242 783
19 PL-0019-05 ZESPÓŁ ELEKTROWNI OSTROŁĘKA S.A. OSTROŁĘKA ELEKTROCIEPŁOWNIA OSTROŁĘKA A E1 421 372 421 372 421 372 421 372 421 372
20 PL-0020-05 ZESPÓŁ ELEKTROWNI OSTROŁĘKA S.A. OSTROŁĘKA ELEKTROWNIA OSTROŁĘKA B E1 2 290 616 2 290 616 2 290 616 2 290 616 2 290 616
21 PL-0021-05 ZE PAK S.A. ELEKTROWNIA

PĄTNÓW

KONIN ELEKTROWNIA PĄTNÓW I E1 6 100 579 6 100 579 6 100 579 6 100 579 6 100 579
22 PL-0022-05 ZE PAK S.A. ELEKTROWNIA KONIN KONIN ELEKTROWNIA KONIN E1 2 058 394 2 058 394 2 058 394 2 058 394 2 058 394
23 PL-0023-05 ZE PAK S.A. ELEKTROWNIA ADAMÓW7 TUREK ELEKTROWNIA

ADAMÓW

E1 3 526 553 3 526 553 3 526 553 3 526 553 3 526 553
24 PL-0024-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA CHORZÓW "ELCHO" SP. Z O.O. CHORZÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 1 296 086 1 296 086 1 296 086 1 296 086 1 296 086
25 PL-0025-05 ANDROPOL-ELEKTROCIEPŁOWNIA SP. Z O.O. ANDRYCHÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 47 364 47 364 47 364 47 364 47 364
26 PL-0026-05 VATTENFALL HEAT POLAND S.A. PRUSZKÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA PRUSZKÓW E1 122 020 122 020 122 020 122 020 122 020
27 PL-0027-05 VATTENFALL HEAT POLAND S.A. WARSZAWA ELEKTROCIEPŁOWNIA SIEKIERKI E1 3 322 100 3 322 100 3 322 100 3 322 100 3 322 100
28 PL-0028-05 VATTENFALL HEAT POLAND S.A. WARSZAWA ELEKTROCIEPŁOWNIA ŻERAŃ E1 2 460 430 2 460 430 2 460 430 2 460 430 2 460 430
29 PL-0029-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN S.A. BĘDZIN ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 523 380 523 380 523 380 523 380 523 380
30 PL-0030-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK S.A. BIAŁYSTOK ELEKTROCIEPŁOWNIA BIAŁYSTOK E1 695 753 695 753 695 753 695 753 695 753
31 PL-0031-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA ELEKTROCIEPŁOWNIA EC NOWA E1 2 534 217 2 534 217 2 534 217 2 534 217 2 534 217
32 PL-0032-05 FENICE POLAND SP. Z O.O. RZESZÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA FENICE RZESZÓW E1 119 343 119 343 119 343 119 343 119 343
33 PL-0033-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ELBLĄG

SP. Z O.O.

ELBLĄG ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 278 098 278 098 278 098 278 098 278 098
34 PL-0034-05 PRATERM KRAŚNIK SP. Z O.O. KRAŚNIK ELEKTROCIEPŁOWNIA KRAŚNIK E1 50 008 50 008 50 008 50 008 50 008
35 PL-0035-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GIGA SP. Z O.O. ŚWIDNIK ELEKTROCIEPŁOWNIA ŚWIDNIK E1 86 774 86 774 86 774 86 774 86 774
36 PL-0036-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA GORZÓW S.A. GORZÓW WIELKOPOLSKI ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 476 690 476 690 476 690 476 690 476 690
37 PL-0037-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KALISZ-PIWONICE S.A. KALISZ ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 70 240 70 240 70 240 70 240 70 240
38 PL-0038-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA "KRAKÓW" S.A. KRAKÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 1 594 520 1 594 520 1 594 520 1 594 520 1 594 520
39 PL-0039-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN-WROTKÓW SP. Z O.O. LUBLIN ELEKTROCIEPŁOWNIA LUBLIN-WROTKÓW E1 570 840 570 840 570 840 570 840 570 840
40 PL-0040-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MARCEL

SP. Z O.O.

RADLIN ELEKTROCIEPŁOWNIA MARCEL E1 186 997 186 997 186 997 186 997 186 997
41 PL-0041-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MIELEC SP. Z O.O. MIELEC ELEKTROCIEPŁOWNIA

MIELEC

E1 143 840 143 840 143 840 143 840 143 840
42 PL-0042-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW S.A. RZESZÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 194 588 194 588 194 588 194 588 194 588
43 PL-0043-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD SP. Z O.O. STAROGARD

GDAŃSKI

ELEKTROCIEPŁOWNIA STAROGARD E1 58 465 58 465 58 465 58 465 58 465
44 PL-0044-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SZOPIENICE SP. Z O.O. KATOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA SZOPIENICE E1 57 504 57 504 57 504 57 504 57 504
45 PL-0045-05 SODA POLSKA CIECH SP. Z O.O. INOWROCŁAW ELEKTROCIEPŁOWNIA - ZAKŁAD INOWROCŁAW E1 672 807 672 807 672 807 672 807 672 807
46 PL-0046-05 SODA POLSKA CIECH SP. Z O.O. JANIKOWO ELEKTROCIEPŁOWNIA - ZAKŁAD JANIKOWO E1 943 290 943 290 943 290 943 290 943 290
47 PL-0047-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY S.A. TYCHY ELEKTROCIEPŁOWNIA TYCHY E1 335 302 335 302 335 302 335 302 335 302
48 PL-0048-05 EC-INWEST SP. Z O.O. OSTRÓW WIELKOPOLSKI ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 18 794 18 794 18 794 18 794 18 794
49 PL-0049-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZE

S.A.

ZABRZE ELEKTROCIEPŁOWNIA ZABRZE E1 281 929 281 929 281 929 281 929 281 929
50 PL-0050-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA SP. Z O.O. ZDUŃSKA WOLA ELEKTROCIEPŁOWNIA ZDUŃSKA WOLA E1 86 140 86 140 86 140 86 140 86 140
51 PL-0051-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZIELONA GÓRA" S.A. ZIELONA GÓRA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 606 639 606 639 606 639 606 639 606 639
52 PL-0052-05 TORUŃSKA ENERGETYKA CERGIA S.A. TORUŃ ELEKTROCIEPŁOWNIE EC1 E1 199 325 199 325 199 325 199 325 199 325
53 PL-0053-05 TORUŃSKA ENERGETYKA CERGIA S.A. TORUŃ ELEKTROCIEPŁOWNIA EC3 E1 17 574 17 574 17 574 17 574 17 574
54 PL-0054-05 ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. GDAŃSK ELEKTROCIEPŁOWNIA GDAŃSKA E1 1 227 312 1 227 312 1 227 312 1 227 312 1 227 312
55 PL-0055-05 ELEKTROCIEPŁOWNIE WYBRZEŻE S.A. GDYNIA ELEKTROCIEPŁOWNIA GDYŃSKA E1 742 078 742 078 742 078 742 078 742 078
56 PL-0056-05 ENERGETYKA BORUTA SP. Z O.O. ZGIERZ ELEKTROCIEPŁOWNIA EC II E1 21 859 21 859 21 859 21 859 21 859
57 PL-0057-05 ENERGETYKA BORUTA SP. Z O.O. ZGIERZ ELEKTROCIEPŁOWNIA EC III E1 83 129 83 129 83 129 83 129 83 129
58 PL-0058-05 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. OPOLE CIEPŁOWNIA CENTRALNA K-173 E1 173 515 173 515 173 515 173 515 173 515
59 PL-0059-05 ENERGETYKA CIEPLNA W KAMIENNEJ GÓRZE SP. Z O.O. KAMIENNA GÓRA CIEPŁOWNIA E1 22 952 22 952 22 952 22 952 22 952
60 PL-0060-05 ENERGETYKA CIESZYŃSKA

SP. Z O.O.

CIESZYN ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 90 841 90 841 90 841 90 841 90 841
61 PL-0061-05 ENERGETYKA SP. Z O.O. LUBIN ELEKTROCIEPŁOWNIA E-1 LUBIN E1 88 720 88 720 88 720 88 720 88 720
62 PL-0062-05 ENERGETYKA SP. Z O.O. POLKOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA E-2 POLKOWICE E1 95 532 95 532 95 532 95 532 95 532
63 PL-0063-05 ENERGOBALTIC SP. Z O.O. WŁADYSŁAWOWO ELEKTROCIEPŁOWNIA WŁADYSŁAWOWO E1 18 634 18 634 18 634 18 634 18 634
64 PL-0064-05 ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH ERG W PUSTKOWIE S.A. PUSTKÓW KOTŁOWNIA E1 4 525 0 0 0 0
65 PL-0065-05 FORTUM DZT S.A. ŚWIEBODZICE ELEKTROCIEPŁOWNIA CHP ŚWIEBODZICE E1 7 167 7 167 7 167 7 167 7 167
66 PL-0067-05 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD

ELEKTROCIEPŁOWNIE

PSZÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA ANNA E1 88 504 88 504 88 504 88 504 88 504
67 PL-0068-05 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD

ELEKTROCIEPŁOWNIE

RYBNIK ELEKTROCIEPŁOWNIA CHWAŁOWICE E1 239 577 239 577 239 577 239 577 239 577
68 PL-0069-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA MEGATEM EC-LUBLIN SP. Z O.O. LUBLIN ELEKTROCIEPŁOWNIA MEGATEM EC-LUBLIN E1 312 611 312 611 312 611 312 611 312 611
69 PL-0070-05 OPEC GRUDZIĄDZ SP. Z O.O. GRUDZIĄDZ ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 125 797 184 238 184 238 184 238 184 238
70 PL-0071-05 OSTROWSKI ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY S.A. OSTRÓW WIELKOPOLSKI ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 74 248 74 248 74 248 74 248 74 248
71 PL-0072-05 POŁUDNIOWY KONCERN

ENERGETYCZNY S.A. W KATOWICACH

KATOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA

KATOWICE

E1 685 363 685 363 685 363 685 363 685 363
72 PL-0073-05 INTERPEP SP. Z O.O., EC WIZÓW SP. K. BOLESŁAWIEC ŚLĄSKI ELEKTROCIEPŁOWNIA WIZÓW E1 6 685 0 0 0 0
73 PL-0074-05 ENERGOPEP SP. Z O.O., EC

JEZIORNA SP. K.

KONSTANCIN-JEZIORNA ELEKTROCIEPŁOWNIA JEZIORNA E1 62 757 62 757 62 757 62 757 62 757
74 PL-0075-05 INTERPEP, EC ZAKRZÓW SP. Z O.O. SP. K. WROCŁAW ELEKTROCIEPŁOWNIA ZAKRZÓW E1 7 966 7 966 7 966 7 966 7 966
75 PL-0076-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A.

W KATOWICACH

BIELSKO-BIAŁA ELEKTROCIEPŁOWNIA BIELSKO-BIAŁA EC 1 E1 284 586 284 586 284 586 284 586 284 586
76 PL-0077-05 POŁUDNIOWY KONCERN ENERGETYCZNY S.A.

W KATOWICACH

CZECHOWICE-DZIEDZICE ELEKTROCIEPŁOWNIA BIELSKO-BIAŁA EC 2 E1 240 561 240 561 240 561 240 561 240 561
77 PL-0078-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE "MEGAWAT"

SP. Z O.O.

CZERWIONKA-LESZCZYNY ZAKŁAD Z-1 "DĘBIEŃSKO" E1 31 175 31 175 31 175 31 175 31 175
78 PL-0079-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE "MEGAWAT" SP. Z O.O. KNURÓW ZAKŁAD Z-2 "KNURÓW" E1 88 316 88 316 88 316 88 316 88 316
79 PL-0080-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE W SIEDLCACH SP. Z O.O. SIEDLCE CIEPŁOWNIA CENTRALNA I ELEKTROCIEPŁOWNIA GAZOWA E1 121 930 121 930 121 930 121 930 121 930
80 PL-0081-05 PRZEDSIĘBIORSTWO TERMICZNEJ UTYLIZACJI ODPADÓW "RA-TAR" SP. Z O.O. TARNOBRZEG ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 18 731 18 731 18 731 18 731 18 731
81 PL-0082-05 RCEKOENERGIA SP. Z O.O. CZECHOWICE-DZIEDZICE ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 54 666 54 666 54 666 54 666 54 666
82 PL-0083-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA "MOSZCZENICA" JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ELEKTROCIEPŁOWNIA "MOSZCZENICA" E1 118 979 172 979 172 909 172 909 172 909
83 PL-0084-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZOFIÓWKA" JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ELEKTROCIEPŁOWNIA "ZOFIÓWKA" E1 279 538 388 801 388 802 388 802 388 802
84 PL-0085-05 EEG PNIÓWEK PAWŁOWICE ŚLĄSKIE ELEKTROCIEPŁOWNIA

PNIÓWEK

E1 59 166 59 166 59 166 59 166 59 166
85 PL-0086-05 EEG PNIÓWEK SUSZEC ELEKTROCIEPŁOWNIA

SUSZEC

E1 29 065 29 065 29 065 29 065 29 065
86 PL-0087-05 ENERGETYKA URSUS SP. Z O.O. WARSZAWA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 57 679 57 679 57 679 57 679 57 679
87 PL-0088-05 EC "WOJKOWICE" SP. Z O.O. WOJKOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 37 782 37 782 37 782 37 782 37 782
88 PL-0089-05 ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY H. CZ. ELSEN SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA EC I E1 156 100 156 100 156 100 156 100 156 100
89 PL-0090-05 ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. KATOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA "KOSTUCHNA" E1 34 838 34 838 34 838 34 838 34 838
90 PL-0091-05 ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. KATOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA "WIECZOREK" E1 81 658 81 658 81 658 81 658 81 658
91 PL-0092-05 ZAKŁADY METALOWE MESKO S.A. SKARŻYSKO-KAMIENNA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 50 263 50 263 50 263 50 263 50 263
92 PL-0093-05 ENERGO-TECH SP. Z O.O. BIAŁYSTOK ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 26 891 26 891 26 891 26 891 26 891
93 PL-0094-05 ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH "CARBO-ENERGIA" SP. Z O.O. RUDA ŚLĄSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA

"MIKOŁAJ"

E1 65 709 65 709 65 709 65 709 65 709
94 PL-0095-05 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM S.A. BYTOM ELEKTROCIEPŁOWNIA MIECHOWICE E1 283 614 283 614 283 614 283 614 283 614
95 PL-0096-05 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYTOM S.A. BYTOM ELEKTROCIEPŁOWNIA SZOMBIERKI E1 24 886 24 886 24 886 24 886 24 886
96 PL-0097-05 DALKIA POZNAŃ ZEC S.A. POZNAŃ ELEKTROCIEPŁOWNIA EC I GARBARY E1 10 957 10 957 10 957 10 957 10 957
97 PL-0098-05 DALKIA POZNAŃ ZEC S.A. POZNAŃ ELEKTROCIEPŁOWNIA EC II KAROLIN E1 1 376 968 1 376 968 1 376 968 1 376 968 1 376 968
98 PL-0099-05 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ S.A. BYDGOSZCZ ELEKTROCIEPŁOWNIA BYDGOSZCZ III E1 7 7 7 7 7
99 PL-0100-05 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ S.A. BYDGOSZCZ ELEKTROCIEPŁOWNIA BYDGOSZCZ I E1 62 746 62 746 62 746 62 746 62 746
100 PL-0101-05 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI BYDGOSZCZ S.A. BYDGOSZCZ ELEKTROCIEPŁOWNIA BYDGOSZCZ II E1 1 092 499 1 092 499 1 092 499 1 092 499 1 092 499
101 PL-0102-05 DALKIA ŁÓDŹ S.A. ŁÓDŹ ELEKTROCIEPŁOWNIA ZAKŁAD EC 3 E1 947 299 947 299 947 299 947 299 947 299
102 PL-0103-05 DALKIA ŁÓDŹ S.A. ŁÓDŹ ELEKTROCIEPŁOWNIA ZAKŁAD EC 4 E1 1 044 316 1 044 316 1 044 316 1 044 316 1 044 316
103 PL-0104-05 DALKIA ŁÓDŹ S.A. ŁÓDŹ ELEKTROCIEPŁOWNIA ZAKŁAD EC 2 E1 507 353 507 353 507 353 507 353 507 353
104 PL-0105-05 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA

S.A.

SIECHNICE

K. WROCŁAWIA

ELEKTROCIEPŁOWNIA CZECHNICA E1 366 688 366 688 366 688 366 688 366 688
105 PL-0106-05 ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A. WROCŁAW ELEKTROCIEPŁOWNIA WROCŁAW E1 1 242 892 1 242 892 1 242 892 1 242 892 1 242 892
106 PL-0108-05 AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII I USŁUG ENERGETYCZNO-GÓRNICZYCH "ENMAG-EG" SP. Z O.O. PIEKARY ŚLĄSKIE CIEPŁOWNIA "JULIAN" E1 19 179 19 179 19 179 19 179 19 179
107 PL-0109-05 SĘDZISZOWSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

SĘDZISZÓW CIEPŁOWNIA E1 10 278 10 278 10 278 10 278 10 278
108 PL-0110-05 CIEPŁOWNIA ŁAŃCUT SP. Z O.O. ŁAŃCUT CIEPŁOWNIA E1 19 846 19 846 19 846 19 846 19 846
109 PL-0111-05 CIEPŁOWNIA MIEJSKA SP. Z O.O. SZYDŁOWIEC CIEPŁOWNIA MIEJSKA E1 16 582 16 582 16 582 16 582 16 582
110 PL-0112-05 CIEPŁOWNIA RYDUŁTOWY

SP. Z O.O.

RYDUŁTOWY CIEPŁOWNIA E1 35 812 35 812 35 812 35 812 35 812
111 PL-0113-05 CIEPŁOWNIA SIEMIANOWICE SP. Z O.O. SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE CIEPŁOWNIA PRZY UL. LUBINY E1 60 387 60 387 60 387 60 387 60 387
112 PL-0115-05 CIEPŁOWNIA SIERPC SP. Z O.O. SIERPC CIEPŁOWNIA SIERPC E1 27 479 27 479 27 479 27 479 27 479
113 PL-0116-05 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BIELAWA CIEPŁOWNIA E1 16 872 16 872 16 872 16 872 16 872
114 PL-0117-05 CIEPŁOWNICTWO SP. Z O.O. NOWA RUDA CIEPŁOWNIA E1 21 939 21 939 21 939 21 939 21 939
115 PL-0119-05 DALKIA POLSKA S.A. KRAKÓW KOTŁOWNIA SZPITALA

UNIWERSYTECKIEGO

E1 8 672 8 672 8 672 8 672 8 672
116 PL-0120-05 ZESPÓŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI WAM SP. Z O.O.

