Uznanie za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta".

Dz.U.08.219.1401
ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 28 listopada 2008 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta"
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1. Uznaje się za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta".
§  2. Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, przestrzenne, architektoniczne oraz wartości niematerialne, historycznej części miasta będącego jedną z pierwszych stolic Polski, miejscem pochówku władców, w XV-XVII w. prężnym ośrodkiem kulturowym i handlowym, a w XIX w. ogniskiem ruchów niepodległościowych i miejscem powstania wybitnych, w skali europejskiej, założeń fortecznych.
§  3.
1. Obszar pomnika historii "Poznań - historyczny zespół miasta" obejmuje historyczny zespół miejski z Ostrowem Tumskim, Zagórzem, Chwaliszewem i lewobrzeżnym Starym Miastem lokacyjnym ze średniowiecznymi osadami podmiejskimi oraz założeniem urbanistyczno-architektonicznym projektu Josefa Stübbena z początku XX w., a także Fortem Winiary, obecnie Parkiem Cytadela. Granica obszaru przebiega od mostu kolejowego nad rzeką Cybiną wzdłuż wschodniego brzegu Cybiny, kanału Ulgi oraz rzeki Warty do mostu Królowej Jadwigi, dalej po osi mostu, wzdłuż osi ulic Królowej Jadwigi, Górnej Wildy, Niedziałkowskiego, Topolowej, Wierzbięcice, Towarowej, skręca wzdłuż południowej granicy działek nr 2/2, nr 6/4, nr 6/1 (obręb: Poznań, arkusz mapy 44) oraz wzdłuż zachodniej granicy działek nr 6/1, nr 5/2 (obręb: Poznań, arkusz mapy 44), do ulicy Skośnej; biegnie osią ulic: Skośnej, Święty Marcin do mostu Uniwersyteckiego, następnie wzdłuż wschodniej strony linii kolejowej do wiaduktu nad aleją Niepodległości, dalej zachodnią stroną alei Niepodległości, skręca na zachód w aleję Armii Poznań, biegnie jej północną stroną, skręca wzdłuż zachodniej granicy działek nr 1/11 i nr 1/12 (obręb: Poznań, arkusz mapy 01), dalej biegnie po północnej granicy działek nr 1/12, nr 1/5 i nr 1/12 (obręb: Poznań, arkusz mapy 01) do styku z ulicą Winogrady, następnie skręca na południe włączając tereny działek nr 1/12 i nr 1/7 (obręb: Poznań, arkusz mapy 01); nr 115/8, nr 116/15, nr 119/70, nr 119/74, nr 119/82, nr 119/28, nr 119/37, nr 119/49, nr 119/60, nr 123/11, nr 124/11, nr 125/10, nr 126/9, nr 127/17, nr 128/3 (z włączeniem fragmentu terenu tej działki odciętego na wysokości granic sąsiednich działek nr 127/17 i nr 129/9) i nr 129/9 (obręb: Winiary, arkusz mapy 30); nr 1/10, nr 4/11, nr 5/10, nr 8/8, nr 9/8, nr 13/10, nr 25/4, nr 26/1, nr 27/1, nr 28/1, nr 29/1 i nr 30/1 (obręb: Winiary, arkusz mapy 28); nr 45/8, nr 45/7, nr 44/1, nr 39/6, nr 39/1, nr 38/5, nr 38/12, nr 31/6, nr 31/1, nr 27/1, nr 26/1, nr 23/1 i nr 21 (obręb: Winiary, arkusz mapy 29); dochodzi do ulicy Szelągowskiej, dalej północną stroną ulicy Szelągowskiej i alei Armii Poznań, skręca w aleje Niepodległości, biegnie ich wschodnią stroną, następnie po osi ulic: gen. Tadeusza Kutrzeby, Północnej, Garbary do wiaduktu kolejowego i dalej wzdłuż linii kolejowej po jej południowej stronie do mostu kolejowego nad rzeką Cybiną.
2. Mapa "Poznania - historycznego zespołu miasta" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875 oraz z 2007 r. Nr 192, poz. 1394.

ZAŁĄCZNIK 

MAPA "POZNANIA - HISTORYCZNEGO ZESPOŁU MIASTA"

Zmiany w prawie

Ustawa o zawodzie farmaceuty już opublikowana

Opublikowana została ustawa o zawodzie farmaceuty, która reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, zasady jego wykonywania oraz obowiązek rozwoju zawodowego. Wprowadza ona m.in. prawo do prowadzenia konsultacji farmaceutycznych i wykonywania prostych badań diagnostycznych.

Krzysztof Sobczak 17.01.2021
Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów z 2020 roku

Przepisy dotyczące ograniczenia możliwości korzystania z tzw. ulgi abolicyjnej weszły w życie w 1 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że limit odliczenia ulgi ma zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Limit będzie więc stosowany dopiero na etapie rozliczenia rocznego za 2021 rok, czyli w 2022 roku.

Krzysztof Koślicki 13.01.2021
Ciężarówki będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń

Pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton będą mogły jeździć po drogach publicznych bez zezwoleń. Ograniczenia w ruchu ciężarówek wprowadzą zarządcy drogi, także samorządy, po spełnieniu jednocześnie dwóch ustawowo określonych warunków.

Katarzyna Kubicka-Żach 11.01.2021
Formularze do rozliczania ryczałtowego CIT już opublikowane

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe wzory formularzy dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (estoński CIT). Druki należy stosować począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 roku.

Krzysztof Koślicki 08.01.2021
Branża targowa skorzysta z tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju

Firmy z branży targowej będą mogły skorzystać z pomocy przewidzianej w Tarczy PFR 2.0. Zmiana to efekt rozszerzenia listy PKD przedsiębiorstw zakwalifikowanych do wsparcia sektorowego. Wcześniej rząd wykluczył branżę z przewidzianego w tzw. „Tarczach” programu wsparcia sektorowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.01.2021
Wkrótce duże zmiany w podatku u źródła

Ministerstwo Finansów kolejny raz odroczyło obowiązywanie tzw. procedury WHT refund w poborze podatku u źródła – tym razem do 30 czerwca 2021 roku. Stosowne rozporządzenia są już w Dzienniku Ustaw. Resort zapowiada dodatkowo, że wkrótce zakończy też prace nad kompleksową reformą opodatkowania rozliczeń zagranicznych.

Krzysztof Koślicki 07.01.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2008.219.1401

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Uznanie za pomnik historii "Poznań - historyczny zespół miasta".
Data aktu: 28/11/2008
Data ogłoszenia: 11/12/2008
Data wejścia w życie: 11/12/2008