Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.

Dz.U.01.151.1692
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 2001 r.
w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Na podstawie art. 14 § 3 pkt 2 w związku z art. 14 § 4 i § 4a ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarządza się, co następuje:
§  1. Do dnia 31 grudnia 2002 r. ustanawia się:
1) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Czeskiej albo Republiki Słowackiej, wymienionych w załączniku nr 1, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,
2) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Węgierskiej, wymienionych w załączniku nr 2, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,
3) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Rumunii, wymienionych w załączniku nr 3, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,
4) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Słowenii, wymienionych w załączniku nr 4, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku,
5) kontyngenty taryfowe ilościowe na przywóz towarów pochodzących z Republiki Bułgarii, wymienionych w załączniku nr 5, dla których ustanawia się obniżone stawki celne w wysokości określonej w tym załączniku.
§  2. Obniżone stawki celne, o których mowa w § 1, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
§  3. Do towarów, o których mowa w § 1, nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Taryfy celnej (Dz. U. Nr 146, poz. 1639).
§  4.
1. Rozdysponowanie kontyngentów, o których mowa w § 1, polega na wydaniu pozwoleń na podstawie kompletnych wniosków rozpatrywanych zgodnie z kolejnością ich złożenia, z wyjątkiem pozycji towarowych określonych kodem PCN 1001 90 i 1005 90 wymienionych w załączniku nr 1, dla których rozdysponowanie kontyngentu jest dokonywane w proporcji do liczby osób składających wnioski.
2. Wnioski o przydział kontyngentu, w przypadku pozycji towarowych określonych kodem PCN 1001 90 i 1005 90, składa się na każdy kwartał oddzielnie, poczynając od 1 dnia roboczego do 7 dnia miesiąca rozpoczynającego dany kwartał.
3. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 1, w przypadku:
1) pozycji towarowej 2002 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 40 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN, objętych tą pozycją,
2) pozycji towarowej 2203 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 2000 hl łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN, objętych tą pozycją.
4. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 2, w przypadku pozycji towarowej 1701 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 2000 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN, objętych tą pozycją.
5. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 3, w przypadku pozycji towarowej 1701 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 2000 ton łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN, objętych tą pozycją.
6. Pozwolenia na przywóz towarów wymienionych w załączniku nr 5, w przypadku pozycji towarowej 2204 - mogą dotyczyć przywozu nie więcej niż 2000 hl łącznie dla wszystkich pozycji towarowych określonych 9-cyfrowym kodem PCN, objętych tą pozycją.
§  5. W przypadku pozycji towarowych określonych kodami PCN 1001 90, 1005 90, wymienionych w załączniku nr 1, rozdysponowanie ustanowionej puli kontyngentów taryfowych jest dokonywane kwartalnie w następujący sposób:
1) I kwartał - 25%,
2) II kwartał - 25%,
3) III kwartał - 25%,
4) IV kwartał - 25%.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI CZESKIEJ l REPUBLIKI SŁOWACKIEJ

Kod PCN Wyszczególnienie Obniżona Ilość
stawka celna dla Republiki Czeskiej dla Republiki Słowackiej
1001 Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą (meslin): 30.000 ton
1001 90 - Pozostałe:
1001 90 10 0 - - Orkisz do siewu 15
- - Pozostały orkisz, pszenica zwyczajna i mieszanka żyta z

pszenicą (meslin):

1001 90 91 - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej i mieszanki żyta z pszenicą

(meslin):

1001 90 91 1 - - - - Ziarno pszenicy zwyczajnej 15
1001 90 91 9 - - - - Mieszanki żyta z pszenicą (meslin) 15
1001 90 99 0 - - - Pozostałe 15
1005

1005 90 00 0

Kukurydza (ziarna):

- Pozostałe

0 15.000 ton
1702 Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel: 40 50 ton
1702 30 - Glukoza i syrop glukozowy niezawierające fruktozy lub

zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w

masie:

- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
1702 30 99 0 - - - - Pozostałe
1901 Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające kakao, lub zawierające w masie mniej niż 40% kakao, obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające w masie mniej niż 5% kakao, obliczonych według całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione, ani niewłączone: 8 33,3 ton
1901 90 - Pozostałe:
- - Pozostałe:
1901 90 99 - - - Pozostałe:
1901 90 99 9 - - - - Pozostałe
2002 Pomidory przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego: 700 ton
2002 90 - Pozostałe:
- - O zawartości suchej masy nieprzekraczającej 12%:
2002 90 11 - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 1 kg:

2002 90 11 1 - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

11
2002 90 11 9 - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 199 kg

11
2002 90 19 0 - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 1 kg

11
- - O zawartości suchej masy nie mniejszej niż 12%, ale

nieprzekraczającej 30%:

2002 90 31 - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 1 kg:

2002 90 31 1 - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

11
2002 90 31 9 - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 199 kg

11
2002 90 39 0 - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 1 kg

11
- - O zawartości suchej masy przekraczającej 30%:
2002 90 91 - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 1 kg:

2002 90 91 1 - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 1 kg, ale nieprzekraczającej 199 kg

11
2002 90 91 9 - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przekraczającej 199 kg

11
2002 90 99 0 - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 1 kg

11
2106 Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: 25,5

+ 1,25 EUR%/hl

7.500 l

100% alk. (łącznie z poz. 2208)

2106 90 - Pozostałe:
2106 90 20 0 - - Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie

substancj zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji

napojów

- - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe: 66,7 ton
2106 90 30 0 - - - Syropy izoglukozowe 5
- - - Pozostałe:
2106 90 55 0 - - - - Syrop glukozowy i z maltodekstryny 5
2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu: 60.000 hl 40.000 hl
- W pojemnikach zawierających nie więcej niż 10 litrów:
2203 00 01 0 - - W butelkach 21
2203 00 09 0 - - Pozostałe 21
2203 00 10 0 - W pojemnikach zawierających więcej niż 10 litrów 21
2204 Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi moszcz winogronowy inny niż z pozycji 2009: 6.000 hl 15.000 hl
2204 10 - Wino musujące:
- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej

niż 8,5% obj.:

2204 10 11 - - - Szampan:
2204 10 11 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% obj.

15

minimum 21 EUR/hl

- Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją

nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 21 - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2204 21 10 - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z

korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami

lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające

dzięki obecności dwutlenku węgla w roztworze pod

nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

2204 21 10 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większej niż 22% obj.

15

minimum 21 EUR/hl

2204 21 10 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

15

minimum 21 EUR/hl

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 13% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

rejonach:

- - - - - - Białe:
2204 21 11 0 - - - - - - - Alsace 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 12 0 - - - - - - - Bordeaux 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 13 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 17 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 18 0 - - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 19 0 - - - - - - - Pfalz 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 22 0 - - - - - - - Rheinhessen 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 24 0 - - - - - - - Lazio (Latium) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 26 0 - - - - - - - Toscana (Tuscany) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 27 0 - - - - - - - Trentino, Alto Adige i Friuli 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 28 0 - - - - - - - Veneto 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 32 0 - - - - - - - Vinho Verde 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 34 0 - - - - - - - Penedés 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 36 0 - - - - - - - Rioja 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 37 0 - - - - - - - Valencia 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 38 0 - - - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

*
- - - - - - Pozostałe:
2204 21 42 0 - - - - - - - Bordeaux 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 43 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 44 0 - - - - - - - Beaujolais 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 46 0 - - - - - - - Côtes du Rhône 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 47 0 - - - - - - - Languedoc-Rousillon 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 48 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 62 0 - - - - - - - Piemonte (Piemont) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 66 0 - - - - - - - Toscana (Tuscany) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 67 0 - - - - - - - Trentino i Alto Adige 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 68 0 - - - - - - - Veneto 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 69 0 - - - - - - - Dao, Bairrada i Douro 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 71 0 - - - - - - - Navarra 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 74 0 - - - - - - - Penedés 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 76 0 - - - - - - - Rioja 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 77 0 - - - - - - - Valdepenas 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 78 0 - - - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

- - - - - Pozostałe:
2204 21 79 0 - - - - - - Białe 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 80 0 - - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej 15%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

2204 21 81 0 - - - - - - Białe 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 82 0 - - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

- - - - - Pozostałe:
2204 21 83 0 - - - - - - Białe 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 84 0 - - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej

18% obj.:

2204 21 87 0 - - - - - Marsala 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 88 0 - - - - - Samos i Muscat de Lemnos 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 89 0 - - - - - Port 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 91 0 - - - - - Madeira i Setubal muscatel 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 92 0 - - - - - Sherry 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 93 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 94 0 - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej

22% obj.:

2204 21 95 0 - - - - - Port 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 96 0 - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 97 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 98 0 - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 99 0 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

37,5

minimum 10,5 EUR/hl

+ 1 EUR%/hl

2204 29 - - Pozostałe:
2204 29 10 - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z

korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami

lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające

w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze, pod

nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

2204 29 10 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większej niż 22% obj.

12,5

minimum 21 EUR/hl

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 13% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

- - - - - - Białe:
2204 29 12 0 - - - - - - - Bordeaux 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 13 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 17 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 18 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

- - - - - - Pozostałe:
2204 29 42 0 - - - - - - - Bordeaux 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 43 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 44 0 - - - - - - - Beaujolais 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 46 0 - - - - - - - Côtes du Rhône 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 47 0 - - - - - - - Languedoc-Roussillon 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 48 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 58 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Białe:
2204 29 62 0 - - - - - - - Sicilia (Sicily) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 64 0 - - - - - - - Veneto 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 65 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

- - - - - - Pozostałe:
2204 29 71 0 - - - - - - - Puglia (Apuglia) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 72 0 - - - - - - - Sicilia (Sicily) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 75 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej 15%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

2204 29 81 0 - - - - - - Białe 12,5

minimum 3,5 EUR/hl

2204 29 82 0 - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 3,5 EUR/hl

- - - - - Pozostałe:
2204 29 83 0 - - - - - - Białe 12,5

minimum 3,5 EUR/hl

2204 29 84 0 - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 3,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej 18%

obj.:

2204 29 87 0 - - - - - Marsala 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 88 0 - - - - - Samos i Muscat de Lemnos 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 89 0 - - - - - Port 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 91 0 - - - - - Madeira i Setubal muscatel 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 92 0 - - - - - Sherry 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 93 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 94 0 - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22%

obj.:

2204 29 95 0 - - - - - Port 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 96 0 - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 97 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 98 0 - - - - - Pozostałe 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 99 0 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

37,5

minimum 8,5 EUR/hl

+ 0,85 EUR%/hl

2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje alkoholowe: 7.500 l

100% alk. (łącznie z pozycją towarową określoną kodem PCN 2106 90 20 0)

7.500 l

100% alk.