ODDZIAŁ ENERGETYKI CIEPLNEJ

WARSZAWA CIEPŁOWNIA E1 16 763 16 763 16 763 16 763 16 763
117 PL-0121-05 EKOTERM SP. Z O.O. BIERUŃ CIEPŁOWNIA E1 36 050 36 050 36 050 36 050 36 050
118 PL-0122-05 EKP SP. Z O.O. KLUCZE CIEPŁOWNIA E1 36 951 36 951 36 951 36 951 36 951
119 PL-0123-05 ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. ELBLĄG CIEPŁOWNIA E1 28 195 28 195 28 195 28 195 28 195
120 PL-0124-05 VATTENFALL HEAT POLAND S.A. WARSZAWA CIEPŁOWNIA KAWĘCZYN E1 156 899 156 899 156 899 156 899 156 899
121 PL-0125-05 VATTENFALL HEAT POLAND S.A. WARSZAWA CIEPŁOWNIA WOLA E1 14 606 14 606 14 606 14 606 14 606
122 PL-0126-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA KIELCE S.A. KIELCE ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 189 357 194 547 194 547 194 547 194 547
123 PL-0127-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW S.A. RZESZÓW KOTŁOWNIA WĘGLOWA E1 108 567 108 567 108 567 108 567 108 567
124 PL-0128-05 ENERGETYKA CIEPLNA MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA SP. Z O.O. SKARŻYSKO-KAMIENNA CENTRALNA CIEPŁOWNIA E1 50 289 50 289 50 289 50 289 50 289
125 PL-0130-05 ENERGETYKA CIEPLNA

OPOLSZCZYZNY S.A.

KLUCZBORK CIEPŁOWNIA REJONOWA K-301 E1 27 375 27 375 27 375 27 375 27 375
126 PL-0131-05 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. STRZELCE OPOLSKIE CIEPŁOWNIA REJONOWA K-452 E1 21 071 21 071 21 071 21 071 21 071
127 PL-0132-05 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. KRAPKOWICE CIEPŁOWNIA REJONOWA K-651 E1 12 874 12 874 12 874 12 874 12 874
128 PL-0133-05 BRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. BRZEG CIEPŁOWNIA K-202 E1 41 214 41 214 41 214 41 214 41 214
129 PL-0134-05 ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. IŁAWA IŁAWA KOTŁOWNIA

REJONOWA NR 1

E1 54 015 54 015 54 015 54 015 54 015
130 PL-0135-05 ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. SKIERNIEWICE SKIERNIEWICE CIEPŁOWNIA MIEJSKA E1 64 705 64 705 64 705 64 705 64 705
131 PL-0136-05 ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W WIELUNIU WIELUŃ CIEPŁOWNIA E1 44 167 44 167 44 167 44 167 44 167
132 PL-0137-05 ENERGETYKA CIEPLNA - KĘPNO SP. Z O.O. KĘPNO KOTŁOWNIA MIEJSKA E1 10 811 10 811 10 811 10 811 10 811
133 PL-0138-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W WAŁBRZYCHU KOSTRZYCA CIEPŁOWNIA KOSTRZYCA E1 15 965 15 965 15 965 15 965 15 965
134 PL-0139-05 FORTUM DZT S.A. KŁODZKO CIEPŁOWNIA E1 18 340 18 340 18 340 18 340 18 340
135 PL-0140-05 FORTUM DZT S.A. DZIERŻONIÓW KOTŁOWNIA E1 25 993 25 993 25 993 25 993 25 993
136 PL-0141-05 FORTUM DZT S.A. ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE KOTŁOWNIA E1 4 668 4 668 4 668 4 668 4 668
137 PL-0142-05 FORTUM DZT S.A. JAWOR KOTŁOWNIA E1 17 889 17 889 17 889 17 889 17 889
138 PL-0143-05 FORTUM DZT S.A. JAWOR KOTŁOWNIA E1 7 672 7 672 7 672 7 672 7 672
139 PL-0144-05 GDAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. GDAŃSK-STOGI KOTŁOWNIA K-93 E1 29 524 29 524 29 524 29 524 29 524
140 PL-0145-05 GEOTERMIA PYRZYCE SP. Z O.O. PYRZYCE CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA E1 3 181 3 181 3 181 3 181 3 181
141 PL-0146-05 STOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ PRAGA POŁUDNIE - CIEPŁOWNIA MIĘDZYLESIE WARSZAWA CIEPŁOWNIA MIĘDZYLESIE E1 23 512 23 512 23 512 23 512 23 512
142 PL-0147-05 RWE STOEN CONTRACTING

SP. Z O.O.

SŁUPCA KOTŁOWNIA MIAŁOWA E1 33 741 33 741 33 741 33 741 33 741
143 PL-0148-05 IDEA 98 SP. Z O.O. TARNOWSKIE GÓRY TARNOWSKIE GÓRY CIEPŁOWNIA E1 11 807 0 0 0 0
144 PL-0150-05 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD

ELEKTROCIEPŁOWNIE

RYBNIK ELEKTROCIEPŁOWNIA JANKOWICE GŁÓWNE E1 77 125 77 125 77 125 77 125 77 125
145 PL-0152-05 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD ELEKTROCIEPŁOWNIE RYBNIK CIEPŁOWNIA RYMER E1 18 250 18 250 18 250 18 250 18 250
146 PL-0153-05 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD ELEKTROCIEPŁOWNIE RYBNIK CIEPŁOWNIA IGNACY E1 14 153 14 153 14 153 14 153 14 153
147 PL-0154-05 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD

ELEKTROCIEPŁOWNIE

WODZISŁAW ŚLĄSKI CIEPŁOWNIA 1 MAJA E1 5 713 5 713 5 713 5 713 5 713
148 PL-0155-05 KOMPANIA WĘGLOWA S.A. ODDZIAŁ ZAKŁAD ELEKTROCIEPŁOWNIE WODZISŁAW ŚLĄSKI CIEPŁOWNIA JEDŁOWNIK E1 3 390 0 0 0 0
149 PL-0156-05 KOMUNALNA ENERGETYKA CIEPLNA "KOMEC" SP. Z O.O. KĘTRZYN KOTŁOWNIA E1 18 328 18 328 18 328 18 328 18 328
150 PL-0157-05 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

NAKŁO NAD NOTECIĄ CIEPŁOWNIA E1 11 783 11 783 11 783 11 783 11 783
151 PL-0158-05 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

KORONOWO CIEPŁOWNIA E1 12 035 12 035 12 035 12 035 12 035
152 PL-0159-05 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

BYDGOSZCZ CIEPŁOWNIA E1 15 387 15 387 15 387 15 387 15 387
153 PL-0160-05 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. BYDGOSZCZ CIEPŁOWNIA E1 10 685 10 685 10 685 10 685 10 685
154 PL-0161-05 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. SOLEC KUJAWSKI CIEPŁOWNIA E1 13 972 13 972 13 972 13 972 13 972
155 PL-0162-05 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. BIAŁE BŁOTA CIEPŁOWNIA E1 51 204 51 204 51 204 51 204 51 204
156 PL-0163-05 KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KARCZEWIE KARCZEW CIEPŁOWNIA E1 15 216 15 216 15 216 15 216 15 216
157 PL-0164-05 KOTŁOWNIA "IZOPOL" ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPLNEJ I WODNEJ SP. Z O.O. TRZEMESZNO KOTŁOWNIA E1 9 361 12 499 12 499 12 499 12 499
158 PL-0165-05 KOZIENICKA GOSPODARKA KOMUNALNA KOZIENICE CIEPŁOWNIA E1 34 990 34 990 34 990 34 990 34 990
159 PL-0166-05 KRAŚNICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. KRAŚNIK CIEPŁOWNIA E1 13 462 13 462 13 462 13 462 13 462
160 PL-0167-05 LIDMAN ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA KOTŁOWNIA E1 10 429 10 429 10 429 10 429 10 429
161 PL-0168-05 "LUBREM" SP. J. K. DĘBSKI, J. KLEPACK1 DĘBLIN CENTRALNA CIEPŁOWNIA

W DĘBLINIE

E1 44 195 44 195 44 195 44 195 44 195
162 PL-0169-05 ŁĘCZYŃSKA ENERGETYKA SP. Z O.O. W BOGDANCE BOGDANKA CIEPŁOWNIA E1 50 282 50 282 50 282 50 282 50 282
163 PL-0170-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN CIEPŁOWNIA E1 149 127 149 127 149 127 149 127 149 127
164 PL-0171-05 FORTUM PŁOCK SP. Z O.O. TORUŃ CIEPŁOWNIA E1 12 722 12 722 12 722 12 722 12 722
165 PL-0172-05 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG CENTRALNA CIEPŁOWNIA CC-1/2 E1 82 970 82 970 82 970 82 970 82 970
166 PL-0173-05 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W PILE PIŁA KOTŁOWNIA REJONOWA KR-KACZORSKA E1 25 546 25 546 25 546 25 546 25 546
167 PL-0174-05 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W PILE PIŁA KOTŁOWNIA REJONOWA KR-KOSZYCE E1 18 199 18 199 18 199 18 199 18 199
168 PL-0175-05 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W PILE PIŁA KOTŁOWNIA REJONOWA KR-ZACHÓD E1 31 556 31 556 31 556 31 556 31 556
169 PL-0176-05 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W KOSZALINIE KOSZALIN CIEPŁOWNIA DPM E1 67 924 67 924 67 924 67 924 67 924
170 PL-0177-05 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W KOSZALINIE KOSZALIN CIEPŁOWNIA FUB E1 62 288 62 288 62 288 62 288 62 288
171 PL-0178-05 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W SZCZECINKU SZCZECINEK KOTŁOWNIA REJONOWA KR1 E1 19 089 19 089 19 089 19 089 19 089
172 PL-0181-05 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI CIEPŁOWNIA E1 130 109 130 109 130 109 130 109 130 109
173 PL-0182-05 MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. MRĄGOWO KOTŁOWNIA

REJONOWA

E1 26 119 26 119 26 119 26 119 26 119
174 PL-0183-05 MIEJSKA GOSPODARKA KOMUNALNA SP. Z O.O. OLEŚNICA CENTRALNA CIEPŁOWNIA E1 35 316 35 316 35 316 35 316 35 316
175 PL-0184-05 MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "EKOTERM" SP. Z O.O. ŻYWIEC KOTŁOWNIA REJONOWA "POD GRAPĄ" E1 33 464 33 464 33 464 33 464 33 464
176 PL-0185-05 MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ - OŁAWA SP. Z O.O. OŁAWA CIEPŁOWNIA ZAWODOWA E1 21 904 21 904 21 904 21 904 21 904
177 PL-0186-05 MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KOLE KOŁO CIEPŁOWNIA E1 37 716 37 716 37 716 37 716 37 716
178 PL-0187-05 MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. CHOJNICE CIEPŁOWNIA E1 26 605 26 605 26 605 26 605 26 605
179 PL-0188-05 MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. KĘDZIERZYN-KOŹLE KĘDZIERZYN-KOŹLE KOTŁOWNIA K-41 E1 5 210 5 210 5 210 5 210 5 210
180 PL-0189-05 MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŚWIDNICY SP. Z O.O. ŚWIDNICA CIEPŁOWNIA ZAWISZÓW E1 36 606 36 606 36 606 36 606 36 606
181 PL-0190-05 MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŚWIDNICY SP. Z O.O. ŚWIDNICA CIEPŁOWNIA ZARZECZE E1 10 637 10 637 10 637 10 637 10 637
182 PL-0191-05 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI CIEPŁOWNIA C-2 E1 44 783 44 783 44 783 44 783 44 783
183 PL-0192-05 MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. PIOTRKÓW

TRYBUNALSKI

CIEPŁOWNIA C-1 E1 71 205 71 205 71 205 71 205 71 205
184 PL-0193-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE CHEŁM CIEPŁOWNIA

CENTRALNA

E1 98 414 98 414 98 414 98 414 98 414
185 PL-0194-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE CHEŁM CIEPŁOWNIA SZCZYTOWA E1 1 530 1 530 1 530 1 530 1 530
186 PL-0195-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. LESZNO CIEPŁOWNIA "ZATORZE" E1 56 166 56 166 56 166 56 166 56 166
187 PL-0196-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZO-KOMUNALNE "KOKSIK" SP. Z O.O. REDA KOTŁOWNIA E1 16 232 16 232 16 232 16 232 16 232
188 PL-0197-05 WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY S.A. LUBIN CIEPŁOWNIA W LUBINIE E1 104 195 104 195 104 195 104 195 104 195
189 PL-0198-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "CIEPŁO" SP. Z O.O. SKOCZÓW KOTŁOWNIA E1 6 237 6 237 6 237 6 237 6 237
190 PL-0199-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "GIGA" SP. Z O.O. AUGUSTÓW CIEPŁOWNIA E1 36 956 36 956 36 956 36 956 36 956
191 PL-0200-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W BIELSKU PODLASKIM

BIELSK PODLASKI KOTŁOWNIA

CENTRALNA

E1 16 753 16 753 16 753 16 753 16 753
192 PL-0201-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ W BRANIEWIE

BRANIEWO CIEPŁOWNIA E1 24 002 24 002 24 002 24 002 24 002
193 PL-0202-05 PRATERM PÓŁNOC SP. Z O.O. W ŚWIECIU BYTÓW KOTŁOWNIA

REJONOWA W BYTOWIE

E1 12 646 12 646 12 646 12 646 12 646
194 PL-0203-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. KIELCE

KIELCE CIEPŁOWNIA E1 16 274 16 274 16 274 16 274 16 274
195 PL-0204-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. LĘBORK KOTŁOWNIA REJONOWA KR-1 E1 43 169 43 169 43 169 43 169 43 169
196 PL-0205-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W NOWYM SĄCZU NOWY SĄCZ ZESPÓŁ KOTŁOWNI MILLENIUM E1 52 870 52 870 52 870 52 870 52 870
197 PL-0206-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. PIEKARY ŚLĄSKIE CIEPŁOWNIA E1 25 923 25 923 25 923 25 923 25 923
198 PL-0207-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BIAŁYMSTOKU BIAŁYSTOK CIEPŁOWNIA E1 123 710 123 710 123 710 123 710 123 710
199 PL-0208-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. TARNOWSKIE GÓRY

TARNOWSKIE GÓRY CIEPŁOWNIA E1 60 527 60 527 60 527 60 527 60 527
200 PL-0209-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W MIĘDZYRZECU PODLASKIM

MIĘDZYRZEC PODLASKI CIEPŁOWNIA MIĘDZYRZEC PODLASKI E1 16 424 16 424 16 424 16 424 16 424
201 PL-0210-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W RYPINIE RYPIN CIEPŁOWNIA E1 22 139 22 139 22 139 22 139 22 139
202 PL-0211-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. BOCHNIA

BOCHNIA KOTŁOWNIA MIEJSKA K-11 E1 13 683 13 683 13 683 13 683 13 683
203 PL-0212-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W OSTRÓDZIE OSTRÓDA CIEPŁOWNIA E1 39 217 42 354 42 354 42 354 42 354
204 PŁ-0213-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PRZEMYŚLU SP. Z O.O. PRZEMYŚL CIEPŁOWNIA E1 55 780 55 780 55 780 55 780 55 780
205 PL-0214-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. TARNÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA PIASKÓWKA E1 102 605 114 301 114 301 114 301 114 301
206 PL-0215-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK CIEPŁOWNIA WSCHÓD E1 130 843 130 843 130 843 130 843 130 843
207 PL-0216-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOMŻY SP. Z O.O. ŁOMŻA CIEPŁOWNIA E1 79 014 79 014 79 014 79 014 79 014
208 PL-0217-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. KROSNO CIEPŁOWNIA E1 34 364 34 364 34 364 34 364 34 364
209 PL-0218-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. WŁODAWA KOTŁOWNIA REJONOWA WE WŁODAWIE E1 33 454 33 454 33 454 33 454 33 454
210 PL-0219-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W DĘBICY DĘBICA KOTŁOWNIA K-15 E1 43 918 43 918 43 918 43 918 43 918
211 PL-0220-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. BRZESKO KOTŁOWNIA REJONOWA E1 17 275 17 275 17 275 17 275 17 275
212 PL-0221-05 MW POLSKA SP. Z O.O. - CIEPŁOWNIA W SOKÓŁCE SOKÓŁKA CIEPŁOWNIA E1 20 790 20 790 20 790 20 790 20 790
213 PL-0222-05 NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA SP. Z O.O. BRZESZCZE BRZESZCZE ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY NR 1

"BRZESZCZE"

E1 31 809 31 809 31 809 31 809 31 809
214 PL-0223-05 NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA SP. Z O.O. BRZESZCZE WOLA ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY NR 2 "CZECZOTT" E1 33 580 33 580 33 580 33 580 33 580
215 PL-0224-05 NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA SP. Z O.O. BRZESZCZE LIBIĄŻ ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY NR 3

"JANINA"

E1 24 658 24 658 24 658 24 658 24 658
216 PL-0225-05 NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA SP. Z O.O. BRZESZCZE CZECHOWICE-DZIEDZICE ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY NR 5 "SILESIA" E1 23 947 23 947 23 947 23 947 23 947
217 PL-0226-05 NADWIŚLAŃSKA SPÓŁKA ENERGETYCZNA SP. Z O.O. BRZESZCZE LĘDZINY ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY NR 6 "ZIEMOWIT" E1 36 333 36 333 36 333 36 333 36 333
218 PL-0227-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ NOWY TARG SP. Z O.O.

NOWY TARG KOTŁOWNIA E1 20 456 20 456 20 456 20 456 20 456
219 PL-0228-05 NYSKA ENERGETYKA CIEPLNA - NYSA SP. Z O.O. NYSA KOTŁOWNIA K-423 E1 51 709 51 709 51 709 51 709 51 709
220 PL-0229-05 OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

WEJHEROWO CIEPŁOWNIA NANICE E1 38 465 38 465 38 465 38 465 38 465
221 PL-0231-05 OTWOCKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OTWOCK CIEPŁOWNIA E1 5 797 5 797 5 797 5 797 5 797
222 PL-0232-05 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. OZORKÓW CIEPŁOWNIA E1 9 355 9 355 9 355 9 355 9 355
223 PL-0233-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ENCO" SP. Z O.O. BYTOM CIEPŁOWNIA E1 14 763 14 763 14 763 14 763 14 763
224 PL-0234-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LUBARTOWIE SP. Z O.O. LUBARTÓW CIEPŁOWNIA E1 20 762 20 762 20 762 20 762 20 762
225 PL-0235-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁUKOWIE SP. Z O.O. ŁUKÓW KOTŁOWNIE WĘGLOWE E1 23 801 23 801 23 801 23 801 23 801
226 PL-0236-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. ŚWINOUJŚCIE CIEPŁOWNIA E1 59 353 59 353 59 353 59 353 59 353
227 PL-0237-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W EŁKU EŁK CIEPŁOWNIA GŁÓWNA C-III E1 57 665 57 665 57 665 57 665 57 665
228 PL-0238-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LUX REMONT" SP. Z O.O. MIŃSK MAZOWIECKI CIEPŁOWNIA E1 11 247 11 247 11 247 11 247 11 247
229 PL-0239-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "KOMECH" SP. Z O.O. SOSNOWIEC KOTŁOWNIA E1 12 266 12 266 12 266 12 266 12 266
230 PL-0240-05 PRATERM PÓŁNOC SP. Z O.O. W ŚWIECIU SZTUM CIEPŁOWNIA SZTUM E1 14 471 14 471 14 471 14 471 14 471
231 PL-0241-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W CHRZANOWIE PORĘBA CIEPŁOWNIA PORĘBA E1 7 741 7 741 7 741 7 741 7 741
232 PL-0242-05 PRESSTERM SP. Z O.O. BOLECHOWO CIEPŁOWNIA E1 17 907 17 907 17 907 17 907 17 907
233 PL-0243-05 PRZEDSIĘBIORSTWO CIEPŁOWNICZO-USŁUGOWE

"PIASECZNO" SP. Z O.O.

