Tytuły wojskowe żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.

Dz.U.11.50.257
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej
Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rozporządzenie określa tytuły wojskowe i zasady ich używania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do żołnierzy służby przygotowawczej, o których mowa w art. 98a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "ustawą".
§  2.
1. Dla żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, o których mowa w art. 59 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy, zwanych dalej "żołnierzami", niezależnie od posiadanych przez nich stopni wojskowych, wprowadza się następujące tytuły wojskowe:
1) podchorążego;
2) kadeta.
2. Tytuł podchorążego może być używany przez żołnierzy w stopniach wojskowych szeregowych i podoficerów, a tytuł kadeta - przez żołnierzy w stopniach wojskowych szeregowych.
3. Tytułów, o których mowa w ust. 1, używa się bezpośrednio po stopniu wojskowym.
§  3. Tytuł podchorążego uzyskują bez szczególnego nadania żołnierze:
1) odbywający przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych - z dniem stawienia się do odbycia tego przeszkolenia;
2) kształceni na oficera:
a) w ramach kursu oficerskiego w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej - z dniem rozpoczęcia kształcenia,
b) w czasie pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - z dniem rozpoczęcia kształcenia.
§  4. Tytuł kadeta uzyskują bez szczególnego nadania żołnierze kształceni na podoficera:
1) w czasie odbywania zasadniczej służby wojskowej - z dniem rozpoczęcia kształcenia;
2) w ramach kursu podoficerskiego w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej - z dniem rozpoczęcia kształcenia;
3) w czasie pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny - z dniem rozpoczęcia kształcenia.
§  5. Nadanie tytułu wojskowego, o którym mowa w § 2 ust. 1, stwierdza się w rozkazie rektora-komendanta uczelni wojskowej lub komendanta szkoły podoficerskiej, w której żołnierz kształci się lub odbywa przeszkolenie wojskowe, oraz odnotowuje w ewidencji wojskowej i w książeczce wojskowej tego żołnierza.
§  6. Tytułów, o których mowa w § 2 ust. 1, używa się w czasie odbywania lub pełnienia czynnej służby wojskowej, a także można ich używać po zwolnieniu z tej służby, do czasu ich utraty lub wygaśnięcia.
§  7.
1. Tytuł podchorążego lub kadeta traci się wraz z utratą stopnia wojskowego w przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, w tym również w razie zachowania stopnia wojskowego szeregowego (marynarza).
2. Żołnierz lub żołnierz rezerwy, który odzyskał stopień wojskowy w przypadku określonym w art. 80 ust. 1 ustawy, jednocześnie odzyskuje tytuł podchorążego lub kadeta.
§  8.
1. Żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych oraz żołnierze kształceni na oficera tracą tytuł podchorążego również w przypadku:
1) zwolnienia z:
a) przeszkolenia wojskowego - przed jego odbyciem,
b) kursu oficerskiego lub kształcenia na oficera - przed ukończeniem kształcenia;
2) niezdania egzaminu końcowego na zakończenie przeszkolenia wojskowego lub egzaminu na oficera.
2. Żołnierze kształceni na podoficera tracą tytuł kadeta również w przypadku:
1) zwolnienia z kursu podoficerskiego lub kształcenia na podoficera - przed ukończeniem kształcenia;
2) niezdania egzaminu końcowego na podoficera.
3. Utrata przez żołnierza tytułu podchorążego lub kadeta w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje z dniem określonym w rozkazie odpowiednio dowódcy jednostki wojskowej, rektora-komendanta uczelni wojskowej lub komendanta szkoły podoficerskiej, w której żołnierz kształci się lub odbywa przeszkolenie wojskowe.
§  9. Tytuł podchorążego lub kadeta wygasa z dniem:
1) mianowania na pierwszy stopień wojskowy w korpusie oficerów - w przypadku żołnierza lub żołnierza rezerwy posiadającego tytuł podchorążego lub kadeta;
2) mianowania na pierwszy stopień wojskowy w korpusie podoficerów - w przypadku żołnierza lub żołnierza rezerwy posiadającego tytuł kadeta.
§  10.
1. Dowódca jednostki wojskowej, rektor-komendant uczelni wojskowej lub komendant szkoły podoficerskiej odnotowuje utratę przez żołnierza tytułu podchorążego lub kadeta w ewidencji wojskowej oraz w książeczce wojskowej tego żołnierza.
2. Wojskowy komendant uzupełnień odnotowuje utratę przez żołnierza rezerwy tytułu podchorążego lub kadeta w ewidencji wojskowej oraz w książeczce wojskowej tego żołnierza.
§  11. Tytuł podchorążego uzyskany przed dniem wejścia w życie rozporządzenia staje się tytułem podchorążego w rozumieniu rozporządzenia.
§  12. Traci moc rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 sierpnia 2003 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy niezawodowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1579 oraz z 2006 r. Nr 214, poz. 1580).
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 97, poz. 801, Nr 161, poz. 1278, Nr 190, poz. 1474 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228, Nr 217, poz. 1427 i Nr 240, poz. 1601 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020