2208 20 - Napoje alkoholowe otrzymywane przez destylację wina z

winogron lub wytłoków z winogron:

- - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2208 20 12 0 - - - Cognac 37,5

minimum 10,5 EUR/hl

+ 1 EUR%/hl

2208 20 14 0 - - - Armagnac 37,5

minimum 10,5 EUR/hl

+ 1 EUR%/hl

2208 20 26 0 - - - Grappa 37,5

minimum 10,5 EUR/hl

+ 1 EUR%/hl

2208 20 27 0 - - - Brandy de Jerez 37,5

minimum 10,5 EUR/hl

+ 1 EUR%/hl

2208 20 29 0 - - - Pozostałe 37,5

minimum 10,5 EUR/hl

+ 1 EUR%/hl

- - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry:
2208 20 40 0 - - - Surowy destylat 37,5

minimum 8,5 EUR/hl

+ 0,85 EUR%/hl

- - - Pozostałe:
2208 20 62 0 - - - - Cognac 37,5

minimum 8,5 EUR/hl

+ 0,85 EUR%/hl

2208 20 64 0 - - - - Armagnac 37,5

minimum 8,5 EUR/hl

+ 0,85 EUR%/hl

2208 20 86 0 - - - - Grappa 37,5

minimum 8,5 EUR/hl

+ 0,85 EUR%/hl

2208 20 87 0 - - - - Brandy de Jerez 37,5

minimum 8,5 EUR/hl

+ 0,85 EUR%/hl

2208 20 89 0 - - - - Pozostałe 37,5

minimum 8,5 EUR/hl

+ 0,85 EUR%/hl

2208 30 - Whisky:
- - Whisky burbońskie w pojemnikach zawierających:
2208 30 11 0 - - - 2 litry lub mniej 42,5

minimum 10,5 EUR/hl

+ 1 EUR%/hl

2208 30 19 0 - - - Więcej niż 2 litry 42,5

minimum 8,5 EUR/hl

+ 0,85 EUR%/hl

- - Szkocka whisky:
- - - Whisky "malt", w pojemnikach zawierających:
2208 30 32 0 - - - - 2 litry lub mniej 42,5

minimum 10,5 EUR/hl

+ 1 EUR%/hl

2208 30 38 0 - - - - Więcej niż 2 litry 42,5

minimum 8,5 EUR/hl

+ 0,85 EUR%/hl

- - - Whisky "blended", w pojemnikach zawierających:
2208 30 52 0 - - - - 2 litry lub mniej 42,5

minimum 10,5 EUR/hl

+ 1 EUR%/hl

2208 30 58 0 - - - - Więcej niż 2 litry 42,5

minimum 8,5 EUR/hl

+ 0,85 EUR%/hl

- - - Pozostałe, w pojemnikach zawierających:
2208 30 72 0 - - - - 2 litry lub mniej 42,5

minimum 10,5 EUR/hl

+ 1 EUR%/hl

2208 30 78 0 - - - - Więcej niż 2 litry 42,5

minimum 8,5 EUR/hl

+ 0,85 EUR%/hl

- - Pozostałe, w pojemnikach zawierających:
2208 30 82 0 - - - 2 litry lub mniej 42,5

minimum 10,5 EUR/hl

+ 1 EUR%/hl

2208 30 88 0 - - - Więcej niż 2 litry 42,5

minimum 8,5 EUR/hl

+ 0,85 EUR%/hl

2208 40 - Rum i tafia:
- - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2208 40 11 0 - - - Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol

etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g

na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10%)

40

minimum 6,25 EUR/hl

+ 0,65 EUR%/h

- - - Pozostałe:
2208 40 31 0 - - - - O wartości przekraczającej 7,9 EUR za litr czystego

alkoholu

40

minimum 6,25 EUR/hl

+ 0,65 EUR%/hl

2208 40 39 0 - - - - Pozostałe 40

minimum 6,25 EUR/hl

+ 0,65 EUR%/hl

- - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry:
2208 40 51 0 - - - Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol

etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g

na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10 %)

40

minimum 4,5 EUR/hl

+ 0,45 EUR%/hl

- - - Pozostałe:
2208 40 91 0 - - - - O wartości przekraczającej 2 EUR za litr czystego

alkoholu

40

minimum 4,5 EUR/hl

+ 0,45 EUR%/hl

2208 40 99 0 - - - - Pozostałe 40

minimum 4,5 EUR/hl

+ 0,45 EUR%/hl

2208 60 - Vodka:
- - O objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 45,4% obj. lub

mniej, w pojemnikach zawierających:

2208 60 11 0 - - - 2 litry lub mniej 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 60 19 0 - - - Więcej niż 2 litry 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

- - O objętościowej mocy alkoholu większej niż 45,4% obj., w

pojemnikach zawierających:

2208 60 91 0 - - - 2 litry lub mniej 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 60 99 0 - - - Więcej niż 2 litry 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 70 - Likiery i kordiały:
2208 70 10 0 - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 70 90 0 - - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 90 - Pozostałe:
- - Arak, w pojemnikach zawierających:
2208 90 11 0 - - - 2 litry lub mniej 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 90 19 0 - - - Więcej niż 2 litry 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

- - Napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe i wiśniowe (z

wyłączeniem likierów), w pojemnikach zawierających:

2208 90 33 0 - - - 2 litry lub mniej 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 90 38 0 - - - Więcej niż 2 litry 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

- - Pozostałe wódki i inne napoje alkoholowe, w pojemnikach

zawierających:

- - - 2 litry lub mniej:
2208 90 41 0 - - - - Ouzo 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

- - - - Pozostałe:
- - - - - Wódki i napoje alkoholowe (z wyłączeniem

likierów):

- - - - - - Destylowane z owoców:
2208 90 45 0 - - - - - - - Calvados 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 90 48 0 - - - - - - - Pozostałe 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

- - - - - - Pozostałe:
2208 90 52 0 - - - - - - - Korn 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 90 57 0 - - - - - - - Pozostałe 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 90 69 - - - - - Pozostałe napoje alkoholowe: 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 90 69 1 - - - - - - Gotowe preparaty ziołowe będące farmaceutykami,

na bazie alkoholu

2
2208 90 69 9 - - - - - - Pozostałe 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

- - - Więcej niż 2 litry:
- - - - Wódki (z wyłączeniem likierów):
2208 90 71 0 - - - - - Destylowane z owoców 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 90 74 0 - - - - - Pozostałe
2208 90 78 0 - - - - Inne napoje alkoholowe 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

- - Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu

mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach zawierających:

52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 90 91 0 - - - 2 litry lub mniej 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2208 90 99 0 - - - Więcej niż 2 litry 52,5

+ 1,25 EUR%/hl

2402 Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu: 50 ton 50 ton
2402 10 00 0 - Cygara, również z obciętymi końcami i cygaretki, z tytoniu 27,5
2402 20 - Papierosy z tytoniu:
2402 20 10 0 - - Zawierające goździki 45

minimum 4,5 EUR/tys. szt.

2402 20 90 0 - - Pozostałe 45

minimum 4,5 EUR/tys. szt.

2402 90 00 0 - Pozostałe 45
2403 Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń "homogenizowany" i "odtworzony"; ekstrakty i esencje tytoniowe:
2403 10 - Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w

dowolnej proporcji:

2403 10 10 0 - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

nieprzekraczającej 500 g

60
2403 10 90 0 - - Pozostałe 60
- Pozostałe:
2403 91 00 0 - - Tytoń "homogenizowany" lub "odtworzony" 27,5

minimum 0,565 EUR/kg

2403 99 - - Pozostałe:
2403 99 10 0 - - - Tytoń do żucia i tabaka 32,5
2403 99 90 - - - Pozostałe:
2403 99 90 1 - - - - Tytoń ekspandowany 27,5

minimum 0,565 EUR/kg

2403 99 90 9 - - - - Pozostałe 27,5

minimum 0,565 EUR/kg

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  1 WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI WĘGIERSKIEJ

Kod PCN Wyszczególnienie Obniżona stawka celna Ilość
0406 Sery i twarogi: 300 ton
0406 10 - Ser (niedojrzewający i niewędzony) świeży, w tym ser

serwatkowy i twaróg:

0406 10 20 0 - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 40% 0
0406 10 80 0 - - Pozostały 0
0406 20 - Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów:
0406 20 10 0 - - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z

odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi

ziołami

0
0406 20 90 0 - - Pozostały 0
0406 30 - Ser przetworzony (ser topiony) inny niż tarty lub

proszkowany:

0406 30 10 0 - - Do produkcji, którego nie użyto innych serów, jak

Emmentaler, Gruyére i Appenzell i który może zawierać

jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako Schabziger);

przygotowany do sprzedaży detalicznej o zawartości

tłuszczu nieprzekraczającej 56% suchej masy

0
- - Pozostały:
- - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 36% i

o zawartości tłuszczu w suchej masie:

0406 30 31 0 - - - - Nieprzekraczającej 48% 0
0406 30 39 0 - - - - Przekraczającej 48% 0
0406 30 90 0 - - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 36% 0
0406 40 - Ser z przerostami niebieskiej pleśni:
0406 40 10 0 - - Roquefort 0
0406 40 50 0 - - Gorgonzola 0
0406 40 90 0 - - Pozostały 0
0406 90 - Pozostałe sery:
0406 90 01 0 - - Do przetworzenia (topienia) 0
- - Pozostałe:
- - - Emmentaler, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell:
0406 90 02 0 - - - - Sery w całości w cenie franco granica powyżej 401,85

EUR, lecz nieprzekraczającej 430,62 EUR za 100 kg

masy netto

0
0406 90 03 0 - - - - Sery w całości w cenie franco granica powyżej 430,62

EUR za 100 kg masy netto

0
0406 90 04 0 - - - - Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze

skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1

kg lub większej lecz nieprzekraczającej 5 kg i w

cenie franco granica powyżej 430,62 EUR, ale

nieprzekraczającej 459,39 EUR za 100 kg masy netto

0
0406 90 05 0 - - - - Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze

skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1

kg lub większej i w cenie franco granica powyżej

459,39 EUR za 100 kg masy netto

0
0406 90 06 0 - - - - Kawałki bez skórki, o masie netto poniżej 450 g i w

cenie franco granica przekraczającej 499,67 EUR za

100 kg masy netto, pakowane próżniowo lub w gazie

obojętnym, w opakowaniach, na których znajduje się

opis sera, zawartość tłuszczu, odpowiedzialny za

pakowanie oraz kraj producenta

0
- - - - Pozostałe:
0406 90 13 0 - - - - - Emmentaler 0
0406 90 15 0 - - - - - Gruyére, Sbrinz 0
0406 90 17 0 - - - - - Bergkäse, Appenzell 0
0406 90 18 0 - - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tete de