PIASECZNO CIEPŁOWNIA E1 7 355 7 355 7 355 7 355 7 355
234 PL-0244-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE "MEGAWAT" SP. Z O.O. KNURÓW ZAKŁAD Z-1 ODDZ. Z-3K

"SZCZYGŁOWICE"

E1 29 722 29 722 29 722 29 722 29 722
235 PL-0245-05 FORTUM CZĘSTOCHOWA S.A. CZĘSTOCHOWA CIEPŁOWNIA UL. BRZEŹNICKA E1 51 404 51 404 51 404 51 404 51 404
236 PL-0246-05 FORTUM CZĘSTOCHOWA S.A. CZĘSTOCHOWA CIEPŁOWNIA UL. REJTANA E1 177 266 177 266 177 266 177 266 177 266
237 PL-0247-05 FORTUM CZĘSTOCHOWA S.A. MYSZKÓW CIEPŁOWNIA E1 21 877 21 877 21 877 21 877 21 877
238 PL-0248-05 FORTUM CZĘSTOCHOWA S.A. LUBLINIEC CIEPŁOWNIA E1 12 687 12 687 12 687 12 687 12 687
239 PL-0249-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "ŻYRARDÓW" SP. Z O.O. ŻYRARDÓW CIEPŁOWNIA MIEJSKA E1 37 853 50 325 50 325 50 325 50 325
240 PL-0250-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "BUGAJ" SP. Z O.O. STARACHOWICE CIEPŁOWNIA E1 29 625 29 625 29 625 29 625 29 625
241 PL-0251-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ S.A. ZAWIERCIE ZAKŁAD CIEPLNY NR 6 W ZAWIERCIU E1 50 362 50 362 50 362 50 362 50 362
242 PL-0252-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ S.A. OLKUSZ ZAKŁAD CIEPLNY NR 5 W OLKUSZU E1 49 536 49 536 49 536 49 536 49 536
243 PL-0253-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "EMPEC" SP. Z O.O. USTKA KOTŁOWNIA

REJONOWA NR 1

E1 19 329 19 329 19 329 19 329 19 329
244 PL-0254-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. ZAKOPANE KOTŁOWNIA

CENTRALNA

E1 6 606 6 606 6 606 6 606 6 606
245 PL-0255-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GORZÓW SP. Z O.O. GORZÓW

WIELKOPOLSKI

CIEPŁOWNIA

UL. NIEMCEWICZA

E1 648 648 0 0 0
246 PL-0256-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ GORZÓW SP. Z O.O. GORZÓW WIELKOPOLSKI CIEPŁOWNIA UL. MAŁOROLNYCH E1 2 615 2 615 2 615 2 615 2 615
247 PL-0257-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "ENWOS" SP. Z O.O. CHEŁMEK KOTŁOWNIA E1 14 645 14 645 14 645 14 645 14 645
248 PL-0258-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "LEGIONOWO" SP. Z O.O. LEGIONOWO CIEPŁOWNIA E1 75 554 75 554 75 554 75 554 75 554
249 PL-0259-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ LUBAŃ SP. Z O.O. LUBAŃ KOTŁOWNIE "PIAST" I "ŚRÓDMIEŚCIE" E1 16 274 16 274 16 274 16 274 16 274
250 PL-0260-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. POLICE CIEPŁOWNIA E1 13 627 13 627 13 627 13 627 13 627
251 PL-0261-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KALISZU KALISZ CIEPŁOWNIA E1 43 413 43 413 43 413 43 413 43 413
252 PL-0262-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W WAŁBRZYCHU WAŁBRZYCH ZESPÓŁ CIEPŁOWNI C3+C1 E1 73 770 73 770 73 770 73 770 73 770
253 PL-0263-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ WE WRZEŚNI S.A. WRZEŚNIA CIEPŁOWNIA C-22 E1 25 694 25 694 25 694 25 694 25 694
254 PL-0264-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. SANDOMIERZ SANDOMIERZ KOTŁOWNIA "ROKITEK" E1 18 348 18 348 18 348 18 348 18 348
255 PL-0265-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W GRAJEWIE GRAJEWO CIEPŁOWNIA E1 34 050 34 050 34 050 34 050 34 050
256 PL-0266-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU RADZIONKÓW CIEPŁOWNIA RADZIONKÓW E1 51 665 51 665 51 665 51 665 51 665
257 PL-0267-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W BYTOMIU RADZIONKÓW KOTŁOWNIA PROZMONT E1 7 484 7 484 7 484 7 484 7 484
258 PL-0268-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. GIŻYCKO KOTŁOWNIA E1 38 820 38 820 38 820 38 820 38 820
259 PL-0269-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. GOLUB-DOBRZYŃ CIEPŁOWNIA E1 11 274 11 274 11 274 11 274 11 274
260 PL-0271-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. SIERADZ CIEPŁOWNIA MIEJSKA E1 50 526 50 526 50 526 50 526 50 526
261 PL-0272-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. SIERADZ CIEPŁOWNIA REJONOWA E1 14 021 14 021 14 021 14 021 14 021
262 PL-0273-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. USTRZYKI DOLNE CIEPŁOWNIA E1 14 965 14 965 14 965 14 965 14 965
263 PL-0274-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KUTNIE KUTNO CIEPŁOWNIA MIEJSKA NR 1 E1 36 348 36 348 36 348 36 348 36 348
264 PL-0275-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KUTNIE KUTNO CIEPŁOWNIA MIEJSKA NR 2 E1 28 525 28 525 28 525 28 525 28 525
265 PL-0276-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W TARNOBRZEGU TARNOBRZEG CIEPŁOWNIA NR 2 E1 13 379 13 379 13 379 13 379 13 379
266 PL-0277-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W TARNOBRZEGU TARNOBRZEG CIEPŁOWNIA NR 3 E1 34 483 34 483 34 483 34 483 34 483
267 PL-0278-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. BIAŁA PODLASKA CIEPŁOWNIE K-1 I K-2 E1 76 939 76 939 76 939 76 939 76 939
268 PL-0279-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. CHOSZCZNO CIEPŁOWNIA I KOTŁOWNIE E1 11 521 11 521 11 521 11 521 11 521
269 PL-0280-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. CIECHANÓW CIEPŁOWNIA CENTRALNA E1 76 165 76 165 76 165 76 165 76 165
270 PL-0281-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. GOLENIÓW CIEPŁOWNIA E1 22 515 22 515 22 515 22 515 22 515
271 PL-0282-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. MIŃSK MAZOWIECKI KOTŁOWNIA E1 14 153 14 153 14 153 14 153 14 153
272 PL-0283-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. STARGARD

SZCZECIŃSKI

CIEPŁOWNIA

ZAWODOWA

E1 68 198 68 198 68 198 68 198 68 198
273 PL-0284-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. WYSZKÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 32 302 32 302 32 302 32 302 32 302
274 PL-0285-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. JAROCIN KOTŁOWNIA

REJONOWA

E1 16 279 16 279 16 279 16 279 16 279
275 PL-0286-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. JELENIA GÓRA CIEPŁOWNIA ZABOBRZE E1 41 560 41 560 41 560 41 560 41 560
276 PL-0287-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. JELENIA GÓRA ELEKTROCIEPŁOWNIA MIASTO E1 50 075 50 075 50 075 50 075 50 075
277 PL-0288-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. RADZYN PODLASKI CIEPŁOWNIA W RADZYNIU E1 16 778 16 778 16 778 16 778 16 778
278 PL-0289-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ TERMEX SP. Z O.O. SZCZYTNO KOTŁOWNIA E1 20 342 20 342 20 342 20 342 20 342
279 PL-0290-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "TERMOWAD" SP. Z O.O. WADOWICE KOTŁOWNIA REJONOWA E1 23 220 23 220 23 220 23 220 23 220
280 PL-0291-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W CHRZANOWIE CHRZANÓW CIEPŁOWNIA "POŁUDNIE" E1 52 677 52 677 52 677 52 677 52 677
281 PL-0293-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W CHRZANOWIE LIBIĄŻ KOTŁOWNIA "FLAGÓWKA" E1 9 154 9 154 9 154 9 154 9 154
282 PL-0294-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W GNIEŹNIE SP. Z O.O. GNIEZNO CIEPŁOWNIA C-13 E1 41 406 42 498 42 498 42 498 42 498
283 PL-0295-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W GNIEŹNIE SP. Z O.O. GNIEZNO CIEPŁOWNIA C-14 E1 6 375 6 375 6 375 6 375 6 375
284 PL-0296-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. GOSTYNIN CIEPŁOWNIA

CENTRALNA

E1 22 623 22 623 22 623 22 623 22 623
285 PL-0297-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU RACIBÓRZ CIEPŁOWNIA MIEJSKA E1 64 686 64 686 64 686 64 686 64 686
286 PL-0298-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU WODZISŁAW ŚLĄSKI CIEPŁOWNIA MIEJSKA E1 43 058 43 058 43 058 43 058 43 058
287 PL-0299-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W JASTRZĘBIU ZDROJU ŻORY CIEPŁOWNIA MIEJSKA E1 52 692 52 692 52 692 52 692 52 692
288 PL-0300-05 ECO MALBORK SP. Z O.O. MALBORK CIEPŁOWNIA MIEJSKA E1 46 607 46 607 46 607 46 607 46 607
289 PL-0301-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W PŁOŃSKU SP. Z O.O. PŁOŃSK ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 29 991 29 991 29 991 29 991 29 991
290 PL-0302-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ROPCZYCACH SP. Z O.O. ROPCZYCE CIEPŁOWNIA E1 11 746 11 746 11 746 11 746 11 746
291 PL-0303-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAŁKACH SP. Z O.O. SUWAŁKI CIEPŁOWNIA GŁÓWNA E1 83 395 118 787 118 787 118 787 118 787
292 PL-0304-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W SUWAŁKACH SP. Z O.O. SUWAŁKI CIEPŁOWNIA CENTRUM E1 10 041 10 041 10 041 10 041 10 041
293 PL-0305-05 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. LUBUSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ ŻARY CIEPŁOWNIE E1 23 943 23 943 23 943 23 943 23 943
294 PL-0306-05 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. NOWA SÓL CIEPŁOWNIA REJONOWA K-1031 E1 20 499 20 499 20 499 20 499 20 499
295 PL-0307-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ ZAMOŚĆ SP. Z O.O. ZAMOŚĆ CIEPŁOWNIA K-18 E1 35 847 35 847 35 847 35 847 35 847
296 PL-0308-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE I GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ SP. Z O.O. KOLNO CIEPŁOWNIA E1 13 335 13 335 0 0 0
297 PL-0309-05 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O. ANTONIÓW K. OZIMKA ANTONIÓW CIEPŁOWNIA E1 29 722 29 722 29 722 29 722 29 722
298 PL-0310-05 PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. RADOMSKO CIEPŁOWNIA E1 48 779 48 779 48 779 48 779 48 779
299 PL-0311-05 PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII KOMUNALNEJ SP. Z O.O. PSZCZYNA KOTŁOWNIE E1 4 024 4 024 4 024 4 024 4 024
300 PL-0312-05 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE "THERMA" SP. Z O.O. BIELSKO-BIAŁA CIEPŁOWNIA REJONOWA ER II E1 20 876 20 876 20 876 20 876 20 876
301 PL-0313-05 PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. CZŁUCHÓW CIEPŁOWNIA E1 15 329 15 329 15 329 15 329 15 329
302 PL-0314-05 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ENERGETYCZNYCH I KOMUNALNYCH "UNIKOM" SP. Z O.O. GDAŃSK CIEPŁOWNIA E1 7 810 7 810 7 810 7 810 7 810
303 PL-0315-05 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INŻYNIERYJNO-KOMUNALNYCH

SP. Z O.O.

SOKOŁÓW PODLASKI KOTŁOWNIA E1 20 924 20 924 20 924 20 924 20 924
304 PL-0316-05 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. JELCZ-LASKOWICE CIEPŁOWNIA E1 24 660 24 660 24 660 24 660 24 660
305 PL-0317-05 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ATEX" SP. Z O.O. ZAMOŚĆ CIEPŁOWNIA E1 59 447 59 447 59 447 59 447 59 447
306 PL-0319-05 PRZESIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ - GLIWICE SP. Z O.O. GLIWICE CIEPŁOWNIA E1 256 807 256 807 256 807 256 807 256 807
307 PL-0320-05 RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" S.A. RADOM CIEPŁOWNIA "POŁUDNIE" I CIEPŁOWNIA "PÓŁNOC" E1 257 149 257 149 257 149 257 149 257 149
308 PL-0321-05 SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ

SP. Z O.O.

SANOK CIEPŁOWNIA E1 32 123 32 123 32 123 32 123 32 123
309 PL-0322-05 SFW ENERGIA SP. Z O.O. ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY GLIWICE GLIWICE ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY GLIWICE E1 64 065 64 065 64 065 64 065 64 065
310 PL-0323-05 SFW ENERGIA SP. Z O.O. GLIWICE ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY PONIATOWA PONIATOWA ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY PONIATOWA E1 18 741 18 741 18 741 18 741 18 741
311 PL-0324-05 SFW ENERGIA SP. Z O.O. GLIWICE ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY SUCHEDNIÓW SUCHEDNIÓW ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY

SUCHEDNIÓW

E1 5 738 5 738 5 738 5 738 5 738
312 PL-0325-05 "SYDKRAFT" EC SŁUPSK SP. Z O.O. SŁUPSK KOTŁOWNIA REJONOWA NR 1 E1 92 882 92 882 92 882 92 882 92 882
313 PL-0326-05 "SYDKRAFT" EC SŁUPSK SP. Z O.O. SŁUPSK KOTŁOWNIA REJONOWA NR 2 E1 32 610 32 610 32 610 32 610 32 610
314 PL-0327-05 SYDKRAFT ZŁOTÓW SP. Z O.O. W ZŁOTOWIE ZŁOTÓW KOTŁOWNIA REJONOWA NR 1 E1 30 240 30 240 30 240 30 240 30 240
315 PL-0328-05 SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. SZCZECIN CIEPŁOWNIA REJONOWA - DĄBSKA E1 80 554 80 554 80 554 80 554 80 554
316 PL-0331-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W LIDZBARKU WARMIŃSKIM DOBRE MIASTO CIEPŁOWNIA DOBRE MIASTO E1 13 027 13 027 13 027 13 027 13 027
317 PL-0332-05 WODOCIĄGOWO-CIEPŁOWNICZA

SP. Z O.O. "COWIK"

BARTOSZYCE KOTŁOWNIA REJONOWA E1 27 265 27 265 27 265 27 265 27 265
318 PL-0333-05 WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY S.A. LEGNICA CENTRALNA CIEPŁOWNIA

I KOTŁOWNIA GÓRKA

E1 105 417 105 417 105 417 105 417 105 417
319 PL-0334-05 ZAKŁAD CIEPŁOWNICZY "TERM-HYDRAL" SP. Z O.O. WROCŁAW CIEPŁOWNIA E1 17 386 17 386 17 386 17 386 17 386
320 PL-0335-05 ENERGETYKA WISŁOSAN SP. Z O.O. NOWA DĘBA CIEPŁOWNIA E1 7 216 12 409 12 409 12 409 12 409
321 PL-0337-05 ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY H. CZ. ELSEN SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA ELEKTROCIEPŁOWNIA EC II E1 2 059 2 059 2 059 2 059 2 059
322 PL-0338-05 ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK - MULTIENERGETYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO SIECIOWE SP. Z O.O. ŻYCHLIN CIEPŁOWNIA E1 20 050 20 050 20 050 20 050 20 050
323 PL-0339-05 ENION S.A. ODDZIAŁ

W CZĘSTOCHOWIE ZAKŁAD ENERGETYCZNY CZĘSTOCHOWA

CZĘSTOCHOWA CIEPŁOWNIA

ZAWODZIE

E1 1 649 1 649 1 649 1 649 1 649
324 PL-0340-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W KOŃSKICH KOŃSKIE CIEPŁOWNIA E1 20 104 20 104 20 104 20 104 20 104
325 PL-0341-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "STAR-PEC" SP. Z O.O. STAROGARD

GDAŃSKI

CIEPŁOWNIA

REJONOWA "POŁUDNIE" KS-101

E1 41 970 41 970 41 970 41 970 41 970
326 PL-0342-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "KOSPEC" SP. Z O.O. KOŚCIERZYNA KOTŁOWNIA WĘGLOWA E1 21 517 21 517 21 517 21 517 21 517
327 PL-0343-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ PRUDNIK SP. Z O.O. LUBRZA KOTŁOWNIA CENTRALNA K 623 E1 22 233 22 233 22 233 22 233 22 233
328 PL-0344-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W STASZOWIE STASZÓW CIEPŁOWNIA E1 16 436 16 436 16 436 16 436 16 436
329 PL-0346-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. INOWROCŁAW CIEPŁOWNIA C-1 E1 92 445 92 445 92 445 92 445 92 445
330 PL-0347-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. INOWROCŁAW CIEPŁOWNIA C-2 E1 1 761 1 761 1 761 1 761 1 761
331 PL-0348-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W KROTOSZYNIE KROTOSZYN CIEPŁOWNIA E1 14 181 14 181 14 181 14 181 14 181
332 PL-0349-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. MIĘDZYRZECZ CIEPŁOWNIA E1 17 008 17 008 17 008 17 008 17 008
333 PL-0350-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. STARACHOWICE CIEPŁOWNIA C-1 E1 47 493 50 598 50 598 50 598 50 598
334 PL-0351-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. STARACHOWICE CIEPŁOWNIA C-2 E1 12 376 12 376 12 376 12 376 12 376
335 PL-0352-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W ŚWIECIU ŚWIECIE CIEPŁOWNIA "MARIANKI" E1 26 283 26 283 26 283 26 283 26 283
336 PL-0354-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. WAŁCZ WAŁCZ KOTŁOWNIA REJONOWA KR-3 E1 15 824 15 824 15 824 15 824 15 824
337 PL-0355-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. WAŁCZ WAŁCZ KOTŁOWNIA REJONOWA KR-2 E1 18 101 18 101 18 101 18 101 18 101
338 PL-0356-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOLESŁAWCU BOLESŁAWIEC CIEPŁOWNIA CENTRALNA E1 24 024 24 024 24 024 24 024 24 024
339 PL-0357-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W BOLESŁAWCU BOLESŁAWIEC CIEPŁOWNIA KOMUNALNA E1 13 003 13 003 13 003 13 003 13 003
340 PL-0358-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. NOWY DWÓR MAZOWIECKI CIEPŁOWNIA E1 30 416 30 416 30 416 30 416 30 416
341 PL-0359-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OSTRÓW MAZOWIECKA CIEPŁOWNIA E1 26 775 26 775 26 775 26 775 26 775
342 PL-0360-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W PRZASNYSZU PRZASNYSZ CIEPŁOWNIA E1 25 978 25 978 25 978 25 978 25 978
343 PL-0361-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ TCZEW SP. Z O.O. ROKITKI KOTŁOWNIA KT 1602 E1 44 337 44 337 44 337 44 337 44 337
344 PL-0363-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ BIŁGORAJ BIŁGORAJ CIEPŁOWNIA C-1 E1 21 036 21 036 21 036 21 036 21 036
345 PL-0364-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOWICZU SP. Z O.O. ŁOWICZ CIEPŁOWNIA E1 33 285 33 285 33 285 33 285 33 285
346 PL-0365-05 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

