Zagospodarowanie przestrzenne.

Dz.U.99.15.139
USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym. *
Art.  1. 

(...).

Art.  2. 

(...).

Art.  3. 

(...).

Art.  4. 

(...).

Art.  5. 

(...).

Art.  6. 

(...).

Art.  7. 

(...).

Art.  8. 

(...).

Art.  9. 

(...).

Art.  10. 

(...).

Art.  11. 

(...).

Art.  12. 

(...).

Art.  13. 

(...).

Art.  14. 

(...).

Art.  15. 

(...).

Art.  16. 

(skreślony).

Art.  17. 

(...).

Art.  18. 

(...).

Art.  19. 

(...).

Art.  20. 

(...).

Art.  21. 

(...).

Art.  22. 

(...).

Art.  23. 

(...).

Art.  24. 

(...).

Art.  25. 

(...).

Art.  26. 

(...).

Art.  27. 

(...).

Art.  28. 

(...).

Art.  29. 

(...).

Art.  30. 

(...).

Art.  31. 

(...).

Art.  31a.  1
1.  2  Jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie przeznaczono terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może dokonać analizy terenów przeznaczonych w tym planie pod usługi i handel w zakresie możliwości ich wykorzystania pod budowę tych obiektów. Analizy dokonuje się na podstawie prognozy skutków budowy obiektów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, dla rynku pracy, komunikacji, istniejącej sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów.
2.  3  Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowiązany do dokonania analizy, o której mowa w ust. 1, jeżeli został złożony wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod budowę obiektu handlowego określonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 albo dla zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego z przeznaczeniem na taki obiekt.
3.  4  Analizę wraz z prognozą wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy ze stosownym wnioskiem. Wniosek może dotyczyć w szczególności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, polegającej na wprowadzeniu zakazu budowy obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1.
4.  5  Jeżeli rada gminy, w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, podejmie uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepis art. 45 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Art.  32. 

(...).

Art.  33. 

(...).

Art.  34. 

(skreślony).

Art.  35. 

(...).

Art.  36. 

(...).

Art.  37. 

(...).

Art.  38. 

(...).

Art.  38a. 

(...).

Art.  39. 

(...).

Art.  40. 

(...).

Art.  41. 

(...).

Art.  42. 

(...).

Art.  43. 

(...).

Art.  44. 

(...).

Art.  45. 

(...).

Art.  46. 

(...).

Art.  46a. 

(...).

Art.  47. 

(...).

Art.  48. 

(...).

Art.  49. 

(...).

Art.  50. 

(...).

Art.  50a. 

(...).

Art.  51.  6

 (skreślony).

Art.  52.  7

 (skreślony).

Art.  53.  8

 (skreślony).

Art.  54.  9

 (skreślony).

Art.  54a. 

(...).

Art.  54b. 

(...).

Art.  54c. 

(...).

Art.  54d. 

(...).

Art.  55. 

(...).

Art.  56. 

(...).

Art.  57. 

(skreślony).

Art.  58. 

(...).

Art.  59. 

(skreślony).

Art.  60. 

(...).

Art.  61. 

(...).

Art.  62. 

(...).

Art.  63. 

(...).

Art.  64. 

(...).

Art.  65. 

(...).

Art.  66. 

(...).

Art.  67. 

(...).

Art.  68. 

(...).

Art.  69. 

(...).

Art.  70. 

(...).

Art.  71. 

(...).

Art.  72. 

(...).

Art.  73. 

(...).

Art.  74. 

(...).

Art.  75. 

(...).

* Z dniem 11 lipca 2003 r. ustawa traci moc, z tym że w odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzennego gmin, obowiązujących w dniu 11 lipca 2003 r. uchwalonych przed dniem 1 stycznia 1995 r., przepisy art. 31a nin. ustawy zachowują moc do czasu utraty mocy albo uchylenia tych planów, zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.03.80.717).
1 Art. 31a dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 lipca 2000 r. (Dz.U.01.14.124) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 marca 2001 r.
2 Art. 31a ust. 1 zmieniony przez art. 58 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.02.113.984) z dniem 27 października 2002 r., tj. w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r. (zob. art. 102 powołanej ustawy).
3 Art. 31a ust. 2 zmieniony przez art. 58 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.02.113.984) z dniem 27 października 2002 r., tj. w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r. (zob. art. 102 powołanej ustawy).
4 Art. 31a ust. 3 zmieniony przez art. 58 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.02.113.984) z dniem 27 października 2002 r., tj. w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r. (zob. art. 102 powołanej ustawy).
5 Art. 31a ust. 4 zmieniony przez art. 58 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.02.113.984) z dniem 27 października 2002 r., tj. w dniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w związku z zakończeniem kadencji tych organów wybranych w dniu 11 października 1998 r. (zob. art. 102 powołanej ustawy).
6 Art. 51 skreślony przez art. 60 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
7 Art. 52 skreślony przez art. 60 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
8 Art. 53 skreślony przez art. 60 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.
9 Art. 54 skreślony przez art. 60 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.01.5.42) z dniem 25 stycznia 2002 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020