Moine

0
0406 90 19 0 - - - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z

odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi

ziołami

0
0406 90 21 0 - - - Cheddar 0
0406 90 23 0 - - - Edam 0
0406 90 25 0 - - - Tilsit 0
0406 90 27 0 - - - Butterkäse 0
0406 90 29 0 - - - Kashkaval 0
- - - Feta:
0406 90 31 0 - - - - Z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach

zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub

koziej skóry

0
0406 90 33 0 - - - - Pozostałe 0
0406 90 35 0 - - - Kefalo-Tyri 0
0406 90 37 0 - - - Finlandia 0
0406 90 39 0 - - - Jarlsberg 0
- - - Pozostałe:
0406 90 50 0 - - - - Ser z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach

zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub

koziej skóry

0
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej

40%, o zawartości masy wody w substancji

beztłuszczowej:

- - - - - - Nieprzekraczającej 47%:
0406 90 61 0 - - - - - - - Grana Padano, Permigiano Reggiano 0
0406 90 63 0 - - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino 0
0406 90 69 0 - - - - - - - Pozostałe 0
- - - - - - Powyżej 47%, ale nieprzekraczającej 72%:
0406 90 73 0 - - - - - - - Provolone 0
0406 90 75 0 - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 0
0406 90 76 0 - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti,

Maribo, Samso

0
0406 90 78 0 - - - - - - - Gouda 0
0406 90 79 0 - - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Necta-ire,

SaintPaulin, Taleggio

0
0406 90 81 0 - - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,

Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0
0406 90 82 0 - - - - - - - Camembert 0
0406 90 84 0 - - - - - - - Brie 0
0406 90 85 0 - - - - - - - Kefalograviera, Kasseri 0
- - - - - - - Pozostałe sery, o zawartości wody w masie

serowej beztłuszczowej:

0406 90 86 0 - - - - - - - - Przekraczającej 47%, ale nieprzekraczającej

52%

0
0406 90 87 0 - - - - - - - - Przekraczającej 52%, ale nieprzekraczającej

62%

0
0406 90 88 0 - - - - - - - - Przekraczającej 62%, ale nieprzekraczającej

72%

0
0406 90 93 0 - - - - - - Przekraczającej 72% 0
0406 90 99 0 - - - - - Pozostałe 0
0701 Ziemniaki, świeże lub chłodzone: 15.000 ton
0701 90 - Pozostałe:
0701 90 10 0 - - Do produkcji krochmalu 10
- - Pozostałe:
0701 90 50 - - - Młode, od 1 stycznia do 30 czerwca:
0701 90 50 1 - - - - Od 1 stycznia do 15 maja 10
0701 90 50 9 - - - - Od 16 maja do 30 czerwca 10
0701 90 90 0 - - - Pozostałe 10
0703 Cebula, szalotka, czosnek, pory oraz inne warzywa cebulowe świeże lub chłodzone: 10.000 ton
0703 10 - Cebula i szalotka:
- - Cebula:
0703 10 11 0 - - - Dymka 10
0703 10 19 0 - - - Pozostałe 10
0703 10 90 0 - - Szalotka 10
0710 Warzywa (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone: 10 1.500 ton
- Warzywa strączkowe, nawet łuskane:
0710 21 00 0 - - Groch (Pisum sativum)
0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże: 20.000 ton
0808 10 - Jabłka:
0808 10 10 0 - - Jabłka na sok, luzem, od 16 września do 15 grudnia 10
- - Pozostałe:
0808 10 20 - - - Odmiany Golden Delicious:
0808 10 20 1 - - - - Od 1 stycznia do 31 marca 10
0808 10 20 3 - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca 10
0808 10 20 5 - - - - Od 1 do 31 lipca 10
0808 10 20 7 - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia 10
0808 10 50 - - - Odmiany Granny Smith:
0808 10 50 1 - - - - Od 1 stycznia do 31 marca 10
0808 10 50 3 - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca 10
0808 10 50 5 - - - - Od 1 do 31 lipca 10
0808 10 50 7 - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia 10
0808 10 90 - - - Pozostałe:
0808 10 90 1 - - - - Od 1 stycznia do 31 marca 10
0808 10 90 3 - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca 10
0808 10 90 5 - - - - Od 1 do 31 lipca 10
0808 10 90 7 - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia 10
1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej: 10.000 ton
- Cukier surowy niezawierający dodatku środków

aromatyzujących ani barwiących:

1701 12 - - Cukier buraczany:
1701 12 10 0 - - - Do rafinacji 35
1701 12 90 0 - - - Pozostały 35
2204 Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 2009: 140.000 hl
2204 10 - Wino musujące:
- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej

niż 8,5% obj.:

2204 10 11 - - - Szampan:
2204 10 11 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% obj.

15

minimum 19 EUR/hl

2204 10 11 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24

+ 46 EUR/hl

+ 0,08 EUR/kg

2204 10 19 - - - Pozostałe:
2204 10 19 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% obj.

15

minimum 19 EUR/hl

2204 10 19 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24

+ 46 EUR/hl + 0,08 EUR/kg

- - Pozostałe:
2204 10 91 0 - - - Asti spumante 15

minimum 19 EUR/hl

2204 10 99 0 - - - Pozostałe 15

minimum 19 EUR/hl

- Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją

nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 21 - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2204 21 10 - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z

korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami

lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające

dzięki obecności dwutlenku węgla w roztworze pod

nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

2204 21 10 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większej niż 22% obj.

15

minimum 19 EUR/hl

2204 21 10 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24

+ 46 EUR/hl + 0,08 EUR/kg

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzewyższającej 13% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

rejonach:

- - - - - - Białe:
2204 21 11 0 - - - - - - - Alsace 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 12 0 - - - - - - - Bordeaux 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 13 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 15 minimum 10,5 EUR/hl
2204 21 17 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 18 0 - - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 19 0 - - - - - - - Pfalz 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 22 0 - - - - - - - Rheinhessen 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 24 0 - - - - - - - Lazio (Latium) 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 26 0 - - - - - - - Toscana (Tuscany) 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 27 0 - - - - - - - Trentino, Alto Adige i Friuli 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 28 0 - - - - - - - Veneto 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 32 0 - - - - - - - Vinho Verde 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 34 0 - - - - - - - Penedes 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 36 0 - - - - - - - Rioja 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 37 0 - - - - - - - Valencia 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 38 0 - - - - - - - Pozostałe 15

minimum 10,5 EUR/hl

- - - - - - Pozostałe:
2204 21 42 0 - - - - - - - Bordeaux 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 43 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 44 0 - - - - - - - Beaujolais 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 46 0 - - - - - - - Cotes du Rhone 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 47 0 - - - - - - - Languedoc-Rousillon 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 48 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 62 0 - - - - - - - Piemonte (Piemont) 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 66 0 - - - - - - - Toscana (Tuscany) 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 67 0 - - - - - - - Trentino i Alto Adige 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 68 0 - - - - - - - Veneto 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 69 0 - - - - - - - Dao, Bairrada i Douro 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 71 0 - - - - - - - Navarra 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 74 0 - - - - - - - Penedes 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 76 0 - - - - - - - Rioja 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 77 0 - - - - - - - Valdepenas 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 78 0 - - - - - - - Pozostałe 15

minimum 10,5 EUR/hl

- - - - - Pozostałe:
2204 21 79 0 - - - - - - Białe 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 80 0 - - - - - - Pozostałe 15

minimum 10,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej 15%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

2204 21 81 0 - - - - - - Białe 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 82 0 - - - - - - Pozostałe 15

minimum 10,5 EUR/hl

- - - - - Pozostałe:
2204 21 83 0 - - - - - - Białe 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 84 0 - - - - - - Pozostałe 15

minimum 10,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej 18%

obj.:

2204 21 87 0 - - - - - Marsala 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 88 0 - - - - - Samos i Muscat de Lemnos 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 89 0 - - - - - Port 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 91 0 - - - - - Madeira i Setubal muscatel 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 92 0 - - - - - Sherry 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 93 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 94 0 - - - - - Pozostałe 15

minimum 10,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22%

obj.:

2204 21 95 0 - - - - - Port 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 96 0 - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 97 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 98 0 - - - - - Pozostałe 15

minimum 10,5 EUR/hl

2204 21 99 0 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24

+ 46 EUR/hl + 0,08 EUR/kg

2204 29 - - Pozostałe:
2204 29 10 - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z

korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami

lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające

w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze, pod

nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

2204 29 10 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większej niż 22% obj.

12,5

minimum 19 EUR/hl

2204 29 10 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24

+ 46 EUR/hl

- - - Pozostałe: + 0,08 EUR/kg
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 13% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

- - - - - - Białe:
2204 29 12 0 - - - - - - - Bordeaux 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 13 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 17 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 18 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

- - - - - - Pozostałe:
2204 29 42 0 - - - - - - - Bordeaux 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 43 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 44 0 - - - - - - - Beaujolais 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 46 0 - - - - - - - Cotes du Rhone 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 47 0 - - - - - - - Languedoc-Roussillon 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 48 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 58 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Białe:
2204 29 62 0 - - - - - - - Sicilia (Sicily) 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 64 0 - - - - - - - Veneto 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 65 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

- - - - - - Pozostałe:
2204 29 71 0 - - - - - - - Puglia (Apuglia) 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 72 0 - - - - - - - Sicilia (Sicily) 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

2204 29 75 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 0,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej 15%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

2204 29 81 0 - - - - - - Białe 12,5

minimum 1,5 EUR/hl

2204 29 82 0 - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 1,5 EUR/hl

- - - - - Pozostałe:
2204 29 83 0 - - - - - - Białe 12,5

minimum 1,5 EUR/hl

2204 29 84 0 - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 1,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej 18%

obj.:

2204 29 87 0 - - - - - Marsala 12,5

minimum 8,5 EUR/hl

2204 29 88 0 - - - - - Samos i Muscat de Lemnos 12,5

minimum 8,5 EUR/hl

2204 29 89 0 - - - - - Port 12,5

minimum 8,5 EUR/hl

2204 29 91 0 - - - - - Madeira i Setubal muscatel 12,5

minimum 8,5 EUR/hl

2204 29 92 0 - - - - - Sherry 12,5

minimum 8,5 EUR/hl

2204 29 93 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 12,5

minimum 8,5 EUR/hl

2204 29 94 0 - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 8,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22%

obj.:

2204 29 95 0 - - - - - Port 12,5

minimum 8,5 EUR/hl

2204 29 96 0 - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel 12,5

minimum 8,5 EUR/hl

2204 29 97 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 12,5

minimum 8,5 EUR/hl

2204 29 98 0 - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 8,5 EUR/hl

2204 29 99 0 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24

+ 46 EUR/hl

2204 30 - Pozostały moszcz winogronowy: + 0,08 EUR/kg
2204 30 10 - - W trakcie fermentacji lub z fermentacją zatrzymaną

inaczej niż przez dodanie alkoholu:

2204 30 10 1 - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większej niż 22% obj.