"NASZ DOM" W OPOCZNIE

OPOCZNO CIEPŁOWNIA E1 43 187 43 187 43 187 43 187 43 187
347 PL-0366-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W WOŁOMINIE SP. Z O.O. WOŁOMIN CIEPŁOWNIA E1 44 366 44 366 44 366 44 366 44 366
348 PL-0367-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "ZEC" SP. Z O.O. ŻNIN CIEPŁOWNIA ŻNIN E1 21 288 21 288 21 288 21 288 21 288
349 PL-0368-05 ECO ŻAGAŃ SP. Z O.O. ŻAGAŃ CIEPŁOWNIA E1 20 035 20 035 20 035 20 035 20 035
350 PL-0369-05 ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPLNEJ ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO KATOWICE KOTŁOWNIA GAZOWA E1 7 179 7 179 7 179 7 179 7 179
351 PL-0370-05 ZAKŁAD GOSPODARKI CIEPŁOWNICZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SP. Z O.O. TOMASZÓW MAZOWIECKI CIEPŁOWNIA E1 46 185 49 770 49 770 49 770 49 770
352 PL-0371-05 KOLUSZKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. KOLUSZKI CIEPŁOWNIA E1 17 474 17 474 17 474 17 474 17 474
353 PL-0372-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. PABIANICE KOTŁOWNIA "KONSTANTYNOWSKA" E1 82 542 82 542 82 542 82 542 82 542
354 PL-0373-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. PABIANICE KOTŁOWNIA "PIASKI" E1 17 907 17 907 17 907 17 907 17 907
355 PL-0374-05 ZAKŁAD INŻYNIERII MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W MIKOŁOWIE MIKOŁÓW KOTŁOWNIA E1 16 544 16 544 16 544 16 544 16 544
356 PL-0375-05 ZAKŁAD PRODUKCJI CIEPŁA "ŻORY" SP. Z O.O. ORNONTOWICE CIEPŁOWNIA I ELEKTROCIEPŁOWNIA BUDRYK E1 26 812 26 812 26 812 26 812 26 812
357 PL-0376-05 ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. SOSNOWIEC CIEPŁOWNIA "KAZIMIERZ" E1 23 077 23 077 23 077 23 077 23 077
358 PL-0377-05 ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. SOSNOWIEC CIEPŁOWNIA "NIWKA MODRZEJÓW" E1 19 744 19 744 19 744 19 744 19 744
359 PL-0378-05 ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. MYSŁOWICE CIEPŁOWNIA "MYSŁOWICE" E1 70 201 70 201 70 201 70 201 70 201
360 PL-0379-05 ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. KATOWICE CIEPŁOWNIA "WUJEK" E1 49 253 49 253 49 253 49 253 49 253
361 PL-0380-05 ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. KATOWICE CIEPŁOWNIA "KLEOFAS" E1 16 459 16 459 16 459 16 459 16 459
362 PL-0381-05 ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. MYSŁOWICE CIEPŁOWNIA "WESOŁA" E1 26 693 26 693 26 693 26 693 26 693
363 PL-0382-05 ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. RUDA ŚLĄSKA CIEPŁOWNIA "ŚLĄSK" E1 30 668 30 668 30 668 30 668 30 668
364 PL-0383-05 ZAMBROWSKIE CIEPŁOWNICTWO

I WODOCIĄGI SP. Z O.O.

ZAMBRÓW CIEPŁOWNIA E1 28 335 28 335 28 335 28 335 28 335
365 PL-0384-05 ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH "CARBO-ENERGIA" SP. Z O.O. RUDA ŚLĄSKA CIEPŁOWNIA "BIELSZOWICE" E1 22 949 22 949 22 949 22 949 22 949
366 PL-0385-05 ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH "CARBO-ENERGIA" SP. Z O.O. RUDA ŚLĄSKA CIEPŁOWNIA "HALEMBA" E1 20 004 20 004 20 004 20 004 20 004
367 PL-0386-05 ZESPÓŁ CIEPŁOWNI PRZEMYSŁOWYCH "CARBO-ENERGIA" SP. Z O.O. RUDA ŚLĄSKA CIEPŁOWNIA "NOWY WIREK" E1 32 025 32 025 32 025 32 025 32 025
368 PL-0387-05 ZGORZELECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ZGORZELCU SP. Z O.O. ZGORZELEC CIEPŁOWNIA E1 32 031 32 031 32 031 32 031 32 031
369 PL-0388-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA "GORLICE" SP. Z O.O. GORLICE ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 34 411 34 411 34 411 34 411 34 411
370 PL-0389-05 ENERGOMEDIA SP. Z O.O. TRZEBINIA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 99 561 99 561 99 561 99 561 99 561
371 PL-0390-05 GRUPA LOTOS S.A. GDAŃSK ELEKTROCIEPŁOWNIA GL S.A. E1 319 904 319 904 319 904 319 904 319 904
372 PL-0391-05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. PŁOCK ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 3 358 958 3 358 958 3 358 958 3 358 958 3 358 958
373 PL-0394-05 RAF-ENERGIA SP. Z O.O. JEDLICZE ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 36 091 37 896 37 896 37 896 37 896
374 PL-0395-05 ZAKŁADY KOKSOWNICZE "ZDZIESZOWICE" SP. Z O.O. ZDZIESZOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 362 765 362 765 362 765 362 765 362 765
375 PL-0396-05 FABRYKA ŁĄCZNIKÓW RADOM S.A. RADOM KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA E1 5 377 5 377 5 377 5 377 5 377
376 PL-0399-05 ODLEWNIA ŻELIWA "ŚREM" ŚREM ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 61 509 61 509 61 509 61 509 61 509
377 PL-0401-05 ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE KRAKÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 2 035 038 2 035 038 2 035 038 2 035 038 2 035 038
378 PL-0402-05 ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W SOSNOWCU SOSNOWIEC ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 66 837 66 837 66 837 66 837 66 837
379 PL-0403-05 STALPRODUKT S.A. BOCHNIA KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA E1 33 336 33 336 33 336 33 336 33 336
380 PL-0406-05 PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. PIŁA CIEPŁOWNIA E1 7 249 7 249 7 249 7 249 7 249
381 PL-0407-05 TDP SP. Z O.O. PIASECZNO CIEPŁOWNIA E1 9 342 9 342 9 342 9 342 9 342
382 PL-0409-05 PATOKA INDUSTRIES LTD. SP. Z O.O. CIASNA PANOSZÓW PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 5 279 5 279 5 279 5 279 5 279
383 PL-0412-05 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "APIS" SP. J. HENRYK ANDRZEJ FIJAŁKOWSKI, PIOTR BLOCH STARA BYSTRZYCA INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 10 047 10 047 10 047 10 047 10 047
384 PL-0413-05 ARCTIC PAPER KOSTRZYN S.A. KOSTRZYN NAD ODRĄ INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 208 448 208 448 208 448 208 448 208 448
385 PL-0414-05 DS SMITH POLSKA S.A. KIELCE KOTŁOWNIA E1 21 158 21 158 21 158 21 158 21 158
386 PL-0416-05 FABRYKA PAPIERU "MALTA -DECOR" S.A. RUDAWA INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 12 523 12 523 12 523 12 523 12 523
387 PL-0417-05 FABRYKA PAPIERU "MALTA -DECOR" S.A. POZNAŃ INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 33 823 33 823 33 823 33 823 33 823
388 PL-0418-05 WEPA PROFESSIONAL PIECHOWICE S.A. PIECHOWICE INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 19 857 19 857 19 857 19 857 19 857
389 PL-0419-05 FABRYKA PAPIERU MYSZKÓW SP. Z O.O. MYSZKÓW INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 80 629 80 629 80 629 80 629 80 629
390 PL-0420-05 FABRYKA PAPIERU SP. Z O.O. JELENIA GÓRA INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 10 716 10 716 10 716 10 716 10 716
391 PL-0421-05 FIRMA "W.LEWANDOWSKI" PHU FABRYKA PAPIERU WE WŁOCŁAWKU WŁOCŁAWEK INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 3 009 3 009 3 009 3 009 3 009
392 PL-0424-05 MVV EPS POLSKA SP. Z O.O. KRAPKOWICE INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 54 521 54 521 54 521 54 521 54 521
393 PL-0425-05 PAPIERNIA SP. Z O.O. KALETY INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 25 525 25 525 25 525 25 525 25 525
394 PL-0427-05 BSO POLSKA S.A. ZYGMUNTOWO CIEPŁOWNIA E1 122 407 122 407 122 407 122 407 122 407
395 PL-0428-05 SUGARPOL SP. Z O.O. CUKROWNIA W OSTROWITEM OSTROWITE CIEPŁOWNIA E1 0 0 0 0 0
396 PL-0430-05 CUKIER MAŁOPOLSKI S.A. KAZIMIERZA WIELKA CIEPŁOWNIA E1 100 100 0 0 0
397 PL-0431-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA GRYFICE" GRYFICE CIEPŁOWNIA E1 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
398 PL-0432-05 CUKROWNIA CEREKIEW S.A. CIĘŻKOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 62 705 62 705 62 705 62 705 62 705
399 PL-0433-05 NORDZUCKER POLSKA S.A. ZAKŁAD W CHEŁMŻY CHEŁMŻA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 54 664 54 664 54 664 54 664 54 664
400 PL-0435-05 CUKROWNIA WROCŁAW S.A. WROCŁAW KOTŁOWNIA E1 300 300 0 0 0
401 PL-0436-05 CUKROWNIA I RAFINERIA CHYBIE S.A. CHYBIE KOTŁOWNIA E1l 300 300 0 0 0
402 PL-0437-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA KLUCZEWO" STARGARD SZCZECIŃSKI KOTŁOWNIA E1 58 162 58 162 58 162 58 162 58 162
403 PL-0438-05 CUKROWNIA "LEŚMIERZ" S.A. LEŚMIERZ CIEPŁOWNIA E1 16 881 16 881 16 881 16 881 16 881
404 PL-0439-05 NORDZUCKER POLSKA S.A. ZAKŁAD W OPALENICY OPALENICA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 52 310 52 310 52 310 52 310 52 310
405 PL-0440-05 CUKROWNIA OTMUCHÓW S.A. OTMUCHÓW CIEPŁOWNIA E1 41 500 41 500 41 500 41 500 41 500
406 PL-0441-05 CUKROWNIA RACIBÓRZ S.A. RACIBÓRZ KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA I PIEC

WAPIENNY

E1 300 300 0 0 0
407 PL-0442-05 CUKROWNIA "ROPCZYCE" S.A. ROPCZYCE KOTŁOWNIA E1 62 000 62 000 62 000 62 000 62 000
408 PL-0443-05 CUKROWNIA STRZELIN S.A. STRZELIN KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA E1 57 500 57 500 57 500 57 500 57 500
409 PL-0444-05 CUKROWNIA STRZYŻÓW S.A. STRZYŻÓW KOTŁOWNIA TECHNOLOGICZNA

I KOTŁOWNIA CO

E1 29 000 29 000 29 000 29 000 29 000
410 PL-0445-05 CUKROWNIA ŚWIDNICA S.A. PSZENNO CIEPŁOWNIA E1 30 500 30 500 30 500 30 500 30 500
411 PL-0446-05 CUKROWNIA WRÓBLIN S.A. LEWIN BRZESKI KOTŁOWNIA E1 300 0 0 0 0
412 PL-0447-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA BRZEŚĆ KUJAWSKI" BRZEŚĆ KUJAWSKI ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 500 500 500 500 500
413 PL-0448-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA DOBRZELIN" DOBRZELIN CIEPŁOWNIA E1 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
414 PL-0449-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA JANIKOWO" JANIKOWO ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
415 PL-0450-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA KRUSZWICA" KRUSZWICA ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 85 534 85 534 85 534 85 534 85 534
416 PL-0451-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA LUBLIN" LUBLIN ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
417 PL-0452-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA ŁAPY" ŁAPY ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 500 500 500 500 500
418 PL-0453-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA MALBORK" MALBORK ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 56 761 56 761 56 761 56 761 56 761
419 PL-0454-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA BOROWICZKI"

ZAKŁAD W MAŁEJ WSI

MAŁA WIEŚ ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 1 401 1 401 1 401 1 401 1 401
420 PL-0455-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA NAKŁO" NAKŁO NAD NOTECIĄ ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 37 700 37 700 37 700 37 700 37 700
421 PL-0456-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA MALBORK" NOWY STAW ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
422 PL-0457-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ

"CUKROWNIA OPOLE"

OPOLE LUBELSKIE ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 2 394 2 394 2 394 2 394 2 394
423 PL-0458-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA CZĘSTOCICE" OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 100 100 100 100 100
424 PL-0459-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA OSTROWY" OSTROWY ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 186 186 186 186 186
425 PL-0460-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA WOŻUCZYN" WOŻUCZYN-CUKROWNIA ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 4 412 4 412 4 412 4 412 4 412
426 PL-0461-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA KRASNYSTAW" SIENNICA NADOLNA ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 73 897 73 897 73 897 73 897 73 897
427 PL-0462-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "FABRYKA CUKRU" TUCZNO ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 4 493 4 493 4 493 4 493 4 493
428 PL-0463-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA WERBKOWICE" WERBKOWICE ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 75 046 75 046 75 046 75 046 75 046
429 PL-0464-05 PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. CUKROWNIA "GOSŁAWICE" KONIN ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
430 PL-0465-05 PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. CUKROWNIA "GOSTYŃ" GOSTYŃ ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 62 725 62 725 62 725 62 725 62 725
431 PL-0467-05 PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. CUKROWNIA "MIEJSKA GÓRKA" MIEJSKA GÓRKA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 45 976 45 976 45 976 45 976 45 976
432 PL-0468-05 PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. CUKROWNIA "ŚRODA" ŚRODA WIELKOPOLSKA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 68 469 68 469 68 469 68 469 68 469
433 PL-0469-05 ZAKŁADY AZOTOWE ANWIL S.A. WŁOCŁAWEK ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 260 976 260 976 260 976 260 976 260 976
434 PL-0470-05 EVONIK CARBON BLACK POLSKA SP. Z O.O. JASŁO KOTŁOWNIA WĘGLOWA E1 5 987 5 987 5 987 5 987 5 987
435 PL-0471-05 ELANA-ENERGETYKA SP. Z O.O. TORUŃ ELEKTROCIEPŁOWNIE EC 1 I EC 2 E1 264 408 264 408 264 408 264 408 264 408
436 PL-0472-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA

SARZYNA SP. Z O.O.

NOWA SARZYNA ELEKTROCIEPŁOWNIA NOWA SARZYNA E1 327 965 327 965 327 965 327 965 327 965
437 PL-0473-05 ENERGETYKA DWORY SP. Z O.O. OŚWIĘCIM ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 480 953 480 953 480 953 480 953 480 953
438 PL-0475-05 FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. DĘBICA CIEPŁOWNIA ZAKŁADOWA E1 62 489 62 489 62 489 62 489 62 489
439 PL-0476-05 PABIANICKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA S.A. PABIANICE KOTŁOWNIA PAROWA E1 6 680 6 680 6 680 6 680 6 680
440 PL-0477-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE "ENERGETYKA-ROKITA" SP. Z O.O. BRZEG DOLNY ELEKTROCIEPŁOWNIA EC-1 I EC-2 E1 153 777 322 787 322 787 322 787 322 787
441 PL-0478-05 PZ CUSSONS POLSKA S.A. ZAKŁAD PRODUKCYJNY WE WROCŁAWIU WROCŁAW CIEPŁOWNIA E1 0 0 0 0 0
442 PL-0479-05 SIARKOPOL GDAŃSK S.A. GDAŃSK KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA E1 7 260 7 260 7 260 7 260 7 260
443 PL-0480-05 PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA S.A. JELENIA GÓRA KOTŁOWNIA E1 15 264 15 264 15 264 15 264 15 264
444 PL-0481-05 MICHELIN POLSKA S.A. OLSZTYN CIEPŁOWNIA E1 283 935 283 935 283 935 283 935 283 935
445 PL-0482-05 SZPG "STOMIL SANOK" S.A. SANOK CIEPŁOWNIA E1 37 376 37 376 37 376 37 376 37 376
446 PL-0483-05 ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN S.A. KĘDZIERZYN-KOŹLE ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 476 708 476 708 476 708 476 708 476 708
447 PL-0484-05 ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" S.A. PUŁAWY ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 1 357 155 1 357 155 1 357 155 1 357 155 1 357 155
448 PL-0485-05 ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH S.A. TARNÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 853 195 853 195 853 195 853 195 853 195
449 PL-0486-05 ZAKŁADY CHEMICZNE "ALWERNIA" S.A. ALWERNIA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 34 531 34 531 34 531 34 531 34 531
450 PL-0487-05 ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. POLICE ELEKTROCIEPŁOWNIA 1 E1 175 523 175 523 175 523 175 523 175 523
451 PL-0488-05 ZAKŁADY CHEMICZNE "POLICE" S.A. POLICE ELEKTROCIEPŁOWNIA 2 E1 494 750 494 750 494 750 494 750 494 750
452 PL-0489-05 ZAKŁADY SPRZĘTU

PRECYZYJNEGO "NIEWIADÓW" S.A.

