Zm.: rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Dz.U.07.178.1264
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 11 września 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Przewoźnik drogowy wydaje skierowanie na badanie osobie, o której mowa w art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238), według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.",

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Osoby, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 i 6 oraz ust. 2 ustawy oraz art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zgłaszają się na badanie bez skierowania.";

2) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną potwierdza marszałek województwa, wydając zaświadczenie, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.";

3) w § 4 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku likwidacji pracowni psychologicznej dokumentacja badania przekazywana jest marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.";

4) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Marszałek województwa potwierdza uzyskanie przez psychologa uprawnień do wykonywania badań, wydając zaświadczenie o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań, według wzoru określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku, o którym mowa w art. 124b ust. 5 pkt 3 ustawy, marszałek województwa wydaje decyzję o cofnięciu uprawnień w zakresie badań psychologicznych.";

5) w § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wzór orzeczenia wydawanego osobom, o których mowa w art. 39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.";

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Marszałek województwa przekazuje pracowniom psychologicznym wykaz podmiotów odwoławczych.";

7) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
8) załącznik nr 6 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
9) załącznik nr 7 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
10) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;
11) załącznik nr 10 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia;
12) załącznik nr 11 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego rozporządzenia;
13) załącznik nr 13 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497, z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701 oraz z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845 i Nr 176, poz. 1238.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1 
WZÓR

............................... ....................

(pieczęć przewoźnika drogowego) (miejscowość, data)

SKIEROWANIE NA BADANIE PSYCHOLOGICZNE

Działając na podstawie art. 39k oraz art. 39l ust. 1 pkt 1

lit. b ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr 176, poz. 1238),

kieruję na badanie psychologiczne

Pana/Panią ...................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL*) ...................................................

zam. .........................................................

(miejscowość, ulica, nr domu i nr mieszkania)

.............................

(podpis i pieczęć imienna)

______

*) W przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL, należy podać nazwę i numer dokumentu tożsamości.

POUCZENIE:

Na badania psychologiczne należy zgłosić się w terminie 30 dni od dnia otrzymania skierowania.

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ......... w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Oryginał orzeczenia psychologicznego należy przekazać właściwemu przedsiębiorcy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 
WZÓR

........................... ..........

(przedsiębiorca prowadzący (data)

pracownię psychologiczną)

Marszałek województwa ..................

........................................

........................................

(właściwy ze względu na miejsce

wykonywania działalności objętej wpisem)

WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH PRACOWNIĘ PSYCHOLOGICZNĄ

Wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców

prowadzących pracownię psychologiczną, o którym mowa w art.

124a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

1. Firma przedsiębiorcy:

...........................................................

...........................................................

2. Nr w rejestrze przedsiębiorców lub w ewidencji działalności

gospodarczej*)

...........................................................

3. Nr NIP: - - - *)

4. Adres zamieszkania lub siedziba

...........................................................

(miejscowość, ulica, nr domu i nr lokalu)

5. Adres pracowni psychologicznej

...........................................................

(miejscowość, ulica, nr domu i nr lokalu)

6. Zakres prowadzonych badań:

...........................................................

...........................................................

7. Zatrudnieni psycholodzy:

Lp. Imię i nazwisko psychologa Numer ewidencyjny
1
2
3
4

........................

(podpis wnioskodawcy)

______

*) O ile przedsiębiorca taki posiada.

Pouczenie: Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 124a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 
WZÓR

.................................

(pieczęć urzędu marszałkowskiego)

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE WPIS PRZEDSIĘBIORCY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

nr .../...

nr rok

..............................................................

(firma przedsiębiorcy)

z siedzibą w .................................................

(miejscowość, ulica, nr domu i nr lokalu)

NIP: - - - *)

jest upoważniony do prowadzenia pracowni psychologicznej, o której mowa w art. 124a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.), z siedzibą w .....................................

............ ...... ........................................

(miejscowość) (data) (podpis i pieczęć marszałka województwa)

______

*) O ile taki posiada.

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WZÓR PIECZĘCI PRACOWNI PSYCHOLOGICZNEJ

...........................................................................

(firma przedsiębiorcy)

...........................................................................

(nazwa i adres pracowni, tel.)

Wpisana pod nr ... do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną prowadzonego przez marszałka województwa ...................
NIP: - - -
ZAŁĄCZNIK Nr  5 
WZÓR

................................. .....................

(pieczęć urzędu marszałkowskiego) (miejscowość, data)

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 124a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997

r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz.

908, z późn. zm.)

stwierdza się, że:

Pan/Pani .....................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL*) ...................................................

..............................................................

zam. .........................................................

(miejscowość, ulica, nr domu i nr mieszkania)

został/a wpisany/a pod numerem .... do ewidencji psychologów

uprawnionych do badań psychologicznych w zakresie psychologii

transportu.

.........................................

(podpis i pieczęć marszałka województwa)

______

*) W przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL, należy podać nazwę i numer dokumentu tożsamości.