22,5
2204 30 10 9 - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24

+ 46 EUR/hl + 0,08 EUR/kg

- - Pozostały:
- - - O gęstości 1,33 g/cm3 lub mniejszej w 20°C i o

rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 1% obj.:

2204 30 92 0 - - - - Skoncentrowany 32,5
2204 30 94 0 - - - - Pozostały 32,5
- - - Pozostały:
2204 30 96 - - - - Skoncentrowany:
2204 30 96 1 - - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 1%, ale nie większej niż 22% obj.

32,5
2204 30 96 9 - - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24

+ 46 EUR/hl + 0,08 EUR/kg

2204 30 98 - - - - Pozostały:
2204 30 98 1 - - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 1%, ale nie większej niż 22% obj.

32,5
2204 30 98 9 - - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24

+ 46 EUR/hl + 0,08 EUR/kg

2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi: 42.000 hl
2205 10 - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2205 10 10 0 - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej

18% obj. lub mniejszej

15

minimum 4,25 EUR/hl

2205 10 90 - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczające 18% obj.:

2205 10 90 1 - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczające 18%, ale nie większej niż 22% obj.

24

minimum 5 EUR/hl + 0,65 EUR %/hl

2205 10 90 9 - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24

minimum 5 EUR/hl + 0,65 EUR %/hl

2205 90 - Pozostałe:
2205 90 10 0 - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej

18% obj. lub mniejszej

15

minimum 3 EUR/hl

2205 90 90 - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18% obj.

2205 90 90 1 - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18%, ale nie większej niż 22% obj.

24

minimum 5 EUR/hl + 0,65 EUR %/hl

2205 90 90 9 - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24

minimum 5 EUR/hl + 0,65 EUR %/hl

2208 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódki, likiery i pozostałe napoje alkoholowe: 42.000 l 100% alk.
2208 20 - Napoje alkoholowe otrzymywane przez destylację wina z

winogron lub wytłoków z winogron:

- - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2208 20 12 0 - - - Cognac 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 20 14 0 - - - Armagnac 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 20 26 0 - - - Grappa 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 20 27 0 - - - Brandy de Jerez 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 20 29 0 - - - Pozostałe 134

minimum 3 EUR %/hl

- - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry:
2208 20 40 0 - - - Surowy destylat 134

minimum 3 EUR %/hl

- - - Pozostałe:
2208 20 62 0 - - - - Cognac 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 20 64 0 - - - - Armagnac 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 20 86 0 - - - - Grappa 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 20 87 0 - - - - Brandy de Jerez 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 20 89 0 - - - - Pozostałe 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 30 - Whisky:
- - Whisky burbońskie w pojemnikach zawierających:
2208 30 11 0 - - - 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 30 19 0 - - - Więcej niż 2 litry 134

minimum 3 EUR %/hl

- - Szkocka whisky:
- - - Whisky "malt", w pojemnikach zawierających:
2208 30 32 0 - - - - 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 30 38 0 - - - - Więcej niż 2 litry 134

minimum 3 EUR %/hl

- - - Whisky "blended", w pojemnikach zawierających:
2208 30 52 0 - - - - 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 30 58 0 - - - - Więcej niż 2 litry 134

minimum 3 EUR %/hl

- - - Pozostałe, w pojemnikach zawierających:
2208 30 72 0 - - - - 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 30 78 0 - - - - Więcej niż 2 litry
- - Pozostałe, w pojemnikach zawierających:
2208 30 82 0 - - - 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 30 88 0 - - - Więcej niż 2 litry 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 40 - Rum i tafia:
- - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2208 40 11 0 - - - Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol

etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g

na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10%)

134

minimum 3 EUR %/hl

- - - Pozostałe:
2208 40 31 0 - - - - O wartości przekraczającej 7,9 EUR za litr czystego

alkoholu

134

minimum 3 EUR %/hl

2208 40 39 0 - - - - Pozostałe 134

minimum 3 EUR %/hl

- - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry:
2208 40 51 0 - - - Rum o zawartości lotnych substancji innych niż alkohol

etylowy i metylowy, równej lub przekraczającej 225 g

na hektolitr czystego alkoholu (z tolerancją 10%)

134

minimum 3 EUR %/hl

- - - Pozostałe:
2208 40 91 0 - - - - O wartości przekraczającej 2 EUR za litr czystego

alkoholu

134

minimum 3 EUR %/hl

2208 40 99 0 - - - - Pozostałe 134

minimum

2208 50 - Giny i gin Geneva: 3 EUR %/hl
- - Gin w pojemnikach zawierających:
2208 50 11 0 - - - 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 50 19 0 - - - Więcej niż 2 litry 134

minimum 3 EUR %/hl

- - Gin Geneva, w pojemnikach zawierających:
2208 50 91 0 - - - 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 50 99 0 - - - Więcej niż 2 litry 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 60 - Vodka:
- - O objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 45,4% obj. lub

mniej, w pojemnikach zawierających:

2208 60 11 0 - - - 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 60 19 0 - - - Więcej niż 2 litry 134

minimum 3 EUR %/hl

- - O objętościowej mocy alkoholu większej niż 45,4% obj., w

pojemnikach zawierających:

2208 60 91 0 - - - 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 60 99 0 - - - Więcej niż 2 litry 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 70 - Likiery i kordiały:
2208 70 10 0 - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 70 90 0 - - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 90 - Pozostałe:
- - Arak, w pojemnikach zawierających:
2208 90 11 0 - - - 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 90 19 0 - - - Więcej niż 2 litry 134 minimum 3 EUR %/hl
- - Napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe i wiśniowe (z

wyłączeniem likierów), w pojemnikach zawierających:

2208 90 33 0 - - - 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 90 38 0 - - - Więcej niż 2 litry 134

minimum 3 EUR %/hl

- - Pozostałe wódki i inne napoje alkoholowe, w pojemnikach

zawierających:

- - - 2 litry lub mniej:
2208 90 41 0 - - - - Ouzo 134

minimum 3 EUR %/hl

- - - - Pozostałe:
- - - - - Wódki i napoje alkoholowe (z wyłączeniem

likierów):

- - - - - - Destylowane z owoców:
2208 90 45 0 - - - - - - - Calvados 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 90 48 0 - - - - - - - Pozostałe 134

minimum 3 EUR %/hl

- - - - - - Pozostałe:
2208 90 52 0 - - - - - - - Korn 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 90 57 0 - - - - - - - Pozostałe 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 90 69 - - - - - Pozostałe napoje alkoholowe:
2208 90 69 1 - - - - - - Gotowe preparaty ziołowe będące farmaceutykami,

na bazie alkoholu

2
2208 90 69 9 - - - - - - Pozostałe 134

minimum 3 EUR %/hl

- - - Więcej niż 2 litry:
- - - - Wódki (z wyłączeniem likierów):
2208 90 71 0 - - - - - Destylowane z owoców 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 90 74 0 - - - - - Pozostałe 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 90 78 0 - - - - Pozostałe napoje alkoholowe 134

minimum 3 EUR %/hl

- - Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy

alkoholu, mniejszej niż 80% obj., w pojemnikach

zawierających:

2208 90 91 0 - - - 2 litry lub mniej 134

minimum 3 EUR %/hl

2208 90 99 0 - - - Więcej niż 2 litry 134

minimum 3 EUR %/hl

2401 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe: 700 t
2401 10 - Tytoń nieodżyłowany:
- - Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu

Virginia i suszony powietrzem na jasny

tytoń typu Burley (włączając hybrydy

tytoniu Burley); suszony powietrzem na

jasny tytoń typu Maryland i tytoń

suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 10 0 - - - Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 20 0 - - - Suszony powietrzem na jasny typu

Burley (włącznie z jego hybrydami)

52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 30 0 - - - Suszony powietrzem na jasny typu

Maryland

52,5 minimum 1,085 EUR/kg
- - - Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:
2401 10 41 0 - - - - Typu Kentucky 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 49 0 - - - - Pozostałe 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
- - Pozostałe:
2401 10 50 0 - - - Tytoń suszony powietrzem na jasny 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 60 0 - - - Suszony na słońcu tytoń typu Oriental 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 70 0 - - - Tytoń suszony powietrzem na ciemny 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 80 0 - - - Tytoń suszony ogniowo-rurowo 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 90 0 - - - Pozostałe tytonie 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z RUMUNII

Kod PCN Wyszczególnienie Obniżona stawka celna Ilość
0409 00 00 0 Miód naturalny 40 100 ton
1701 Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:
- Cukier surowy niezawierający dodatku środków

aromatyzujących ani barwiących:

1701 12 - - Cukier buraczany: 10.000 ton
1701 12 10 0 - - - Do rafinacji 15
1701 12 90 0 - - - Pozostały 15
- Pozostały:
1701 99 - - Pozostały: 5.000 ton
1701 99 10 0 - - - Cukier biały 15
1701 99 90 0 - - - Pozostały 15
2204 Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 2009: 60.000 hl
2204 10 - Wino musujące:
- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej

niż 8,5% obj.:

2204 10 11 - - - Szampan:
2204 10 11 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% obj.

15

minimum 21 EUR/hl

2204 10 11 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

30,75

+ maksimum 61,75 EUR/hl + 0,1 EUR/kg

2204 10 19 - - - Pozostałe:
2204 10 19 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% obj.

15

minimum 21 EUR/hl

2204 10 19 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

30,75

+ maksimum 61,75 EUR/hl + 0,1 EUR/kg

- - Pozostałe:
2204 10 91 0 - - - Asti spumante 15

minimum 21 EUR/hl

2204 10 99 0 - - - Pozostałe 15

minimum 21 EUR/hl

- Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją

nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 21 - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2204 21 10 - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z

korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami

lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające

dzięki obecności dwutlenku węgla w roztworze pod

nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

2204 21 10 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większe niż 22% obj.