OSIEDLE

NIEWIADÓW

KOTŁOWNIA E1 8 245 8 245 8 245 8 245 8 245
453 PL-0490-05 NITROERG S.A. BIERUŃ KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA E1 20 646 20 646 20 646 20 646 20 646
454 PL-0491-05 ZAKŁADY TWORZYW SZTUCZNYCH "GAMRAT" S.A. JASŁO ELEKTROCIEPŁOWNIA I CIEPŁOWNIA E1 28 817 28 817 28 817 28 817 28 817
455 PL-0493-05 ALIMA-GERBER S.A. ZAKŁAD PRODUKCYJNY W RZESZOWIE RZESZÓW KOTŁOWNIA GAZOWO

- OLEJOWA

E1 3 770 3 770 0 0 0
456 PL-0494-05 ALUTECH SP. Z O.O. KĘTY KOTŁOWNIA E1 30 056 30 056 30 056 30 056 30 056
457 PL-0495-05 AMICA WRONKI S.A. WRONKI KOTŁOWNIA E1 11 261 11 261 11 261 11 261 11 261
458 PL-0496-05 BINDER INTERNATIONAL WARSZAWA SP. Z O.O. ZAKŁAD W TARCZYNIE TARCZYN CIEPŁOWNIA E1 24 814 24 814 24 814 24 814 24 814
459 PL-0497-05 BRITISH-AMERICAN TOBACCO POLSKA S.A. AUGUSTÓW KOTŁOWNIA E1 8 313 8 313 8 313 8 313 8 313
460 PL-0498-05 GRUPA ŻYWIEC S.A. BROWAR W WARCE WARKA KOTŁOWNIA E1 7 984 7 984 7 984 7 984 7 984
461 PL-0499-05 BYDGOSKIE ZAKŁADY ELEKTROMECHANICZNE "BELMA" S.A. BYDGOSZCZ KOTŁOWNIA E1 3 934 3 934 3 934 3 934 3 934
462 PL-0500-05 CARGILL (POLSKA) SP. Z O.O. ODDZIAŁ BIELANY WROCŁAWSKIE KOBIERZYCE KOTŁOWNIA E1 76 182 76 182 76 182 76 182 76 182
463 PL-0501-05 CARLSBERG POLSKA S.A. ODDZIAŁ BROWAR OKOCIM W BRZESKU BRZESKO KOTŁOWNIA E1 9 904 9 904 9 904 9 904 9 904
464 PL-0502-05 ZAKŁADY MIĘSNE "ANIMEX" S.A. STARACHOWICE KOTŁOWNIA E1 31 718 31 718 31 718 31 718 31 718
465 PL-0503-05 DANONE SP. Z O.O. FABRYKA W BIERUNIU BIERUŃ KOTŁOWNIA E1 29 856 29 856 29 856 29 856 29 856
466 PL-0504-05 DOLNOŚLĄSKIE ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "DOZAMEL" SP. Z O.O. WROCŁAW CIEPŁOWNIA E1 6 659 6 659 6 659 6 659 6 659
467 PL-0505-05 FABRYKA OSŁONEK BIAŁKOWYCH "FABIOS" S.A. BIAŁKA KOTŁOWNIA E1 15 936 15 936 15 936 15 936 15 936
468 PL-0506-05 STEICO S.A. CZARNKÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 141 470 141 470 141 470 141 470 141 470
469 PL-0507-05 ELEKTROCIEPŁOWNIA SP. Z O.O. WOLBROM KOTŁOWNIA E1 50 393 50 393 50 393 50 393 50 393
470 PL-0509-05 ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "KRUSZWICA" S.A. ZAKŁAD W BRZEGU BRZEG ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 51 648 51 648 51 648 51 648 51 648
471 PL-0512-05 FABRYKA WYROBÓW RUNOWYCH "RUNOTEX" S.A. KALISZ CIEPŁOWNIA E1 12 317 12 317 12 317 12 317 12 317
472 PL-0514-05 FEDERAL-MOGUL GORZYCE S.A. GORZYCE CIEPŁOWNIA E1 12 653 12 653 12 653 12 653 12 653
473 PL-0515-05 FENICE POLAND SP. Z O.O. TYCHY CIEPŁOWNIA ZAKŁADOWA DLA FIAT AUTO POLAND E1 87 466 118 128 118 128 118 128 118 128
474 PL-0516-05 FENICE POLAND SP. Z O.O. KROSNO CIEPŁOWNIA ZAKŁADOWA DLA DELPHI E1 16 731 16 731 16 731 16 731 16 731
475 PL-0517-05 FRUCTO - MAJ SP. Z O.O. W GRANICACH, ZAKŁAD W MILEJOWIE MILEJOW CIEPŁOWNIA E1 19 117 19 117 19 117 19 117 19 117
476 PL-0518-05 RINDIPOL S.A. CHOJNICE HAJNÓWKA CIEPŁOWNIA W HAJNÓWCE E1 29 131 29 131 29 131 29 131 29 131
477 PL-0520-05 GOSPODARSTWO OGRODNICZE ŁĘGAJNY SP. Z O.O. ŁĘGAJNY CIEPŁOWNIA E1 6 140 6 140 6 140 6 140 6 140
478 PL-0521-05 GOSPODARSTWO SZKLARNIOWE "LEONÓW" SP. Z O.O. NIEMCE KOTŁOWNIE E1 23 881 23 881 23 881 23 881 23 881
479 PL-0522-05 GRUPA ŻYWIEC S.A. ŻYWIEC KOTŁOWNIA E1 15 255 15 255 15 255 15 255 15 255
480 PL-0523-05 HARDEX S.A. KROSNO ODRZAŃSKIE KOTŁOWNIA E1 51 054 51 054 51 054 51 054 51 054
481 PL-0524-05 HORTEX HOLDING S.A. W WARSZAWIE ODDZIAŁ ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO - WARZYWNEGO W SKRZYŃSKU SKRZYŃSKO KOTŁOWNIA E1 29 400 29 400 29 400 29 400 29 400
482 PL-0525-05 POLSKI OGRÓD SP. Z O. O. ODDZIAŁ - ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO W RYKACH RYKI CIEPŁOWNIA E1 22 108 22 108 22 108 22 108 22 108
483 PL-0526-05 "HORTINO" ZAKŁAD

PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK SP. Z O.O.

LEŻAJSK KOTŁOWNIA E1 67 204 67 204 67 204 67 204 67 204
484 PL-0527-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. TARNOWSKIE GÓRY ODDZIAŁ W JAROCINIE

JAROCIN KOTŁOWNIA E1 7 949 7 949 7 949 7 949 7 949
485 PL-0528-05 CARLSBERG POLSKA S.A. ODDZIAŁ BROWAR KASZTELAN W SIERPCU SIERPC KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA E1 13 155 13 155 13 155 13 155 13 155
486 PL-0529-05 ENERGETYKA SP. Z O.O. GŁOGÓW ELEKTROCIEPŁOWNIA E-3 GŁOGÓW E1 241 952 241 952 241 952 241 952 241 952
487 PL-0530-05 ENERGETYKA SP. Z O.O. LEGNICA ELEKTROCIEPŁOWNIA E-4 LEGNICA E1 59 992 59 992 59 992 59 992 59 992
488 PL-0531-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ KIELECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KIELCE WML I SZCZECIŃSKA E1 14 615 14 615 14 615 14 615 14 615
489 PL-0532-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ

KIELECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

KIELCE WML II ŻNIWNA E1 28 583 28 583 28 583 28 583 28 583
490 PL-0533-05 KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. POZNAŃ KOTŁOWNIA BROWAR W POZNANIU E1 27 520 27 520 27 520 27 520 27 520
491 PL-0534-05 KOMPANIA PIWOWARSKA S.A. TYCHY KOTŁOWNIA BROWAR W TYCHACH E1 19 851 19 851 19 851 19 851 19 851
492 PL-0535-05 KZPP "KONIECPOL" S.A. KONIECPOL ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 107 207 107 207 107 207 107 207 107 207
493 PL-0536-05 KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI OGRODNICZEJ KARNIESZEWICE

SP. Z O.O.

TRAWICA KOTŁOWNIA E1 3 462 3 462 3 462 3 462 3 462
494 PL-0537-05 KRAKOWSKA FABRYKA ARMATUR S.A. KRAKÓW KOTŁOWNIA E1 12 109 12 109 0 0 0
495 PL-0538-05 KRASNOSTAWSKA SPÓŁDZIELNIA

MIESZKANIOWA

KRASNYSTAW CIEPŁOWNIA E1 17 464 17 464 17 464 17 464 17 464
496 PL-0539-05 KRONOSPAN SZCZECINEK SP. Z O.O. SZCZECINEK SYSTEM INSTALACJI ENERGETYCZNEJ CZ. 1 E1 61 207 61 207 61 207 61 207 61 207
497 PL-0540-05 KRONOSPAN MIELEC SP. Z O.O. MIELEC KOTŁOWNIA E1 9 519 9 519 9 519 9 519 9 519
498 PL-0541-05 MARS POLSKA SP. Z O.O. KOŻUSZKI - PARCEL KOTŁOWNIA E1 22 593 22 593 22 593 22 593 22 593
499 PL-0542-05 MAZOWIECKA WYTWÓRNIA

WÓDEK I DROŻDŻY "POLMOS" S.A.

JÓZEFÓW K. BŁONIA CIEPŁOWNIA E1 14 987 14 987 14 987 14 987 14 987
500 PL-0543-05 MCCAIN POLAND SP. Z O.O. CHOCIWEL KOTŁOWNIA E1 16 869 16 869 16 869 16 869 16 869
501 PL-0544-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. JASŁO KOTŁOWNIA

"HANKÓWKA"

E1 29 573 29 573 29 573 29 573 29 573
502 PL-0545-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ MIKOŁÓW SP. Z O.O. MIKOŁÓW CIEPŁOWNIA E1 23 100 23 100 23 100 23 100 23 100
503 PL-0546-05 MLEKOVITA SP. Z O.O. BIELSK PODLASKI CIEPŁOWNIA E1 17 968 17 968 17 968 17 968 17 968
504 PL-0547-05 NSK BEARINGS POLSKA S.A. KIELCE KOTŁOWNIA E1 15 524 15 524 15 524 15 524 15 524
505 PL-0548-05 OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA KOŃSKIE KOŃSKIE KOTŁOWNIA E1 18 353 18 353 18 353 18 353 18 353
506 PL-0549-05 OKRĘGOWA SPOŁDZIENIA

MLECZARSKA W KRASNYMSTAWIE

KRASNYSTAW KOTŁOWNIA E1 10 007 10 007 10 007 10 007 10 007
507 PL-0550-05 OPTEX S.A. OPOCZNO KOTŁOWNIA E1 17 012 17 012 17 012 17 012 17 012
508 PL-0551-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE "PEPEBE" WŁOCŁAWEK WŁOCŁAWEK CIEPŁOWNIA E1 9 694 9 694 9 694 9 694 9 694
509 PL-0552-05 PFLEIDERER GRAJEWO S.A. GRAJEWO KOTŁOWNIA E1 17 843 17 843 17 843 17 843 17 843
510 PL-0553-05 PFLEIDERER GRAJEWO S.A. GRAJEWO KOTŁOWNIA E1 7 747 7 747 7 747 7 747 7 747
511 PL-0554-05 PFLEIDERER PROSPAN S.A. WIERUSZOW KOTŁOWNIA E1 13 077 13 077 13 077 13 077 13 077
512 PL-0555-05 PFLEIDERER PROSPAN S.A. WIERUSZOW KOTŁOWNIA E1 11 944 11 944 11 944 11 944 11 944
513 PL-0556-05 "PGKIM" SP. Z O.O. ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI CIEPŁOWNIA E1 14 640 14 640 14 640 14 640 14 640
514 PL-0557-05 "HOMANIT POLSKA SPÓŁKA Z O.O. I SPÓŁKA" SP. K. KARLINO CIEPŁOWNIA E1 49 704 49 704 49 704 49 704 49 704
515 PL-0558-05 POLCHAR SP. Z O.O. POLICE CIEPŁOWNIA E1 151 038 151 038 151 038 151 038 151 038
516 PL-0561-05 "POLONTEX" S.A. W PORAJU ZAKŁAD PRODUKCYJNY

W CZĘSTOCHOWIE

CZĘSTOCHOWA KOTŁOWNIA E1 18 012 18 012 18 012 18 012 18 012
517 PL-0562-05 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ODDZIAŁ W ODOLANOWIE ODOLANÓW KOTŁOWNIA I INSTALACJA TECHNOLOGICZNA E1 11 181 11 181 11 181 11 181 11 181
518 PL-0563-05 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ODDZIAŁ

W ZIELONEJ GÓRZE KOPALNIA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO DĘBNO - OŚRODEK CENTRALNY

BARNÓWKO KOTŁOWNIA I INSTALACJA TECHNOLOGICZNA E1 31 664 31 664 31 664 31 664 31 664
519 PL-0565-05 PRODUKCJA I HODOWLA ROŚLIN OGRODNICZYCH W KRZESZOWICACH SP. Z O.O. KRZESZOWICE KOTŁOWNIA E1 18 622 18 622 18 622 18 622 18 622
520 PL-0566-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO "PEPEES" S.A. ŁOMŻA KOTŁOWNIA E1 37 647 37 647 37 647 37 647 37 647
521 PL-0568-05 AKWAWIT-BRASCO S.A. LESZNO KOTŁOWNIA E1 30 432 30 432 30 432 30 432 30 432
522 PL-0569-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ZBOŻOWO-MŁYNARSKIE "PZZ" W STOISŁAWIU STOISŁAW KOTŁOWNIA E1 4 358 4 358 4 358 4 358 4 358
523 PL-0570-05 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW "GOMAR" IRENA GÓRNIAK ZAKŁAD W PIŃCZOWIE PIŃCZÓW KOTŁOWNIA E1 17 541 17 541 17 541 17 541 17 541
524 PL-0571-05 PRZĘDZALNIA ZAWIERCIE S.A. ZAWIERCIE CIEPŁOWNIA E1 4 399 4 399 4 399 4 399 4 399
525 PL-0572-05 SERY ICC PASŁĘK SP. Z O.O. PASŁĘK KOTŁOWNIA E1 22 339 22 339 22 339 22 339 22 339
526 PL-0573-05 SGL CARBON POLSKA S.A.

W RACIBORZU ZAKŁAD W NOWYM SĄCZU

NOWY SĄCZ KOTŁOWNIA E1 1 148 1 148 1 148 1 148 1 148
527 PL-0574-05 SGL CARBON POLSKA S.A. W RACIBORZU ZAKŁAD W NOWYM SĄCZU NOWY SĄCZ CIEPŁOWNIA E1 2 128 2 128 2 128 2 128 2 128
528 PL-0575-05 "SOKOŁÓW" S.A. ODDZIAŁ SOKOŁOWSKIE ZAKŁADY MIĘSNE SOKOŁÓW PODLASKI KOTŁOWNIA E1 24 601 24 601 24 601 24 601 24 601
529 PL-0576-05 "SOKOŁÓW" S.A. ODDZIAŁ ZAKŁADY MIĘSNE W KOLE KOŁO KOTŁOWNIA E1 5 946 5 946 5 946 5 946 5 946
530 PL-0577-05 SPÓŁDZIELNIA DOSTAWCÓW MLEKA W WIELUNIU WIELUŃ KOTŁOWNIA E1 15 473 15 473 15 473 15 473 15 473
531 PL-0578-05 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA

"ODRA"

OŁAWA CIEPŁOWNIA E1 11 586 11 586 11 586 11 586 11 586
532 PL-0579-05 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZODOWNIK" TOMASZÓW MAZOWIECKI KOTŁOWNIA OSIEDLOWA ZAWADZKA E1 14 695 14 695 14 695 14 695 14 695
533 PL-0581-05 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŚWIT" EŁK CIEPŁOWNIA E1 48 460 48 460 48 460 48 460 48 460
534 PL-0582-05 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAZAMCZE" WŁOCŁAWEK CIEPŁOWNIA E1 61 451 61 451 61 451 61 451 61 451
535 PL-0583-05 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA GOSTYŃ GOSTYŃ KOTŁOWNIA E1 10 696 10 696 10 696 10 696 10 696
536 PL-0584-05 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLEKOVITA" WYSOKIE

MAZOWIECKIE

CIEPŁOWNIA E1 53 997 53 997 53 997 53 997 53 997
537 PL-0585-05 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLEKPOL" W GRAJEWIE ZAKŁAD PRODUKCJI MLECZARSKIEJ W GRAJEWIE GRAJEWO CIEPŁOWNIA ZPM GRAJEWO E1 30 559 30 559 30 559 30 559 30 559
538 PL-0586-05 SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "MLEKPOL" W GRAJEWIE ZAKŁAD PRODUKCJI MLECZARSKIEJ W MRĄGOWIE MRĄGOWO CIEPŁOWNIA ZPM MRĄGOWO E1 36 445 36 445 36 445 36 445 36 445
539 PL-0588-05 TELE-FONIKA KABLE S.A. ZAKŁAD SZCZECIN SZCZECIN KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA-SZCZECIN E1 8 390 8 390 8 390 8 390 8 390
540 PL-0589-05 URZĄD MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI OŻARÓW MAZOWIECKI KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA-OŻARÓW E1 2 531 2 531 2 531 2 531 2 531
541 PL-0590-05 "TERMA-DOM" SP. Z O.O. ZABRZE KOTŁOWNIA PRZEMYSŁOWA NR 1 BISKUPICE E1 18 687 18 687 18 687 18 687 18 687
542 PL-0591-05 TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH "TOWIMOR" S.A. TORUŃ KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA E1 7 384 7 384 7 384 7 384 7 384
543 PL-0592-05 WAGONY ŚWIDNICA S.A. ŚWIDNICA KOTŁOWNIA E1 25 830 25 830 25 830 25 830 25 830
544 PL-0593-05 ADM SZAMOTUŁY SP. Z O.O. SZAMOTUŁY KOTŁOWNIA E1 25 438 25 438 25 438 25 438 25 438
545 PL-0595-05 WYTWÓRNIA FILTRÓW "PZL - SĘDZISZÓW" S.A. SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI KOTŁOWNIA E1 15 613 15 613 15 613 15 613 15 613
546 PL-0596-05 ZAKŁAD MLECZARSKI SP. Z O.O. KOBYLNICA KOTŁOWNIA E1 19 276 19 276 19 276 19 276 19 276
547 PL-0598-05 ZAKŁAD ROLNICZO-

