Ustanowienie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.

Dz.U.03.191.1869
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 października 2003 r.
w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia
Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustanawia się odznakę honorową "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", zwaną dalej "odznaką".
§  2. 
1.  Odznaka jest zaszczytnym honorowym wyróżnieniem i może być nadawana osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
2.  Odznaka może być nadawana także osobom niemającym obywatelstwa polskiego.
3.  Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.
§  3. 
1.  Odznakę nadaje minister właściwy do spraw środowiska z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1) ministra lub kierownika urzędu centralnego;
2) organu administracji rządowej w województwie lub organu samorządu terytorialnego;
3) organu statutowego organizacji zawodowej lub społecznej, działającego w zakresie ochrony środowiska lub gospodarki wodnej;
4) kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej przez ministra właściwego do spraw środowiska.
2.  Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać dane osobowe osoby przedstawionej do odznaczenia oraz opis osiągnięć i zasług dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, uzasadniających nadanie odznaki.
3.  Wzór wniosku o nadanie odznaki określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.  Wniosek o nadanie odznaki przedstawia się ministrowi właściwemu do spraw środowiska co najmniej na miesiąc przed terminem jej wręczenia.
§  4. 
1.  Odznaka, nawiązująca do kuli ziemskiej, ma kształt okrągłego medalu o średnicy 35 mm i jest wykonana z metalu w kolorze złotym i srebrnym. Na stronie licowej znajduje się stylizowane przedstawienie pejzażu ze wschodem słońca nad linią horyzontu. Górna połowa odznaki jest w kolorze złotym, z jasnozłotym słońcem, dolna w kolorze srebrnym, z wystającymi na oba boki, do średnicy 37,5 mm, srebrnymi elementami mającymi symbolizować brzegi pokryte roślinnością. Wzdłuż krawędzi odznaki biegnie dwoma łukami napis, w części złotej srebrny, a w części srebrnej złoty: "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ". Odwrotna strona odznaki jest w kolorze złotym, z napisem biegnącym dwoma łukami - górnym "MINISTERSTWO", dolnym "ŚRODOWISKA" i z zapięciem agrafkowym. Miniaturka odznaki wykonana z tych samych materiałów ma średnicę 15 mm. Różni się brakiem napisu na stronie licowej i zapięciem na szpilkę.
2.  Wzór odznaki i miniaturki określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Minister właściwy do spraw środowiska lub osoba przez niego upoważniona dokonuje wręczenia odznaki wraz z legitymacją jej nadania.
2.  Wzór legitymacji stwierdzającej nadanie odznaki określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3.  Wręczenie odznaki odbywa się uroczyście, w szczególności z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska, świąt państwowych lub innych uroczystości.
§  6.  Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§  7. 
1.  Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw środowiska.
2.  W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki bądź dokumentu stwierdzającego jej nadanie wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.
§  8.  Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw środowiska.
§  9.  Osoby, którym nadano odznakę "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują prawo do jej noszenia.
§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 123, poz. 1353.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone uchwałą nr 85 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1985 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" (M. P. Nr 15, poz. 113), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ"

WNIOSEK O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ"
Określenie wnioskodawcy (nazwa, siedziba, adres)
Imię i nazwisko kandydata
Imię ojca
Data i miejsce urodzenia
Miejsce pracy *)
Stanowisko *)
Staż pracy:
- ogółem .............................
- w dziedzinie ochrony środowiska i gospodarki wodnej ...................
Opis osiągnięć i zasług dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej, uzasadniających nadanie odznaki:
Wnoszę o nadanie odznaki honorowej "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ"
................. ...........................

(data) (pieczęć) (podpis wnioskodawcy)

Data nadania odznaki:
Nr i data wystawienia legitymacji:
*) Wypełnić w przypadku kandydata pozostającego w stosunku pracy.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ"

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR LEGITYMACJI NADANIA ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ"

wzór

Objaśnienie:

Okładka do legitymacji jest koloru zielonego i ma wymiary 140 x 100 mm. Na jej czołowej stronie znajduje się tłoczony złocony napis: MINISTERSTWO ŚRODOWISKA oraz tłoczone złote godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany w prawie

Praca zdalna w administracji przedłużona do 27 grudnia

Do 27 grudnia przedłużona zostanie praca zdalna w urzędach administracji – przewiduje podpisane przez premiera rozporządzenie. Szef urzędu lub kierujący jednostką wykonującą zadania publiczne będzie mógł nadal wyłączyć z pracy zdalnej pracowników wykonujących "zadania niezbędne” jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy zdalnej.

Katarzyna Kubicka-Żach 26.11.2020
Krótsza kwarantanna dla domowników osób zakażonych

Rząd skrócił zaś czas kwarantanny dla domowników osoby zakażonej. Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu, podda się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby.

Katarzyna Nowosielska 26.11.2020
Od 1 grudnia cudzoziemcy z tzw. wizami humanitarnymi będą mogli ubiegać się o zezwolenia na pracę

Może to mieć szczególne znaczenie dla obywateli Białorusi, którzy opuszczają swój kraj w wyniku represji. Kolejną zmianą wprowadzaną od 1 grudnia 2020 roku jest objęcie wszystkich cudzoziemców ubiegających się o wizę krajową oraz wjeżdżających do Polski, obowiązkiem posiadania podróżnego ubezpieczenia medycznego na cały okres pobytu.

Agnieszka Matłacz 25.11.2020
Zamieszanie z kodami GTU w nowych JPK

W środę, 25 listopada, mija termin złożenia nowych jednolitych plików kontrolnych. Podatnicy zwracają uwagę, że zamiast uproszczeń, resort finansów zafundował im kolejne problemy. Ich źródłem są m.in. kody GTU, które trzeba stosować. Do części transakcji trzeba zastosować kilka kodów, do niektórych – żadnego. O pomyłkę nietrudno. Błąd ma kosztować 500 złotych.

Krzysztof Koślicki 25.11.2020
Będą zmiany: pierwszeństwo dla pieszego i zakaz używania telefonu na przejściu

Piesi będą mieli pierwszeństwo przy wchodzeniu na przejście, ale jednocześnie przy przechodzeniu przez jezdnię obowiązywał będzie zakaz używania telefonów komórkowych. Obniżona zostanie także dopuszczalna prędkość pojazdów na obszarze zabudowanym w godzinach nocnych – do 50 km/h. Zakazana ma być też jazda na tzw. „zderzaku” na autostradach i drogach ekspresowych.

Krzysztof Sobczak 24.11.2020
Gminy będą liczyć poziom recyklingu za 2020 rok w odniesieniu do czterech frakcji odpadów

Gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów - papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, a nie wszystkich wytworzonych – zdecydowali posłowie. Nowelizacja ustawy zwiększa też udział termicznego przekształcania odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych odpadów.

Katarzyna Kubicka-Żach 20.11.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2003.191.1869

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie odznaki honorowej "Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej", ustalenie jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia.
Data aktu: 14/10/2003
Data ogłoszenia: 12/11/2003
Data wejścia w życie: 27/11/2003