15

minimum 21 EUR/hl

2204 21 10 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

30,75

+ maksimum 61,75 EUR/hl + 0,1 EUR/kg

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 13% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

rejonach:

- - - - - - Białe:
2204 21 11 0 - - - - - - - Alsace 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 12 0 - - - - - - - Bordeaux 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 13 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 17 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 18 0 - - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 19 0 - - - - - - - Pfalz 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 22 0 - - - - - - - Rheinhessen 15

minimum 12,5

EUR/hl

2204 21 24 0 - - - - - - - Lazio (Latium) 15

minimum 12,5

EUR/hl

2204 21 26 0 - - - - - - - Toscana (Tuscany) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 27 0 - - - - - - - Trentino, Alto Adige i Friuli 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 28 0 - - - - - - - Veneto 15

minimum 12,5

EUR/hl

2204 21 32 0 - - - - - - - Vinho Verde 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 34 0 - - - - - - - Penedés 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 36 0 - - - - - - - Rioja 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 37 0 - - - - - - - Valencia 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 38 0 - - - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

- - - - - - Pozostałe:
2204 21 42 0 - - - - - - - Bordeaux 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 43 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 44 0 - - - - - - - Beaujolais 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 46 0 - - - - - - - Côtes du Rhône 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 47 0 - - - - - - - Languedoc-Rousillon 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 48 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 62 0 - - - - - - - Piemonte (Piemont) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 66 0 - - - - - - - Toscana (Tuscany) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 67 0 - - - - - - - Trentino i Alto Adige 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 68 0 - - - - - - - Veneto 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 69 0 - - - - - - - Dâo, Bairrada i Douro 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 71 0 - - - - - - - Navarra 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 74 0 - - - - - - - Penedés 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 76 0 - - - - - - - Rioja 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 77 0 - - - - - - - Valdepenas 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 78 0 - - - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

- - - - - Pozostałe:
2204 21 79 0 - - - - - - Białe 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 80 0 - - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej

15% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

2204 21 81 0 - - - - - - Białe 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 82 0 - - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

- - - - - Pozostałe:
2204 21 83 0 - - - - - - Białe 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 84 0 - - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej 18%

obj.:

2204 21 87 0 - - - - - Marsala 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 88 0 - - - - - Samos i Muscat de Lemnos 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 89 0 - - - - - Port 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 91 0 - - - - - Madeira i Setubal muscatel 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 92 0 - - - - - Sherry 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 93 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 94 0 - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22%

obj.:

2204 21 95 0 - - - - - Port 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 96 0 - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 97 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 98 0 - - - - - Pozostałe 15

minimum 12,5 EUR/hl

2204 21 99 0 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

30,75

+ maksimum 61,75 EUR/hl 0,1 EUR/kg

2204 29 - - Pozostałe:
2204 29 10 - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z

korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami

lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające

w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze, pod

nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

2204 29 10 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większe niż 22% obj.

12,5

minimum 21 EUR/hl

2204 29 10 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkohol

przekraczającej 22% obj.

30,75

+ maksimum 61,75 EUR/hl 0,1 EUR/kg

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 13% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

- - - - - - Białe:
2204 29 12 0 - - - - - - - Bordeaux 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 13 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 17 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 18 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

- - - - - - Pozostałe:
2204 29 42 0 - - - - - - - Bordeaux 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 43 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 44 0 - - - - - - - Beaujolais 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 46 0 - - - - - - - Côtes du Rhône 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 47 0 - - - - - - - Languedoc-Roussillon 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 48 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 58 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Białe:
2204 29 62 0 - - - - - - - Sicilia (Sicily) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 64 0 - - - - - - - Veneto 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 65 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

- - - - - - Pozostałe:
2204 29 71 0 - - - - - - - Puglia (Apuglia) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 72 0 - - - - - - - Sicilia (Sicily) 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

2204 29 75 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 2,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej 15%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

2204 29 81 0 - - - - - - Białe 12,5

minimum 3,5 EUR/hl

2204 29 82 0 - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 3,5 EUR/hl

- - - - - Pozostałe:
2204 29 83 0 - - - - - - Białe 12,5

minimum 3,5 EUR/hl

2204 29 84 0 - - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 3,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej 18%

obj.:

2204 29 87 0 - - - - - Marsala 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 88 0 - - - - - Samos i Muscat de Lemnos 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 89 0 - - - - - Port 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 91 0 - - - - - Madeira i Setubal muscatel 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 92 0 - - - - - Sherry 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 93 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 94 0 - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22%

obj.:

2204 29 95 0 - - - - - Port 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 96 0 - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 97 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 98 0 - - - - - Pozostałe 12,5

minimum 10,5 EUR/hl

2204 29 99 0 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

30,75

+ maksimum 61,75 EUR/hl 0,1 EUR/kg

2204 30 - Pozostały moszcz winogronowy:
2204 30 10 - - W trakcie fermentacji lub z fermentacją zatrzymaną

inaczej niż przez dodanie alkoholu:

2204 30 10 1 - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większej niż 22% obj.

22,5
2204 30 10 9 - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

30,75

+ maksimum 61,75 EUR/hl 0,1 EUR/kg

- - Pozostały:
- - - O gęstości 1,33 g/cm3 lub mniejszej w 20°C i o

rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 1% obj.:

2204 30 92 0 - - - - Skoncentrowany 32,5
2204 30 94 0 - - - - Pozostały 32,5
- - - Pozostały:
2204 30 96 - - - - Skoncentrowany:
2204 30 96 1 - - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 1%, ale nie większej niż 22% obj.

32,5
2204 30 96 9 - - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

30,75

+ maksimum 61,75 EUR/hl 0,1 EUR/kg

2204 30 98 - - - - Pozostały:
2204 30 98 1 - - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 1%, ale nie większej niż 22% obj.

32,5
2204 30 98 9 - - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

30,75

+ maksimum 61,75 EUR/hl 0,1 EUR/kg

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI SŁOWENII

Kod PCN Wyszczególnienie Obniżona stawka celna Ilość
0207 Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji 0105, świeże, chłodzone lub mrożone: 500 ton
- Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:
0207 11 - - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:
0207 11 10 0 - - - Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako

"kurczaki 83%"

30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 11 30 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z

szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako

"kurczaki 70%"

30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 11 90 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj,

serc, wątrób i żołądków, znane jako "kurczaki 65%" lub

inaczej prezentowane

30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 13 - - Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:
- - - Kawałki:
0207 13 10 0 - - - - Bez kości 30 minimum 0,30 EUR/kg
- - - - Z kośćmi:
0207 13 20 0 - - - - - Połówki lub ćwiartki 30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 13 30 0 - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami 30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 13 40 0 - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry

i końce skrzydeł

30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 13 50 0 - - - - - Piersi i ich kawałki 30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 13 60 0 - - - - - Nogi i ich kawałki 30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 13 70 0 - - - - - Pozostałe 30 minimum 0,30 EUR/kg
- - - Podroby:
0207 13 91 0 - - - - Wątroby 30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 13 99 0 - - - - Pozostałe 30 minimum 0,30 EUR/kg
- Z indyków:
0207 24 - - Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:
0207 24 10 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z

szyjami, sercami wątrobami i żołądkami, znane jako

"indyki 80%"

30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 24 90 0 - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj,

serc, wątrób i żołądków, znane jako "indyki 73%" lub

inaczej prezentowane

30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 27 - - Kawałki i podroby, mrożone:
- - - Kawałki:
0207 27 10 0 - - - - Bez kości 30 minimum 0,30 EUR/kg
- - - - Z kośćmi:
0207 27 20 0 - - - - - Połówki lub ćwiartki 30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 27 30 0 - - - - - Całe skrzydła, nawet z końcami 30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 27 40 0 - - - - - Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry

i końce skrzydeł

30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 27 50 0 - - - - - Piersi i ich kawałki 30 minimum 0,30 EUR/kg
- - - - - Nogi i ich kawałki:
0207 27 60 0 - - - - - - Podudzia i ich kawałki 30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 27 70 0 - - - - - - Pozostałe 30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 27 80 0 - - - - - Pozostałe 30 minimum 0,30 EUR/kg
- - - Podroby:
0207 27 99 0 - - - - Pozostałe 30 minimum 0,30 EUR/kg
- Z kaczek, gęsi i perliczek:
0207 32 - - Niecięte na kawałki, świeże lub chłodzone:
- - - Kaczki:
0207 32 11 0 - - - - Oskubane, bez krwi i jelit, ale niewypatroszone, z

głowami i łapami, znane jako "kaczki 85%"

30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 32 15 0 - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z

szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako

"kaczki 70%"

30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 32 19 0 - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez

szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako "kaczki

63%" lub inaczej prezentowane

30 minimum 0,30 EUR/kg
- - - Gęsi:
0207 32 51 0 - - - - Oskubane, bez krwi, niewypatroszone z głowami i

łapami, znane jako "gęsi 82%"

30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 32 59 0 - - - - Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i

żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako "gęsi

75%" lub inaczej prezentowane

30 minimum 0,30 EUR/kg
0207 32 90 0 - - - Perliczki 30 minimum 0,30 EUR/kg
0402 Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego: 60 ton
- W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o

zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 1,5%:

0402 29 - - Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej 27%:
0402 29 11 0 - - - - Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie

zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto

nieprzekraczającej 500 g i o zawartości tłuszczu w

masie powyżej 10%

5
- - - - Pozostałe:
0402 29 15 0 - - - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

5
0402 29 19 0 - - - - - Pozostałe 5
- - - O zawartości tłuszczu w masie przekraczającej 27%:
0402 29 91 0 - - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto

nieprzekraczającej 2,5 kg

5
0402 29 99 0 - - - - Pozostałe 5
0406 Sery i twarogi: 200 ton
0406 90 - Pozostałe sery:
- - Pozostałe:
- - - Emmentaler, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell:
- - - - Pozostałe:
0406 90 13 0 - - - - - Emmentaler 17,5
0406 90 23 0 - - - Edam 17,5
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu w masie nieprzekraczającej

40%, o zawartości masy wody w substancji

beztłuszczowej:

- - - - - - Powyżej 47%, ale nieprzekraczającej 72%:
0406 90 78 0 - - - - - - - Gouda 17,5
0407 00 Jaja ptasie w skorupkach, świeże, konserwowane albo gotowane: 60 ton
- Drobiu:
- - Wylęgowe:
0407 00 11 0 - - - Indycze albo gęsie 12,5 minimum 0,015 EUR/szt.
0407 00 19 0 - - - Pozostałe 12,5 minimum 0,015 EUR/szt.
0407 00 30 0 - - Pozostałe 12,5 minimum 0,015 EUR/szt.
0407 00 90 0 - Pozostałe 12,5 minimum 0,015 EUR/szt.
0808 Jabłka, gruszki i pigwy, świeże: 400 ton
0808 10 - Jabłka:
0808 10 10 0 - - Jabłka na sok, luzem, od 16 września do 15 grudnia 0,15 EUR/kg
- - Pozostałe:
0808 10 20 - - - Odmiany Golden Delicious:
0808 10 20 1 - - - - Od 1 stycznia do 31 marca 0,165 EUR/kg
0808 10 20 3 - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca 0,06 EUR/kg
0808 10 20 5 - - - - Od 1 do 31 lipca 5
0808 10 20 7 - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia 0,15 EUR/kg
0808 10 50 - - - Odmiany Granny Smith:
0808 10 50 1 - - - - Od 1 stycznia do 31 marca 0,165 EUR/kg
0808 10 50 3 - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca 0,06 EUR/kg
0808 10 50 5 - - - - Od 1 do 31 lipca 5
0808 10 50 7 - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia 0,165 EUR/kg
0808 10 90 - - - Pozostałe:
0808 10 90 1 - - - - Od 1 stycznia do 31 marca 0,165 EUR/kg
0808 10 90 3 - - - - Od 1 kwietnia do 30 czerwca 0,06 EUR/kg
0808 10 90 5 - - - - Od 1 do 31 lipca 5
0808 10 90 7 - - - - Od 1 sierpnia do 31 grudnia 0,15 EUR/kg
1601 00 Kiełbasy i podobne produkty z mięsa, podrobów lub krwi; przetwory żywnościowe oparte o te produkty: 80 ton
1601 00 10 0 - Z wątroby 17,5
- Pozostałe:
1601 00 91 0 - - Kiełbasy, suche lub do smarowania, niegotowane 17,5
1601 00 99 0 - - Pozostałe 17,5
1602 Pozostałe przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew: 1.000 ton
- Z wieprzowiny:
1602 41 - - Szynki i ich części:
1602 41 10 0 - - - Ze świń domowych 20
1602 41 90 0 - - - Pozostałe 20
1602 90 - Pozostałe łącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt:
1602 90 10 0 - - Przetwory z krwi dowolnych zwierząt 20
- - Pozostałe:
1602 90 31 0 - - - Z dziczyzny lub z królików 20
- - - Pozostałe:
1602 90 51 0 - - - - Zawierające mięso lub podroby ze świń domowych 20
- - - - Pozostałe:
- - - - - Zawierające mięso wołowe lub podroby:
1602 90 61 0 - - - - - - Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub

podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami

20
1602 90 69 0 - - - - - - Pozostałe 20
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Z baraniny lub koziny:
- - - - - - - Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub

podrobów z niegotowanym mięsem lub podrobami:

1602 90 72 0 - - - - - - - - Z baraniny 20
1602 90 74 0 - - - - - - - - Z koziny 20
- - - - - - - Pozostałe:
1602 90 76 0 - - - - - - - - Z baraniny 20
1602 90 78 0 - - - - - - - - Z koziny 20
1602 90 98 0 - - - - - - Pozostałe 20
1806 Czekolada i inne przetwory spożywcze zawierające kakao: 22,5 + 0,5 DCC 200 ton
1806 90 - Pozostałe:
1806 90 60 0 - - Produkty do smarowania zawierające kakao
2005 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006: 60 ton
2005 90 - Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:
2005 90 10 0 - - Owoce z rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka lub

pieprz angielski

15
2009 Soki owocowe (włączając moszcz winogronowy) i soki warzywne niesfermentowane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej: 200 ton
2009 80 - Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego

warzywa:

- - O liczbie Brixa przekraczającej 67:
- - - Sok z gruszek:
2009 80 11 0 - - - - O wartości nieprzekraczającej 22 EUR za 100 kg masy

netto

25
2009 80 19 0 - - - - Pozostałe 25
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy

netto:

2009 80 32 0 - - - - - Soki z owoców męczennicy i guawy 17,5
2009 80 33 0 - - - - - Soki z mango, owoców smaczeliny, papaya, owoców

tamaryndy, owoców nerkowca, liczi (śliwek

chińskich), owoców kanawalii, owoców sączyńca,

owoców oskomianu (carambola) i pitahaya

17,5
2009 80 35 0 - - - - - Pozostałe 17,5
- - - - Pozostałe:
2009 80 36 0 - - - - - Soki z owoców tropikalnych 25
2009 80 38 0 - - - - - Pozostałe 25
- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67:
- - - Sok z gruszek:
2009 80 50 0 - - - - O wartości przekraczającej 18 EUR za 100 kg masy

netto, zawierający dodatek cukru

17,5
- - - - Pozostałe:
2009 80 61 0 - - - - - Z dodatkiem cukru o zawartości przekraczającej 30%

w masie

17,5
2009 80 63 0 - - - - - O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30%

w masie

17,5
2009 80 69 0 - - - - - Niezawierający dodatku cukru 17,5
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy

netto, zawierający dodatek cukru:

2009 80 71 0 - - - - - Sok wiśniowy i czereśniowy 17,5
2009 80 73 0 - - - - - Soki z owoców tropikalnych 17,5
2009 80 79 0 - - - - - Pozostałe 17,5
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości dodatku cukru w masie przekraczającej

30%:

2009 80 83 0 - - - - - - Soki z owoców męczennicy i guawy 17,5
2009 80 84 0 - - - - - - Soki z mango, owoców smaczeliny, papaya, owoców

tamaryndy, owoców nerkowca, liczi (śliwek

chińskich), owoców kanawalii, owoców sączyńca,

owoców oskomianu (carambola) i pitahaya

17,5
2009 80 86 0 - - - - - - Pozostałe 17,5
- - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

nieprzekraczającej 30%:

2009 80 88 0 - - - - - - Soki z owoców tropikalnych 17,5
2009 80 89 0 - - - - - - Pozostałe 17,5
- - - - - Niezawierający dodatku cukru:
2009 80 95 0 - - - - - - Soki z owoców z gatunku Vaccinium macrocarpon 17,5
2009 80 96 0 - - - - - - Sok wiśniowy i czereśniowy 17,5
2009 80 97 0 - - - - - - Soki z owoców tropikalnych 25
2009 80 99 - - - - - - Pozostałe:
2009 80 99 1 - - - - - - - Soki owocowe 17,5
2009 80 99 9 - - - - - - - Pozostałe 17,5
2009 90 - Mieszanki soków:
- - O liczbie Brixa przekraczającej 67:
- - - Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego:
2009 90 11 0 - - - - O wartości nieprzekraczającej 22 EUR za 100 kg masy

netto

25
2009 90 19 0 - - - - Pozostałe 25
- - - Pozostałe:
2009 90 21 0 - - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy

netto

25
2009 90 29 0 - - - - Pozostałe 25
- - O liczbie Brixa nieprzekraczającej 67:
- - - Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego:
2009 90 31 0 - - - - O wartości nieprzekraczającej 18 EUR za 100 kg masy

netto i o zawartości dodatku cukru w masie

przekraczającej 30%

17,5
2009 90 39 0 - - - - Pozostałe 17,5
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy

netto:

- - - - - Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku

ananasowego:

2009 90 41 0 - - - - - - Zawierające dodatek cukru 17,5
2009 90 49 0 - - - - - - Pozostałe 17,5
- - - - - Pozostałe:
2009 90 51 0 - - - - - - Zawierające dodatek cukru 17,5
2009 90 59 0 - - - - - - Pozostałe 17,5
- - - - O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy

netto:

- - - - - Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku

ananasowego:

2009 90 71 0 - - - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

przekraczającej 30%

17,5
2009 90 73 0 - - - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

nieprzekraczającej 30%

17,5
2009 90 79 0 - - - - - - Niezawierające dodatku cukru 17,5
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

przekraczającej 30%:

2009 90 92 0 - - - - - - - Mieszanki soków z owoców tropikalnych 17,5
2009 90 94 0 - - - - - - - Pozostałe 17,5
- - - - - - O zawartości dodatku cukru w masie

nieprzekraczającej 30%:

2009 90 95 0 - - - - - - - Mieszanki soków z owoców tropikalnych 17,5
2009 90 96 0 - - - - - - - Pozostałe 17,5
- - - - - - Niezawierające dodatku cukru:
2009 90 97 0 - - - - - - - Mieszanki soków z owoców tropikalnych 17,5
2009 90 98 0 - - - - - - - Pozostałe 17,5
2103 Sosy i przetwory z nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i grysik z gorczycy oraz gotowa musztarda: 300 ton
2103 20 00 0 - Ketchup pomidorowy i inne sosy pomidorowe 17,5 minimum 0,175 EUR/kg
2103 30 - Mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda:
2103 30 10 0 - - Mąka i mączka z gorczycy 17,5
2103 30 90 0 - - Gotowa musztarda 22,5
2103 90 - Pozostałe:
2103 90 10 0 - - Ostry sos z mango w płynie 15
2103 90 30 0 - - Gorzkie aromatyczne zaprawy o objętościowej mocy

alkoholu od 44,2 do 49,2% obj., zawierające w masie od

1,5 do 6% goryczki, przypraw i różnych składników oraz

od 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających

0,5 litra lub mniej

44,50 minimum 0,4 EUR/kg
2103 90 90 0 - - Pozostałe 15
2106 Przetwory spożywcze gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: 200 ton
2106 90 - Pozostałe:
2106 90 10 0 - - Fondue z sera 10
2106 90 20 0 - - Złożone preparaty alkoholowe, inne niż na bazie

substancji zapachowych, w rodzaju używanych do produkcji

napojów

134 minimum 3 EUR %/hl
- - Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe:
- - - Pozostałe:
2106 90 51 0 - - - - Syrop laktozowy 10
2106 90 59 0 - - - - Pozostałe 10 minimum 0,11 EUR/kg
- - Pozostałe:
2106 90 92 0 - - - Niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy,

glukozy lub skrobi lub zawierające w masie mniej niż

1,5% tłuszczu mleka, 5% sacharozy lub izoglukozy, 5%

glukozy lub skrobi

10
2106 90 98 0 - - - Pozostałe 12,5 minimum 0,11 EUR/kg
2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu: 5.000 hl
- W pojemnikach zawierających nie więcej niż 10 litrów:
2203 00 01 0 - - W butelkach 15 minimum 0,125 EUR/l
2203 00 09 0 - - Pozostałe 15 minimum 0,125 EUR/l
2203 00 10 0 - W pojemnikach zawierających więcej niż 10 litrów 15 minimum 0,125 EUR/l
2204 Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 2009: 17.000 hl
2204 10 - Wino musujące:
- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej

niż 8,5% obj.:

2204 10 11 - - - Szampan:
2204 10 11 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% obj.