PRZEMYSŁOWY "FARMUTIL HS" S.A. W ŚMIŁOWIE

KACZORY KOTŁOWNIA E1 42 525 42 525 42 525 42 525 42 525
548 PL-0599-05 ZAKŁAD STOLARKI BUDOWLANEJ "STOLBUD" S.A. WŁOSZCZOWA KOTŁOWNIA E1 11 384 11 384 11 384 11 384 11 384
549 PL-0601-05 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. LUBLINIEC KOTŁOWNIA K-751 E1 19 248 19 248 19 248 19 248 19 248
550 PL-0602-05 PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W CHRZANOWIE RADOMSKO ELEKTROCIEPŁOWNIA RADOMSKO E1 61 260 61 260 61 260 61 260 61 260
551 PL-0603-05 ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" S.A. GLIWICE CIEPŁOWNIA E1 26 870 26 870 26 870 26 870 26 870
552 PL-0605-05 ZAKŁADY MECHANICZNE "TARNÓW" S.A. TARNÓW KOTŁOWNIE E1 7 654 0 0 0 0
553 PL-0606-05 ZAKŁADY MIĘSNE "ŁMEAT -ŁUKÓW" S.A. ŁUKÓW CIEPŁOWNIA E1 35 880 35 880 35 880 35 880 35 880
554 PL-0607-05 ZAKŁADY MIĘSNE "ANIMEX" S.A. EŁK KOTŁOWNIA E1 28 479 28 479 28 479 28 479 28 479
555 PL-0608-05 GRUPA ANIMEX S.A. Z SIEDZIBĄ W MORLINACH MORLINY CIEPŁOWNIA E1 8 766 8 766 8 766 8 766 8 766
556 PL-0609-05 NEWAG S.A. NOWY SĄCZ CIEPŁOWNIA E1 24 888 24 888 24 888 24 888 24 888
557 PL-0610-05 ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO "PATEREK" S.A. PATEREK KOTŁOWNIA E1 5 762 5 762 5 762 5 762 5 762
558 PL-0611-05 ZAKŁADY NAPRAWCZE TABORU KOLEJOWEGO W ŁAPACH S.A. ŁAPY KOTŁOWNIA E1 17 580 17 580 17 580 17 580 17 580
559 PL-0612-05 STEICO S.A. ZAKŁAD W CZARNEJ WODZIE CZARNA WODA CIEPŁOWNIA E1 85 096 85 096 85 096 85 096 85 096
560 PL-0613-05 FIBRIS S.A. W PRZEMYŚLU PRZEMYŚL CIEPŁOWNIA E1 66 565 66 565 66 565 66 565 66 565
561 PL-0614-05 ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO "FROTEX" S.A. PRUDNIK ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 31 055 31 055 31 055 31 055 31 055
562 PL-0615-05 ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO W WARSZAWIE S.A. WARSZAWA KOTŁOWNIA E1 17 100 17 100 17 100 17 100 17 100
563 PL-0617-05 ZAKŁADY SPRZĘTU MOTORYZACYJNEGO "POLMO" S.A. BRODNICA CIEPŁOWNIA E1 26 699 26 699 26 699 26 699 26 699
564 PL-0618-05 ZAKŁADY TŁUSZCZOWE BODACZÓW SP. Z O.O. BODACZÓW KOTŁOWNIA E1 63 623 63 623 63 623 63 623 63 623
565 PL-0619-05 ZAKŁADY TŁUSZCZOWE "KRUSZWICA" S.A. KRUSZWICA KOTŁOWNIA E1 26 073 26 073 26 073 26 073 26 073
566 PL-0620-05 ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH SHL S.A. KIELCE KOTŁOWNIA E1 14 780 14 780 14 780 14 780 14 780
567 PL-0621-05 ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MLEKA "MLECZ" SP. Z O.O. WOLSZTYN KOTŁOWNIA E1 23 009 23 009 23 009 23 009 23 009
568 PL-0622-05 WZD SP. Z O.O. PSZCZYNA CIEPŁOWNIA E1 22 896 22 896 22 896 22 896 22 896
569 PL-0623-05 ZAKŁAD OGRODNICZY PACZYNA CECYLIA KLIMOWICZ PACZYNA CIEPŁOWNIA E1 19 882 19 882 19 882 19 882 19 882
570 PL-0624-05 CECYLIA KLIMOWICZ, ZBIGNIEW KLIMOWICZ, HENRYK CAŁKA, LUCJAN BAGNECKI, TOMASZ LEWEK - GOSPODARSTWO OGRODNICZE "CECYLIA" S.C. PACZYNA CIEPŁOWNIA E1 12 812 12 812 12 812 12 812 12 812
571 PL-0625-05 DARFRUIT SP. Z O.O. SOSNOWIEC GOSPODARSTWO SZKLARNIOWE W CHRÓŚCINIE CHRÓŚCINA CIEPŁOWNIA E1 24 889 24 889 24 889 24 889 24 889
572 PL-0626-05 POLSKI OGRÓD SP. Z O.O. ODDZIAŁ - ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA OWOCOWO-WARZYWNEGO W SKIERNIEWICACH SKIERNIEWICE CIEPŁOWNIA E1 8 333 8 333 8 333 8 333 8 333
573 PL-0627-05 PROSZKOWNIA MLEKA

W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM SP. Z O.O.

PIOTRKÓW KUJAWSKI CIEPŁOWNIA E1 27 523 27 523 27 523 27 523 27 523
574 PL-0628-05 KIMBERLY-CLARK S.A. KLUCZE-OSADA INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 5 952 5 952 5 952 5 952 5 952
575 PL-0629-05 ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A. DĘBNO CIEPŁOWNIA E1 11 514 11 514 11 514 11 514 11 514
576 PL-0630-05 VOLKSWAGEN POZNAŃ SP. Z O.O. POZNAŃ KOTŁOWNIA I PALNIKI GAZOWE E1 39 541 39 541 39 541 39 541 39 541
577 PL-0631-05 RINDIPOL S.A. CHOJNICE CIEPŁOWNIA E1 764 764 764 764 764
578 PL-0632-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "TERMAL" S.A. LUBIN KOTŁOWNIA GAZOWA E1 2 604 2 604 2 604 2 604 2 604
579 PL-0633-05 PROMOT CIEPŁOWNIA SP. Z O.O. SKOCZÓW CIEPŁOWNIA W SKOCZOWIE E1 25 516 25 516 25 516 25 516 25 516
580 PL-0636-05 GRUPA LOTOS S.A. GDAŃSK INSTALACJE RAFINERYJNE E2 818 529 818 529 818 529 818 529 818 529
581 PL-0637-05 ORLEN ASFALT SP. Z O.O. PŁOCK INSTALACJE RAFINERYJNE E2 46 335 46 335 46 335 46 335 46 335
582 PL-0638-05 ORLEN ASFALT SP. Z O.O. TRZEBINIA INSTALACJA

OKSYDACJI ASFALTÓW

E2 2 616 2 616 2 616 2 616 2 616
583 PL-0639-05 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. PŁOCK INSTALACJE RAFINERYJNE E2 2 161 551 2 161 551 2 161 551 2 161 551 2 161 551
584 PL-0641-05 LOTOS JASŁO S.A. JASŁO INSTALACJE RAFINERYJNE E2 7 891 7 891 7 891 7 891 7 891
585 PL-0643-05 RAFINERIA NAFTY JEDLICZE S.A. JEDLICZE INSTALACJE RAFINERYJNE E2 17 393 18 525 18 525 18 525 18 525
586 PL-0644-05 RAFINERIA TRZEBINIA S.A. TRZEBINIA INSTALACJE RAFINERYJNE E2 4 502 4 502 4 502 4 502 4 502
587 PL-0645-05 LOTOS ASFALT SP. Z O.O. GDAŃSK INSTALACJE RAFINERYJNE E2 12 054 12 054 12 054 12 054 12 054
588 PL-0646-05 LOTOS ASFALT SP. Z O.O. WYDZIAŁ JASŁO JASŁO INSTALACJE RAFINERYJNE E2 4 290 4 290 4 290 4 290 4 290
589 PL-0647-05 "CARBO-KOKS" SP. Z O.O. BYTOM KOKSOWNIA E3 62 972 62 972 62 972 62 972 62 972
590 PL-0648-05 KOKSOWNIA CZĘSTOCHOWA NOWA SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA KOKSOWNIA E3 73 000 73 000 73 000 73 000 73 000
591 PL-0649-05 KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SP. Z O.O. DĄBROWA

GÓRNICZA

KOKSOWNIA E3 483 222 520 000 520 000 520 000 520 000
592 PL-0650-05 KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY

"ZABRZE" S.A.

CZERWIONKA-LESZCZYNY KOKSOWNIA E3 68 182 68 182 68 182 68 182 68 182
593 PL-0651-05 KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY

"ZABRZE" S.A.

RADLIN KOKSOWNIA E3 106 107 106 107 106 107 106 107 106 107
594 PL-0652-05 KOMBINAT KOKSOCHEMICZNY "ZABRZE" S.A. ZABRZE KOKSOWNIA E3 73 437 73 437 73 437 73 437 73 437
595 PL-0653-05 ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE KRAKÓW KOKSOWNIA E3 201 404 201 404 201 404 201 404 201 404
596 PL-0654-05 WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE "VICTORIA" S.A. WAŁBRZYCH KOKSOWNIA E3 101 834 101 834 101 834 101 834 101 834
597 PL-0655-05 WAŁBRZYSKIE ZAKŁADY KOKSOWNICZE "VICTORIA" S.A. WAŁBRZYCH KOTŁOWNIA GAZOWA W KOKSOWNI VIKTORIA E3 22 664 22 664 22 664 22 664 22 664
598 PL-0656-05 ZAKŁADY KOKSOWNICZE "ZDZIESZOWICE" SP. Z O.O. ZDZIESZOWICE KOKSOWNIA E3 1 716 178 1 716 178 1 716 178 1 716 178 1 716 178
599 PL-0657-05 CELSA "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O.O. OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI ZAKŁAD WYROBÓW KUTYCH, ZAKŁAD WYROBÓW WALCOWANYCH F2 86 504 86 504 86 504 86 504 86 504
600 PL-0658-05 CMC ZAWIERCIE S.A. ZAWIERCIE STALOWNIA F2 154 924 154 924 154 924 154 924 154 924
601 PL-0659-05 FERROSTAL ŁABĘDY SP. Z O.O. GLIWICE STALOWNIA F2 30 864 30 864 30 864 30 864 30 864
602 PL-0660-05 HSW - HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH S.A. STALOWA WOLA STALOWNIA F2 36 925 36 925 36 925 36 925 36 925
603 PL-0661-05 HUTA BATORY SP. Z O.O. CHORZÓW STALOWNIA F2 18 060 18 060 18 060 18 060 18 060
604 PL-0662-05 ARCELOR HUTA WARSZAWA SP. Z O.O. WARSZAWA KOTŁOWNIA E1 14 678 14 678 14 678 14 678 14 678
605 PL-0663-05 ARCELOR HUTA WARSZAWA SP. Z O.O. WARSZAWA STALOWNIA F2 65 622 65 622 65 622 65 622 65 622
606 PL-0664-05 ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA STALOWNIA F2 116 211 116 211 116 211 116 211 116 211
607 PL-0666-05 ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE KRAKÓW SPIEKALNIA F1 596 657 596 657 596 657 596 657 596 657
608 PL-0667-05 ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ DĄBROWA GÓRNICZA SPIEKALNIA F1 812 352 812 352 812 352 812 352 812 352
609 PL-0668-05 CEMEX POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD CEMENTOWNIA "CHEŁM" CHEŁM CEMENTOWNIA M1.1 1 265 871 1 265 871 1 265 871 1 265 871 1 265 871
610 PL-0669-05 CEMENTOWNIA "NOWA HUTA" S.A. KRAKÓW CEMENTOWNIA M1.1 188 953 188 953 188 953 188 953 188 953
611 PL-0670-05 DYCKERHOFF POLSKA SP. Z O.O. SITKÓWKA

- NOWINY

CEMENTOWNIA M1.1 962 628 962 628 962 628 962 628 962 628
612 PL-0671-05 CEMENTOWNIA "ODRA" S.A. OPOLE CEMENTOWNIA M1.1 288 331 288 331 288 331 288 331 288 331
613 PL-0672-05 CEMENTOWNIA "REJOWIEC" S.A. REJOWIEC FABRYCZNY CEMENTOWNIA M1.1 200 903 200 903 200 903 200 903 200 903
614 PL-0673-05 CEMEX POLSKA SP. Z O.O. ZAKŁAD CEMENTOWNIA "RUDNIKI" RUDNIKI CEMENTOWNIA M1.1 529 656 529 656 529 656 529 656 529 656
615 PL-0674-05 GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. CEMENTOWNIA GÓRAŻDŻE CHORULA CEMENTOWNIA M1.1 2 267 018 2 267 018 2 267 018 2 267 018 2 267 018
616 PL-0675-05 "GRUPA OŻARÓW" S.A. KARSY CEMENTOWNIA M1.1 1 979 082 1 979 082 1 979 082 1 979 082 1 979 082
617 PL-0676-05 CEMENTOWNIA "WARTA" S.A. TRĘBACZEW CEMENTOWNIA M1.1 965 991 965 991 965 991 965 991 965 991
618 PL-0677-05 LAFARGE CEMENT S.A. ODDZIAŁ W BIELAWACH BIELAWY CEMENTOWNIA M1.1 1 088 946 1 088 946 1 088 946 1 088 946 1 088 946
619 PL-0678-05 LAFARGE CEMENT S.A. MAŁOGOSZCZ MAŁOGOSZCZ CEMENTOWNIA M1.1 1 112 077 1 112 077 1 112 077 1 112 077 1 112 077
620 PL-0679-05 ZAKŁADY WAPIENNICZE LHOIST SP. Z O.O. GÓRAŻDŻE INSTALACJA DO PRODUKCJI WAPNA M1.2 261 797 261 797 261 797 261 797 261 797
621 PL-0681-05 ZAKŁADY PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO "TRZUSKAWICA" S.A. ZAKŁAD BIELAWY BIELAWY INSTALACJA DO PRODUKCJI WAPNA M1.2 198 817 198 817 198 817 198 817 198 817
622 PL-0682-05 LHOIST BUKOWA SP. Z O.O. BUKOWA INSTALACJA DO PRODUKCJI WAPNA M1.2 453 986 453 986 453 986 453 986 453 986
623 PL-0683-05 LHOIST OPOLWAP S.A. CZĘSTOCHOWA INSTALACJA DO PRODUKCJI WAPNA M1.2 84 962 84 962 84 962 84 962 84 962
624 PL-0684-05 LHOIST OPOLWAP S.A. TARNÓW OPOLSKI INSTALACJA DO PRODUKCJI WAPNA M1.2 241 473 241 473 241 473 241 473 241 473
625 PL-0685-05 "GIGA" SP. Z O.O. PŁAZA INSTALACJA DO PRODUKCJI WAPNA M1.2 1 248 1 248 1 248 1 248 1 248
626 PL-0686-05 ZAKŁAD WAPIENNICZY WOJCIESZÓW SP. Z O.O. WOJCIESZÓW INSTALACJA DO PRODUKCJI WAPNA M1.2 40 485 40 485 40 485 40 485 40 485
627 PL-0687-05 ZAKŁADY PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO "TRZUSKAWICA" S.A. SITKÓWKA INSTALACJA DO PRODUKCJI WAPNA M1.2 527 213 527 213 527 213 527 213 527 213
628 PL-0691-05 BSO POLSKA S.A. ZYGMUNTOWO PIEC WAPIENNY M1.2 9 117 9 117 9 117 9 117 9 117
629 PL-0692-05 SUGARPOL SP. Z O.O. CUKROWNIA W OSTROWITEM OSTROWITE PIEC WAPIENNY M1.2 0 0 0 0 0
630 PL-0694-05 CUKIER MAŁOPOLSKI S.A. KAZIMIERZA WIELKA PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 0 0 0
631 PL-0695-05 CUKROWNIA CEREKIEW S.A. CIĘŻKOWICE PIEC WAPIENNY M1.2 4 587 4 587 4 587 4 587 4 587
632 PL-0696-05 NORDZUCKER POLSKA S.A.

ZAKŁAD W CHEŁMŻY

CHEŁMŻA PIEC WAPIENNY- M1.2 4 100 4 100 4 100 4 100 4 100
633 PL-0697-05 CUKROWNIA WROCŁAW S.A. WROCŁAW PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 0 0 0
634 PL-0698-05 CUKROWNIA I RAFINERIA CHYBIE S.A. CHYBIE PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 0 0 0
635 PL-0699-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA KLUCZEWO" STARGARD

SZCZECIŃSKI

PIEC WAPIENNY M1.2 4 702 4 702 4 702 4 702 4 702
636 PL-0700-05 CUKROWNIA "LEŚMIERZ" S.A. LEŚMIERZ PIEC WAPIENNY M1.2 1 526 1 526 1 526 1 526 1 526
637 PL-0701-05 NORDZUCKER POLSKA S.A. ZAKŁAD W OPALENICY OPALENICA PIEC WAPIENNY M1.2 3 923 3 923 3 923 3 923 3 923
638 PL-0702-05 CUKROWNIA OTMUCHÓW S.A. OTMUCHÓW PIEC WAPIENNY M1.2 2 800 2 800 2 800 2 800 2 800
639 PL-0703-05 CUKROWNIA "ROPCZYCE" S.A. ROPCZYCE PIEC WAPIENNY M1.2 4 750 4 750 4 750 4 750 4 750
640 PL-0704-05 CUKROWNIA STRZELIN S.A. STRZELIN PIEC WAPIENNY M1.2 3 300 3 300 3 300 3 300 3 300
641 PL-0705-05 CUKROWNIA STRZYŻÓW S.A. STRZYŻÓW PIEC WAPIENNY M1.2 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700
642 PL-0706-05 CUKROWNIA ŚWIDNICA S.A. PSZENNO PIEC WAPIENNY M1.2 2 700 2 700 2 700 2 700 2 700
643 PL-0707-05 CUKROWNIA WRÓBLIN S.A. LEWIN BRZESKI PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 0 0 0
644 PL-0708-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ

"CUKROWNIA BRZEŚĆ KUJAWSKI"

BRZEŚĆ KUJAWSKI PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 100 100 100
645 PL-0709-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA DOBRZELIN" DOBRZELIN PIEC WAPIENNY M1.2 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050
646 PL-0710-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA JANIKOWO" JANIKOWO PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 100 100 100
647 PL-0711-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA KRUSZWICA" KRUSZWICA PIEC WAPIENNY M1.2 4 955 4 955 4 955 4 955 4 955
648 PL-0712-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA LUBLIN" LUBLIN PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 0 0 0
649 PL-0713-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA ŁAPY" ŁAPY PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 100 100 100
650 PL-0714-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA MALBORK" MALBORK PIEC WAPIENNY M1.2 4 551 4 551 4 551 4 551 4 551
651 PL-0715-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA BOROWICZKI"

ZAKŁAD W MAŁEJ WSI

MAŁA WIEŚ PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 100 100 100
652 PL-0716-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ

"CUKROWNIA NAKŁO" W NAKLE N. NOTECIĄ

NAKŁO NAD NOTECIĄ PIEC WAPIENNY M1.2 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
653 PL-0717-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA MALBORK" NOWY STAW PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 100 100 100
654 PL-0718-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA CZĘSTOCICE" OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI PIEC WAPIENNY M1.2 1 300 25 420 25 420 25 420 25 420
655 PL-0719-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA OSTROWY" OSTROWY PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 100 100 100
656 PL-0720-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA WOŻUCZYN" WOŻUCZYN-CUKROWNIA PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 100 100 100
657 PL-0721-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA KRASNYSTAW" SIENNICA NADOLNA PIEC WAPIENNY M1.2 5 736 5 736 5 736 5 736 5 736
658 PL-0722-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "FABRYKA CUKRU W TOCZNIE" TUCZNO PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 100 100 100
659 PL-0723-05 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA WERBKOWICE" WERBKOWICE PIEC WAPIENNY M1.2 5 550 5 550 5 550 5 550 5 550
660 PL-0724-05 PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. CUKROWNIA "GOSŁAWICE" KONIN PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 100 100 100
661 PL-0725-05 PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. CUKROWNIA "GOSTYŃ" GOSTYŃ PIEC WAPIENNY M1.2 4 660 4 660 4 660 4 660 4 660
662 PL-0727-05 PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. CUKROWNIA "MIEJSKA GÓRKA" MIEJSKA GÓRKA PIEC WAPIENNY M1.2 3 718 3 718 3 718 3 718 3 718
663 PL-0728-05 PFEIFER & LANGEN POLSKA S.A. CUKROWNIA "ŚRODA" ŚRODA WIELKOPOLSKA PIEC WAPIENNY M1.2 4 921 4 921 4 921 4 921 4 921
664 PL-0732-05 CUKROWNIA RACIBÓRZ S.A. RACIBÓRZ PIEC WAPIENNY M1.2 100 100 0 0 0
665 PL-0734-05 "GUARDIAN CZĘSTOCHOWA" SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA HUTA SZKŁA PŁASKIEGO M2 134 065 134 065 134 065 134 065 134 065
666 PL-0735-05 HEINZ GLAS DZIAŁDOWO SP. Z O.O. DZIAŁDOWO WANNY SZKLARSKIE M2 17 227 17 227 17 227 17 227 17 227
667 PL-0736-05 HUTA SZKŁA "CZECHY" S.A. TRĄBKI WANNY SZKLARSKIE M2 20 105 20 105 20 105 20 105 20 105
668 PL-0737-05 HUTA SZKŁA GOSPODARCZEGO "IRENA" S.A. INOWROCŁAW WANNY SZKLARSKIE M2 22 801 22 801 22 801 22 801 22 801
669 PL-0738-05 KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA "KROSNO" S.A. TARNÓW PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO M2 25 864 25 864 25 864 25 864 25 864
670 PL-0739-05 HUTA SZKŁA "JAROSZOWIEC" SP. Z O.O. JAROSZOWIEC WANNY SZKLARSKIE W1, W2 M2 38 605 38 605 38 605 38 605 38 605
671 PL-0740-05 HUTA SZKŁA "JEDLICE" S.A. JEDLICE PIECE WANNOWE DO WYTOPU SZKŁA M2 37 485 37 485 37 485 37 485 37 485
672 PL-0741-05 HUTA SZKŁA KRYSZTAŁOWEGO "VIOLETTA" S.A. STRONIE ŚLĄSKIE WANNY SZKLARSKIE M2 8 330 8 330 8 330 8 330 8 330
673 PL-0742-05 POL-AM-PACK S.A. KRAKÓW

ODDZIAŁ HUTA SZKŁA "ORZESZE" W ORZESZU

ORZESZE WANNY SZKLARSKIE M2 19 232 19 232 19 232 19 232 19 232
674 PL-0743-05 SPÓŁDZIELNIA PRACY HUTA

SZKŁA "SŁAWA"

KIELCE INSTALACJA DO PRODUKCJI SZKŁA OPAKOWANIOWEGO M2 8 895 8 895 8 895 8 895 8 895
675 PL-0744-05 91-PLUS HUTA SZKŁA SZCZAKOWA SP. Z O.O. JAWORZNO WANNA SZKLARSKA DO PRODUKCJI SZKŁA PŁASKIEGO M2 44 250 44 250 44 250 44 250 44 250
676 PL-0745-05 ARDAGH GLASS UJŚCIE S.A. UJŚCIE HUTA SZKŁA M2 72 538 72 538 72 538 72 538 72 538
677 PL-0746-05 HUTA SZKŁA "SIERAKÓW" S.A. SIERAKÓW HUTA SZKŁA M2 64 447 64 447 64 447 64 447 64 447
678 PL-0747-05 HUTA SZKŁA WYMIARKI S.A. WYMIARKI WANNA SZKLARSKA M2 13 776 17 014 17 014 17 014 17 014
679 PL-0748-05 HUTY SZKŁA "GLOSS", GLONEK-BUSZ SP. J. PONIEC WANNA SZKLARSKA M2 3 907 3 907 3 907 3 907 3 907
680 PL-0749-05 "GLOSS WORLD" SP. Z O.O. WAŁBRZYCH WANNA SZKLARSKA M2 15 208 15 208 15 208 15 208 15 208
681 PL-0750-05 HUTA SZKŁA "KAMA-VITRUM" SP. Z O.O. HUTA SZKŁA W WOŁCZYNIE WOŁCZYN HUTA SZKŁA M2 7 412 7 412 7 412 7 412 7 412
682 PL-0751-05 KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA "KROSNO" S.A. KROSNO HUTA SZKŁA M2 67 322 67 322 67 322 67 322 67 322
683 PL-0752-05 KROSGLASS S.A. KROSNO INSTALACJA DO PRODUKCJI WŁÓKNA

SZKLANEGO

M2 19 668 19 668 19 668 19 668 19 668
684 PL-0753-05 O-I PRODUKCJA POLSKA S.A. JAROSŁAW HUTA SZKŁA M2 174 371 174 371 174 371 174 371 174 371
685 PL-0754-05 O-I PRODUKCJA POLSKA S.A. POZNAŃ HUTA SZKŁA M2 48 065 48 065 48 065 48 065 48 065
686 PL-0755-05 PHILIPS LIGHTING POLAND S.A. PIŁA WANNY SZKLARSKIE M2 30 320 30 320 30 320 30 320 30 320
687 PL-0756-05 PILKINGTON POLSKA SP. Z O.O. SANDOMIERZ INSTALACJE DO PRODUKCJI SZKŁA FLOAT M2 109 628 109 628 109 628 109 628 109 628
688 PL-0757-05 ARDAGH GLASS GOSTYŃ S.A. GOSTYŃ WANNY SZKLARSKIE M2 87 759 87 759 87 759 87 759 87 759
689 PL-0758-05 ARDAGH GLASS WYSZKÓW S.A. WYSZKÓW WANNY SZKLARSKIE M2 23 131 23 131 23 131 23 131 23 131
690 PL-0759-05 SAINT GOBAIN GLASS POLSKA SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA WANNA SZKLARSKA DO PRODUKCJI SZKŁA FLOAT M2 118 030 118 030 118 030 118 030 118 030
691 PL-0760-05 SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA SP. Z O.O. GLIWICE WANNA SZKLARSKA Z URZĄDZENIAMI DO PRODUKCJI WEŁNY SZKLANEJ M2 25 841 25 841 25 841 25 841 25 841
692 PL-0761-05 SAINT-GOBAIN ISOVER POLSKA SP. Z O.O. GLIWICE INSTALACJA PRODUKCJI WEŁNY SKALNEJ M2 25 290 25 290 25 290 25 290 25 290
693 PL-0762-05 STOLZLE CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA WANNA SZKLARSKA M2 16 620 16 620 16 620 16 620 16 620
694 PL-0764-05 HUTA SZKŁA "FENIKS" SYLWESTER RENASIK PIOTRKÓW TRYBUNALSKI HUTA SZKŁA M2 10 109 10 109 10 109 10 109 10 109
695 PL-0765-05 TDP SP. Z O.O. PIASECZNO INSTALACJA DO PRODUKCJI SZKŁA

KINESKOPOWEGO

M2 36 445 36 445 0 0 0
696 PL-0766-05 URSA POLSKA SP. Z O.O. DĄBROWA GÓRNICZA LINIA PRODUKCYJNA WEŁNY SZKLANEJ M2 14 627 14 627 14 627 14 627 14 627
697 PL-0767-05 VITROSILICON S.A. IŁOWA LINIA DO PRODUKCJI SZKŁA M2 28 097 28 097 28 097 28 097 28 097
698 PL-0768-05 VITROSILICON S.A. ŻARY LINIA DO PRODUKCJI SZKŁA M2 31 112 31 112 31 112 31 112 31 112
699 PL-0769-05 QUIMICER POLSKA SP. Z O.O. OPOCZNO LINIA DO PRODUKCJI SZKŁA M2 4 868 4 868 4 868 4 868 4 868
700 PL-0770-05 ZAKŁADY CHEMICZNE "RUDNIKI" S.A. RUDNIKI WANNY SZKLARSKIE M2 45 138 45 138 45 138 45 138 45 138
701 PL-0771-05 VITROSILICON S.A. ZAKŁAD POBIEDZISKA POBIEDZISKA WANNA SZKLARSKA U-PŁOMIENIOWA M2 10 824 10 824 10 824 10 824 10 824
702 PL-0773-05 POLSKA CERAMIKA OGNIOTRWAŁA "ŻARÓW" S.A. ŻARÓW PRODUKCJA

MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

M3 11 988 11 988 11 988 11 988 11 988
703 PL-0774-05 PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH KOMEX SP. Z O.O. KRAKÓW PIECE SZYBOWE DO WYPAŁU WAPNA M1.2 135 660 135 660 135 660 135 660 135 660
704 PL-0775-05 PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH KOMEX SP. Z O.O. KRAKÓW PIEC OBROTOWY DO WYPAŁU KLINKIERU DOLOMITOWEGO M1.1 52 455 52 455 52 455 52 455 52 455
705 PL-0776-05 PRZEDSIĘBIORSTWO MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH KOMEX SP. Z O.O. KRAKÓW PIECE TUNELOWE DO WYPAŁU

MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH

M3 9 703 9 703 9 703 9 703 9 703
706 PL-0778-05 VESUVIUS SKAWINA MATERIAŁY OGNIOTRWAŁE SP. Z O.O. SKAWINA PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 16 301 19 140 19 140 19 140 19 140
707 PL-0779-05 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. ROPCZYCE INSTALACJA DO PRODUKCJI MATERIAŁÓW OGNIOTRWAŁYCH M3 21 209 21 209 21 209 21 209 21 209
708 PL-0781-05 WIENERBERGER CEGIELNIE KRAKÓW S.A. KRAKÓW PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 16 161 16 161 16 161 16 161 16 161
709 PL-0783-05 WIENERBERGER OSIEK SP. Z O.O. KUPNO PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 27 576 27 576 27 576 27 576 27 576
710 PL-0784-05 WIENERBERGER OSIEK SP. Z O.O. OSIEK NAD NOTECIĄ PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 8 213 8 213 8 213 8 213 8 213
711 PL-0785-05 WIENERBERGER ZESŁAWICE SP. Z O.O. KRAKÓW PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 19 507 19 507 19 507 19 507 19 507
712 PL-0787-05 CEGIELNIA SĄGNITY IWONA

KARASIŃSKA - JOLANTA MAŃK S.C.

SĄGNITY PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 3 553 3 553 3 553 3 553 3 553
713 PL-0789-05 "CERAMIKA KOPLANY" SP. Z O.O. RUKŁAWKI PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 11 138 11 138 11 138 11 138 11 138
714 PL-0790-05 CEGIELNIA STOPKA SP. Z O.O. STOPKA-OKOLE PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 13 865 13 865 13 865 13 865 13 865
715 PL-0791-05 "CEGIELNIE POLSKIE" SP. Z O.O. BYDGOSZCZ PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 3 819 3 819 0 0 0
716 PL-0792-05 KROTOSZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CERAMIKI BUDOWLANEJ "CERABUD" S.A. KROTOSZYN ROSZKÓW PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 20 947 20 947 20 947 20 947 20 947
717 PL-0794-05 KROTOSZYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO CERAMIKI BUDOWLANEJ "CERABUD" S.A.

KROTOSZYN

KROTOSZYN PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 4 250 4 250 4 250 4 250 4 250
718 PL-0796-05 KROTOSZYŃSKIE

PRZEDSIĘBIORSTWO CERAMIKI BUDOWLANEJ "CERABUD" S.A.

KROTOSZYN

WITASZYCE PRODUKCJA

MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

M3 4 430 4 430 4 430 4 430 4 430
719 PL-0798-05 CERAMIKA BUDOWLANA LEWKOWO SP. Z O.O. LEWKOWO STARE PRODUKCJA

MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

M3 33 355 33 355 33 355 33 355 33 355
720 PL-0800-05 CERAMIKA ŁĘŻANY KARASIŃSCY SP. J. PLENOWO PRODUKCJA

MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

M3 7 872 7 872 7 872 7 872 7 872
721 PL-0810-05 CERG SP. Z O.O. GLIWICE PRODUKCJA

MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

M3 9 999 9 999 9 999 9 999 9 999
722 PL-0814-05 FABRYKA CERAMIKI BUDOWLANEJ WACŁAW JOPEK SP. Z O.O. W SIERAKOWICACH - ODDZIAŁ CEGIELNIA PACZKÓW PACZKÓW PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 25 908 25 908 25 908 25 908 25 908
723 PL-0816-05 GOZDNICKIE ZAKŁADY CERAMIKI BUDOWLANEJ SP. Z O.O. GOZDNICA PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 9 125 9 125 9 125 9 125 9 125
724 PL-0820-05 LEIER-TARNÓW S.A. WOLA RZĘDZIŃSKA PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 42 874 42 874 42 874 42 874 42 874
725 PL-0821-05 LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A. BOGDANKA PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 12 049 12 049 12 049 12 049 12 049
726 PL-0826-05 CEGIELNIA RADZYMIN ANDRZEJ KARASIŃSKI RADZYMIN PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 10 447 10 447 10 447 10 447 10 447
727 PL-0827-05 PRZEDSIĘBIORSTWO CERAMIKI BUDOWLANEJ "CERAMIKA HARASIUKI" SP. Z O.O. HARASIUKI PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 30 252 30 252 30 252 30 252 30 252
728 PL-0828-05 PRZEDSIĘBIORSTWO CERAMIKI BUDOWLANEJ PLECEWICE S.A. PLECEWICE PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 27 380 27 380 27 380 27 380 27 380
729 PL-0829-05 CERAMIKA BUDOWLANA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ODONÓW OWCZARY PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 7 188 7 188 7 188 7 188 7 188
730 PL-0830-05 CERAMIKA BUDOWLANA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ODONÓW ODONÓW PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 17 483 17 483 17 483 17 483 17 483
731 PL-0831-05 CERAMIKA BUDOWLANA SP. Z O.O. ODDZIAŁ ODONÓW ODONÓW PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 14 774 14 774 14 774 14 774 14 774
732 PL-0833-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "BONARKA" SP. Z O.O. KRAKÓW PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 9 474 9 474 9 474 9 474 9 474
733 PL-0835-05 ZAKŁAD BUDOWLANY WALDEMAR BOŚ SP. Z O.O. KŁOŚNIK PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 7 600 7 600 7 600 7 600 7 600
734 PL-0836-05 CERPOL KOZŁOWICE SP. Z O.O. KOZŁOWICE PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 13 311 13 311 13 311 13 311 13 311
735 PL-0838-05 RÖBEN CERAMIKA BUDOWLANA SP. Z O.O. ŚRODA ŚLĄSKA PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 58 931 58 931 58 931 58 931 58 931
736 PL-0840-05 WIENERBERGER CEGIELNIE LĘBORK SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 18 072 18 072 18 072 18 072 18 072
737 PL-0841-05 WIENERBERGER CEGIELNIE

LĘBORK SP. Z O.O.

LĘBORK PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 29 605 35 125 35 125 35 125 35 125
738 PL-0842-05 WIENERBERGER CEGIELNIE LĘBORK SP. Z O.O. UNIESZEWO PRODUKCJA MATERIAŁÓW

CERAMICZNYCH

M3 9 038 9 038 9 038 9 038 9 038
739 PL-0843-05 WIENERBERGER KARBUD S.A. RZĘŚNICA PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 11 985 11 985 11 985 11 985 11 985
740 PL-0844-0S WIENERBERGER KARBUD S.A. ZŁOCIENIEC PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 5 441 5 441 5 441 5 441 5 441
741 PL-0845-05 WIENERBERGER CEGIELNIE LĘBORK SP. Z O.O. JANKOWA

ŻAGAŃSKA

PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 9 578 9 578 9 578 9 578 9 578
742 PL-0846-05 WIENERBERGER CEGIELNIE LĘBORK SP. Z O.O. TORUŃ PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 9 791 9 791 9 791 9 791 9 791
743 PL-0847-05 WIENERBERGER HONORATKA

CERAMIKA BUDOWLANA S.A.

HONORATKA PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 20 387 20 387 20 387 20 387 20 387
744 PL-0848-05 WIENERBERGER KARBUD S.A. RUDZIENKO PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 19 380 19 380 19 380 19 380 19 380
745 PL-0849-05 WIENERBERGER KARBUD S.A. ZIELONKA PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 18 789 18 789 18 789 18 789 18 789
746 PL-0851-05 ZAKŁAD CERAMICZNY "BIELOWICE" SP. Z O.O. NOWY SĄCZ PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 11 420 11 420 11 420 11 420 11 420
747 PL-0852-05 ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ SP. Z O.O. HADYKÓWKA PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 14 191 14 191 14 191 14 191 14 191
748 PL-0856-05 ZAKŁAD CERAMIKI BUDOWLANEJ "MARKOWICZE" S.A. MARKOWICZE PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 11 540 11 540 11 540 11 540 11 540
749 PL-0858-05 DELITISSUE SP. Z O.O. CIECHANÓW INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 11 941 11 941 11 941 11 941 11 941
750 PL-0859-05 FABRYKA PAPIERU "CZERWONAK" SP. Z O.O. CZERWONAK INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 5 961 5 961 5 961 5 961 5 961
751 PL-0860-05 FABRYKA PAPIERU I TEKTURY "BESKIDY" S.A. WADOWICE INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 13 188 13 188 13 188 13 188 13 188
752 PL-0861-05 "WARTER" SP. J. ODDZIAŁ TARNÓWKA TARNÓWKA INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 7 677 7 677 7 677 7 677 7 677
753 PL-0863-05 MONDI PACKAGING PAPER

ŚWIECIE S.A.