ZAŁĄCZNIK Nr  6 

WZÓR PIECZĘCI UPRAWNIONEGO PSYCHOLOGA

..........................................................................

(imię i nazwisko uprawnionego psychologa)

Psycholog uprawniony do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu na podstawie art. 124a ust. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)
Nr .... w ewidencji psychologów prowadzonej przez marszałka województwa

..........................................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  7 
WZÓR

.................................. .....................

(pieczęć pracowni psychologicznej) (miejscowość, data)

ORZECZENIE PSYCHOLOGICZNE NR .....

W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego na

podstawie art. 39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o

transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 i Nr

176, poz. 1238)

u Pana/Pani ..................................................

(imię i nazwisko)

nr PESEL*) ...................................................

zam. .........................................................

(miejscowość, ulica, nr domu i nr mieszkania)

stwierdzam:

brak/istnienie przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania

pracy na stanowisku kierowcy**).

Termin następnego badania ustalony według zasad określonych w

art. 39k i 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie

drogowym ......................................... .

.................. ...........................................

(data wystawienia) (podpis i pieczęć uprawnionego psychologa)

______

*) W przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL, należy podać nazwę i numer dokumentu tożsamości.

**) Niepotrzebne skreślić.

POUCZENIE:

Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie do podmiotu odwoławczego, którym jest uprawniony psycholog, prowadzący badania w zakresie psychologii transportu przez okres 5 lat, w terminie 14 dni od jego otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem pracowni, która wydała orzeczenie psychologiczne, w trybie określonym w § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. Nr 69, poz. 622 oraz z 2007 r. Nr 178, poz. 1265).

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz drogowy, osoba wykonująca osobiście przewóz na rzecz przedsiębiorcy, przedsiębiorca wykonujący osobiście przewóz na potrzeby własne lub kierowca przez niego zatrudniony podlegają badaniom psychologicznym: w wieku do 60 lat - co 5 lat; powyżej 60 roku życia - co 30 miesięcy.

Zmiany w prawie

Od marca znika Ministerstwo Sportu, będzie częścią resortu kultury

Zgodnie z opublikowanymi rozporządzeniami Rady Ministrów od 1 marca zniesiony będzie resort sportu. Utworzone zostanie Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Przekształcenie polega na włączeniu do dotychczasowego ministerstwa kultury komórek organizacyjnych oraz pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Sportu.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.02.2021
Senat odrzucił ustawę o służbie zagranicznej, Sejm odrzucił stanowisko Senatu

Ustawa o służbie zagranicznej do podpisu prezydenta. Sejm odrzucił stanowisko Senatu, który uznał, że regulacji nie da się poprawić. Zgodnie z nią powołany ma zostać szef służby zagranicznej dla monitorowania i nadzorowania wykorzystania środków finansowych. Zmienią się też zasady naboru kadr i struktury stopni dyplomatycznych i ograniczony zostanie dostęp do informacji dotyczących dyplomatów.

Katarzyna Kubicka-Żach 25.02.2021
Sejm przyjął zmiany dotyczące e-hulajnóg

Sejm przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym regulującą status e-hulajnogi i urządzeń transportu osobistego, np. e-deskorolki. Kierujący nimi będą musieli ustępować pierwszeństwa pieszym na chodnikach, nie będą mogli jechać jezdnią na której dopuszczalna prędkość jest większa niż 30 km/h. Będą też ograniczenia dla dzieci.

Krzysztof Sobczak 25.02.2021
Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej ma zmniejszyć liczbę wypadków

Z Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2021-2024 rząd przeznaczy 2,5 mld zł na doświetlenie przejść, budowę chodników czy przebudowę skrzyżowań. Cel Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej to poprawa bezpieczeństwa na drogach i zwiększenie ochrony pieszych.

Katarzyna Kubicka-Żach 23.02.2021
Senacki projekt przewiduje zmiany w wojewódzkich funduszach ochrony środowiska

Z własnej inicjatywy Senat przyjął projekt, zgodnie z którym zmieni się sposób powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska. Zdaniem projektodawców dotychczasowe regulacje budzą wątpliwości co do zgodności z przepisami Konstytucji. Projekt trafi teraz do Sejmu.

Katarzyna Kubicka-Żach 19.02.2021
Rząd wprowadza drugą cechę biometryczną do dowodów osobistych – odciski palców

Pobieranie odcisków palców odbywać się będzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Zmiany w dowodach osobistych obejmą także dodanie podpisu posiadacza dokumentu. Pobieranie odcisków palców powoduje, że wniosku nie będzie można złożyć elektronicznie, tylko osobiście w urzędzie gminy.

Katarzyna Kubicka-Żach 16.02.2021
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2007.178.1264

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
Data aktu: 11/09/2007
Data ogłoszenia: 27/09/2007
Data wejścia w życie: 12/10/2007