15 minimum 21 EUR/hl
2204 10 19 - - - Pozostałe:
2204 10 19 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% obj.

15 minimum 21 EUR/hl
- - Pozostałe:
2204 10 91 0 - - - Asti spumante 15 minimum 21 EUR/hl
2204 10 99 0 - - - Pozostałe 15 minimum 21 EUR/hl
- Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją nie

rozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 21 - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2204 21 10 - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z

korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami

lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające

dzięki obecności dwutlenku węgla w roztworze pod

nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

2204 21 10 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większej niż 22% obj.

15 minimum 21 EUR/hl
- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 13% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

rejonach:

- - - - - - Białe:
2204 21 11 0 - - - - - - - Alsace 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 12 0 - - - - - - - Bordeaux 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 13 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 17 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 18 0 - - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 19 0 - - - - - - - Pfalz 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 22 0 - - - - - - - Rheinhessen 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 24 0 - - - - - - - Lazio (Latium) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 26 0 - - - - - - - Toscana (Tuscany) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 27 0 - - - - - - - Trentino, Alto Adige i Friuli 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 28 0 - - - - - - - Veneto 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 32 0 - - - - - - - Vinho Verde 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 34 0 - - - - - - - Penedés 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 36 0 - - - - - - - Rioja 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 37 0 - - - - - - - Valencia 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 38 0 - - - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
- - - - - - Pozostałe:
2204 21 42 0 - - - - - - - Bordeaux 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 43 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 44 0 - - - - - - - Beaujolais 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 46 0 - - - - - - - Côtes du Rhône 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 47 0 - - - - - - - Languedoc-Rousillon 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 48 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 62 0 - - - - - - - Piemonte (Piemont) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 66 0 - - - - - - - Toscana (Tuscany) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 67 0 - - - - - - - Trentino i Alto Adige 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 68 0 - - - - - - - Veneto 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 69 0 - - - - - - - Dâo, Bairrada i Douro 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 71 0 - - - - - - - Navarra 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 74 0 - - - - - - - Penedés 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 76 0 - - - - - - - Rioja 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 77 0 - - - - - - - Valdepenas 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 78 0 - - - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
- - - - - Pozostałe:
2204 21 79 0 - - - - - - Białe 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 80 0 - - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej 15%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

2204 21 81 0 - - - - - - Białe 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 82 0 - - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
- - - - - Pozostałe:
2204 21 83 0 - - - - - - Białe 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 84 0 - - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej 18%

obj.:

2204 21 87 0 - - - - - Marsala 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 88 0 - - - - - Samos i Muscat de Lemnos 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 89 0 - - - - - Port 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 91 0 - - - - - Madeira i Setubal muscatel 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 92 0 - - - - - Sherry 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 93 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 94 0 - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22%

obj.:

2204 21 95 0 - - - - - Port 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 29 - - Pozostałe:
2204 29 10 - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z

korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami

lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające

w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze, pod

nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

2204 29 10 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większej niż 22% obj.

12,5 minimum 21 EUR/hl
- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 13% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

- - - - - - Białe:
2204 29 12 0 - - - - - - - Bordeaux 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 13 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 17 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 18 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
- - - - - - Pozostałe:
2204 29 42 0 - - - - - - - Bordeaux 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 43 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 44 0 - - - - - - - Beaujolais 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 46 0 - - - - - - - Côtes du Rhône 12,5 minimum 2,5 EUR/hl10 K
2204 29 47 0 - - - - - - - Languedoc-Roussillon 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 48 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 58 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Białe:
2204 29 62 0 - - - - - - - Sicilia (Sicily) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 64 0 - - - - - - - Veneto 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 65 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
- - - - - - Pozostałe:
2204 29 71 0 - - - - - - - Puglia (Apuglia) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 72 0 - - - - - - - Sicilia (Sicily) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 75 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej 15%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

2204 29 81 0 - - - - - - Białe 12,5 minimum 3,5 EUR/hl
2204 29 82 0 - - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 3,5 EUR/hl
- - - - - Pozostałe:
2204 29 83 0 - - - - - - Białe 12,5 minimum 3,5 EUR/hl
2204 29 84 0 - - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 3,5 EUR/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej

18% obj.:

2204 29 89 0 - - - - - Port 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 91 0 - -- - - Madeira i Setubal muscatel 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 92 0 - - - - - Sherry 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 93 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 94 0 - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi: 5.000 hl
2205 10 - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2205 10 10 0 - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej

18% obj. lub mniejszej

15 minimum 6,25 EUR/hl
2205 90 - Pozostałe:
2205 90 10 0 - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej

18% obj. lub mniejszej

15 minimum 5 EUR/hl
ZAŁĄCZNIK Nr  5

  2 WYKAZ TOWARÓW OBJĘTYCH KONTYNGENTAMI TARYFOWYMI ILOŚCIOWYMI, POCHODZĄCYCH Z REPUBLIKI BUŁGARII

Kod PCN Wyszczególnienie Obniżona stawka celna Ilość
0406 Sery i twarogi: 50 ton
0406 90 - Pozostałe sery:
0406 90 01 0 - - Do przetworzenia (topienia) 17,5
- - Pozostałe:
- - - Emmentaler, Gruyére, Sbrinz, Bergkäse i Appenzell:
0406 90 02 0 - - - - Sery w całości w cenie franco granica powyżej 401,85

EUR, lecz nieprzekraczającej 430,62 EUR za 100 kg

masy netto

17,5
0406 90 03 0 - - - - Sery w całości w cenie franco granica powyżej 430,62

EUR za 100 kg masy netto

17,5
0406 90 04 0 - - - - Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze

skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1

kg lub większej lecz nieprzekraczającej 5 kg i w

cenie franco granica powyżej 430,62 EUR, ale

nieprzekraczającej 459,39 EUR za 100 kg masy netto

17,5
0406 90 05 0 - - - - Kawałki pakowane próżniowo lub w gazie obojętnym, ze

skórką przynajmniej z jednej strony, o masie netto 1

kg lub większej i w cenie franco granica powyżej

459,39 EUR za 100 kg masy netto

17,5
0406 90 06 0 - - - - Kawałki bez skórki, o masie netto poniżej 450 g i w

cenie franco granica przekraczającej 499,67 EUR za

100 kg masy netto, pakowane próżniowo lub w gazie

obojętnym, w opakowaniach, na których znajduje się

opis sera, zawartość tłuszczu, odpowiedzialny za

pakowanie oraz kraj producenta

17,5
- - - - Pozostałe:
0406 90 13 0 - - - - - Emmentaler 17,5
0406 90 15 0 - - - - - Gruyére, Sbrinz 17,5
0406 90 17 0 - - - - - Bergkäse, Appenzell 17,5
0406 90 18 0 - - - Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tete de

Moine

17,5
0406 90 19 0 - - - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z

odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi

ziołami

17,5
0406 90 21 0 - - - Cheddar 17,5
0406 90 23 0 - - - Edam 17,5 ,
0406 90 25 0 - - - Tilsit 17,5
0406 90 27 0 - - - Butterkäse 17,5
0406 90 29 0 - - - Kashkaval 17,5
- - - Feta:
0406 90 31 0 - - - - Z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach

zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub

koziej skóry

17,5
0406 90 33 0 - - - - Pozostałe 17,5
0406 90 35 0 - - - Kefalo-Tyri 17,5
0406 90 37 0 - - - Finlandia 17,5
0406 90 39 0 - - - Jarlsberg 17,5
- - - Pozostałe:
0406 90 50 0 - - - - Ser z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach

zawierających solankę albo w butelkach z owczej lub

koziej skóry

17,5
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości tłuszczu w masie nie przekraczającej

40%, o zawartości masy wody w substancji

beztłuszczowej:

- - - - - - Nieprzekraczającej 47%:
0406 90 61 0 - - - - - - - Grana Padano, Permigiano Reggiano 17,5
0406 90 63 0 - - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino 17,5
0406 90 69 0 - - - - - - - Pozostałe 17,5
- - - - - - Przekraczającej 47%, ale nieprzekraczającej 72%:
0406 90 73 0 - - - - - - - Provolone 17,5
0406 90 75 0 - - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano 17,5
0406 90 76 0 - - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti Maribo,

Samso

17,5
0406 90 78 0 - - - - - - - Gouda 17,5
0406 90 79 0 - - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire,

Saint-Paulin, Taleggio

17,5
0406 90 81 0 - - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,

Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

17,5
0406 90 82 0 - - - - - - - Camembert 17,5
0406 90 84 0 - - - - - - - Brie 17,5
0406 90 85 0 - - - - - - - Kefalograviera, Kasseri 17,5
- - - - - - - Pozostałe sery, o zawartości wody w masie

serowej beztłuszczowej:

0406 90 86 0 - - - - - - - - Przekraczającej 47%, ale nieprzekraczającej

52%

17,5
0406 90 87 0 - - - - - - - - Przekraczającej 52%, ale nieprzekraczającej

62%

17,5
0406 90 88 0 - - - - - - - - Przekraczającej 62%, ale nieprzekraczającej

72%

17,5
0406 90 93 0 - - - - - - Przekraczającej 72% 17,5
0406 90 99 0 - - - - - Pozostałe 17,5
0702 00 00 Pomidory, świeże lub chłodzone:
0702 00 00 1 - Od 1 stycznia do 31 marca 10 1000 ton
0702 00 00 9 - Od 1 listopada do 31 grudnia 10 100 ton
0707 00 Ogórki i korniszony, świeże lub chłodzone:
0707 00 05 - Ogórki:
0707 00 05 1 - - Od 1 stycznia do końca lutego 10 150 ton
0707 00 05 9 - - Od 1 listopada do 31 grudnia 10 200 ton
0712 Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone: 10 30 ton
0712 20 00 0 - Cebula
2004 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, mrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006: 100 ton
2004 90 - Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:
2004 90 10 0 - - Słodka kukurydza (Zea mays var. saccharata) 15
2004 90 30 0 - - Kwaszona kapusta, kapary i oliwki 15
2004 90 50 0 - - Groszek (Pisum sativum) i niedojrzała fasola z gatunku

Phaseolus spp., w strąkach

15
- - Pozostałe włączając mieszanki:
2004 90 91 0 - - - Cebule, gotowane, inaczej nieprzetworzone 15
2004 90 98 0 - - - Pozostałe 15
2005 Pozostałe warzywa przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, niemrożone, inne niż produkty objęte pozycją 2006: 50 ton
2005 90 - Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne:
2005 90 10 0 - - Owoce z rodzaju Capsicum inne niż słodka papryka lub

pieprz angielski

15
2005 90 30 0 - - Kapary 15
2005 90 50 0 - - Karczochy 15
2005 90 60 0 - - Marchew 15
2005 90 70 0 - - Mieszanki warzywne 15
2005 90 80 0 - - Pozostałe 15
2203 00 Piwo otrzymywane ze słodu: 2.000 hl
- W pojemnikach zawierających nie więcej niż 10 litrów.
2203 00 01 0 - - W butelkach 15 minimum 0,125 EUR/l
2203 00 09 0 - - Pozostałe 15 minimum 0,125 EUR/l
2203 00 10 0 - W pojemnikach zawierających więcej niż 10 litrów 15 minimum 0,125 EUR/l
2204 Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż z pozycji 2009: 85.000 hl
2204 10 - Wino musujące:
- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie mniejszej

niż 8,5% obj.:

2204 10 11 - - - Szampan:
2204 10 11 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% obj.