ŚWIECIE INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 318 335 491 210 750 068 750 068 750 068
754 PL-0864-05 GZP ENERGIA CIEPLNA SP. Z O.O. GŁUCHOŁAZY ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 45 755 45 755 45 755 45 755 45 755
755 PL-0865-05 "HANKE TISSUE" SP. Z O.O. KOSTRZYN

NAD ODRĄ

INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 5 218 5 218 5 218 5 218 5 218
756 PL-0866-05 ICT POLAND SP. Z O.O. KOSTRZYN

NAD ODRĄ

INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 20 383 42 679 42 679 42 679 42 679
757 PL-0867-05 STORA ENSO POLAND S.A. OSTROŁĘKA INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 15 475 15 475 15 475 15 475 15 475
758 PL-0869-05 INTERNATIONAL PAPER - KWIDZYN S.A. KWIDZYN INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 526 549 526 549 526 549 526 549 526 549
759 PL-0870-05 TEKTURA SP. Z O.O. FILIA MIKOŁÓW MIKOŁÓW INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 13 076 13 076 13 076 13 076 13 076
760 PL-0872-05 ONDULINE PRODUCTION SP. Z O.O. MIELEC LINIA PRODUKCJI PŁYT BITUMICZNYCH O2 7 050 0 0 0 0
761 PL-0873-05 TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER S.A. TYCHY INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 48 051 48 051 48 051 48 051 48 051
762 PL-0874-05 PACKPROFIL SP. Z O.O. KOLONOWSKIE INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 4 613 4 613 4 613 4 613 4 613
763 PL-0875-05 PRZEDSIĘBIORSTWO EKOLOGICZNE BCD S.A. FABRYKA PAPIERU W BORUSZOWICACH BORUSZOWICE INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 17 668 17 668 17 668 17 668 17 668
764 PL-0876-05 ŻYWIECKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE "SOLALI" S.A. ŻYWIEC INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 7 888 7 888 7 888 7 888 7 888
765 PL-0877-05 POLCHAR SP. Z O.O. KOSTRZYN NAD ODRĄ CIEPŁOWNIA E1 111 686 111 686 111 686 111 686 111 686
766 PL-0878-05 PHILIP MORRIS POLSKA S.A. KRAKÓW CIEPŁOWNIA E1 9 875 9 875 9 875 9 875 9 875
767 PL-0879-05 MERCURY ENERGIA SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K. WAŁBRZYCH ELEKTROWNIA E1 35 605 35 605 35 605 35 605 35 605
768 PL-0880-05 SZCZECIŃSKA ENERGETYKA CIEPLNA SP. Z O.O. SZCZECIN CR-BENESZA E1 630 630 630 630 630
769 PL-0882-05 HPL PUSTKÓW SP. Z O.O. PUSTKÓW KOTŁOWNIA E1 19 370 19 370 19 370 19 370 19 370
770 PL-0884-05 BDN SP. Z O.O. SP.K. WYKROTY KOTŁOWNIA E1 9 944 14 615 14 615 14 615 14 615
771 PL-0885-05 AKWAWIT-BRASCO S.A. WROCŁAW KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA E1 5 346 5 346 5 346 5 346 5 346
772 PL-0888-05 FABRYKA CERAMIKI BUDOWLANEJ "WACŁAW JOPEK" SP. Z O.O. SIERAKOWICE PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 13 034 13 034 13 034 13 034 13 034
773 PL-0889-05 GMINA MIASTA PIONKI ODDZIAŁ WODNO-KANALIZACYJNO-

-CIEPŁOWNICZY

PIONKI CIEPŁOWNIA E1 37 588 37 588 37 588 37 588 37 588
774 PL-0891-05 ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W PRZASNYSZU NOWY DWÓR MAZOWIECKI CIEPŁOWNIA E1 9 621 9 621 9 621 9 621 9 621
775 PL-0892-05 BOL-THERM SP. Z O.O. BUKOWNO KOTŁOWNIA BOLESŁAW E1 18 942 18 942 18 942 18 942 18 942
776 PL-0893-05 FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A. RACIBÓRZ KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA E1 13 191 13 191 13 191 13 191 13 191
777 PL-0894-05 AGROS NOVA SP. Z O.O. ZAKŁAD W ŁOWICZU ŁOWICZ KOTŁOWNIA ZAKŁADOWA E1 33 395 33 395 33 395 33 395 33 395
778 PL-0895-05 GLOBAL MALT POLSKA SP. Z O.O. BYDGOSZCZ KOTŁOWNIA E1 23 722 23 722 23 722 23 722 23 722
779 PL-0896-08 CYKORIA S.A. WIERZCHOSŁAWICE KOTŁOWNIA E1 19 832 19 832 19 832 19 832 19 832
780 PL-0897-08 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. PŁOCK KRAKING PETROCHEMICZNY E1 1 058 638 1 058 638 1 058 638 1 058 638 1 058 638
781 PL-0898-08 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.

KAWERNOWY PODZIEMNY MAGAZYN GAZU W MOGILNIE

MOGILNO TŁOCZNIA GAZU, KOTŁOWNIA I INSTALACJA TECHNOLOGICZNA E1 26 642 26 642 26 642 26 642 26 642
782 PL-0899-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W MORĄGU MORĄG KOTŁOWNIA REJONOWA E1 18 717 18 717 18 717 18 717 18 717
783 PL-0900-05 PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "LAMIX" MIROSŁAW LASZKO WITNICA K. GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO INSTALACJA PRODUKCJI PAPIERU O2 3 965 3 965 3 965 3 965 3 965
784 PL-0902-08 TORUŃSKA ENERGETYKA CERGIA S.A. TORUŃ ELEKTROCIEPŁOWNIA EC-2 E1 71 389 71 389 71 389 71 389 71 389
785 PL-0903-05 MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.

PIEKARY ŚLĄSKIE CIEPŁOWNIA

ANDALUZJA II

E1 24 729 24 729 24 729 24 729 24 729
786 PL-0905-08 ANDRYCHOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA ANDRYCHÓW KOTŁOWNIA E1 29 944 29 944 29 944 29 944 29 944
787 PL-0906-08 ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE KRAKÓW WIELKI PIEC + STALOWNIA F2 1 298 939 1 298 939 1 298 939 1 298 939 1 298 939
788 PL-0907-08 ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W DĄBROWIE

GÓRNICZEJ

DĄBROWA GÓRNICZA WIELKI PIEC + STALOWNIA F2 3 397 774 3 397 774 3 397 774 3 397 774 3 397 774
789 PL-0908-08 ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W DĄBROWIE

GÓRNICZEJ

DĄBROWA GÓRNICZA INSTALACJA DO PRODUKCJI WAPNA M1.2 173 649 173 649 173 649 173 649 173 649
790 PL-0909-08 SYSTEM GAZOCIĄGÓW TRANZYTOWYCH EUROPOL GAZ S.A. KONDRATKI, CIECHANÓW, SZAMOTUŁY, WŁOCŁAWEK, ZAMBRÓW TŁOCZNIA GAZU E1 851 977 851 977 851 977 851 977 851 977
791 PL-0910-08 KRONOPOL SP. Z O.O. ŻARY INSTALACJA ENERGETYCZNO-SUSZARNICZA E1 204 620 204 620 204 620 204 620 204 620
792 PL-0911-08 PFLEIDERER PROSPAN S.A. WIERUSZÓW SUSZARNIE E1 34 910 34 910 34 910 34 910 34 910
793 PL-0912-08 CMC ZAWIERCIE S.A. ZAWIERCIE WALCOWNIA E1 102 846 102 846 102 846 102 846 102 846
794 PL-0913-08 CELSA "HUTA OSTROWIEC" SP. Z O.O. OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI WALCOWNIA E1 46 026 46 026 46 026 46 026 46 026
795 PL-0914-08 HSW - HUTA STALI JAKOŚCIOWYCH S.A. STALOWA WOLA WALCOWNIA E1 40 355 40 355 40 355 40 355 40 355
796 PL-0915-08 HUTA BATORY SP. Z O.O. CHORZÓW WALCOWNIA E1 36 456 36 456 36 456 36 456 36 456
797 PL-0916-08 ARCELOR HUTA WARSZAWA SP. Z O.O. WARSZAWA WALCOWNIE E1 129 600 129 600 129 600 129 600 129 600
798 PL-0917-08 ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA ZAKŁAD WALCOWNIA BLACH GRUBYCH E1 166 250 166 250 166 250 166 250 166 250
799 PL-0918-08 ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W DĄBROWIE

GÓRNICZEJ

DĄBROWA GÓRNICZA WALCOWNIA E1 464 400 464 400 464 400 464 400 464 400
800 PL-0919-08 ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W KRAKOWIE KRAKÓW WALCOWNIA E1 629 224 629 224 629 224 629 224 629 224
801 PL-0920-08 ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W SOSNOWCU SOSNOWIEC WALCOWNIA E1 60 000 60 000 60 000 60 000 60 000
802 PL-0921-08 ARCELORMITTAL POLAND S.A. ODDZIAŁ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH ŚWIĘTOCHŁOWICE PIEC DO OBRÓBKI CIEPLNEJ E1 39 816 39 816 39 816 39 816 39 816
803 PL-0922-08 PFLEIDERER GRAJEWO S.A. GRAJEWO SUSZARNIE E1 56 718 56 718 56 718 56 718 56 718
804 PL-0923-08 KRONOSPAN MIELEC SP. Z O.O. MIELEC SUSZARNIE E1 18 335 18 335 18 335 18 335 18 335
805 PL-0924-08 HUTA KATOWICE WALCOWNIA BLACH GRUBYCH BATORY SP. Z O.O. CHORZÓW WALCOWNIA E1 39 545 39 545 39 545 39 545 39 545
806 PL-0925-08 FERROSTAL ŁABĘDY SP. Z O.O. GLIWICE WALCOWNIA E1 10 236 10 236 10 236 10 236 10 236
807 PL-0926-08 ISD HUTA CZĘSTOCHOWA SP. Z O.O. CZĘSTOCHOWA ZAKŁAD PRODUKCJI RUR E1 40 500 40 500 40 500 40 500 40 500
808 PL-0927-08 ROCKWOOL POLSKA SP. Z O.O. CIGACICE CIGACICE INSTALACJA DO PRODUKCJI WEŁNY SKALNEJ E1 169 352 169 352 169 352 169 352 169 352
809 PL-0928-08 ROCKWOOL POLSKA SP. Z O.O. MAŁKINIA MAŁKINIA INSTALACJA DO PRODUKCJI WEŁNY SKALNEJ E1 72 126 72 126 72 126 72 126 72 126
810 PL-0929-08 PAROC TRZEMESZNO SP. Z O.O. TRZEMESZNO INSTALACJA DO PRODUKCJI WEŁNY SKALNEJ E1 83 204 83 204 83 204 83 204 83 204
811 PL-0930-08 KRONOSPAN SZCZECINEK SP. Z O.O. SZCZECINEK SUSZARNIE E1 86 723 86 723 86 723 86 723 86 723
812 PL-0932-08 BSO POLSKA S.A. ZYGMUNTOWO SUSZARNIE E1 24 600 24 600 24 600 24 600 24 600
813 PL-0933-08 CUKROWNIA WROCŁAW S.A. WROCŁAW SUSZARNIE E1 100 100 0 0 0
814 PL-0934-08 CUKROWNIA I RAFINERIA CHYBIE S.A. CHYBIE SUSZARNIE E1 100 100 0 0 0
815 PL-0935-08 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA KLUCZEWO" STARGARD SZCZECIŃSKI SUSZARNIE E1 11 298 11 298 11 298 11 298 11 298
816 PL-0936-08 CUKROWNIA OTMUCHÓW S.A. OTMUCHÓW SUSZARNIE E1 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
817 PL-0937-08 CUKROWNIA "ROPCZYCE" S.A. ROPCZYCE SUSZARNIE E1 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000
818 PL-0938-08 CUKROWNIA STRZELIN S.A. STRZELIN SUSZARNIE E1 14 700 14 700 14 700 14 700 14 700
819 PL-0939-08 CUKROWNIA WRÓBLIN S.A. LEWIN BRZESKI SUSZARNIE E1 100 100 0 0 0
820 PL-0940-08 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ

"CUKROWNIA ŁAPY"

ŁAPY SUSZARNIE E1 1 109 1 109 1 109 1 109 1 109
821 PL-0941-08 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA MALBORK" MALBORK SUSZARNIE E1 4 483 4 483 4 483 4 483 4 483
822 PL-0942-08 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ

"CUKROWNIA MALBORK"

NOWY STAW SUSZARNIE E1 4 189 4 189 4 189 4 189 4 189
823 PL-0943-08 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA WOŻUCZYN" WOŻUCZYN-CUKROWNIA SUSZARNIE E1 1 154 1 154 1 154 1 154 1 154
824 PL-0944-08 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA KRASNYSTAW" SIENNICA NADOLNA SUSZARNIE E1 5 347 5 347 5 347 5 347 5 347
825 PL-0945-08 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "FABRYKA CUKRU W TUCZNIE" TUCZNO SUSZARNIE E1 4 819 4 819 4 819 4 819 4 819
826 PL-0946-08 KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA S.A. W TORUNIU ODDZIAŁ "CUKROWNIA WERBKOWICE" WERBKOWICE SUSZARNIE E1 2 624 2 624 2 624 2 624 2 624
827 PL-0947-08 ORLEN OIL SP. Z O.O. PŁOCK KRAKING PETROCHEMICZNY E1 21 418 21 418 21 418 21 418 21 418
828 PL-0949-08 ZAKŁAD WALCOWNICZY "PROFIL" S.A. KRAKÓW WALCOWNIA DROBNA E1 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000
829 PL-0950-08 POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. ODDZIAŁ W ODOLANOWIE ODOLANÓW TŁOCZNIA GAZU E1 30 495 30 495 30 495 30 495 30 495
830 PL-0951-05 PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA OGÓLNEGO DACH BUD SP. Z O.O. - CEGIELNIA LESZCZYNA KŁODZKO PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 3 464 3 464 3 464 3 464 3 464
831 PL-0952-05 PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "MARZENA" SP. Z O.O. OLBRACHCICE PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 0 0 0 0 0
832 PL-0953-08 ARCELORMITTAL TUBULAR

PRODUCTS KRAKÓW SP. Z O.O.

KRAKÓW WALCOWNIA E1 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
833 PL-0954-08 KRONOSPAN POLSKA SP. Z O.O. SZCZECINEK SUSZARNIE E1 28 446 28 446 28 446 28 446 28 446
834 PL-0955-08 TREND GLASS SP. Z O.O. RADOM INSTALACJA DO PRODUKCJI SZKŁA M2 38 070 38 070 38 070 38 070 38 070
835 PL-0956-05 TYMBARK S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNKU OLSZTYNEK KOTŁOWNIA E1 11 855 11 855 11 855 11 855 11 855
836 PL-0957-08 ELEKTROWNIA PĄTNÓW II SP. Z O.O KONIN ELEKTROWNIA PĄTNÓW II E1 2 760 000 2 760 000 2 760 000 2 760 000 2 760 000
837 PL-0958-08 CUKROWNIA ŚWIDNICA S.A. PSZENNO SUSZARNIE E1 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
838 PL-0964-05 "STEINHAUSER POLSKA" SP. Z O.O. WARKA KOTŁOWNIA E1 4 743 4 743 4 743 4 743 4 743
839 PL-0959-08 KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ SP. Z O. O. DĄBROWA GÓRNICZA ELEKTROCIEPŁOWNIA E1 0 141 922 141 922 141 922 141 922
840 PL-0960-08 HJ HEINZ POLSKA S.A. PUDLISZKI KOTŁOWNIA E1 0 8 139 8 139 8 139 8 139
841 PL-0961-08 POLCHAR SP. Z O. O. KOSTRZYN NAD ODRĄ PIECE KOKSOWNICZE E3 0 61 619 100 041 100 041 100 041
842 PL-0962-08 CERAMIKA BUDOWLANA SP. Z O. O. W KRAKOWIE - ODDZIAŁ ODONÓW SOŁTYKÓW PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 0 3 575 7 000 7 000 7 000
843 PL-0965-08 DALKIA ŚWIEBODZIN SP. Z O. O. ŚWIEBODZIN CIEPŁOWNIA E1 0 7 991 7 991 7 991 7 991
844 PL-0966-08 POLMLEK SP. Z O. O. LIDZBARK

WARMIŃSKI

KOTŁOWNIA E1 0 13 322 13 322 13 322 13 322
845 PL-0967-08 WIENERBERGER CEGIELNIE

LĘBORK SP. Z O. O.

OLEŚNICA PRODUKCJA MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH M3 0 2 422 36 833 36 833 36 833
846 PL-0968-08 PFLEIDERER MDF SP. Z O. O. GRAJEWO KOTŁOWNIA E1 0 7 237 14 475 14 475 14 475
847 PL-0969-08 BRIDGESTONE STARGARD SP. Z O. O. STARGARD SZCZECIŃSKI KOTŁOWNIA E1 0 0 16 306 16 306 16 306

______

1) Zgodnie z decyzją Komisji 2006/780/WE z dnia 13 listopada 2006 r. w sprawie zapobiegania podwójnemu liczeniu redukcji emisji gazów cieplarnianych w ramach wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w przypadku projektów realizowanych w ramach protokołu z Kioto (Dz. Urz. UE L 316 z 16.11.2006, str. 12) lista dotyczy projektów zatwierdzonych.

2) Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 275 z 25.10.2003, str. 32; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 7, str. 631).

Zmiany w prawie

Już obowiązują nowe standardy w projektowaniu i budowie dróg i chodników

Wymagania o charakterze funkcjonalno-technicznym, stanowiące zwięzły zbiór najważniejszych warunków i celów, których osiągnięcie jest niezbędne, aby droga mogła zostać oddana do użytkowania i pełnić swoje funkcje - to m.in. obowiązujące od środy zmiany w zasadach projektowania dróg publicznych. Rozporządzenie określa też zasady poruszania się po różnych typach dróg.

Krzysztof Sobczak 21.09.2022
Mniejsze wymagania dla budowy kanałów technologicznych w drodze

Zmiany w zakresie budowy kanałów technologicznych wprowadza obowiązująca od 9 września nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Nowe przepisy ograniczają obowiązek ich budowy, co powinno wpłynąć na przyśpieszenie inwestycji oraz ich koszty.

Robert Horbaczewski 09.09.2022
Prezydent zatwierdził zmiany w wydawaniu publicznych pieniędzy

Zmiany w Stabilizującej Regule Wydatkowej (SRW), która służy do wyliczania dopuszczalnego limitu wydatków państwa, to cel ustawy, którą podpisał właśnie prezydent Andrzej Duda. Nowelizacji przeciwny był Senat, który odrzucił ustawę, jednak w piątek, 5 sierpnia, Sejm zdecydował, że nowe przepisy jednak wejdą w życie. Według części senatorów, ta ustawa to dalsze rozmontowywanie reguły wydatkowej.

Krzysztof Sobczak 18.08.2022
Monitoring rynku medialnego coraz droższy

W Dzienniku Ustaw opublikowana została nowelizacja ustawy o KRRiT. Przed podpisaniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji prezydent wskazał, że dodatkowe zadania związane z prowadzeniem monitoringu rynku audiowizualnych usług medialnych na żądanie wymaga zwiększenia nakładów na tę instytucję. I wynosić będą niecałe 7 mln zł na wynagrodzenia pracowników.

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska 17.08.2022
Ustawa o funduszach dla armii z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o obronie ojczyzny oraz o finansach publicznych dotyczącą wpływów do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, która przewiduje dodanie nowych źródeł finansowania Funduszu Wsparcia sił Zbrojnych – poza obligacjami Banku Gospodarstwa Krajowego będą to mogły być także kredyty i pożyczki, również zagraniczne.

Krzysztof Sobczak 16.08.2022
Prezydent podpisał ustawę dla ułatwienia gromadzenia zapasów węgla

Czasowe uelastycznienie mechanizmu tworzenia i likwidacji rezerw strategicznych poza Rządowym Programem Rezerw Strategicznych (RPRS) - to cel podpisanej właśnie przez prezydenta ustawy. Zmiana ustawy o rezerwach strategicznych ma m.in. umożliwić gospodarstwom domowym zgromadzenie odpowiednich ilości zapasów węgla przed sezonem zimowym.

Krzysztof Sobczak 12.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2012.1264

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie przyjęcia Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012 dla wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji.
Data aktu: 25/10/2012
Data ogłoszenia: 19/11/2012
Data wejścia w życie: 27/11/2012