15 minimum 21 EUR/hl
2204 10 11 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24 + maksimum 48 EUR/hl + 0,08 EUR/kg
2204 10 19 - - - Pozostałe:
2204 10 19 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

mniejszej niż 8,5%, ale nie większej niż 22% obj.

15 minimum 21 EUR/hl
2204 10 19 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24 + maksimum 48 EUR/hl + 0,08 EUR/kg
- - Pozostałe:
2204 10 91 0 - - - Asti spumante 15 minimum 21 EUR/hl
2204 10 99 0 - - - Pozostałe 15 minimum 21 EUR/hl
- Pozostałe wina; moszcz winogronowy z fermentacją

nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 21 - - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2204 21 10 - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z

korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami

lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające

dzięki obecności dwutlenku węgla w roztworze pod

nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

2204 21 10 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większej niż 22% obj.

15 minimum 21 EUR/hl
2204 21 10 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24 + maksimum 48 EUR/hl + 0,08 EUR/kg
- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 13% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

rejonach:

- - - - - - Białe:
2204 21 11 0 - - - - - - - Alsace 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 12 0 - - - - - - - Bordeaux 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 13 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 17 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 18 0 - - - - - - - Mosel-Saar-Ruwer 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 19 0 - - - - - - - Pfalz 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 22 0 - - - - - - - Rheinhessen 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 24 0 - - - - - - - Lazio (Latium) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 26 0 - - - - - - - Toscana (Tuscany) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 27 0 - - - - - - - Trentino, Alto Adige i Friuli 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 28 0 - - - - - - - Veneto 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 32 0 - - - - - - - Vinho Verde 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 34 0 - - - - - - - Penedes 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 36 0 - - - - - - - Rioja 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 37 0 - - - - - - - Valencia 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 38 0 - - - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
- - - - - - Pozostałe:
2204 21 42 0 - - - - - - - Bordeaux 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 43 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 44 0 - - - - - - - Beaujolais 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 46 0 - - - - - - - Cotes du Rhone 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 47 0 - - - - - - - Languedoc-Rousillon 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 48 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 62 0 - - - - - - - Piemonte (Piemont) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 66 0 - - - - - - - Toscana (Tuscany) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 67 0 - - - - - - - Trentino i Alto Adige 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 68 0 - - - - - - - Veneto 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 69 0 - - - - - - - Dao, Bairrada i Douro 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 71 0 - - - - - - - Navarra 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 74 0 - - - - - - - Penedes 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 76 0 - - - - - - - Rioja 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 77 0 - - - - - - - Valdepenas 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 78 0 - - - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
- - - - - Pozostałe:
2204 21 79 0 - - - - - - Białe 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 80 0 - - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej 15%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

2204 21 81 0 - - - - - - Białe 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 82 0 - - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
- - - - - Pozostałe:
2204 21 83 0 - - - - - - Białe 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 84 0 - - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej 18%

obj.:

2204 21 87 0 - - - - - Marsala 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 88 0 - - - - - Samos i Muscat de Lemnos 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 89 0 - - - - - Port 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 91 0 - - - - - Madeira i Setubal muscatel 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 92 0 - - - - - Sherry 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 93 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 94 0 - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22%

obj.:

2204 21 95 0 - - - - - Port 15 minimum 12,5EUR/hl
2204 21 96 0 - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 97 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 98 0 - - - - - Pozostałe 15 minimum 12,5 EUR/hl
2204 21 99 0 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24 + maksimum 48 EUR/h + 0,08 EUR/kg
2204 29 - - Pozostałe:
2204 29 10 - - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z

korkami "grzybkowymi" przytrzymywanymi przewiązkami

lub zapięciami; wina dostarczane inaczej, pozostające

w wyniku obecności dwutlenku węgla w roztworze, pod

nadciśnieniem nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym

niż 3 bary, mierzonym w temperaturze 20°C:

2204 29 10 1 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większej niż 22% obj.

12,5 minimum 21 EUR/hl
2204 29 10 9 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24 + maksimum 48 EUR/h + 0,08 EUR/kg
- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 13% obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

- - - - - - Białe:
2204 29 12 0 - - - - - - - Bordeaux 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 13 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 17 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 18 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
- - - - - - Pozostałe:
2204 29 42 0 - - - - - - - Bordeaux 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 43 0 - - - - - - - Bourgogne (Burgundy) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 44 0 - - - - - - - Beaujolais 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 46 0 - - - - - - - Cotes du Rhone 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 47 0 - - - - - - - Languedoc-Roussillon 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 48 0 - - - - - - - Val de Loire (Loire valley) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 58 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Białe:
2204 29 62 0 - - - - - - - Sicilia (Sicily) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 64 0 - - - - - - - Veneto 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 65 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
- - - - - - Pozostałe:
2204 29 71 0 - - - - - - - Puglia (Apuglia) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 72 0 - - - - - - - Sicilia (Sicily) 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
2204 29 75 0 - - - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 2,5 EUR/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 13% obj., ale nieprzekraczającej 15%

obj.:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

2204 29 81 0 - - - - - - Białe 12,5 minimum 3,5 EUR/hl
2204 29 82 0 - - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 3,5 EUR/hl
- - - - - Pozostałe:
2204 29 83 0 - - - - - - Białe 12,5 minimum 3,5 EUR/hl
2204 29 84 0 - - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 3,5 EUR/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 15% obj., ale nieprzekraczającej 18%

obj.:

2204 29 87 0 - - - - - Marsala 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 88 0 - - - - - Samos i Muscat de Lemnos 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 89 0 - - - - - Port 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 91 0 - - - - - Madeira i Setubal muscatel 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 92 0 - - - - - Sherry 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 93 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 94 0 - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18% obj., ale nieprzekraczającej 22%

obj.:

2204 29 95 0 - - - - - Port 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 96 0 - - - - - Madeira, sherry i Setubal muscatel 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 97 0 - - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni) 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 98 0 - - - - - Pozostałe 12,5 minimum 10,5 EUR/hl
2204 29 99 0 - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24 + maksimum 48 EUR/h + 0,08 EUR/kg
2204 30 - Pozostały moszcz winogronowy:
2204 30 10 - - W trakcie fermentacji lub z fermentacją zatrzymaną

inaczej niż przez dodanie alkoholu:

2204 30 10 1 - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

większej niż 22% obj.

22,5
2204 30 10 9 - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24 + maksimum 48 EUR/hl + 0,08 EUR/kg
- - Pozostały:
- - - O gęstości 1,33 g/cm3 lub mniejszej w 20°C i o

rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

nieprzekraczającej 1% obj.:

2204 30 92 0 - - - - Skoncentrowany 32,5
2204 30 94 0 - - - - Pozostały 32,5
- - - Pozostały:
2204 30 96 - - - - Skoncentrowany:
2204 30 96 1 - - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 1%, ale nie większej niż 22% obj.

32,5
2204 30 96 9 - - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24 + maksimum 48 EUR/hl + 0,08 EUR/kg
2204 30 98 - - - - Pozostały:
2204 30 98 1 - - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 1%, ale nie większej niż 22% obj.

32,5
2204 30 98 9 - - - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24+ maksimum 48 EUR/hl + 0,08 EUR/kg
2205 Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi: 35.000 hl
2205 10 - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2205 10 10 0 - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej

18% obj. lub mniejszej

15 minimum 6,25 EUR/hl
2205 10 90 - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18% obj.:

2205 10 90 1 - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 18%, ale nie większej niż 22% obj.

24 minimum 7 EUR/hl + 0,65 EUR%/hl
2205 10 90 9 - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu

przekraczającej 22% obj.

24 minimum 7 EUR/hl + 0,65 EUR%/hl
2401 Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe: 200 t
2401 10 - Tytoń nieodżyłowany:
- - Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu

Virginia i suszony powietrzem na jasny

tytoń typu Burley (włączając hybrydy

tytoniu Burley); suszony powietrzem na

jasny tytoń typu Maryland i tytoń

suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 10 10 0 - - - Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 20 0 - - - Suszony powietrzem na jasny typu

Burley (włącznie z jego hybrydami)

52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 30 0 - - - Suszony powietrzem na jasny typu

Maryland

52,5 minimum 1,085 EUR/kg
- - - Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:
2401 10 41 0 - - - - Typu Kentucky 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 49 0 - - - - Pozostałe 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
- - Pozostałe:
2401 10 50 0 - - - Tytoń suszony powietrzem na jasny 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 60 0 - - - Suszony na słońcu tytoń typu Oriental 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 70 0 - - - Tytoń suszony powietrzem na ciemny 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 80 0 - - - Tytoń suszony ogniowo-rurowo 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
2401 10 90 0 - - - Pozostałe tytonie 52,5 minimum 1,085 EUR/kg
1 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.143.1201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2002 r.
2 Załącznik nr 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.143.1201) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2002 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2001.151.1692

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Ustanowienie kontyngentów taryfowych na przywóz niektórych towarów pochodzących z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej, Republiki Węgierskiej, Rumunii, Republiki Słowenii i Republiki Bułgarii.
Data aktu: 11/12/2001
Data ogłoszenia: 27/12/2001
Data wejścia w życie: 01/01/2002